Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przyrodnicze skutki chemizacji rolnictwa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Czesław Wołoszyk <Czeslaw.Woloszyk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>, Ewa Możdżer <Ewa.Mozdzer@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 18 2,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowej wiedzy z chemii ogólnej, gleboznawstwa, ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z asortymentem i właściwościami agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie i przyrodniczymi skutkami ich stosowania
C-2Wyrobienie umiejętności zmniejszania uciążliwości dla środowiska związanych z produkcją i stosowaniem agrochemikaliów
C-3Zapoznanie z przyrodniczymi i społecznymi skutkami chemizacji rolnictwa

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Podstawowe zasady ustalania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin, jako element ochrony środowiska. Komputerowe doradztwo nawozowe3
T-A-2Bilansowanie składników pokarmowych roślin w glebach gospodarstw rolnych w zależności od systemu gospodarowania (konwencjonalny, integrowany, ekologiczny)2
T-A-3Obliczanie ładunku zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleb użyźnianych nawozami i odpadamim o znaczeniu nawozowym2
T-A-4Obliczanie zużycia pestycydów i obciążenia środowiska substancją aktywną w różnych systemach gospodarki rolnej. Krajowe i światowe przyklady ponadnormatywnego zastosowania pestycydów i skutki środowiskowe2
9
wykłady
T-W-1Zakres chemizacji rolnictwa, rodzaje agrochemikaliów, cel stosowania i wielkość ich zużycia w rolnictwie polskim i światowym3
T-W-2Skutki produkcji i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach naturalnych i organicznych3
T-W-3Skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach mineralnych2
T-W-4Pestycydy a środowisko - czynniki wpływające na akumulację i rozkład substancji aktywnych. Monitoring gleb, wód i jakości płodów rolnych3
T-W-5Charakterystyka oddziaływania, obieg w biosferze i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska wybranymi pierwiastkami śladowymi związanymi z chemizacją rolnictwa3
T-W-6Stosowanie odpadów o znaczeniu nawozowym a ochrona środowiska1
T-W-7Metody i regulacje prawne zapobiegające ujemnym skutkom chemizacji rolnictwa. Wybrane problemy standaryzacji nawozów i środków ochrony roślin3
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach9
A-A-2Samodzielne studiowanie materiału30
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń21
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Samodzielne studiowanie treści programowych i literatury specjalistycznej20
A-W-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu22
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-2_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie znał właściwości agrochemikaliów, zasady racjonalnego ich użycia oraz skutki odziaływania na środowisko
ROL_1A_W05, ROL_1A_W18R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07C-1, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-3M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-2_U01
Po zrealizowaniu treści programowych student będzie potrafił ocenić negatywne skutki chemizacji ronictwa i podać metody ich minimalizacji
ROL_1A_U12, ROL_1A_U13R1A_U02, R1A_U08InzA_U01C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-W-3, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O04-2_K01
Student po zrealizowaniu programu przedmiotu będzie miał świadomość skutków produkcyjnych i wpływu na środowisko działalności związanej ze stosowaniem agrochemikaliów
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-2, C-1, C-3T-W-2, T-W-7, T-W-6, T-W-3M-2, M-3, M-4, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-2_W01
W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie znał właściwości agrochemikaliów, zasady racjonalnego ich użycia oraz skutki odziaływania na środowisko
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z przyrodniczymi skutkami chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-2_U01
Po zrealizowaniu treści programowych student będzie potrafił ocenić negatywne skutki chemizacji ronictwa i podać metody ich minimalizacji
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny przyrodniczych skutków chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O04-2_K01
Student po zrealizowaniu programu przedmiotu będzie miał świadomość skutków produkcyjnych i wpływu na środowisko działalności związanej ze stosowaniem agrochemikaliów
2,0
3,0Student jest w stopniu podstawowym świadomy niekorzystnych przyrodniczych skutków chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kociołek-Balawejder E., Stanisławska E., Chemia Środowiska, Wydaw. UE Wrocław, Wrocław, 2012
  2. Bieszczad S., Sobota J. [red.], Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego, Wydaw. AR Wrocław, Wrocław, 1999
  3. Kabata-Pendias A., Pendias H., Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa, 1999, II
  4. Praca zbiorowa, Przyrodnicze wykorzystanie odpadow. Podstawy teoretyczne i praktyczne, PWRiL, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Materiały szkoleniowe nr 91, Stosowanie agrochemikaliów, IUNG PIB, Puławy, 2005
  2. MRiRW: MŚ, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, 2004, III
  3. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz.U. z 2007 r. nr 147,poz. 1033, 2007
  4. GUS, Roczniki statystyczne Ochrona Środowiska, GUS, Warszawa, 2014

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Podstawowe zasady ustalania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin, jako element ochrony środowiska. Komputerowe doradztwo nawozowe3
T-A-2Bilansowanie składników pokarmowych roślin w glebach gospodarstw rolnych w zależności od systemu gospodarowania (konwencjonalny, integrowany, ekologiczny)2
T-A-3Obliczanie ładunku zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleb użyźnianych nawozami i odpadamim o znaczeniu nawozowym2
T-A-4Obliczanie zużycia pestycydów i obciążenia środowiska substancją aktywną w różnych systemach gospodarki rolnej. Krajowe i światowe przyklady ponadnormatywnego zastosowania pestycydów i skutki środowiskowe2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zakres chemizacji rolnictwa, rodzaje agrochemikaliów, cel stosowania i wielkość ich zużycia w rolnictwie polskim i światowym3
T-W-2Skutki produkcji i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach naturalnych i organicznych3
T-W-3Skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach mineralnych2
T-W-4Pestycydy a środowisko - czynniki wpływające na akumulację i rozkład substancji aktywnych. Monitoring gleb, wód i jakości płodów rolnych3
T-W-5Charakterystyka oddziaływania, obieg w biosferze i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska wybranymi pierwiastkami śladowymi związanymi z chemizacją rolnictwa3
T-W-6Stosowanie odpadów o znaczeniu nawozowym a ochrona środowiska1
T-W-7Metody i regulacje prawne zapobiegające ujemnym skutkom chemizacji rolnictwa. Wybrane problemy standaryzacji nawozów i środków ochrony roślin3
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach9
A-A-2Samodzielne studiowanie materiału30
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń21
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Samodzielne studiowanie treści programowych i literatury specjalistycznej20
A-W-3Przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu22
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-2_W01W wyniku zrealizowanych zajęć student będzie znał właściwości agrochemikaliów, zasady racjonalnego ich użycia oraz skutki odziaływania na środowisko
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
ROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z asortymentem i właściwościami agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie i przyrodniczymi skutkami ich stosowania
C-3Zapoznanie z przyrodniczymi i społecznymi skutkami chemizacji rolnictwa
Treści programoweT-W-1Zakres chemizacji rolnictwa, rodzaje agrochemikaliów, cel stosowania i wielkość ich zużycia w rolnictwie polskim i światowym
T-W-2Skutki produkcji i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach naturalnych i organicznych
T-W-4Pestycydy a środowisko - czynniki wpływające na akumulację i rozkład substancji aktywnych. Monitoring gleb, wód i jakości płodów rolnych
T-W-5Charakterystyka oddziaływania, obieg w biosferze i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska wybranymi pierwiastkami śladowymi związanymi z chemizacją rolnictwa
T-W-7Metody i regulacje prawne zapobiegające ujemnym skutkom chemizacji rolnictwa. Wybrane problemy standaryzacji nawozów i środków ochrony roślin
T-W-6Stosowanie odpadów o znaczeniu nawozowym a ochrona środowiska
T-W-3Skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach mineralnych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z przyrodniczymi skutkami chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-2_U01Po zrealizowaniu treści programowych student będzie potrafił ocenić negatywne skutki chemizacji ronictwa i podać metody ich minimalizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności zmniejszania uciążliwości dla środowiska związanych z produkcją i stosowaniem agrochemikaliów
Treści programoweT-W-1Zakres chemizacji rolnictwa, rodzaje agrochemikaliów, cel stosowania i wielkość ich zużycia w rolnictwie polskim i światowym
T-W-2Skutki produkcji i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach naturalnych i organicznych
T-W-4Pestycydy a środowisko - czynniki wpływające na akumulację i rozkład substancji aktywnych. Monitoring gleb, wód i jakości płodów rolnych
T-W-5Charakterystyka oddziaływania, obieg w biosferze i zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska wybranymi pierwiastkami śladowymi związanymi z chemizacją rolnictwa
T-W-7Metody i regulacje prawne zapobiegające ujemnym skutkom chemizacji rolnictwa. Wybrane problemy standaryzacji nawozów i środków ochrony roślin
T-W-6Stosowanie odpadów o znaczeniu nawozowym a ochrona środowiska
T-W-3Skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach mineralnych
T-A-1Podstawowe zasady ustalania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin, jako element ochrony środowiska. Komputerowe doradztwo nawozowe
T-A-3Obliczanie ładunku zanieczyszczeń metalami ciężkimi gleb użyźnianych nawozami i odpadamim o znaczeniu nawozowym
T-A-4Obliczanie zużycia pestycydów i obciążenia środowiska substancją aktywną w różnych systemach gospodarki rolnej. Krajowe i światowe przyklady ponadnormatywnego zastosowania pestycydów i skutki środowiskowe
T-A-2Bilansowanie składników pokarmowych roślin w glebach gospodarstw rolnych w zależności od systemu gospodarowania (konwencjonalny, integrowany, ekologiczny)
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny przyrodniczych skutków chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O04-2_K01Student po zrealizowaniu programu przedmiotu będzie miał świadomość skutków produkcyjnych i wpływu na środowisko działalności związanej ze stosowaniem agrochemikaliów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Wyrobienie umiejętności zmniejszania uciążliwości dla środowiska związanych z produkcją i stosowaniem agrochemikaliów
C-1Zapoznanie studentów z asortymentem i właściwościami agrochemikaliów stosowanych w rolnictwie i przyrodniczymi skutkami ich stosowania
C-3Zapoznanie z przyrodniczymi i społecznymi skutkami chemizacji rolnictwa
Treści programoweT-W-2Skutki produkcji i stosowania nawozów naturalnych i organicznych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach naturalnych i organicznych
T-W-7Metody i regulacje prawne zapobiegające ujemnym skutkom chemizacji rolnictwa. Wybrane problemy standaryzacji nawozów i środków ochrony roślin
T-W-6Stosowanie odpadów o znaczeniu nawozowym a ochrona środowiska
T-W-3Skutki produkcji i stosowania nawozów mineralnych. Ładunek zanieczyszczeń w nawozach mineralnych
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest w stopniu podstawowym świadomy niekorzystnych przyrodniczych skutków chemizacji rolnictwa
3,5
4,0
4,5
5,0