Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy fizjologicznej odporności roślin na stresy
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 12 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z bilogii ogólnej oraz fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wpływem abiotycznych oraz biotycznych czynników środowiskowych na rośliny uprawne
C-2Zapoznanie studentów z fizjologicznymi podstawami odporności roślin uprawnych na stresy abiotyczne oraz biotyczne

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Roslina w warunkach stresu środowiskowego. Elementy odporności roślin uprawnych na stresy2
T-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne8
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów12
A-W-3konsultacje10
A-W-4Samodzielne studiowanie literatury z zakresu fizjologicznych podstaw odporności roślin na stresy.26
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11-2_W02
Student zna elementy fizjologicznej odporności roślin uprawnych na abiotyczne oraz biotyczne czynniki stresowe
ROL_1A_W18R1A_W05C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1
ROL_1A_O11-P_W01
Student zna wpływ podstawowych abiotycznych oraz biotycznych czynników stresowych na rośliny uprawne
ROL_1A_W18R1A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11-P_U01
Student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu fizjologicznych podstaw odporności roślin na stresy w produkcji roślinnej
ROL_1A_U11, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1, C-2T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11-P_K01
Ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji
ROL_1A_K04, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11-2_W02
Student zna elementy fizjologicznej odporności roślin uprawnych na abiotyczne oraz biotyczne czynniki stresowe
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna elementy fizjologicznej odporności roślin uprawnych na abiotyczne oraz biotyczne czynniki stresowe
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O11-P_W01
Student zna wpływ podstawowych abiotycznych oraz biotycznych czynników stresowych na rośliny uprawne
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna wpływ podstawowych abiotycznych oraz biotycznych czynników stresowych na rośliny uprawne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11-P_U01
Student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu fizjologicznych podstaw odporności roślin na stresy w produkcji roślinnej
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym umie oceniać i przewidywać skutki stresów u roślin uprawnych oraz umie stosować metody łagodzenia tych stresów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11-P_K01
Ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość konieczności ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowska Monika, Fizjologia roślin, PWRiL, Poznań, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Roslina w warunkach stresu środowiskowego. Elementy odporności roślin uprawnych na stresy2
T-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne8
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.2
12

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia wykładów12
A-W-3konsultacje10
A-W-4Samodzielne studiowanie literatury z zakresu fizjologicznych podstaw odporności roślin na stresy.26
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11-2_W02Student zna elementy fizjologicznej odporności roślin uprawnych na abiotyczne oraz biotyczne czynniki stresowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z fizjologicznymi podstawami odporności roślin uprawnych na stresy abiotyczne oraz biotyczne
Treści programoweT-W-1Roslina w warunkach stresu środowiskowego. Elementy odporności roślin uprawnych na stresy
T-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna elementy fizjologicznej odporności roślin uprawnych na abiotyczne oraz biotyczne czynniki stresowe
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11-P_W01Student zna wpływ podstawowych abiotycznych oraz biotycznych czynników stresowych na rośliny uprawne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wpływem abiotycznych oraz biotycznych czynników środowiskowych na rośliny uprawne
Treści programoweT-W-1Roslina w warunkach stresu środowiskowego. Elementy odporności roślin uprawnych na stresy
T-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna wpływ podstawowych abiotycznych oraz biotycznych czynników stresowych na rośliny uprawne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11-P_U01Student posiada umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu fizjologicznych podstaw odporności roślin na stresy w produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wpływem abiotycznych oraz biotycznych czynników środowiskowych na rośliny uprawne
C-2Zapoznanie studentów z fizjologicznymi podstawami odporności roślin uprawnych na stresy abiotyczne oraz biotyczne
Treści programoweT-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym umie oceniać i przewidywać skutki stresów u roślin uprawnych oraz umie stosować metody łagodzenia tych stresów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11-P_K01Ma świadomość ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wpływem abiotycznych oraz biotycznych czynników środowiskowych na rośliny uprawne
C-2Zapoznanie studentów z fizjologicznymi podstawami odporności roślin uprawnych na stresy abiotyczne oraz biotyczne
Treści programoweT-W-1Roslina w warunkach stresu środowiskowego. Elementy odporności roślin uprawnych na stresy
T-W-2Stresy wywołane abiotycznymi czynnikami środowiskowymi (stres wodny, termiczny, zasolenia, oksydacyjny, wywołany pestycydami oraz zanieczyszczeniami antropogenicznymi). Odporność roślin na abiotyczne czynniki stresogenne
T-W-3Stres wywołany biotycznymi czynnikami stresowymi oraz mechanizmy i rodzaje odporności roslin na choroby. Stres allelopatyczny.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma dostateczną świadomość konieczności ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji
3,5
4,0
4,5
5,0