Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Biochemia gleb:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia gleb
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawowe wiadomości z biochemii ogólnej, enzymologii i gleboznawstwa
W-2Student zna podstawowe procesy fizjologiczne oraz mechanizmy ich regulacji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia procesów biochemicznych zachodzących w glebie w krążeniu pierwiastków w środowisku
C-2Student ma zdolność interpretacji wyników testów enzymatycznych w ocenie wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami oznaczania aktywności enzymatycznej gleb
C-4Student rozumie znaczenie drobnoustrojów i wydzielanych przez nie enzymów w kształtowaniu żyznosci gleby

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kwasy nukleinowe jako cząsteczki sygnalizacyjne w glebach2
T-A-2Metody oznaczania aktywności oksydoreduktaz w glebie3
T-A-3Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie2
T-A-4Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków azotu w glebie2
9
wykłady
T-W-1Gleba jako środowisko życia i aktywności organizmów. Organizmy glebowe. Występowanie i rozmieszczenie organizmów glebowych. Badania biochemiczne gleb.2
T-W-2Cykl krążenia węgla. Obieg glebowej substancji organicznej. Związki cukrowe i polifenolowe w glebie. Przemiany oksydoredukcyjne w glebie2
T-W-3Związki azotowe w glebie i ich metabolizm. Związki fosforowe w glebie i ich przemiany metaboliczne.2
T-W-4Przemiany biochemiczne związków siarki w glebie. Mikrobiologiczne przemiany metali ciężkich1
T-W-5Zmiany procesów biochemicznych w glebie pod wpływem zabiegów agrotechnicznych2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje6
A-A-3Przygotowanie konspektów do ćwiczen audytoryjnych15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczen15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje6
A-W-3Czytanie wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Praca grupowa na bazie otrzymanych wyników oraz właściwa ich interpretacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10 -G_W01
Student zna i rozumie zagadnienia związane z procesami biochemicznymi zachodzącymi w glebie oraz potrafi omówić wykorzystanie testów enzymatycznych w ocenie jakości środowiska glebowego
ROL_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07C-2, C-3, C-1, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10 -G_U01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z biochemią gleb oraz wykorzystuje testy enzymatyczne w ocenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10 -G_K01
Student potrafi ocenić ryzyko stosowania zabiegów agrotechnicznych na stan środowiska glebowego
ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-2, C-3, C-1, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10 -G_W01
Student zna i rozumie zagadnienia związane z procesami biochemicznymi zachodzącymi w glebie oraz potrafi omówić wykorzystanie testów enzymatycznych w ocenie jakości środowiska glebowego
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesami biochemicznymi zachodzącymi w glebie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10 -G_U01
Student posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z biochemią gleb oraz wykorzystuje testy enzymatyczne w ocenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
2,0
3,0Student posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z biochemią gleb
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10 -G_K01
Student potrafi ocenić ryzyko stosowania zabiegów agrotechnicznych na stan środowiska glebowego
2,0
3,0Student potrafi zastosować testy enzymatyczne w ocenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na stan środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb, Wyd. UMC-S, Lublin, 2000
  2. Trojanowski J., Przemiany substancji organicznych w glebie, PWRiL, Warszawa, 1973

Literatura dodatkowa

  1. van Loon G.W., Duffy S.J., Chemia środowiska, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kwasy nukleinowe jako cząsteczki sygnalizacyjne w glebach2
T-A-2Metody oznaczania aktywności oksydoreduktaz w glebie3
T-A-3Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie2
T-A-4Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków azotu w glebie2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Gleba jako środowisko życia i aktywności organizmów. Organizmy glebowe. Występowanie i rozmieszczenie organizmów glebowych. Badania biochemiczne gleb.2
T-W-2Cykl krążenia węgla. Obieg glebowej substancji organicznej. Związki cukrowe i polifenolowe w glebie. Przemiany oksydoredukcyjne w glebie2
T-W-3Związki azotowe w glebie i ich metabolizm. Związki fosforowe w glebie i ich przemiany metaboliczne.2
T-W-4Przemiany biochemiczne związków siarki w glebie. Mikrobiologiczne przemiany metali ciężkich1
T-W-5Zmiany procesów biochemicznych w glebie pod wpływem zabiegów agrotechnicznych2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje6
A-A-3Przygotowanie konspektów do ćwiczen audytoryjnych15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczen15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje6
A-W-3Czytanie wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10 -G_W01Student zna i rozumie zagadnienia związane z procesami biochemicznymi zachodzącymi w glebie oraz potrafi omówić wykorzystanie testów enzymatycznych w ocenie jakości środowiska glebowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-2Student ma zdolność interpretacji wyników testów enzymatycznych w ocenie wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami oznaczania aktywności enzymatycznej gleb
C-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia procesów biochemicznych zachodzących w glebie w krążeniu pierwiastków w środowisku
C-4Student rozumie znaczenie drobnoustrojów i wydzielanych przez nie enzymów w kształtowaniu żyznosci gleby
Treści programoweT-A-1Kwasy nukleinowe jako cząsteczki sygnalizacyjne w glebach
T-A-2Metody oznaczania aktywności oksydoreduktaz w glebie
T-A-3Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie
T-A-4Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków azotu w glebie
T-W-1Gleba jako środowisko życia i aktywności organizmów. Organizmy glebowe. Występowanie i rozmieszczenie organizmów glebowych. Badania biochemiczne gleb.
T-W-2Cykl krążenia węgla. Obieg glebowej substancji organicznej. Związki cukrowe i polifenolowe w glebie. Przemiany oksydoredukcyjne w glebie
T-W-3Związki azotowe w glebie i ich metabolizm. Związki fosforowe w glebie i ich przemiany metaboliczne.
T-W-4Przemiany biochemiczne związków siarki w glebie. Mikrobiologiczne przemiany metali ciężkich
T-W-5Zmiany procesów biochemicznych w glebie pod wpływem zabiegów agrotechnicznych
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Praca grupowa na bazie otrzymanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z procesami biochemicznymi zachodzącymi w glebie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10 -G_U01Student posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z biochemią gleb oraz wykorzystuje testy enzymatyczne w ocenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Student ma zdolność interpretacji wyników testów enzymatycznych w ocenie wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami oznaczania aktywności enzymatycznej gleb
C-4Student rozumie znaczenie drobnoustrojów i wydzielanych przez nie enzymów w kształtowaniu żyznosci gleby
Treści programoweT-A-1Kwasy nukleinowe jako cząsteczki sygnalizacyjne w glebach
T-A-2Metody oznaczania aktywności oksydoreduktaz w glebie
T-A-3Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie
T-A-4Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków azotu w glebie
Metody nauczaniaM-2Praca grupowa na bazie otrzymanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z biochemią gleb
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10 -G_K01Student potrafi ocenić ryzyko stosowania zabiegów agrotechnicznych na stan środowiska glebowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Student ma zdolność interpretacji wyników testów enzymatycznych w ocenie wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na środowisko glebowe
C-3Student ma umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami oznaczania aktywności enzymatycznej gleb
C-1Student posiada umiejętność opisu znaczenia procesów biochemicznych zachodzących w glebie w krążeniu pierwiastków w środowisku
C-4Student rozumie znaczenie drobnoustrojów i wydzielanych przez nie enzymów w kształtowaniu żyznosci gleby
Treści programoweT-A-1Kwasy nukleinowe jako cząsteczki sygnalizacyjne w glebach
T-A-2Metody oznaczania aktywności oksydoreduktaz w glebie
T-A-3Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków fosforu w glebie
T-A-4Metody oznaczania aktywności enzymów biorących udział w przemianach związków azotu w glebie
T-W-1Gleba jako środowisko życia i aktywności organizmów. Organizmy glebowe. Występowanie i rozmieszczenie organizmów glebowych. Badania biochemiczne gleb.
T-W-2Cykl krążenia węgla. Obieg glebowej substancji organicznej. Związki cukrowe i polifenolowe w glebie. Przemiany oksydoredukcyjne w glebie
T-W-3Związki azotowe w glebie i ich metabolizm. Związki fosforowe w glebie i ich przemiany metaboliczne.
T-W-4Przemiany biochemiczne związków siarki w glebie. Mikrobiologiczne przemiany metali ciężkich
T-W-5Zmiany procesów biochemicznych w glebie pod wpływem zabiegów agrotechnicznych
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne w zakresie merytorycznych treści przedmiotu
M-2Praca grupowa na bazie otrzymanych wyników oraz właściwa ich interpretacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zastosować testy enzymatyczne w ocenie wpływu zabiegów agrotechnicznych na stan środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0