Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 6 6,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz mechanizacji rolnictwa.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności w charakteryzowaniu środowiska w którym przebiegają procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac oraz posługiwania się sprzętem mechanicznym. Ukształtowanie spostrzegawczości i umiejętności analitycznej oceny produkcji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje następujące działy: - produkcję roślinną, - produkcję zwierzęcą, - mechanizację rolnictwa, - ekonomikę i organizację gospodarstwa. Program praktyki stwarza warunki do wykazania przez studenta różnych form aktywności: - w rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej, - w zakresie organizacji pracy, - w stosunkach społeczych panujących w zakładzie odbywania praktyki.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Udział w poznawaniu technologii produkcji roślinnej.90
A-PR-2Udział w poznawaniu technologii prowadzenia produkcji zwierzęcej.30
A-PR-3Udział w poznawaniu mechanizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej.30
A-PR-4Poznawanie struktury organizacyjnej i hunkcjonalnej zakładu.30
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_P01_W01
Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_P01_U01
Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-PR-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_P01_K01
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwoadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K03, ROL_1A_K05R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K05, R1A_K07C-1T-PR-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_P01_W01
Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę na temat powiązania terorii z praktyką.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_P01_U01
Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
2,0
3,0Student potrafi zaplanować produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_P01_K01
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwoadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
2,0
3,0Student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz podejmować decyzje.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czyż H., Przewodnik metodyczny do praktyk zawodowych - dla studentów III roku., ZUT w Szczecinie, Szczecin, 2012

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje następujące działy: - produkcję roślinną, - produkcję zwierzęcą, - mechanizację rolnictwa, - ekonomikę i organizację gospodarstwa. Program praktyki stwarza warunki do wykazania przez studenta różnych form aktywności: - w rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej, - w zakresie organizacji pracy, - w stosunkach społeczych panujących w zakładzie odbywania praktyki.6
6

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Udział w poznawaniu technologii produkcji roślinnej.90
A-PR-2Udział w poznawaniu technologii prowadzenia produkcji zwierzęcej.30
A-PR-3Udział w poznawaniu mechanizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej.30
A-PR-4Poznawanie struktury organizacyjnej i hunkcjonalnej zakładu.30
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_P01_W01Student nabywa wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na Uczelni.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności w charakteryzowaniu środowiska w którym przebiegają procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac oraz posługiwania się sprzętem mechanicznym. Ukształtowanie spostrzegawczości i umiejętności analitycznej oceny produkcji.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje następujące działy: - produkcję roślinną, - produkcję zwierzęcą, - mechanizację rolnictwa, - ekonomikę i organizację gospodarstwa. Program praktyki stwarza warunki do wykazania przez studenta różnych form aktywności: - w rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej, - w zakresie organizacji pracy, - w stosunkach społeczych panujących w zakładzie odbywania praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma ogólną wiedzę na temat powiązania terorii z praktyką.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_P01_U01Student potrafi zaprojektować produkcję rolniczą w zależności od warunków siedliskowych i uwarunkowań ekonomicznych gospodarstwa.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności w charakteryzowaniu środowiska w którym przebiegają procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac oraz posługiwania się sprzętem mechanicznym. Ukształtowanie spostrzegawczości i umiejętności analitycznej oceny produkcji.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje następujące działy: - produkcję roślinną, - produkcję zwierzęcą, - mechanizację rolnictwa, - ekonomikę i organizację gospodarstwa. Program praktyki stwarza warunki do wykazania przez studenta różnych form aktywności: - w rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej, - w zakresie organizacji pracy, - w stosunkach społeczych panujących w zakładzie odbywania praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaplanować produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_P01_K01Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmować decyzje, a także ma śwoadomość odpowiedzialności za produkcję żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności w charakteryzowaniu środowiska w którym przebiegają procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Praktyczne opanowanie techniki wykonywania ważniejszych prac oraz posługiwania się sprzętem mechanicznym. Ukształtowanie spostrzegawczości i umiejętności analitycznej oceny produkcji.
Treści programoweT-PR-1Praktyka zawodowa jest integralną częścią praktyki zawodowej i obejmuje następujące działy: - produkcję roślinną, - produkcję zwierzęcą, - mechanizację rolnictwa, - ekonomikę i organizację gospodarstwa. Program praktyki stwarza warunki do wykazania przez studenta różnych form aktywności: - w rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej, - w zakresie organizacji pracy, - w stosunkach społeczych panujących w zakładzie odbywania praktyki.
Metody nauczaniaM-1Metoda praktyczna / ćwiczenia produkcyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz podejmować decyzje.
3,5
4,0
4,5
5,0