Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Diagnostyka molekularna roślin uprawnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Diagnostyka molekularna roślin uprawnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>, Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać ugruntowana wiedzę z zakresu genetyki, podstaw biotechnologii, podstaw hodowli roślin i metod biotechnologicznych możliwych do zastosowania w hodowli roślin.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów diagnostyki molekularnej roślin.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Diagnostyka molekularna roślin, obszar i najważniejsze kierunki badań.1
T-W-2Przegląd technik molekularnych możliwych do wykorzystania w diagnostyce roślin.1
T-W-3Diagnozowanie tożsamości genetycznej roślin. Identyfikacja odmianowa. Analiza fingerprintingu, rozstrzyganie sporów dotyczących praw własności, zamieszania materiałów i pomyłek w etykietowaniu.2
T-W-4Diagnostyka materiałów hodowlanych wykorzystywanych do tworzenia odmian. Ocena dystansu genetycznego w hodowli heterozyjnej. Selekcja wspierana markerami. Diagnostyka reakcji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.2
T-W-5Identyfikacja pożądanych genotypów. Mapowanie gentyczne, przedziałowe i wielokierunkowe, asocjacyjne, testy nieparametryczne. Selekcja genomowa.2
T-W-6Sprawdzian pisemny1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie materiałowego zakresu wykładów5
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian z wiadomości.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14 -D_W01
l
ROL_1A_W16R1A_W05C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14 -D_U01
l
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14 -D_K01
l
ROL_1A_K04, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14 -D_W01
l
2,0
3,0Student potrafi wskazać najważniejsze techniki diagnostyczne roślin, krótko je opisać oraz podać możliwe zastosowania ich w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14 -D_U01
l
2,0
3,0Student umie wykazać zalezności między potencjałem technik diagnostycznych a problemami produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14 -D_K01
l
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie postepował zgodnie z zasadami etyki i świadomie kierował swoim dalszym rozwojem zawodowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Malepszy S., Biotechnologia Roślin, PWN, Warszawa, 2009, 2
  2. Słomski R., Analiza DNA teoria i praktyka, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Clark M.S., Plant Molecular Biology - A Laboratory Manual, Springer, Heidelberg, 1997
  2. Hoelzel A.R., Molecular genetic analysis of population, IRL Press, Oxford, 1994

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Diagnostyka molekularna roślin, obszar i najważniejsze kierunki badań.1
T-W-2Przegląd technik molekularnych możliwych do wykorzystania w diagnostyce roślin.1
T-W-3Diagnozowanie tożsamości genetycznej roślin. Identyfikacja odmianowa. Analiza fingerprintingu, rozstrzyganie sporów dotyczących praw własności, zamieszania materiałów i pomyłek w etykietowaniu.2
T-W-4Diagnostyka materiałów hodowlanych wykorzystywanych do tworzenia odmian. Ocena dystansu genetycznego w hodowli heterozyjnej. Selekcja wspierana markerami. Diagnostyka reakcji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.2
T-W-5Identyfikacja pożądanych genotypów. Mapowanie gentyczne, przedziałowe i wielokierunkowe, asocjacyjne, testy nieparametryczne. Selekcja genomowa.2
T-W-6Sprawdzian pisemny1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Samodzielne studiowanie materiałowego zakresu wykładów5
A-W-3Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14 -D_W01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W16Ma podstawową wiedzę z zakresu metod stosowanych w hodowli roślin, biotechnologii i nasiennictwie roślin rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów diagnostyki molekularnej roślin.
Treści programoweT-W-3Diagnozowanie tożsamości genetycznej roślin. Identyfikacja odmianowa. Analiza fingerprintingu, rozstrzyganie sporów dotyczących praw własności, zamieszania materiałów i pomyłek w etykietowaniu.
T-W-4Diagnostyka materiałów hodowlanych wykorzystywanych do tworzenia odmian. Ocena dystansu genetycznego w hodowli heterozyjnej. Selekcja wspierana markerami. Diagnostyka reakcji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.
T-W-5Identyfikacja pożądanych genotypów. Mapowanie gentyczne, przedziałowe i wielokierunkowe, asocjacyjne, testy nieparametryczne. Selekcja genomowa.
T-W-1Diagnostyka molekularna roślin, obszar i najważniejsze kierunki badań.
T-W-2Przegląd technik molekularnych możliwych do wykorzystania w diagnostyce roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian z wiadomości.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wskazać najważniejsze techniki diagnostyczne roślin, krótko je opisać oraz podać możliwe zastosowania ich w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14 -D_U01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów diagnostyki molekularnej roślin.
Treści programoweT-W-3Diagnozowanie tożsamości genetycznej roślin. Identyfikacja odmianowa. Analiza fingerprintingu, rozstrzyganie sporów dotyczących praw własności, zamieszania materiałów i pomyłek w etykietowaniu.
T-W-4Diagnostyka materiałów hodowlanych wykorzystywanych do tworzenia odmian. Ocena dystansu genetycznego w hodowli heterozyjnej. Selekcja wspierana markerami. Diagnostyka reakcji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.
T-W-5Identyfikacja pożądanych genotypów. Mapowanie gentyczne, przedziałowe i wielokierunkowe, asocjacyjne, testy nieparametryczne. Selekcja genomowa.
T-W-1Diagnostyka molekularna roślin, obszar i najważniejsze kierunki badań.
T-W-2Przegląd technik molekularnych możliwych do wykorzystania w diagnostyce roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian z wiadomości.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie wykazać zalezności między potencjałem technik diagnostycznych a problemami produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14 -D_K01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów diagnostyki molekularnej roślin.
Treści programoweT-W-3Diagnozowanie tożsamości genetycznej roślin. Identyfikacja odmianowa. Analiza fingerprintingu, rozstrzyganie sporów dotyczących praw własności, zamieszania materiałów i pomyłek w etykietowaniu.
T-W-4Diagnostyka materiałów hodowlanych wykorzystywanych do tworzenia odmian. Ocena dystansu genetycznego w hodowli heterozyjnej. Selekcja wspierana markerami. Diagnostyka reakcji roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.
T-W-5Identyfikacja pożądanych genotypów. Mapowanie gentyczne, przedziałowe i wielokierunkowe, asocjacyjne, testy nieparametryczne. Selekcja genomowa.
T-W-1Diagnostyka molekularna roślin, obszar i najważniejsze kierunki badań.
T-W-2Przegląd technik molekularnych możliwych do wykorzystania w diagnostyce roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemny sprawdzian z wiadomości.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie postepował zgodnie z zasadami etyki i świadomie kierował swoim dalszym rozwojem zawodowym.
3,5
4,0
4,5
5,0