Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Mała retencja na obszarach wiejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mała retencja na obszarach wiejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 9 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Hydrologia i gospodarka wodna regionu. Gleboznawstwo

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad, form i metod retencjonowania wody w małych zlewniach rolniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia, rodzaje i formy malej retencji, zasoby wody i jej użytkowanie2
T-W-2Mała retencja -funkcje, rodzaje. Metody retencjonowania wody2
T-W-3Znaczenie małej retencji w ochronie przed susza i powodzią1
T-W-4Małe zbiorniki wodne1
T-W-5Retencjonowanie wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych i wiejskich1
T-W-6Przyrodnicze aspekty wykorzystania małych zbiorników wodnych. Środki ochrony jakości wód, biofiltry1
T-W-7Eksploatacja systemów melioracyjnych a potrzeby małej retencji1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie prezentacji własnej z zakresu tematyki wykładów dla wybranych małych zlewni rolniczych18
A-W-4Analiza i lektura literatury na temat Dyrektyw Wodnych8
A-W-5Przygotowanie do dyskusji4
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe z zakresu wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13_W01
Student zna rodzaje i formy retencjonowania wody w zlewniach rolniczych
ROL_1A_W09R1A_W06InzA_W05C-1T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13_U01
Student posiada umiejętność oceny potrzeb retencjonowania wód
ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O13_K01
Potrafi przeanalizować zasoby małej retencji w zlewni rolniczej
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13_W01
Student zna rodzaje i formy retencjonowania wody w zlewniach rolniczych
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu małej retencji, formy retencjonowania wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13_U01
Student posiada umiejętność oceny potrzeb retencjonowania wód
2,0
3,0Student w dostateczny sposób ocenia potrzeby retencjonowania wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O13_K01
Potrafi przeanalizować zasoby małej retencji w zlewni rolniczej
2,0
3,0Student w dostateczny sposób ocenia zasoby małej retencji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mioduszewski W., Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w małych zlewniach rolniczych, Falenty IMUZ, Falenty, 1994, Materiały inf. nr 25
  2. Mioduszewski W., Kaca E., Potrzeby i możliwości zwiększenia retencji wodnej na obszarach wiejskich, Falenty IMUZ, Falenty, 1996, Materiały inf. nr 37
  3. praca zb pod red, Mioduszewski W., Dembek W., Woda na obszarach wiejskich, Falenty IMUZ, Ministersto Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 2009, I

Literatura dodatkowa

  1. Mioduszewski W., Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym, Falenty IMUZ, Falenty, 1999, I

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia, rodzaje i formy malej retencji, zasoby wody i jej użytkowanie2
T-W-2Mała retencja -funkcje, rodzaje. Metody retencjonowania wody2
T-W-3Znaczenie małej retencji w ochronie przed susza i powodzią1
T-W-4Małe zbiorniki wodne1
T-W-5Retencjonowanie wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych i wiejskich1
T-W-6Przyrodnicze aspekty wykorzystania małych zbiorników wodnych. Środki ochrony jakości wód, biofiltry1
T-W-7Eksploatacja systemów melioracyjnych a potrzeby małej retencji1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie prezentacji własnej z zakresu tematyki wykładów dla wybranych małych zlewni rolniczych18
A-W-4Analiza i lektura literatury na temat Dyrektyw Wodnych8
A-W-5Przygotowanie do dyskusji4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13_W01Student zna rodzaje i formy retencjonowania wody w zlewniach rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, form i metod retencjonowania wody w małych zlewniach rolniczych
Treści programoweT-W-6Przyrodnicze aspekty wykorzystania małych zbiorników wodnych. Środki ochrony jakości wód, biofiltry
T-W-7Eksploatacja systemów melioracyjnych a potrzeby małej retencji
T-W-1Podstawowe pojęcia, rodzaje i formy malej retencji, zasoby wody i jej użytkowanie
T-W-5Retencjonowanie wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych i wiejskich
T-W-2Mała retencja -funkcje, rodzaje. Metody retencjonowania wody
T-W-3Znaczenie małej retencji w ochronie przed susza i powodzią
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe z zakresu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu małej retencji, formy retencjonowania wód
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13_U01Student posiada umiejętność oceny potrzeb retencjonowania wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, form i metod retencjonowania wody w małych zlewniach rolniczych
Treści programoweT-W-6Przyrodnicze aspekty wykorzystania małych zbiorników wodnych. Środki ochrony jakości wód, biofiltry
T-W-7Eksploatacja systemów melioracyjnych a potrzeby małej retencji
T-W-1Podstawowe pojęcia, rodzaje i formy malej retencji, zasoby wody i jej użytkowanie
T-W-5Retencjonowanie wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych i wiejskich
T-W-2Mała retencja -funkcje, rodzaje. Metody retencjonowania wody
T-W-3Znaczenie małej retencji w ochronie przed susza i powodzią
T-W-4Małe zbiorniki wodne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe z zakresu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostateczny sposób ocenia potrzeby retencjonowania wód
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O13_K01Potrafi przeanalizować zasoby małej retencji w zlewni rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad, form i metod retencjonowania wody w małych zlewniach rolniczych
Treści programoweT-W-6Przyrodnicze aspekty wykorzystania małych zbiorników wodnych. Środki ochrony jakości wód, biofiltry
T-W-1Podstawowe pojęcia, rodzaje i formy malej retencji, zasoby wody i jej użytkowanie
T-W-5Retencjonowanie wód deszczowych na obszarach zurbanizowanych i wiejskich
T-W-2Mała retencja -funkcje, rodzaje. Metody retencjonowania wody
T-W-3Znaczenie małej retencji w ochronie przed susza i powodzią
T-W-4Małe zbiorniki wodne
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium końcowe z zakresu wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w dostateczny sposób ocenia zasoby małej retencji
3,5
4,0
4,5
5,0