Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Technologie bioenergetyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie bioenergetyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu kosztów i efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Umiejętność korzystania z funkcji finansowych w programie Excel

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentowi informacji o uwarunkowaniach rozwoju bioenergetyki
C-2Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej ciepła i chłodu oraz paliw z biomasy
C-3Przekazanie studentowi informacji o przykładach dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy
C-4Zaznajomienie studenta z metodami ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy oraz wyrobienie w nim umiejętności posługiwania się tymi metodami

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Źródła pozyskiwania biomasy, właściwości fizyko-mechaniczne. Technologie produkcji biomasy, pozbiorowa obróbka, rozdrabianie w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, składowanie, suszenie i przewietrzanie. Dostosowanie biomasy do wymagań urządzeń energetycznych oraz technologii produkcji biopaliw płynnych i gazowych. Wytwarzanie, wzbogacanie i oczyszczanie biogazu. Gazyfikacja i piroliza biomasy. Produkcja biodiesla i bioetanolu. Energetyczne wykorzystanie biopaliw płynnych i gazowych.9
9
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioenergetyki. Technologie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw z biomasy. Zasoby biomasy energetycznej. Uwarunkowania prawne rozwoju bioenergetyki. Przykłady dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Metody ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy.9
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie referatu10
A-A-3Studiowanie literatury26
45
wykłady
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie i przedstawienie referatu10
A-W-3Studiowanie literatury26
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda informacyjno-problemowa (z wykorzystaniem analizy przypadków)
M-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena jakości referatu i wystąpienia
S-2Ocena podsumowująca: Test pisemny wielokrotnego wyboru z elementami obliczeniowymi

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-1_W01
Zna technologie pozyskiwania i przygotowania biomasy energetycznej i wytwarzania z niej energii elektrycznej, ciepła, chłodu i paliw. Zna uwarunkowania prawne rozwoju bioeenergetyki, Zna podstawowe narzędzia i materiały pozwalające ocenić efektywność wykorzystania biomasy na cele energetyczne oraz efekty środowiskowe.
ROL_1A_W10, ROL_1A_W19R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-4, C-2, C-1, C-3T-A-1, T-W-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-1_U01
Student potrafi wdrażać technologie pozyskiwania różnych form energii z biomasy oraz oceniac ich efekty ekonomiczno-środowiskowe. Student potrafi oszacować zasoby i zarządzać dostawami biomasy energetycznej
ROL_1A_U04, ROL_1A_U08R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-4, C-2, C-1, C-3T-A-1, T-W-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-1_K01
aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem technologii pozyskiwania różnych form energii z biomasy
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-4, C-2, C-1, C-3T-A-1, T-W-1M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-1_W01
Zna technologie pozyskiwania i przygotowania biomasy energetycznej i wytwarzania z niej energii elektrycznej, ciepła, chłodu i paliw. Zna uwarunkowania prawne rozwoju bioeenergetyki, Zna podstawowe narzędzia i materiały pozwalające ocenić efektywność wykorzystania biomasy na cele energetyczne oraz efekty środowiskowe.
2,0
3,0Potrafi wyspecyfikować procesy przetwarzania biomasy na energię i biopaliwa I generacji, potrafi wymienić najważniejsze dokumenty regulujące rozwój bioenergetyki, zna narzędzie do statycznej oceny efektywności inwestycji bioenergetycznej, potrafi wyspecyfikować efekty środowiskowe związane z przetwarzaniem biomasy na energię
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-1_U01
Student potrafi wdrażać technologie pozyskiwania różnych form energii z biomasy oraz oceniac ich efekty ekonomiczno-środowiskowe. Student potrafi oszacować zasoby i zarządzać dostawami biomasy energetycznej
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować poszczególne etapy biologicznego łańcucha pozyskiwania energii i przedstawić ich ogólną charakterystykę. Potrafi też obliczyć koszt pozyskiwania bioenergii i analizować efektywność przedsięwzięcia bioenergetycznego za pomocą wskaźnika oceny statycznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-1_K01
aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem technologii pozyskiwania różnych form energii z biomasy
2,0
3,0Student wykazuje chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze związanym z problematyką pozyskiwania energii z biomasy, co między innymi przejawia się w sytematycznym uczęszczaniu na zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Ciechanowicz W., Energia, środowisko i ekonomia, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 1997
  2. Tymiński Jerzy., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku, IBMER, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Czysta energia i Agroenergetyka, 2011, czasopismo

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Źródła pozyskiwania biomasy, właściwości fizyko-mechaniczne. Technologie produkcji biomasy, pozbiorowa obróbka, rozdrabianie w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, składowanie, suszenie i przewietrzanie. Dostosowanie biomasy do wymagań urządzeń energetycznych oraz technologii produkcji biopaliw płynnych i gazowych. Wytwarzanie, wzbogacanie i oczyszczanie biogazu. Gazyfikacja i piroliza biomasy. Produkcja biodiesla i bioetanolu. Energetyczne wykorzystanie biopaliw płynnych i gazowych.9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioenergetyki. Technologie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw z biomasy. Zasoby biomasy energetycznej. Uwarunkowania prawne rozwoju bioenergetyki. Przykłady dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Metody ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy.9
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie i przedstawienie referatu10
A-A-3Studiowanie literatury26
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestniczenie w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie i przedstawienie referatu10
A-W-3Studiowanie literatury26
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-1_W01Zna technologie pozyskiwania i przygotowania biomasy energetycznej i wytwarzania z niej energii elektrycznej, ciepła, chłodu i paliw. Zna uwarunkowania prawne rozwoju bioeenergetyki, Zna podstawowe narzędzia i materiały pozwalające ocenić efektywność wykorzystania biomasy na cele energetyczne oraz efekty środowiskowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zaznajomienie studenta z metodami ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy oraz wyrobienie w nim umiejętności posługiwania się tymi metodami
C-2Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej ciepła i chłodu oraz paliw z biomasy
C-1Przekazanie studentowi informacji o uwarunkowaniach rozwoju bioenergetyki
C-3Przekazanie studentowi informacji o przykładach dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy
Treści programoweT-A-1Źródła pozyskiwania biomasy, właściwości fizyko-mechaniczne. Technologie produkcji biomasy, pozbiorowa obróbka, rozdrabianie w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, składowanie, suszenie i przewietrzanie. Dostosowanie biomasy do wymagań urządzeń energetycznych oraz technologii produkcji biopaliw płynnych i gazowych. Wytwarzanie, wzbogacanie i oczyszczanie biogazu. Gazyfikacja i piroliza biomasy. Produkcja biodiesla i bioetanolu. Energetyczne wykorzystanie biopaliw płynnych i gazowych.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioenergetyki. Technologie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw z biomasy. Zasoby biomasy energetycznej. Uwarunkowania prawne rozwoju bioenergetyki. Przykłady dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Metody ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości referatu i wystąpienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wyspecyfikować procesy przetwarzania biomasy na energię i biopaliwa I generacji, potrafi wymienić najważniejsze dokumenty regulujące rozwój bioenergetyki, zna narzędzie do statycznej oceny efektywności inwestycji bioenergetycznej, potrafi wyspecyfikować efekty środowiskowe związane z przetwarzaniem biomasy na energię
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-1_U01Student potrafi wdrażać technologie pozyskiwania różnych form energii z biomasy oraz oceniac ich efekty ekonomiczno-środowiskowe. Student potrafi oszacować zasoby i zarządzać dostawami biomasy energetycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U08Ma podstawowe umiejętności w zakresie eksploatacji pojazdów, maszyn i narzędzi wykorzystywanych w produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-4Zaznajomienie studenta z metodami ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy oraz wyrobienie w nim umiejętności posługiwania się tymi metodami
C-2Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej ciepła i chłodu oraz paliw z biomasy
C-1Przekazanie studentowi informacji o uwarunkowaniach rozwoju bioenergetyki
C-3Przekazanie studentowi informacji o przykładach dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy
Treści programoweT-A-1Źródła pozyskiwania biomasy, właściwości fizyko-mechaniczne. Technologie produkcji biomasy, pozbiorowa obróbka, rozdrabianie w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, składowanie, suszenie i przewietrzanie. Dostosowanie biomasy do wymagań urządzeń energetycznych oraz technologii produkcji biopaliw płynnych i gazowych. Wytwarzanie, wzbogacanie i oczyszczanie biogazu. Gazyfikacja i piroliza biomasy. Produkcja biodiesla i bioetanolu. Energetyczne wykorzystanie biopaliw płynnych i gazowych.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioenergetyki. Technologie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw z biomasy. Zasoby biomasy energetycznej. Uwarunkowania prawne rozwoju bioenergetyki. Przykłady dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Metody ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości referatu i wystąpienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zidentyfikować poszczególne etapy biologicznego łańcucha pozyskiwania energii i przedstawić ich ogólną charakterystykę. Potrafi też obliczyć koszt pozyskiwania bioenergii i analizować efektywność przedsięwzięcia bioenergetycznego za pomocą wskaźnika oceny statycznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-1_K01aktywna i kreatywna postawa w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem technologii pozyskiwania różnych form energii z biomasy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Zaznajomienie studenta z metodami ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy oraz wyrobienie w nim umiejętności posługiwania się tymi metodami
C-2Zaznajomienie studenta z podstawowymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej ciepła i chłodu oraz paliw z biomasy
C-1Przekazanie studentowi informacji o uwarunkowaniach rozwoju bioenergetyki
C-3Przekazanie studentowi informacji o przykładach dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy
Treści programoweT-A-1Źródła pozyskiwania biomasy, właściwości fizyko-mechaniczne. Technologie produkcji biomasy, pozbiorowa obróbka, rozdrabianie w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych, składowanie, suszenie i przewietrzanie. Dostosowanie biomasy do wymagań urządzeń energetycznych oraz technologii produkcji biopaliw płynnych i gazowych. Wytwarzanie, wzbogacanie i oczyszczanie biogazu. Gazyfikacja i piroliza biomasy. Produkcja biodiesla i bioetanolu. Energetyczne wykorzystanie biopaliw płynnych i gazowych.
T-W-1Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bioenergetyki. Technologie wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw z biomasy. Zasoby biomasy energetycznej. Uwarunkowania prawne rozwoju bioenergetyki. Przykłady dobrych praktyk wykorzystania energii odnawialnej z biomasy. Metody ekonomiczno-środowiskowej oceny pozyskiwania energii z biomasy.
Metody nauczaniaM-2Aktywizacja studenta poprzez opracowanie i prezentowanie referatu
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena jakości referatu i wystąpienia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze związanym z problematyką pozyskiwania energii z biomasy, co między innymi przejawia się w sytematycznym uczęszczaniu na zajęcia
3,5
4,0
4,5
5,0