Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szczepionki mikrobiologiczne stosowane w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>, Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 6 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy mikrobiologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie bioróżnorodności mikrobiologicznej, znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i praktyczych możliwości wykorzystania drobnoustrojów w ochronie roślin oraz jako sposobu zwiększania plonów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Bakterie stymulujące wzrost i rozwój roślin (Plant Growth Promoting Bacteria) - zakres stosowania i perspektywy dla rolnictwa. Mechanizmy działania PGPR.2
T-A-2Ekologiczne i gospodarcze znaczenie symbioz.2
T-A-3Technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) w uprawie roślin i hodowli.2
6
wykłady
T-W-1Podstawy biotechnologii w rolnictwie. Bioróżnorodność mikrobiologiczna. Mikroorganizmy istotne dla rolnictwa.2
T-W-2Integrowana ochrona roślin - zasady, kierunki i aspekty prawne rozwoju praktycznej ochrony roślin. Bakulowirusy, bakterie i grzyby stosowane w biologicznej ochronie roślin.2
T-W-3Szczepionki mikrobiologiczne - wytwarzanie i zastosowanie. Mechanizmy stymulacji wzrostu i rozwoju roślin.1
T-W-4Szczepionki bakteryjne - wykorzystanie w praktyce rolniczej symbiotycznych i wolnożyjących asymilatorów azotu.2
T-W-5Mikoryza - rodzaje, rola i funkcja. Szczepionki mikoryzowe stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz stosowane w ochronie roślin.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.6
A-A-2Przygotowanie prezentacji.12
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-A-4Studiowanie literaratury przedmiotu.10
A-A-5Konsultacje.2
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.9
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu podanej przez prowadzącego.25
A-W-3Konsultacje.2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia9
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Multimedialny wykład informacyjny.
M-2Prezentacja.
M-3Dyskusja dydaktyczna.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
S-2Ocena formująca: Kolokwium.
S-3Ocena podsumowująca: Test.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O12- S_W01
Student ma wiedze w zakresie znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i rodzajów szczepionek mikrobiologicznych wykorzystywanych w praktyce rolniczej.
ROL_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O12- S_U01
Student potrafi ocenic jaki rodzaj szczepionki mikrobiologicznej należy stosować w celu zwiększenia plonowania roślin lub też ochrony roślin.
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O12- S_K01
Student ma świadomość konieczności produkcji żywności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i istnienia możliwości wykorzystywania w tym celu mikroorganizmów .
ROL_1A_K04, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O12- S_W01
Student ma wiedze w zakresie znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i rodzajów szczepionek mikrobiologicznych wykorzystywanych w praktyce rolniczej.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę odnośnie znaczenia mikroorganizmów dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości wykorzystania ich do ochrony roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O12- S_U01
Student potrafi ocenic jaki rodzaj szczepionki mikrobiologicznej należy stosować w celu zwiększenia plonowania roślin lub też ochrony roślin.
2,0
3,0Student potrafi dopasować odpowiedni rodzaj poznanych szczepionek mikrobiologicznych w zależności od aktualnych potrzeb rośliny, bez umiejętności scharakteryzowania mechanizmów ich działania,
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O12- S_K01
Student ma świadomość konieczności produkcji żywności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i istnienia możliwości wykorzystywania w tym celu mikroorganizmów .
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość roli szczepionek mikrobiologicznych w praktyce rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 2008
  2. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko., PWN, Warszawa, 2003
  3. Muller G, Podstawy mikrobiologii żywności., WNT, Warszawa, 1990
  4. Gołębiowska J., Mikrobiologia rolnicza., PWRiL, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

  1. Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb., UMCS, Lublin, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Bakterie stymulujące wzrost i rozwój roślin (Plant Growth Promoting Bacteria) - zakres stosowania i perspektywy dla rolnictwa. Mechanizmy działania PGPR.2
T-A-2Ekologiczne i gospodarcze znaczenie symbioz.2
T-A-3Technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) w uprawie roślin i hodowli.2
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy biotechnologii w rolnictwie. Bioróżnorodność mikrobiologiczna. Mikroorganizmy istotne dla rolnictwa.2
T-W-2Integrowana ochrona roślin - zasady, kierunki i aspekty prawne rozwoju praktycznej ochrony roślin. Bakulowirusy, bakterie i grzyby stosowane w biologicznej ochronie roślin.2
T-W-3Szczepionki mikrobiologiczne - wytwarzanie i zastosowanie. Mechanizmy stymulacji wzrostu i rozwoju roślin.1
T-W-4Szczepionki bakteryjne - wykorzystanie w praktyce rolniczej symbiotycznych i wolnożyjących asymilatorów azotu.2
T-W-5Mikoryza - rodzaje, rola i funkcja. Szczepionki mikoryzowe stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz stosowane w ochronie roślin.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach.6
A-A-2Przygotowanie prezentacji.12
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
A-A-4Studiowanie literaratury przedmiotu.10
A-A-5Konsultacje.2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.9
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu podanej przez prowadzącego.25
A-W-3Konsultacje.2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia9
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O12- S_W01Student ma wiedze w zakresie znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i rodzajów szczepionek mikrobiologicznych wykorzystywanych w praktyce rolniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie bioróżnorodności mikrobiologicznej, znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i praktyczych możliwości wykorzystania drobnoustrojów w ochronie roślin oraz jako sposobu zwiększania plonów.
Treści programoweT-W-1Podstawy biotechnologii w rolnictwie. Bioróżnorodność mikrobiologiczna. Mikroorganizmy istotne dla rolnictwa.
T-W-2Integrowana ochrona roślin - zasady, kierunki i aspekty prawne rozwoju praktycznej ochrony roślin. Bakulowirusy, bakterie i grzyby stosowane w biologicznej ochronie roślin.
T-W-5Mikoryza - rodzaje, rola i funkcja. Szczepionki mikoryzowe stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz stosowane w ochronie roślin.
T-W-3Szczepionki mikrobiologiczne - wytwarzanie i zastosowanie. Mechanizmy stymulacji wzrostu i rozwoju roślin.
T-W-4Szczepionki bakteryjne - wykorzystanie w praktyce rolniczej symbiotycznych i wolnożyjących asymilatorów azotu.
T-A-2Ekologiczne i gospodarcze znaczenie symbioz.
T-A-3Technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) w uprawie roślin i hodowli.
Metody nauczaniaM-1Multimedialny wykład informacyjny.
M-2Prezentacja.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę odnośnie znaczenia mikroorganizmów dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości wykorzystania ich do ochrony roślin.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O12- S_U01Student potrafi ocenic jaki rodzaj szczepionki mikrobiologicznej należy stosować w celu zwiększenia plonowania roślin lub też ochrony roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie bioróżnorodności mikrobiologicznej, znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i praktyczych możliwości wykorzystania drobnoustrojów w ochronie roślin oraz jako sposobu zwiększania plonów.
Treści programoweT-W-5Mikoryza - rodzaje, rola i funkcja. Szczepionki mikoryzowe stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz stosowane w ochronie roślin.
T-W-3Szczepionki mikrobiologiczne - wytwarzanie i zastosowanie. Mechanizmy stymulacji wzrostu i rozwoju roślin.
T-W-4Szczepionki bakteryjne - wykorzystanie w praktyce rolniczej symbiotycznych i wolnożyjących asymilatorów azotu.
T-A-1Bakterie stymulujące wzrost i rozwój roślin (Plant Growth Promoting Bacteria) - zakres stosowania i perspektywy dla rolnictwa. Mechanizmy działania PGPR.
T-A-2Ekologiczne i gospodarcze znaczenie symbioz.
T-A-3Technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) w uprawie roślin i hodowli.
Metody nauczaniaM-1Multimedialny wykład informacyjny.
M-2Prezentacja.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dopasować odpowiedni rodzaj poznanych szczepionek mikrobiologicznych w zależności od aktualnych potrzeb rośliny, bez umiejętności scharakteryzowania mechanizmów ich działania,
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O12- S_K01Student ma świadomość konieczności produkcji żywności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i istnienia możliwości wykorzystywania w tym celu mikroorganizmów .
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie bioróżnorodności mikrobiologicznej, znaczenia mikroorganizmów dla rolnictwa i praktyczych możliwości wykorzystania drobnoustrojów w ochronie roślin oraz jako sposobu zwiększania plonów.
Treści programoweT-W-1Podstawy biotechnologii w rolnictwie. Bioróżnorodność mikrobiologiczna. Mikroorganizmy istotne dla rolnictwa.
T-W-2Integrowana ochrona roślin - zasady, kierunki i aspekty prawne rozwoju praktycznej ochrony roślin. Bakulowirusy, bakterie i grzyby stosowane w biologicznej ochronie roślin.
T-W-5Mikoryza - rodzaje, rola i funkcja. Szczepionki mikoryzowe stymulujące wzrost i rozwój roślin oraz stosowane w ochronie roślin.
T-W-3Szczepionki mikrobiologiczne - wytwarzanie i zastosowanie. Mechanizmy stymulacji wzrostu i rozwoju roślin.
T-W-4Szczepionki bakteryjne - wykorzystanie w praktyce rolniczej symbiotycznych i wolnożyjących asymilatorów azotu.
T-A-1Bakterie stymulujące wzrost i rozwój roślin (Plant Growth Promoting Bacteria) - zakres stosowania i perspektywy dla rolnictwa. Mechanizmy działania PGPR.
T-A-2Ekologiczne i gospodarcze znaczenie symbioz.
T-A-3Technologia EM (Efektywne Mikroorganizmy) w uprawie roślin i hodowli.
Metody nauczaniaM-1Multimedialny wykład informacyjny.
M-2Prezentacja.
M-3Dyskusja dydaktyczna.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Kolokwium.
S-1Ocena formująca: Obserwacja pracy w grupie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma niewielką świadomość roli szczepionek mikrobiologicznych w praktyce rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0