Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Użytkowanie roślin modyfikowanych genetycznie w Europie i na świecie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>, Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 16 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza na temat podstawowych zasad genetyki klasycznej i genetyki populacji oraz znajomość molekularnych podstaw dziedziczenia (od DNA do białka)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie aktualnej sytuacji w zakresie użytkowania roślin transgenicznych (korzyści wynikające z ich uprawy, regulacje prawne w zakresie dopuszczenia do uprawy, sposoby monitorowania, zagrożenia)

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie: Czym jest GMO. Cele i sposoby uzyskiwania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Różnice między odmianami genetycznie zmodyfikowanymi a odmianami konwencjonalnymi.2
T-W-2Akty prawa międzynarodowego regulujace wytwarzanie i stosowanie GMO. Konwencja z Rio de Janeiro i Protokół Kartagenski.2
T-W-3Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie zamierzonego uwolnienia do srodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Zamierzone uwolnienie GMO w jakimkolwiek innym celu niż wprowadzenie do obrotu.1
T-W-4Przykłady metod stosowanych do identyfikowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz produktów z nich otrzymywanych.1
T-W-5Użytkowanie i monitorowanie upraw roślin transgenicznych na przykładzie prawodawstwa i praktycznych aplikacji wybranych krajów2
T-W-6Zagrożenia wynikające z użytkowania roślin transgenicznych1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestictwo w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli roślin i aktualnego stanu ich wykorzystania w praktyce rolniczej
ROL_1A_W16R1A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14_U01
Potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania roślin modyfikowanych genetycznie
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-1, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O14_K01
Ma świadomość ryzyka wynikającego z użytkowania GMO, potrafi ocenić możliwe skutki dopuszczenia GMO do uprawy
ROL_1A_K04, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli roślin i aktualnego stanu ich wykorzystania w praktyce rolniczej
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę o zakresie użytkowania roślin transgenicznych i regulacjach prawnych aktualnie obowiązujących w Europie i na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14_U01
Potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania roślin modyfikowanych genetycznie
2,0
3,0Potrafi na poziomie podstawowym dokonać oceny zagrożeń wynikających z użytkowania GMO
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O14_K01
Ma świadomość ryzyka wynikającego z użytkowania GMO, potrafi ocenić możliwe skutki dopuszczenia GMO do uprawy
2,0
3,0Potrafi na poziomie podstawowym ocenić możliwe skutki zastosowania odmian roślin modyfikowanych genetycznie w produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Twardowski T., Zimny J., Twardowska A., Biobezpieczenstwo biotechnologii., Agencja Edytor, Poznań, 2003
  2. Malepszy S., Biotechnologia roślin, PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie: Czym jest GMO. Cele i sposoby uzyskiwania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Różnice między odmianami genetycznie zmodyfikowanymi a odmianami konwencjonalnymi.2
T-W-2Akty prawa międzynarodowego regulujace wytwarzanie i stosowanie GMO. Konwencja z Rio de Janeiro i Protokół Kartagenski.2
T-W-3Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie zamierzonego uwolnienia do srodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Zamierzone uwolnienie GMO w jakimkolwiek innym celu niż wprowadzenie do obrotu.1
T-W-4Przykłady metod stosowanych do identyfikowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz produktów z nich otrzymywanych.1
T-W-5Użytkowanie i monitorowanie upraw roślin transgenicznych na przykładzie prawodawstwa i praktycznych aplikacji wybranych krajów2
T-W-6Zagrożenia wynikające z użytkowania roślin transgenicznych1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestictwo w wykładach9
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu metod biotechnologicznych stosowanych w hodowli roślin i aktualnego stanu ich wykorzystania w praktyce rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W16Ma podstawową wiedzę z zakresu metod stosowanych w hodowli roślin, biotechnologii i nasiennictwie roślin rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Poznanie aktualnej sytuacji w zakresie użytkowania roślin transgenicznych (korzyści wynikające z ich uprawy, regulacje prawne w zakresie dopuszczenia do uprawy, sposoby monitorowania, zagrożenia)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: Czym jest GMO. Cele i sposoby uzyskiwania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Różnice między odmianami genetycznie zmodyfikowanymi a odmianami konwencjonalnymi.
T-W-2Akty prawa międzynarodowego regulujace wytwarzanie i stosowanie GMO. Konwencja z Rio de Janeiro i Protokół Kartagenski.
T-W-5Użytkowanie i monitorowanie upraw roślin transgenicznych na przykładzie prawodawstwa i praktycznych aplikacji wybranych krajów
T-W-3Dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie zamierzonego uwolnienia do srodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Zamierzone uwolnienie GMO w jakimkolwiek innym celu niż wprowadzenie do obrotu.
T-W-6Zagrożenia wynikające z użytkowania roślin transgenicznych
T-W-4Przykłady metod stosowanych do identyfikowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz produktów z nich otrzymywanych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę o zakresie użytkowania roślin transgenicznych i regulacjach prawnych aktualnie obowiązujących w Europie i na świecie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14_U01Potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania roślin modyfikowanych genetycznie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie aktualnej sytuacji w zakresie użytkowania roślin transgenicznych (korzyści wynikające z ich uprawy, regulacje prawne w zakresie dopuszczenia do uprawy, sposoby monitorowania, zagrożenia)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: Czym jest GMO. Cele i sposoby uzyskiwania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Różnice między odmianami genetycznie zmodyfikowanymi a odmianami konwencjonalnymi.
T-W-6Zagrożenia wynikające z użytkowania roślin transgenicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi na poziomie podstawowym dokonać oceny zagrożeń wynikających z użytkowania GMO
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O14_K01Ma świadomość ryzyka wynikającego z użytkowania GMO, potrafi ocenić możliwe skutki dopuszczenia GMO do uprawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie aktualnej sytuacji w zakresie użytkowania roślin transgenicznych (korzyści wynikające z ich uprawy, regulacje prawne w zakresie dopuszczenia do uprawy, sposoby monitorowania, zagrożenia)
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie: Czym jest GMO. Cele i sposoby uzyskiwania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Różnice między odmianami genetycznie zmodyfikowanymi a odmianami konwencjonalnymi.
T-W-6Zagrożenia wynikające z użytkowania roślin transgenicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi na poziomie podstawowym ocenić możliwe skutki zastosowania odmian roślin modyfikowanych genetycznie w produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0