Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Metody opracowań w agrometeorologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody opracowań w agrometeorologii
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Michalska <Bozena.Michalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 9 2,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z agrometeorologii i statystyki matematycznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie się z metodami opisu elementów meteorologicznych oraz oceny ich wpływu na wzrost, rozwój wielkość plonów roślin uprawnych, a także na ocenę warunków klimatycznych w różnych regionach kraju

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza publikowanych materiałów klimatycznych. Biuletyny PIHM, Atlasy klimatyczne i agrometeorologiczne1
T-A-2Termiczne klasyfikacje miesięcy wybranej stacji meteorologicznej na podstawie odchylenia standardowego od normy oraz przedziałów kwantylowych2
T-A-3Charakterystyki opadowe wybranej stacji meteorologicznej1
T-A-4Wskaźniki klimatologiczne i ich zastosowanie w ocenie wpływu pogody na przebieg wegetacji i plonowanie roślin2
T-A-5Ocena zmienności wybranych elemenów meteorologicznych w funkcji czasu. Trendy, okresowość.1
T-A-6Źródła danych meteorologicznych. OGIMET, Baza AIRBASE, Wetterzentrale1
T-A-7Metody opracowania przestrzennego danych klimatycznych1
9
wykłady
T-W-1Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Teledetekcja naziemna i satelity w badaniach meteorologicznych1
T-W-2Reprezentatywność danych i homogeniczność serii pomiarowych. Usuwanie braków w szeregach obserwacyjnych. Analiza szeregów czasowych2
T-W-3Charakterystyki agroklimatologiczne ważniejszych elementów meteorologicznych. Klimatogramy, tautochrony, termoizoplety.2
T-W-4Częstość i prawdopodobieństwo występowania elementów i zjawisk meteorologicznych2
T-W-5Analiza współzależności zjawisk, korelacja i regresja (liniowa, nieliniowa)2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Opracowywanie pozyskanych danych meteorologicznych15
A-A-3Udział w konsultacjach2
A-A-4Przegląd internetowych baz meteorologicznych2
A-A-5Studiowanie literatury przedmiotu2
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie materiału do zaliczenia20
A-W-5Przygotowanie krótkich prezentacji multimedialnych12
A-W-6Pisemne zaliczenie wykładów2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące, z użyciem komputera
M-3Metody praktyczne, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Okresowe sprawdziany wiedzy
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy izdobytej na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O09-1_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod opracowań agrometeorologicznych niezbędną do oceny zasobów klimatycznych danego regionu
ROL_1A_W08R1A_W03, R1A_W07C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2M-3, M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O09-1_U02
Potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki klimatyczne w celu oceny wpływu elementów meteorologicznych na wielkość plonowania roślin oraz w sposób graficzny scharakteryzować rozkład czasowy i przestrzenny ważniejszych elementów klimatu
ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-A-4, T-A-2, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-7M-3, M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O09-1_K02
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie wpływu pogody na produkcję rolniczą.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1T-A-5, T-W-5M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O09-1_W02
Ma podstawową wiedzę z zakresu metod opracowań agrometeorologicznych niezbędną do oceny zasobów klimatycznych danego regionu
2,0
3,0ma podstawową wiedzę na temat opracowań czasowej i przestrzennej zmienności elementów meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O09-1_U02
Potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki klimatyczne w celu oceny wpływu elementów meteorologicznych na wielkość plonowania roślin oraz w sposób graficzny scharakteryzować rozkład czasowy i przestrzenny ważniejszych elementów klimatu
2,0
3,0Potrafi wykorzystać proste wskaźniki klimatyczne do oceny wpływu pogody na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O09-1_K02
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie wpływu pogody na produkcję rolniczą.
2,0
3,0Student ma świadomość doskonalenia wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Koźmiński C., Michalska B., Agrometeorologia i klimatologia, AR w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2008, III
  2. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa, 2000, I

Literatura dodatkowa

  1. Koźmiński C., Michalska B. opr. nauk., Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza, AR Szczecin, Szczecin, 2004, I

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza publikowanych materiałów klimatycznych. Biuletyny PIHM, Atlasy klimatyczne i agrometeorologiczne1
T-A-2Termiczne klasyfikacje miesięcy wybranej stacji meteorologicznej na podstawie odchylenia standardowego od normy oraz przedziałów kwantylowych2
T-A-3Charakterystyki opadowe wybranej stacji meteorologicznej1
T-A-4Wskaźniki klimatologiczne i ich zastosowanie w ocenie wpływu pogody na przebieg wegetacji i plonowanie roślin2
T-A-5Ocena zmienności wybranych elemenów meteorologicznych w funkcji czasu. Trendy, okresowość.1
T-A-6Źródła danych meteorologicznych. OGIMET, Baza AIRBASE, Wetterzentrale1
T-A-7Metody opracowania przestrzennego danych klimatycznych1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Teledetekcja naziemna i satelity w badaniach meteorologicznych1
T-W-2Reprezentatywność danych i homogeniczność serii pomiarowych. Usuwanie braków w szeregach obserwacyjnych. Analiza szeregów czasowych2
T-W-3Charakterystyki agroklimatologiczne ważniejszych elementów meteorologicznych. Klimatogramy, tautochrony, termoizoplety.2
T-W-4Częstość i prawdopodobieństwo występowania elementów i zjawisk meteorologicznych2
T-W-5Analiza współzależności zjawisk, korelacja i regresja (liniowa, nieliniowa)2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Opracowywanie pozyskanych danych meteorologicznych15
A-A-3Udział w konsultacjach2
A-A-4Przegląd internetowych baz meteorologicznych2
A-A-5Studiowanie literatury przedmiotu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach9
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Przygotowanie materiału do zaliczenia20
A-W-5Przygotowanie krótkich prezentacji multimedialnych12
A-W-6Pisemne zaliczenie wykładów2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O09-1_W02Ma podstawową wiedzę z zakresu metod opracowań agrometeorologicznych niezbędną do oceny zasobów klimatycznych danego regionu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu klimatycznych i pogodowych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z metodami opisu elementów meteorologicznych oraz oceny ich wpływu na wzrost, rozwój wielkość plonów roślin uprawnych, a także na ocenę warunków klimatycznych w różnych regionach kraju
Treści programoweT-W-1Historia pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Teledetekcja naziemna i satelity w badaniach meteorologicznych
T-W-3Charakterystyki agroklimatologiczne ważniejszych elementów meteorologicznych. Klimatogramy, tautochrony, termoizoplety.
T-W-4Częstość i prawdopodobieństwo występowania elementów i zjawisk meteorologicznych
T-W-5Analiza współzależności zjawisk, korelacja i regresja (liniowa, nieliniowa)
T-W-2Reprezentatywność danych i homogeniczność serii pomiarowych. Usuwanie braków w szeregach obserwacyjnych. Analiza szeregów czasowych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody eksponujące, z użyciem komputera
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy izdobytej na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych
S-1Ocena formująca: Okresowe sprawdziany wiedzy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę na temat opracowań czasowej i przestrzennej zmienności elementów meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O09-1_U02Potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki klimatyczne w celu oceny wpływu elementów meteorologicznych na wielkość plonowania roślin oraz w sposób graficzny scharakteryzować rozkład czasowy i przestrzenny ważniejszych elementów klimatu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z metodami opisu elementów meteorologicznych oraz oceny ich wpływu na wzrost, rozwój wielkość plonów roślin uprawnych, a także na ocenę warunków klimatycznych w różnych regionach kraju
Treści programoweT-A-4Wskaźniki klimatologiczne i ich zastosowanie w ocenie wpływu pogody na przebieg wegetacji i plonowanie roślin
T-A-2Termiczne klasyfikacje miesięcy wybranej stacji meteorologicznej na podstawie odchylenia standardowego od normy oraz przedziałów kwantylowych
T-A-6Źródła danych meteorologicznych. OGIMET, Baza AIRBASE, Wetterzentrale
T-A-1Analiza publikowanych materiałów klimatycznych. Biuletyny PIHM, Atlasy klimatyczne i agrometeorologiczne
T-A-3Charakterystyki opadowe wybranej stacji meteorologicznej
T-A-5Ocena zmienności wybranych elemenów meteorologicznych w funkcji czasu. Trendy, okresowość.
T-A-7Metody opracowania przestrzennego danych klimatycznych
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody eksponujące, z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy izdobytej na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wykorzystać proste wskaźniki klimatyczne do oceny wpływu pogody na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O09-1_K02Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie wpływu pogody na produkcję rolniczą.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie się z metodami opisu elementów meteorologicznych oraz oceny ich wpływu na wzrost, rozwój wielkość plonów roślin uprawnych, a także na ocenę warunków klimatycznych w różnych regionach kraju
Treści programoweT-A-5Ocena zmienności wybranych elemenów meteorologicznych w funkcji czasu. Trendy, okresowość.
T-W-5Analiza współzależności zjawisk, korelacja i regresja (liniowa, nieliniowa)
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne
M-2Metody eksponujące, z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena wiedzy izdobytej na wykładach i ćwiczeniach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomość doskonalenia wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0