Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mechanizacja prac ziemnych i melioracyjnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstawowych zagadnień dotyczących uprawy roślin, części maszyn i maszynoznawstwa ogółnego, maszyn rolniczych oraz gospodarki wodnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z ogólną budową, zasadami działania i eksploatacji oraz oceną kosztów pracy maszyn i sprzętu do wykonywania prac ziemnych i melioracyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Klasyfikacja maszyn i sprzętu stosowanego przy rekultywacji gruntów. Zasady doboru maszyn i urządzeń do zakresu wykonywanych prac. Koparki jednoczerpakowe i wieloczerpakowe.. Technologie wykonywania prac koparka. Spycharki, równiarki i zgarniarki. Klasyfikacja działanie i parametry eksploatacyjne spycharek, równiarek i zgarniarek. Maszyny i urządzenia do bliskiego i dalekiego transportu mas ziemnych. Klasyfikacja, działanie i parametry eksploatacyjne. Technologie robót transportowych. Ładowarki. Typy, działanie i parametry eksploatacyjne ładowarek. Zasady fundamentowania gruntu. Maszyny i urządzenia do fundamentowania gruntów – systematyka, działanie. Sprzęt i maszyny specjalne, stosowane przy pracach ziemnych – systematyka i zastosowanie. Urządzenia do hydromechanizacj. Maszyny i urządzenia do prac melioracyjnych – systematyka, działanie, parametry eksploatacyjne. Zasady technicznej eksploatacji maszyn do prac ziemnych9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Konsultacje7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-1_W01
student posiada wiedzę z kształtowania terenów zieleni
ROL_1A_W06, ROL_1A_W09R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06InzA_W05C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-1_U01
student ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
ROL_1A_U07InzA_U04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O08-1_K01
student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-1_W01
student posiada wiedzę z kształtowania terenów zieleni
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-1_U01
student ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O08-1_K01
student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
2,0
3,0Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji ale ich nie stosuje
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Wasilewski Z., Mechanizacja budownictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wrszawa, 1994
  2. Bala W., Pichór W., Technologia zmechanizowanych robót wodno-melioracyjnych, PWRiL, warszawa, 1992

Literatura dodatkowa

  1. Wiłun Z., Zarys geotechniki, WKiŁ Warszawa, Warszawa, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja maszyn i sprzętu stosowanego przy rekultywacji gruntów. Zasady doboru maszyn i urządzeń do zakresu wykonywanych prac. Koparki jednoczerpakowe i wieloczerpakowe.. Technologie wykonywania prac koparka. Spycharki, równiarki i zgarniarki. Klasyfikacja działanie i parametry eksploatacyjne spycharek, równiarek i zgarniarek. Maszyny i urządzenia do bliskiego i dalekiego transportu mas ziemnych. Klasyfikacja, działanie i parametry eksploatacyjne. Technologie robót transportowych. Ładowarki. Typy, działanie i parametry eksploatacyjne ładowarek. Zasady fundamentowania gruntu. Maszyny i urządzenia do fundamentowania gruntów – systematyka, działanie. Sprzęt i maszyny specjalne, stosowane przy pracach ziemnych – systematyka i zastosowanie. Urządzenia do hydromechanizacj. Maszyny i urządzenia do prac melioracyjnych – systematyka, działanie, parametry eksploatacyjne. Zasady technicznej eksploatacji maszyn do prac ziemnych9
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Konsultacje7
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu15
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-1_W01student posiada wiedzę z kształtowania terenów zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
ROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ogólną budową, zasadami działania i eksploatacji oraz oceną kosztów pracy maszyn i sprzętu do wykonywania prac ziemnych i melioracyjnych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja maszyn i sprzętu stosowanego przy rekultywacji gruntów. Zasady doboru maszyn i urządzeń do zakresu wykonywanych prac. Koparki jednoczerpakowe i wieloczerpakowe.. Technologie wykonywania prac koparka. Spycharki, równiarki i zgarniarki. Klasyfikacja działanie i parametry eksploatacyjne spycharek, równiarek i zgarniarek. Maszyny i urządzenia do bliskiego i dalekiego transportu mas ziemnych. Klasyfikacja, działanie i parametry eksploatacyjne. Technologie robót transportowych. Ładowarki. Typy, działanie i parametry eksploatacyjne ładowarek. Zasady fundamentowania gruntu. Maszyny i urządzenia do fundamentowania gruntów – systematyka, działanie. Sprzęt i maszyny specjalne, stosowane przy pracach ziemnych – systematyka i zastosowanie. Urządzenia do hydromechanizacj. Maszyny i urządzenia do prac melioracyjnych – systematyka, działanie, parametry eksploatacyjne. Zasady technicznej eksploatacji maszyn do prac ziemnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-1_U01student ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U07Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ogólną budową, zasadami działania i eksploatacji oraz oceną kosztów pracy maszyn i sprzętu do wykonywania prac ziemnych i melioracyjnych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja maszyn i sprzętu stosowanego przy rekultywacji gruntów. Zasady doboru maszyn i urządzeń do zakresu wykonywanych prac. Koparki jednoczerpakowe i wieloczerpakowe.. Technologie wykonywania prac koparka. Spycharki, równiarki i zgarniarki. Klasyfikacja działanie i parametry eksploatacyjne spycharek, równiarek i zgarniarek. Maszyny i urządzenia do bliskiego i dalekiego transportu mas ziemnych. Klasyfikacja, działanie i parametry eksploatacyjne. Technologie robót transportowych. Ładowarki. Typy, działanie i parametry eksploatacyjne ładowarek. Zasady fundamentowania gruntu. Maszyny i urządzenia do fundamentowania gruntów – systematyka, działanie. Sprzęt i maszyny specjalne, stosowane przy pracach ziemnych – systematyka i zastosowanie. Urządzenia do hydromechanizacj. Maszyny i urządzenia do prac melioracyjnych – systematyka, działanie, parametry eksploatacyjne. Zasady technicznej eksploatacji maszyn do prac ziemnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O08-1_K01student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z ogólną budową, zasadami działania i eksploatacji oraz oceną kosztów pracy maszyn i sprzętu do wykonywania prac ziemnych i melioracyjnych
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja maszyn i sprzętu stosowanego przy rekultywacji gruntów. Zasady doboru maszyn i urządzeń do zakresu wykonywanych prac. Koparki jednoczerpakowe i wieloczerpakowe.. Technologie wykonywania prac koparka. Spycharki, równiarki i zgarniarki. Klasyfikacja działanie i parametry eksploatacyjne spycharek, równiarek i zgarniarek. Maszyny i urządzenia do bliskiego i dalekiego transportu mas ziemnych. Klasyfikacja, działanie i parametry eksploatacyjne. Technologie robót transportowych. Ładowarki. Typy, działanie i parametry eksploatacyjne ładowarek. Zasady fundamentowania gruntu. Maszyny i urządzenia do fundamentowania gruntów – systematyka, działanie. Sprzęt i maszyny specjalne, stosowane przy pracach ziemnych – systematyka i zastosowanie. Urządzenia do hydromechanizacj. Maszyny i urządzenia do prac melioracyjnych – systematyka, działanie, parametry eksploatacyjne. Zasady technicznej eksploatacji maszyn do prac ziemnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji ale ich nie stosuje
3,5
4,0
4,5
5,0