Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Przetwórstwo owoców:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przetwórstwo owoców
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Wójcik-Stopczyńska <Barbara.Wojcik-Stopczynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 8 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 9 1,50,33zaliczenie
wykładyW5 9 1,50,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma wiedzę o podstawowych składnikach chemicznych oraz właściwościach i trwałości przechowalniczej owoców

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
C-2Zaznajomienie studenta z zasadmi doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-3Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów owocowych1
T-A-2Zmiany barwy owoców zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego1
T-A-3Blanszowanie i inne sposoby ograniaczania zmian surowca podczas przetwarzania owoców1
T-A-4Cechy jakościowe suszu owocowego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec1
T-A-5Wskaźniki jakości soków owocowych. Obliczanie zapotrzebowania na koncentrat soku.1
T-A-6Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej2
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)1
T-A-8Prezentacja wybranych schematów produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierszych zajęciach)1
9
wykłady
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa owoców w Polsce1
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych1
T-W-3Otrzymywanie półproduktow owocowych (pulp, przecerów, kremogenów) i metody ich utrwalania1
T-W-4Dobór surowca oraz technologia suszenia i mrożenia owoców2
T-W-5Przydatność owoców i zasady produkcji koserw apertyzowanych (kompoty owocowe)1
T-W-6Technologia produkcji soków owocowych zagęszczonych i pitnych1
T-W-7Zasady produkcji wyrobów owocowych słodzonych (konfitur, owoców kandyzowanych, galaretek) oraz koncentratów słodzonych (dżemów, marmolad, powideł)2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
A-A-4Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-A-5Konsultacje2
A-A-6Przygotowanie opracowania schematu produkcji zadanego przetworu owocowego10
A-A-7Studiowanie zalecanej literatury uzupełniającej tematykę ćwiczen4
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie literatury uzupełniającej wykłady18
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów18
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-3Prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
M-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców
ROL_1A_W17R1A_W03InzA_W05C-1T-W-7, T-W-5, T-W-6, T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-1_U01
Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne oraz wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce, niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa owoców i uzyskania produktu wysokiej jakości
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-3, C-2T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-6, T-A-2M-3, M-2, M-4S-2, S-3
ROL_1A_O06-1_U02
Student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego
ROL_1A_U05R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-8M-4S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-1_K01
Student ma świadomość znaczenia przetwórstwa owocow i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości
ROL_1A_K05R1A_K05C-2, C-1T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-1, T-A-7, T-A-6, T-A-2, T-W-1M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-1_W01
Student ma wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-1_U01
Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne oraz wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce, niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa owoców i uzyskania produktu wysokiej jakości
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia danego profilu przetwórstwa owoców oraz ocenić jakość produktu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O06-1_U02
Student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego
2,0
3,0student potrafi dostatecznie opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-1_K01
Student ma świadomość znaczenia przetwórstwa owocow i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przetwórstwa owoców i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Oszmaiński J., Technologia i analiza produktów z owoców i warzyw. Wybrane zagadnienia, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2002
  2. Oszmiański J., Sożyński J., Przewodnik do ćwiczeń z technologii przetwórstwa owoców i watrzyw, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 2001
  3. Jarczyk A., Berdowski J., Przetwórstwo owoców i warzyw. Cz. I i II, WSiP, Warszawa, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Zadernowski R., Oszmiański J., Wybrane zagadnienia z przetwórstwa owoców i warzyw, ART w Olsztynie, Olsztyn, 1994
  2. Wybrane arykuły z czasopisma "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny"

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów owocowych1
T-A-2Zmiany barwy owoców zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego1
T-A-3Blanszowanie i inne sposoby ograniaczania zmian surowca podczas przetwarzania owoców1
T-A-4Cechy jakościowe suszu owocowego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec1
T-A-5Wskaźniki jakości soków owocowych. Obliczanie zapotrzebowania na koncentrat soku.1
T-A-6Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej2
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)1
T-A-8Prezentacja wybranych schematów produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierszych zajęciach)1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa owoców w Polsce1
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych1
T-W-3Otrzymywanie półproduktow owocowych (pulp, przecerów, kremogenów) i metody ich utrwalania1
T-W-4Dobór surowca oraz technologia suszenia i mrożenia owoców2
T-W-5Przydatność owoców i zasady produkcji koserw apertyzowanych (kompoty owocowe)1
T-W-6Technologia produkcji soków owocowych zagęszczonych i pitnych1
T-W-7Zasady produkcji wyrobów owocowych słodzonych (konfitur, owoców kandyzowanych, galaretek) oraz koncentratów słodzonych (dżemów, marmolad, powideł)2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie się do ćwiczeń5
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń10
A-A-4Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń5
A-A-5Konsultacje2
A-A-6Przygotowanie opracowania schematu produkcji zadanego przetworu owocowego10
A-A-7Studiowanie zalecanej literatury uzupełniającej tematykę ćwiczen4
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Studiowanie literatury uzupełniającej wykłady18
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów18
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-1_W01Student ma wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
Treści programoweT-W-7Zasady produkcji wyrobów owocowych słodzonych (konfitur, owoców kandyzowanych, galaretek) oraz koncentratów słodzonych (dżemów, marmolad, powideł)
T-W-5Przydatność owoców i zasady produkcji koserw apertyzowanych (kompoty owocowe)
T-W-6Technologia produkcji soków owocowych zagęszczonych i pitnych
T-W-4Dobór surowca oraz technologia suszenia i mrożenia owoców
T-W-3Otrzymywanie półproduktow owocowych (pulp, przecerów, kremogenów) i metody ich utrwalania
T-W-2Zabiegi obróbki wstępnej surowców owocowych
Metody nauczaniaM-1Wykład
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną wiedzę dotyczącą technologii przetwarzania owoców
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-1_U01Student potrafi określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne oraz wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce, niezbędne do prowadzenia określonego profilu przetwórstwa owoców i uzyskania produktu wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-3Przekazanie wiedzy o sposobach dokonywania podstawowych obliczeń recepturalnych
C-2Zaznajomienie studenta z zasadmi doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
Treści programoweT-A-3Blanszowanie i inne sposoby ograniaczania zmian surowca podczas przetwarzania owoców
T-A-5Wskaźniki jakości soków owocowych. Obliczanie zapotrzebowania na koncentrat soku.
T-A-4Cechy jakościowe suszu owocowego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów owocowych
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)
T-A-6Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej
T-A-2Zmiany barwy owoców zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego
Metody nauczaniaM-3Prezentacja sposobów wykonania obliczeń recepturalnych
M-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu dostatecznym określić wymagania surowcowe, techniczne i technologiczne, wykonać podstawowe obliczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne do prowadzenia danego profilu przetwórstwa owoców oraz ocenić jakość produktu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-1_U02Student potrafi opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
Treści programoweT-A-8Prezentacja wybranych schematów produkcji określonego przetworu owocowego (przydział tematów na pierszych zajęciach)
Metody nauczaniaM-4Samodzielne lub zespołowe wykonywanie poleconych zadań
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania poleconych zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi dostatecznie opracować schemat produkcji określonego przetworu owocowego
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-1_K01Student ma świadomość znaczenia przetwórstwa owocow i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studenta z zasadmi doboru surowców owocowych przeznaczonych do przetwórstwa oraz ze wskaźnikami jakości i metodami oceny produktów owocowych
C-1Przekazanie wiedzy o technologii produkcji określonych przetworów owocowych i znaczeniu przetwórstwa owoców
Treści programoweT-A-3Blanszowanie i inne sposoby ograniaczania zmian surowca podczas przetwarzania owoców
T-A-5Wskaźniki jakości soków owocowych. Obliczanie zapotrzebowania na koncentrat soku.
T-A-4Cechy jakościowe suszu owocowego. Obliczanie wydajności suszu i zapotrzebowania na surowiec
T-A-1Podstawowe pojęcia dotyczące cech jakościowych surowców i produktów owocowych
T-A-7Wskaźniki jakości koncentratów owocowych słodzonych, obliczanie zapotrzebowania na skladniki potrzebne do ich produkcji (pulpa owocowa, cukier, środki żelujące)
T-A-6Kompoty owocowe - cechy jakościowe, obliczenia bilansu ekstraktu i kwasowości zalewy cukrowej
T-A-2Zmiany barwy owoców zachodzące pod wpływem czynników środowiska przetwórczego
T-W-1Charakterystyka znaczenia oraz kierunków przetwórstwa owoców w Polsce
Metody nauczaniaM-2Prezentacja metod oceny wskaźników jakościowych i analiza uzyskanych wyników
M-1Wykład
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z ćwiczeń
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma dostateczną świadomość znaczenia przetwórstwa owoców i odpowiedzialności za produkcję wyrobów owocowych wysokiej jakości
3,5
4,0
4,5
5,0