Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Biochemia plonów roślin uprawnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biochemia plonów roślin uprawnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawowe wiadomosci z biochemii ogólnej oraz fizjologii roślin
W-2Student zna podstawowe procesy fizjologiczne oraz mechanizmy ich regulacji

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student posiada umiejętność opisu podstawowych przemian biochemicznych zachodzących w trakcie wzrostu i rozwoju roślin oraz dojrzewania nasion
C-2Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników abiotycznych na skład chemiczny plonów roślin uprawnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie metabolitów wtórnych w plonowaniu roślin3
T-A-2Wpływ stresów abiotycznych na plon roslin3
T-A-3Problemy uprawy roślin w warunkach skażonego środowiska3
9
wykłady
T-W-1Fizjologiczno-biochemiczne podstawy plonowania roślin. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu.2
T-W-2Skład chcemiczny ziarniaków zbóż, nasion roślin motylkowatych, roślin oleistych, ziemniaków, roślin okopowych i traw oraz jego zmiany w trakcie wzrostu i rozwoju6
T-W-3Zależność plonów roślin od ich produktywności1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje6
A-A-3Przygotowanie konspektów ćwiczeń audytoryjnych15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje6
A-W-3Czytanie wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Prezentacje multimedialne
M-2Praca grupowa przy interpretacju wyników

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10-B_W01
Student posiada wiedzę na temat zmian składu chemicznego w trakcie rozwoju i dojrzewania plonów roślinnych w zależmności od uprawy
ROL_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10-B_U01
Student posiada umiejętność oceny wpływu czynników siedliskowych oraz warunków uprawy na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O10-B_K01
Student potrafi ocenić ryzyko produkcji rolniczej na plonowanie roślin
ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10-B_W01
Student posiada wiedzę na temat zmian składu chemicznego w trakcie rozwoju i dojrzewania plonów roślinnych w zależmności od uprawy
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zmian składu chemicznego w trakcie rozwoju i dojrzewania plonów roślin uprawnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10-B_U01
Student posiada umiejętność oceny wpływu czynników siedliskowych oraz warunków uprawy na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
2,0
3,0Student umie ocenić wpływ czynników siedliskowych oraz warunków uprawy na plonowanie roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O10-B_K01
Student potrafi ocenić ryzyko produkcji rolniczej na plonowanie roślin
2,0
3,0Student potrafi oszacować wpływ produkcji rolniczej na plonowanie roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kulka K., Rejowski A., Biochemia, Wyd. ART, Osztyn, 1998
  2. Grzebisz W., Technologia roślin uprawnych - Fizjologia plonowania, PWRiL, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Górecki R.J., Grzesiuk S. (red.), Fizjologia plonowania roślin, Wyd. UWM, Olsztyn, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie metabolitów wtórnych w plonowaniu roślin3
T-A-2Wpływ stresów abiotycznych na plon roslin3
T-A-3Problemy uprawy roślin w warunkach skażonego środowiska3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizjologiczno-biochemiczne podstawy plonowania roślin. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu.2
T-W-2Skład chcemiczny ziarniaków zbóż, nasion roślin motylkowatych, roślin oleistych, ziemniaków, roślin okopowych i traw oraz jego zmiany w trakcie wzrostu i rozwoju6
T-W-3Zależność plonów roślin od ich produktywności1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Konsultacje6
A-A-3Przygotowanie konspektów ćwiczeń audytoryjnych15
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Konsultacje6
A-W-3Czytanie wskazanej literatury15
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10-B_W01Student posiada wiedzę na temat zmian składu chemicznego w trakcie rozwoju i dojrzewania plonów roślinnych w zależmności od uprawy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Student posiada umiejętność opisu podstawowych przemian biochemicznych zachodzących w trakcie wzrostu i rozwoju roślin oraz dojrzewania nasion
C-2Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników abiotycznych na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
Treści programoweT-W-1Fizjologiczno-biochemiczne podstawy plonowania roślin. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu.
T-W-2Skład chcemiczny ziarniaków zbóż, nasion roślin motylkowatych, roślin oleistych, ziemniaków, roślin okopowych i traw oraz jego zmiany w trakcie wzrostu i rozwoju
T-W-3Zależność plonów roślin od ich produktywności
T-A-1Znaczenie metabolitów wtórnych w plonowaniu roślin
T-A-2Wpływ stresów abiotycznych na plon roslin
T-A-3Problemy uprawy roślin w warunkach skażonego środowiska
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne
M-2Praca grupowa przy interpretacju wyników
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę na temat zmian składu chemicznego w trakcie rozwoju i dojrzewania plonów roślin uprawnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10-B_U01Student posiada umiejętność oceny wpływu czynników siedliskowych oraz warunków uprawy na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników abiotycznych na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
Treści programoweT-W-1Fizjologiczno-biochemiczne podstawy plonowania roślin. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu.
T-W-2Skład chcemiczny ziarniaków zbóż, nasion roślin motylkowatych, roślin oleistych, ziemniaków, roślin okopowych i traw oraz jego zmiany w trakcie wzrostu i rozwoju
T-W-3Zależność plonów roślin od ich produktywności
T-A-1Znaczenie metabolitów wtórnych w plonowaniu roślin
T-A-2Wpływ stresów abiotycznych na plon roslin
T-A-3Problemy uprawy roślin w warunkach skażonego środowiska
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne
M-2Praca grupowa przy interpretacju wyników
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie ocenić wpływ czynników siedliskowych oraz warunków uprawy na plonowanie roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O10-B_K01Student potrafi ocenić ryzyko produkcji rolniczej na plonowanie roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student posiada umiejętność opisu podstawowych przemian biochemicznych zachodzących w trakcie wzrostu i rozwoju roślin oraz dojrzewania nasion
C-2Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników abiotycznych na skład chemiczny plonów roślin uprawnych
Treści programoweT-W-1Fizjologiczno-biochemiczne podstawy plonowania roślin. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych a wytwarzanie plonu.
T-W-2Skład chcemiczny ziarniaków zbóż, nasion roślin motylkowatych, roślin oleistych, ziemniaków, roślin okopowych i traw oraz jego zmiany w trakcie wzrostu i rozwoju
T-W-3Zależność plonów roślin od ich produktywności
T-A-1Znaczenie metabolitów wtórnych w plonowaniu roślin
T-A-2Wpływ stresów abiotycznych na plon roslin
T-A-3Problemy uprawy roślin w warunkach skażonego środowiska
Metody nauczaniaM-1Prezentacje multimedialne
M-2Praca grupowa przy interpretacju wyników
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie konspektów ćwiczeń
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Zaliczenie pisemne wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi oszacować wpływ produkcji rolniczej na plonowanie roślin
3,5
4,0
4,5
5,0