Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarowanie wodą w warunkach ekstremalnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Hydrologia
W-2Meteorologia i klimatologia
W-3Matematyka - statystyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Sposoby gospodarowania wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych i z niedoborami wody
C-2Sposoby ochrony przed zjawiskami ekstremanlymi (powodzie, susze)

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Strategia gospodarki wodnej do roku 20301
T-W-2Zarządzanie zasobami wodnymi, zasoby wodne, czynniki wpływające na zasoby wodne.1
T-W-3Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia. Sposoby regulowania stosunków wodnych na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Odwodnienia za pomocą rowów, drenowanie.2
T-W-4Sposoby gospodarowania wodą na terenach w warunkach niedoboru wody. Cele i funkcje nawodnień. Systemy nawadniające.3
T-W-5Systemy wodno-gospodarcze i ich funkcjonowanie1
T-W-6Kryteria gospodarowania zasobami wodnymi.1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie prezentacji końcowej zaliczającej wykłady15
A-W-3konsultacje10
A-W-4Studiowanie literatury branżowej10
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne.
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Seminarium - prezentacja własnych opracowań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające treści programowe wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13 -G_W01
objaśnia i wylicza zasoby wodne w zlewni, zna przyczyny nadmiaru i niedoboru wody w środowisku przyrodniczym
ROL_1A_W09R1A_W06InzA_W05C-2, C-1T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13 -G_U01
Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł danych hydrologicznych i je analizować
ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-2, C-1T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13 -G_K01
ma świadomość wpływu gospodarki wodnej na środowisko przyrodnicze, aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych związanych z gospodarką wodną
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13 -G_W01
objaśnia i wylicza zasoby wodne w zlewni, zna przyczyny nadmiaru i niedoboru wody w środowisku przyrodniczym
2,0
3,0Student w dostateczny sposób potrafi wyliczyć zasoby wodne , zna przyczyny nadmiaru i niedoboru wodu w środowisku przyrodniczym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13 -G_U01
Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł danych hydrologicznych i je analizować
2,0
3,0Student w dostateczn sposób potrafi wykorzystać dostępne źródła danych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13 -G_K01
ma świadomość wpływu gospodarki wodnej na środowisko przyrodnicze, aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych związanych z gospodarką wodną
2,0
3,0Student potrafi ocenić wdostateczny sposób wpływ gospodarki wodnej na środowisko przyrodnicze
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szpindor A., Piotrowski J., Gospodarka wodna, PWN, Warszawa, 1986
  2. Ciepielowski A., Podstawy gospodarowania wodą, Wyd. SGGW, Warszawa, 1998
  3. Praca zbiorowa, Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych w Polsce., IMGW, Kraków, 1996
  4. praca zb. red nauk. Mioduszewski W., Dembek W., Woda na obszarach wiejskich, Falenty IMUZ, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2009, I

Literatura dodatkowa

  1. Gospodarka wodna, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie - czasopisma, SITWM NOT, Warszawa, 2012
  2. strony www KZGW i RZGW w Polsce, 2011, strony Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Strategia gospodarki wodnej do roku 20301
T-W-2Zarządzanie zasobami wodnymi, zasoby wodne, czynniki wpływające na zasoby wodne.1
T-W-3Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia. Sposoby regulowania stosunków wodnych na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Odwodnienia za pomocą rowów, drenowanie.2
T-W-4Sposoby gospodarowania wodą na terenach w warunkach niedoboru wody. Cele i funkcje nawodnień. Systemy nawadniające.3
T-W-5Systemy wodno-gospodarcze i ich funkcjonowanie1
T-W-6Kryteria gospodarowania zasobami wodnymi.1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Przygotowanie prezentacji końcowej zaliczającej wykłady15
A-W-3konsultacje10
A-W-4Studiowanie literatury branżowej10
A-W-5Przygotowanie do zaliczenia5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13 -G_W01objaśnia i wylicza zasoby wodne w zlewni, zna przyczyny nadmiaru i niedoboru wody w środowisku przyrodniczym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Sposoby ochrony przed zjawiskami ekstremanlymi (powodzie, susze)
C-1Sposoby gospodarowania wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych i z niedoborami wody
Treści programoweT-W-1Strategia gospodarki wodnej do roku 2030
T-W-6Kryteria gospodarowania zasobami wodnymi.
T-W-5Systemy wodno-gospodarcze i ich funkcjonowanie
T-W-2Zarządzanie zasobami wodnymi, zasoby wodne, czynniki wpływające na zasoby wodne.
T-W-4Sposoby gospodarowania wodą na terenach w warunkach niedoboru wody. Cele i funkcje nawodnień. Systemy nawadniające.
T-W-3Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia. Sposoby regulowania stosunków wodnych na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Odwodnienia za pomocą rowów, drenowanie.
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykłady informacyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające treści programowe wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostateczny sposób potrafi wyliczyć zasoby wodne , zna przyczyny nadmiaru i niedoboru wodu w środowisku przyrodniczym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13 -G_U01Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł danych hydrologicznych i je analizować
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Sposoby ochrony przed zjawiskami ekstremanlymi (powodzie, susze)
C-1Sposoby gospodarowania wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych i z niedoborami wody
Treści programoweT-W-1Strategia gospodarki wodnej do roku 2030
T-W-6Kryteria gospodarowania zasobami wodnymi.
T-W-5Systemy wodno-gospodarcze i ich funkcjonowanie
T-W-2Zarządzanie zasobami wodnymi, zasoby wodne, czynniki wpływające na zasoby wodne.
T-W-3Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia. Sposoby regulowania stosunków wodnych na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Odwodnienia za pomocą rowów, drenowanie.
Metody nauczaniaM-3Seminarium - prezentacja własnych opracowań
M-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykłady informacyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające treści programowe wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostateczn sposób potrafi wykorzystać dostępne źródła danych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13 -G_K01ma świadomość wpływu gospodarki wodnej na środowisko przyrodnicze, aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych związanych z gospodarką wodną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Sposoby ochrony przed zjawiskami ekstremanlymi (powodzie, susze)
C-1Sposoby gospodarowania wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych i z niedoborami wody
Treści programoweT-W-1Strategia gospodarki wodnej do roku 2030
T-W-2Zarządzanie zasobami wodnymi, zasoby wodne, czynniki wpływające na zasoby wodne.
T-W-4Sposoby gospodarowania wodą na terenach w warunkach niedoboru wody. Cele i funkcje nawodnień. Systemy nawadniające.
T-W-3Gospodarowanie wodą na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Przyczyny nadmiernego uwilgotnienia. Sposoby regulowania stosunków wodnych na terenach nadmiernie uwilgotnionych. Odwodnienia za pomocą rowów, drenowanie.
Metody nauczaniaM-3Seminarium - prezentacja własnych opracowań
M-2Wykład konwersatoryjny
M-1Wykłady informacyjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające treści programowe wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi ocenić wdostateczny sposób wpływ gospodarki wodnej na środowisko przyrodnicze
3,5
4,0
4,5
5,0