Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Uprawa winorośli:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa winorośli
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza o morfologii, anatomii i systematyce roślin, znajomość regulacji procesów życiowych roślin, znajomość patogenów występujących na roślinach, podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb i nawozów.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zasady uprawy i pielęgnacji winorośli.
C-2Odmiany oraz podkładki winorośli i zasady ich doboru.
C-3Zasady funkcjonowania winnicy.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.3
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.3
T-W-3Winnica - niezbędne wyposażenie3
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2konsultacje9
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu12
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-2_W01
Zna odpowiednie dla poszczególnych odmian i podkładek winorośli zalecenia pielęgnacyjne.
ROL_1A_W01, ROL_1A_W11R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ROL_1A_O05-2_W02
Zna budowę i wyposażenie winnicy.
ROL_1A_W01, ROL_1A_W11R1A_W01, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-3T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-2_U01
Potrafi dobrać właściwe podkładki i odmiany w zależności od warunków siedliskowych.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-1, C-2T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2
ROL_1A_O05-2_U02
Potrafi wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w winnicy.
ROL_1A_U12R1A_U08InzA_U01C-1T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O05-2_K01
Potrafi zorganizować pracę w winnicy.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-2_W01
Zna odpowiednie dla poszczególnych odmian i podkładek winorośli zalecenia pielęgnacyjne.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę dotyczącą zaleceń pielęgnacyjnych dla poszczególnych odmian i podkładek winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-2_W02
Zna budowę i wyposażenie winnicy.
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna budowę i wyposażenie winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-2_U01
Potrafi dobrać właściwe podkładki i odmiany w zależności od warunków siedliskowych.
2,0
3,0student na poziomie podstawowym posiadł umiejętność właściwego doboru podkładki i odmiany w zależności od warunków siedliskowych
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O05-2_U02
Potrafi wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w winnicy.
2,0
3,0student potrafi na poziomie podstawowym wykonać zabiegi pielęgnacyjne w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O05-2_K01
Potrafi zorganizować pracę w winnicy.
2,0
3,0student stara się zorganizować pracę w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Lisek J., Winorośl w uprawie przydomowej i towarowej, HORTPRESS, 2007
  2. Myśliwiec R., Uprawa winorośli, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.3
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.3
T-W-3Winnica - niezbędne wyposażenie3
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2konsultacje9
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-2_W01Zna odpowiednie dla poszczególnych odmian i podkładek winorośli zalecenia pielęgnacyjne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zasady uprawy i pielęgnacji winorośli.
C-2Odmiany oraz podkładki winorośli i zasady ich doboru.
Treści programoweT-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę dotyczącą zaleceń pielęgnacyjnych dla poszczególnych odmian i podkładek winorośli
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-2_W02Zna budowę i wyposażenie winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu produkcji roślin ogrodniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zasady funkcjonowania winnicy.
Treści programoweT-W-3Winnica - niezbędne wyposażenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna budowę i wyposażenie winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-2_U01Potrafi dobrać właściwe podkładki i odmiany w zależności od warunków siedliskowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zasady uprawy i pielęgnacji winorośli.
C-2Odmiany oraz podkładki winorośli i zasady ich doboru.
Treści programoweT-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student na poziomie podstawowym posiadł umiejętność właściwego doboru podkładki i odmiany w zależności od warunków siedliskowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-2_U02Potrafi wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zasady uprawy i pielęgnacji winorośli.
Treści programoweT-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi na poziomie podstawowym wykonać zabiegi pielęgnacyjne w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O05-2_K01Potrafi zorganizować pracę w winnicy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-3Zasady funkcjonowania winnicy.
Treści programoweT-W-1Wymagania glebowo-klimatyczne winorośli. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie winorośli (utrzymanie gleby, odżywiane mineralne, nawadnianie). Wykaz klasyfikacji odmian winorośli. Podkładki dla winorośli.
T-W-2Cięcie i formowanie winorośli (rodzaje stosowanych cięć, formy koron, technika cięcia). Metody regulacji wzrostu i kwitnienia. Ochrona winorośli przed czynnikami zewnętrznymi – przymrozki, grad, deszcz, ptaki, choroby i szkodniki.
T-W-3Winnica - niezbędne wyposażenie
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia)
M-4Metody praktyczne (pokaz)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student stara się zorganizować pracę w winnicy
3,5
4,0
4,5
5,0