Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Topoklimat i mikroklimat:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Topoklimat i mikroklimat
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Czarnecka <Malgorzata.Czarnecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiadomości z agrometeorologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z pojęciami i czynnikami topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu.
C-2Zapoznanie z synoptycznymi uwarunkowaniami zróżnicowania pogody i klimatu w różnych skalach przestrzennych
C-3Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji upraw rolniczych, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
C-4Wykształcenie umiejętności oceny różnic klimatycznych w warunkach topoklimatu i mikroklimatu na podstawie standardowych pomiarów sieci obserwacyjnej IMGW

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena warunków termicznych gleby w różnych warunków użytkowania terenu.2
T-A-1Oddziaływanie szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w przygruntowej warstwie powietrza, w zależności od zachmurzenia i prędkości wiatru.4
T-A-1Rola szaty roślinnej w kształtowaniu dekadowej zmienności wilgotności glebyRola szaty roślinnej w kształtowaniu dekadowej zmienności wilgotności gleby.3
9
wykłady
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej. Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.2
T-W-2Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.2
T-W-3Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne.2
T-W-4Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.1
T-W-5Klasyfikacja i kartowanie topo- i mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udziaał w ćwiczeniach9
A-A-1przzygotowanie do realizacji ćwiczeń10
A-A-1Studiowanie literatury10
A-A-4udział w konsultacjach6
A-A-4Realizacja indywidualnych ćwiczeń praktycznych- opracowanie graficzne wraz z komentarzem10
45
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2udział w konsultacjach8
A-W-3Studiowanie literatury12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu16
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych
M-2prezentacje przygotowane przez studentów
M-3dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przygotowanych prezentacji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-T_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologicznych i klimatycznych uwarunkowań produkcji rolniczej w skali lokalnej
ROL_1A_W08R1A_W03, R1A_W07C-1, C-3, C-2T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-T_U01
Potrafi rozpoznać i interpretować wpływ lokalnych warunków atmosferycznych, w tym ekstremalnych elementów i zjawisk meteorologicznych na plonowanie roślin
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-3, C-4T-W-4, T-W-2M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-T_K01
Znając atmosferyczne uwarunkowania produkcji roślinnej w skali lokalnej rozumie potrzebę uzupełniania i poszerzania wiedzy
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-3, C-4T-W-3, T-W-4, T-W-2M-3, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-T_W01
Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologicznych i klimatycznych uwarunkowań produkcji rolniczej w skali lokalnej
2,0
3,0Student definiuje pojęcia topoklimat, mikroklimat i fitoklimat i ma wiedzę o zróżnicowaniu niektórych elementów , ale tylko w skali klimatu lokalnego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-T_U01
Potrafi rozpoznać i interpretować wpływ lokalnych warunków atmosferycznych, w tym ekstremalnych elementów i zjawisk meteorologicznych na plonowanie roślin
2,0
3,0Rozpoznaje i interpretuje wpływ tylko niektórych elementów atmosferycznych na plonowanie roślin w skali topoklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-T_K01
Znając atmosferyczne uwarunkowania produkcji roślinnej w skali lokalnej rozumie potrzebę uzupełniania i poszerzania wiedzy
2,0
3,0Rozumie potrzebę samodoskonalenia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bac S., Rojek M., Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska., AR Wrocław, Wrocław, 1999, wybrane rozdziały
  2. Kędziora A., Podstawy agrometeorologii, PWRiL, Poznań, 1999, wybrane rozdziały
  3. Bac S. (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Prace Inst. Geogr., ser. A, Geogr. Fiz. V, Wyd. Uniw. Wrocł., 1991

Literatura dodatkowa

  1. Lewińska J., Klimat miasta. Zasoby, zagrożenia, kształtowanie., Instytut Gospodarki . Przestrzennej i Komunalnej, Kraków, 2000
  2. Bac S. (red.), Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce., PWRiL, Warzawa, 1982, wybrane rozdziały
  3. Błażejczyk K., Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski [w:] M. Kuchcik (red.), Współczesne badania topoklimatyczne, Dok. Geogr., nr 23, s. 131-142., Warszawa, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena warunków termicznych gleby w różnych warunków użytkowania terenu.2
T-A-1Oddziaływanie szaty roślinnej na warunki termiczne powietrza w przygruntowej warstwie powietrza, w zależności od zachmurzenia i prędkości wiatru.4
T-A-1Rola szaty roślinnej w kształtowaniu dekadowej zmienności wilgotności glebyRola szaty roślinnej w kształtowaniu dekadowej zmienności wilgotności gleby.3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej. Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.2
T-W-2Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.2
T-W-3Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne.2
T-W-4Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.1
T-W-5Klasyfikacja i kartowanie topo- i mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udziaał w ćwiczeniach9
A-A-1przzygotowanie do realizacji ćwiczeń10
A-A-1Studiowanie literatury10
A-A-4udział w konsultacjach6
A-A-4Realizacja indywidualnych ćwiczeń praktycznych- opracowanie graficzne wraz z komentarzem10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2udział w konsultacjach8
A-W-3Studiowanie literatury12
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu16
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-T_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologicznych i klimatycznych uwarunkowań produkcji rolniczej w skali lokalnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu klimatycznych i pogodowych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z pojęciami i czynnikami topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu.
C-3Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji upraw rolniczych, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
C-2Zapoznanie z synoptycznymi uwarunkowaniami zróżnicowania pogody i klimatu w różnych skalach przestrzennych
Treści programoweT-W-3Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne.
T-W-5Klasyfikacja i kartowanie topo- i mikroklimatów. Wpływ degradacji środowiska na warunki mikroklimatyczne. Melioracje mikroklimatyczne.
T-W-1Pojęcia oraz czynniki topoklimatu, mikroklimatu i fitoklimatu. Fizyczne podstawy topo- i mikroklimatu – bilans promieniowania, bilans cieplny powierzchni czynnej. Atmosferyczne ogniwo obiegu wody oraz cyrkulacja w warunkach klimatu lokalnego i mikroklimatu.
T-W-4Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych i multimedialnych
M-3dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje pojęcia topoklimat, mikroklimat i fitoklimat i ma wiedzę o zróżnicowaniu niektórych elementów , ale tylko w skali klimatu lokalnego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-T_U01Potrafi rozpoznać i interpretować wpływ lokalnych warunków atmosferycznych, w tym ekstremalnych elementów i zjawisk meteorologicznych na plonowanie roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji upraw rolniczych, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
C-4Wykształcenie umiejętności oceny różnic klimatycznych w warunkach topoklimatu i mikroklimatu na podstawie standardowych pomiarów sieci obserwacyjnej IMGW
Treści programoweT-W-4Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.
T-W-2Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-2prezentacje przygotowane przez studentów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przygotowanych prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozpoznaje i interpretuje wpływ tylko niektórych elementów atmosferycznych na plonowanie roślin w skali topoklimatu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-T_K01Znając atmosferyczne uwarunkowania produkcji roślinnej w skali lokalnej rozumie potrzebę uzupełniania i poszerzania wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z różnicami klimatycznymi w warunkach lokalnych dla potrzeb optymalnej lokalizacji upraw rolniczych, w tym głównie dla zmniejszenia zagrożenia niekorzystnymi i ekstremalnymi warunkami i zjawiskami meteorologicznymi
C-4Wykształcenie umiejętności oceny różnic klimatycznych w warunkach topoklimatu i mikroklimatu na podstawie standardowych pomiarów sieci obserwacyjnej IMGW
Treści programoweT-W-3Fitoklimat niskiej szaty roślinnej. Wpływ mikroklimatu na rośliny uprawne.
T-W-4Względna ocena warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych na podstawie wyników standardowych pomiarów meteorologicznych prowadzonych w ramach sieci IMGW.
T-W-2Ocena zróżnicowania warunków mikroklimatycznych i fitoklimatycznych w różnych typach topoklimatu: terenu urzeźbionego, obszarów leśnych, w sąsiedztwie zadrzewień, zbiorników wodnych i terenów podmokłych, obszarów zabudowy miejskiej.
Metody nauczaniaM-3dyskusja dydaktyczna
M-2prezentacje przygotowane przez studentów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: pisemne zaliczenie treści wykładów
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie przygotowanych prezentacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie potrzebę samodoskonalenia
3,5
4,0
4,5
5,0