Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Przetwórstwo warzyw:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przetwórstwo warzyw
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę o składnikach, właściwościach i trwałości przechowalniczej warzyw

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów warzywnych i znaczeniu przetwórstwa warzyw
C-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców warzywnych przeznaczonych do przetwórstwa oraze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktow warzywnych
C-3Przekazanie studentowi umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń recepturalnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów warzywnych1
T-A-2Ocena wpływu różnych czynników środowiska przetwórczego na zmiany barwy produktów warzywnych1
T-A-3Blanszowanie warzyw - cele procesu, dobór warunków i ocena skuteczności1
T-A-4Cechy jakościowe produktów warzywnych kiszonych1
T-A-5Cechy jakościowe suszu warzywnego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec1
T-A-6Cechy jakościowe marynat warzywnych, receptura zalewy octowej, obliczanie zapotrzebowania na składniki potrzebne do jej sporządzenia2
T-A-7Cechy jakościowe produktów warzywnych przecierowych1
T-A-8Prezentacja opracowanego schematu określonego przetworu warzywnego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)1
9
wykłady
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa warzyw w Polsce1
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców warzywnych1
T-W-3Wymagania surowcowe i technologia produkcji mrożonek warzywnych1
T-W-4Wymagania surowcowe i technologia produkcji kiszonek warzywnych1
T-W-5Przydatność warzyw do suszenia, metody otrzymywania suszu warzywnego1
T-W-6Technologia produkcji konserw warzywnych i wyrobów marynowanych1
T-W-7Otrzymywanie produktów warzywnych przecierowych - soki i kremogeny warzywne, przeciery i koncentraty pomidorowe2
T-W-8Zasady higieny w przetwórstwie warzyw1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń15
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń4
A-A-6Opracowanie schematu produkcji określonego przetworu warzywnego i przygotowanie prezentacji10
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie literatury uzupełniającej wykłady16
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-3Prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
M-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-2_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą produkcji przetworów warzywnych
ROL_1A_W17R1A_W03InzA_W05C-1T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-2, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-2_U01
Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne, technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne przy określonym profilu przetwórstwa warzyw oraz ocenić jakość danego przetworu warzywnego
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-2, C-3T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-7M-4, M-3, M-2S-3, S-2
ROL_1A_O06-2_U02
student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
ROL_1A_U05R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-8M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-2_K01
Student jest świadomy znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję wyrobów warzywnych wysokiej jakości
ROL_1A_K05R1A_K05C-1, C-2T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-7, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-2_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą produkcji przetworów warzywnych
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu przetwórstwa warzyw
3,0Student ma dostateczną wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
3,5Student ma zadowalająca wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
4,0student ma dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
4,5studnt posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-2_U01
Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne, technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne przy określonym profilu przetwórstwa warzyw oraz ocenić jakość danego przetworu warzywnego
2,0student nie potrafi określić wymagań surowcowych, technicznych i technologicznych, wykonać podstawowych obliczeń zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakości produktu
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu okreslić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określic jakość produktu
4,0student potrafi dobrze określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
4,5student potrafi w stopniu więcej niż dobrym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
5,0student potrafi bardzo dobrze okreslić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
ROL_1A_O06-2_U02
student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
2,0student nie potrafi opracować schematu produkcji określonego przetworu warzywnego
3,0student potrafi w stopniu dostaecznym opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
3,5student potrafi w zadowalającym stopniu opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
4,0student potrafi w dobrze opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
4,5student potrafi w stopniu wiecej niż dobrym opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
5,0student potrafi bardzo dobrze opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-2_K01
Student jest świadomy znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję wyrobów warzywnych wysokiej jakości
2,0student nie ma świadomości znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
3,5student ma zadowalającą świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
4,0student ma dobrą śwadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
4,5student ma więcej niż dobrą świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
5,0sudeny ma bardzo dobrą śwadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywntch wysokiej jakości

Literatura podstawowa

  1. Oszmiański J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2002
  2. Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik di ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i watrzyw, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2001
  3. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I i II, WSiP, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Zadernowski R., Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, ART w Olsztynie, Olsztyn, 1994
  2. Wybrane arykuły z czasopisma "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny"

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów warzywnych1
T-A-2Ocena wpływu różnych czynników środowiska przetwórczego na zmiany barwy produktów warzywnych1
T-A-3Blanszowanie warzyw - cele procesu, dobór warunków i ocena skuteczności1
T-A-4Cechy jakościowe produktów warzywnych kiszonych1
T-A-5Cechy jakościowe suszu warzywnego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec1
T-A-6Cechy jakościowe marynat warzywnych, receptura zalewy octowej, obliczanie zapotrzebowania na składniki potrzebne do jej sporządzenia2
T-A-7Cechy jakościowe produktów warzywnych przecierowych1
T-A-8Prezentacja opracowanego schematu określonego przetworu warzywnego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa warzyw w Polsce1
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców warzywnych1
T-W-3Wymagania surowcowe i technologia produkcji mrożonek warzywnych1
T-W-4Wymagania surowcowe i technologia produkcji kiszonek warzywnych1
T-W-5Przydatność warzyw do suszenia, metody otrzymywania suszu warzywnego1
T-W-6Technologia produkcji konserw warzywnych i wyrobów marynowanych1
T-W-7Otrzymywanie produktów warzywnych przecierowych - soki i kremogeny warzywne, przeciery i koncentraty pomidorowe2
T-W-8Zasady higieny w przetwórstwie warzyw1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń15
A-A-4Konsultacje2
A-A-5Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń4
A-A-6Opracowanie schematu produkcji określonego przetworu warzywnego i przygotowanie prezentacji10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie literatury uzupełniającej wykłady16
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów20
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-2_W01Student posiada wiedzę dotyczącą produkcji przetworów warzywnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów warzywnych i znaczeniu przetwórstwa warzyw
Treści programoweT-W-4Wymagania surowcowe i technologia produkcji kiszonek warzywnych
T-W-7Otrzymywanie produktów warzywnych przecierowych - soki i kremogeny warzywne, przeciery i koncentraty pomidorowe
T-W-8Zasady higieny w przetwórstwie warzyw
T-W-6Technologia produkcji konserw warzywnych i wyrobów marynowanych
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców warzywnych
T-W-5Przydatność warzyw do suszenia, metody otrzymywania suszu warzywnego
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu przetwórstwa warzyw
3,0Student ma dostateczną wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
3,5Student ma zadowalająca wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
4,0student ma dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
4,5studnt posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
5,0student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu przetwórstwa warzyw
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-2_U01Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne, technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne przy określonym profilu przetwórstwa warzyw oraz ocenić jakość danego przetworu warzywnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców warzywnych przeznaczonych do przetwórstwa oraze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktow warzywnych
C-3Przekazanie studentowi umiejętności wykonywania podstawowych obliczeń recepturalnych
Treści programoweT-A-6Cechy jakościowe marynat warzywnych, receptura zalewy octowej, obliczanie zapotrzebowania na składniki potrzebne do jej sporządzenia
T-A-2Ocena wpływu różnych czynników środowiska przetwórczego na zmiany barwy produktów warzywnych
T-A-3Blanszowanie warzyw - cele procesu, dobór warunków i ocena skuteczności
T-A-4Cechy jakościowe produktów warzywnych kiszonych
T-A-5Cechy jakościowe suszu warzywnego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów warzywnych
T-A-7Cechy jakościowe produktów warzywnych przecierowych
Metody nauczaniaM-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
M-3Prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
M-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi określić wymagań surowcowych, technicznych i technologicznych, wykonać podstawowych obliczeń zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakości produktu
3,0student potrafi w dostatecznym stopniu okreslić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
3,5student potrafi w stopniu zadowalającym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określic jakość produktu
4,0student potrafi dobrze określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
4,5student potrafi w stopniu więcej niż dobrym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
5,0student potrafi bardzo dobrze okreslić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa warzyw oraz określić jakość produktu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-2_U02student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów warzywnych i znaczeniu przetwórstwa warzyw
Treści programoweT-A-8Prezentacja opracowanego schematu określonego przetworu warzywnego (przydział tematów na pierwszych zajęciach)
Metody nauczaniaM-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opracować schematu produkcji określonego przetworu warzywnego
3,0student potrafi w stopniu dostaecznym opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
3,5student potrafi w zadowalającym stopniu opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
4,0student potrafi w dobrze opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
4,5student potrafi w stopniu wiecej niż dobrym opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
5,0student potrafi bardzo dobrze opracować schemat produkcji określonego przetworu warzywnego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-2_K01Student jest świadomy znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję wyrobów warzywnych wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów warzywnych i znaczeniu przetwórstwa warzyw
C-2Zaznajomienie studenta z kryteriami doboru surowców warzywnych przeznaczonych do przetwórstwa oraze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktow warzywnych
Treści programoweT-A-6Cechy jakościowe marynat warzywnych, receptura zalewy octowej, obliczanie zapotrzebowania na składniki potrzebne do jej sporządzenia
T-A-2Ocena wpływu różnych czynników środowiska przetwórczego na zmiany barwy produktów warzywnych
T-A-3Blanszowanie warzyw - cele procesu, dobór warunków i ocena skuteczności
T-A-4Cechy jakościowe produktów warzywnych kiszonych
T-A-5Cechy jakościowe suszu warzywnego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów warzywnych
T-A-7Cechy jakościowe produktów warzywnych przecierowych
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa warzyw w Polsce
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie ma świadomości znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
3,5student ma zadowalającą świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
4,0student ma dobrą śwadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
4,5student ma więcej niż dobrą świadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywnych wysokiej jakości
5,0sudeny ma bardzo dobrą śwadomość znaczenia przetwórstwa warzyw i odpowiedzialności za produkcję przetworów warzywntch wysokiej jakości