Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
ROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
ROL_1A_U02Potrafi rozpoznać podstawowe typy i rodzaje gleb Polski oraz opisać i ich własności chemiczne i fizyczne
ROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
ROL_1A_U07Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
ROL_1A_U08Ma podstawowe umiejętności w zakresie eksploatacji pojazdów, maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej
ROL_1A_U09Potrafi zaprojektować proste urządzenie techniczne
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
ROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
ROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
ROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
ROL_1A_U15Ma umiejętności językowe w zakresie rolnictwa zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
ROL_1A_U17Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty, wyciąga wnioski i przedstawia je w formie syntetycznej
ROL_1A_U18Ma umiejętność analizowania informacji biznesowych, kalkulowania rezultatów i przygotowywania biznesplanu.
ROL_1A_U19Ma umiejętność organizacji procesów produkcyjnych w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem ich kosztochłonności