Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
ROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
ROL_1A_W03Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
ROL_1A_W04Zna funkcje i charakterystykę gleb Polski
ROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
ROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
ROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
ROL_1A_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu klimatycznych i pogodowych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
ROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
ROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
ROL_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej i stosowanych technologii
ROL_1A_W13Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
ROL_1A_W14Ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
ROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
ROL_1A_W16Ma podstawową wiedzę z zakresu metod stosowanych w hodowli roślin, biotechnologii i nasiennictwie roślin rolniczych
ROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
ROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej