Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Regulatory roślinne stosowane w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Regulatory roślinne stosowane w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 12 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, biochemii i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji rolniczej
C-2uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin rolniczych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin1
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych edno - i egzogennych4
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w uprawie roślin rolniczych5
T-W-4Zastosowanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w reakcjach stresowych u roślin oraz w kulturach in vitro2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Konsultacje8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-4Studiowanie literatury przedmiotu25
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11_W01
Student posiada wiedzę o endo - i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne u roślin rolniczych.
ROL_1A_W18R1A_W05C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11_U01
Student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania pożądanego, określonego efektu fizjologicznego u roślin rolniczych
ROL_1A_U11, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O11_K01
Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy i wykorzystywać ją w celu uzyskiwania plonów roślin o wysokiej wartości biologicznej
ROL_1A_K04, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11_W01
Student posiada wiedzę o endo - i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne u roślin rolniczych.
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna rodzaje i właściwości endo- i egzogennych regulatorów roślinnych stosowanych w rolnictwie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11_U01
Student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania pożądanego, określonego efektu fizjologicznego u roślin rolniczych
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiedni regulator roślinny do wywołania określonego efektu fizjologicznego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O11_K01
Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy i wykorzystywać ją w celu uzyskiwania plonów roślin o wysokiej wartości biologicznej
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania regulatorów roślinnych w produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kozłowska M. (red.), Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych., PWRiL, Warszawa, 2007
  2. Jankiewicz L., Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. t. 1 i 2, PWN, Warszawa, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin1
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych edno - i egzogennych4
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w uprawie roślin rolniczych5
T-W-4Zastosowanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w reakcjach stresowych u roślin oraz w kulturach in vitro2
12

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Konsultacje8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
A-W-4Studiowanie literatury przedmiotu25
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11_W01Student posiada wiedzę o endo - i egzogennych regulatorach wzrostu i rozwoju roślin oraz ich wpływie na procesy fizjologiczne u roślin rolniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji rolniczej
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja, właściwości i działanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych edno - i egzogennych
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym zna rodzaje i właściwości endo- i egzogennych regulatorów roślinnych stosowanych w rolnictwie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11_U01Student potrafi dobrać odpowiednie regulatory wzrostu i rozwoju w celu wywołania pożądanego, określonego efektu fizjologicznego u roślin rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-2uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin rolniczych
Treści programoweT-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych edno - i egzogennych
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w uprawie roślin rolniczych
T-W-4Zastosowanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w reakcjach stresowych u roślin oraz w kulturach in vitro
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym potrafi dobrać odpowiedni regulator roślinny do wywołania określonego efektu fizjologicznego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O11_K01Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy i wykorzystywać ją w celu uzyskiwania plonów roślin o wysokiej wartości biologicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z regulatorami wzrostu i rozwoju roślin stosowanymi w produkcji rolniczej
C-2uzyskanie umiejętności praktycznego wykorzystania regulatorów roślinnych w celu wywołania pożądanego efektu u roślin rolniczych
Treści programoweT-W-2Właściwości i fizjologiczne aspekty działania ważniejszych regulatorów roślinnych edno - i egzogennych
T-W-3Praktyczne wykorzystanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w uprawie roślin rolniczych
T-W-4Zastosowanie regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w reakcjach stresowych u roślin oraz w kulturach in vitro
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu dostatecznym jest świadomy korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania regulatorów roślinnych w produkcji rolniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0