Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy wyceny nieruchomości i obiektów technicznych w rolnictwie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>, Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość podstawowych zagadnień z gleoznawstwa,produkji roślinnej i zwięrzęcej oraz maszyn i budowli rolniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu metod szacowania wartości gruntów, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych.stosowanych w rolnictwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich. Elementy oceny ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Źródła informacji o nieruchomościach. Układ, forma i treść operatu szacunkowego. Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny. Metodologia wyceny nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Metody wyceny zasiewów i upraw rolnych. Wycena plantacji kultur wieloletnich. Wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów. Urządzenia techniczne jako przedmiot wyceny – definicje. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego. Procedura wyceny metodą porównania parami. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami9
9
wykłady
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi. Rynek nieruchomości. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Wycena gruntów rolnych i gruntów pod wodami. Wycena upraw jednorocznych oraz sadów, plantacji wieloletnich oraz lasów i gruntów zadrzewionych. Wycena maszyn, urządzeń, budynków gospodarczych i obiektów technicznych. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Wymogi kwalifikacyjne i odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy. Standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń20
A-A-3Konsultacje15
44
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów20
A-W-3Konsultacje15
44

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielny dobór metody i wycena wybranego obiektu rolniczego. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wagi dla poszczególnych form zajęć (wykłady - ww =1, ćwiczenia - wc=0,6)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-2_W01
student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
ROL_1A_W10, ROL_1A_W19R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-2_U01
student posiada umiejętności wyceny nieruchomości obiektów technicznych
ROL_1A_U04, ROL_1A_U08R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-2_K01
student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wyceny narzędzi, maszyn i obiektów technicznych
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-A-1, T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-2_W01
student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-2_U01
student posiada umiejętności wyceny nieruchomości obiektów technicznych
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-2_K01
student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wyceny narzędzi, maszyn i obiektów technicznych
2,0
3,0student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wyceny narzędzi, maszyn i obiektów technicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Sawiłow E, Elementy wyceny nieruchomości rolnych, KPiUTW, AR, Wrocław, Wrocław, 2001
  2. Michalski R., Jóźwiak W., Metody oceny stanu technicznego, wycena pojazdów i maszyn., ART. Olsztyn, Olsztyn, 1998
  3. Klimek T., Podstawy wyceny wartości środków technicznych., Bomis Press Poznań, Poznań, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich. Elementy oceny ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Źródła informacji o nieruchomościach. Układ, forma i treść operatu szacunkowego. Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny. Metodologia wyceny nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Metody wyceny zasiewów i upraw rolnych. Wycena plantacji kultur wieloletnich. Wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów. Urządzenia techniczne jako przedmiot wyceny – definicje. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego. Procedura wyceny metodą porównania parami. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi. Rynek nieruchomości. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Wycena gruntów rolnych i gruntów pod wodami. Wycena upraw jednorocznych oraz sadów, plantacji wieloletnich oraz lasów i gruntów zadrzewionych. Wycena maszyn, urządzeń, budynków gospodarczych i obiektów technicznych. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Wymogi kwalifikacyjne i odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy. Standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń20
A-A-3Konsultacje15
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów20
A-W-3Konsultacje15
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-2_W01student zna metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady funkcjonowania rynku produktów ogrodniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu metod szacowania wartości gruntów, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych.stosowanych w rolnictwie
Treści programoweT-A-1Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich. Elementy oceny ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Źródła informacji o nieruchomościach. Układ, forma i treść operatu szacunkowego. Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny. Metodologia wyceny nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Metody wyceny zasiewów i upraw rolnych. Wycena plantacji kultur wieloletnich. Wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów. Urządzenia techniczne jako przedmiot wyceny – definicje. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego. Procedura wyceny metodą porównania parami. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi. Rynek nieruchomości. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Wycena gruntów rolnych i gruntów pod wodami. Wycena upraw jednorocznych oraz sadów, plantacji wieloletnich oraz lasów i gruntów zadrzewionych. Wycena maszyn, urządzeń, budynków gospodarczych i obiektów technicznych. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Wymogi kwalifikacyjne i odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy. Standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielny dobór metody i wycena wybranego obiektu rolniczego. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wagi dla poszczególnych form zajęć (wykłady - ww =1, ćwiczenia - wc=0,6)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-2_U01student posiada umiejętności wyceny nieruchomości obiektów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U08Ma podstawowe umiejętności w zakresie eksploatacji pojazdów, maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu metod szacowania wartości gruntów, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych.stosowanych w rolnictwie
Treści programoweT-A-1Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich. Elementy oceny ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Źródła informacji o nieruchomościach. Układ, forma i treść operatu szacunkowego. Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny. Metodologia wyceny nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Metody wyceny zasiewów i upraw rolnych. Wycena plantacji kultur wieloletnich. Wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów. Urządzenia techniczne jako przedmiot wyceny – definicje. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego. Procedura wyceny metodą porównania parami. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi. Rynek nieruchomości. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Wycena gruntów rolnych i gruntów pod wodami. Wycena upraw jednorocznych oraz sadów, plantacji wieloletnich oraz lasów i gruntów zadrzewionych. Wycena maszyn, urządzeń, budynków gospodarczych i obiektów technicznych. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Wymogi kwalifikacyjne i odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy. Standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielny dobór metody i wycena wybranego obiektu rolniczego. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wagi dla poszczególnych form zajęć (wykłady - ww =1, ćwiczenia - wc=0,6)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-2_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wyceny narzędzi, maszyn i obiektów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu metod szacowania wartości gruntów, maszyn, urządzeń i obiektów technicznych.stosowanych w rolnictwie
Treści programoweT-A-1Rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich. Elementy oceny ziemi na potrzeby produkcji rolnej. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. Źródła informacji o nieruchomościach. Układ, forma i treść operatu szacunkowego. Ustalenie stanu prawnego przedmiotu wyceny. Metodologia wyceny nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny. Metody wyceny zasiewów i upraw rolnych. Wycena plantacji kultur wieloletnich. Wycena nieruchomości rolnych wykorzystywanych jako stawy rybne. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów. Urządzenia techniczne jako przedmiot wyceny – definicje. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego. Procedura wyceny metodą porównania parami. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami
T-W-1Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Podstawy gospodarki nieruchomościami rolnymi. Rynek nieruchomości. Zasady sporządzania operatu szacunkowego. Podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości. Wycena gruntów rolnych i gruntów pod wodami. Wycena upraw jednorocznych oraz sadów, plantacji wieloletnich oraz lasów i gruntów zadrzewionych. Wycena maszyn, urządzeń, budynków gospodarczych i obiektów technicznych. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego. Wymogi kwalifikacyjne i odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy. Standardy zawodowe oraz kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.
Metody nauczaniaM-1Wykłady, prezentacje multimedialne połączone z dyskusją, samodzielny dobór metody i wycena wybranego obiektu rolniczego. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Wagi dla poszczególnych form zajęć (wykłady - ww =1, ćwiczenia - wc=0,6)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wyceny narzędzi, maszyn i obiektów technicznych
3,5
4,0
4,5
5,0