Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Budownictwo rolnicze i leśne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Budownictwo rolnicze i leśne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Karbowy <Andrzej.Karbowy@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Hawrot-Paw <Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,33zaliczenie
wykładyW4 18 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc zagadnień związanych z pracami warsztatowymi
W-2Znajomośc zagadnień produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej
W-3Znajomośc zagadnień rysunku technicznego budowlanego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
C-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego1
T-A-2Charakterrystyka użytkowa obiektu1
T-A-3Lokalizacja i rozplanowanie obiektu1
T-A-4Rodzaje konstrukcji obiektu1
T-A-5Materiały i wyposażenie obiektu1
T-A-6Organizacja i zagospodarowanie placu budowy1
T-A-7Zakres i organizacja robót budowlanych1
T-A-8Zasady właściwej eksploatacji obiektu1
T-A-9Prezentacja i omówienie na forum grupy studenckiej opracowanych koncepcji1
9
wykłady
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych1
T-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych2
T-W-3Charakterystyka materiałów budowlanych2
T-W-4Izolacyjnośc przegród budowlanych2
T-W-5Analiza funkcjonalno-konstrukcyjna elementów konstrukcyjnych budynków2
T-W-6Elementy wyposażenia budynków i budowli2
T-W-7Czytanie i analiza dokumentacji i rysunków budowlanych wybranych obiektów rolniczych2
T-W-8Wykonawstwo i organizacja podstawowych robót budowlanych2
T-W-9Remont i modernizacja budynków i obiektów budowlanych2
T-W-10Środowiskowe zagrożenia w rolniczych obiektach budowlanych1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zajęc aydytoryjnych24
A-A-3Wykonanie pracy zaliczeniowej27
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów (do kolokwium)22
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
M-3Metody praktyczne - metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-2_W01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach budowlanych,
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-3, T-W-4, T-A-5M-1, M-2S-1
ROL_1A_O03-2_W02
Ma wiedzę w zakresie organizacji procesów technologicznych w budownictwie obejmującą, dokumentację zdarzeń, organizację prac, bezpieczeństwo i higienę prac
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-8, T-W-9M-1, M-2S-1
ROL_1A_O03-2_W03
Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich, gospodarkę mediami komunalnymi z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2, C-1T-W-10, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-A-3M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać,
ROL_1A_U16R1A_U03C-2T-A-8, T-A-6, T-A-1, T-A-3, T-A-7, T-A-5, T-A-4, T-A-2M-3S-2
ROL_1A_O03-2_U02
Ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
ROL_1A_U16R1A_U03C-2, C-1T-W-2, T-W-1, T-A-1M-1, M-3S-1, S-2
ROL_1A_O03-2_U03
Potrafi dostrzegać aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
ROL_1A_U16R1A_U03C-2T-A-1, T-A-9M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-2_K01
Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania;
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1
ROL_1A_O03-2_K02
Rozumie potrzebę ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze i innych źródłach, również w języku obcym;
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-2, T-W-1M-1, M-2S-1
ROL_1A_O03-2_K03
Ma świadomość, że elementem produkcji rolniczej są zwierzęta gospodarskie i jest wyczulony na ich traktowanie zgodnie z wytycznymi dobrostanu;
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-W-10, T-A-8, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2
ROL_1A_O03-2_K04
Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
C-2T-A-9M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-2_W01
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach budowlanych,
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_W02
Ma wiedzę w zakresie organizacji procesów technologicznych w budownictwie obejmującą, dokumentację zdarzeń, organizację prac, bezpieczeństwo i higienę prac
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_W03
Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich, gospodarkę mediami komunalnymi z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać,
2,0
3,0Prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_U02
Ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
2,0
3,0Potrafi ustalic plan samokształcenia się
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_U03
Potrafi dostrzegać aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
2,0
3,0Potrafi definiowac podstawowe zagadnienia z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-2_K01
Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania;
2,0
3,0Potrafi określic braki występujące w swojej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_K02
Rozumie potrzebę ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze i innych źródłach, również w języku obcym;
2,0
3,0Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_K03
Ma świadomość, że elementem produkcji rolniczej są zwierzęta gospodarskie i jest wyczulony na ich traktowanie zgodnie z wytycznymi dobrostanu;
2,0
3,0Ma świadomośc, że elementem produkcji rolniczej są istoty żywe (zwierzęta)
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-2_K04
Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
2,0
3,0Potrafi samodzielnie omawiac i łączyc wskazane zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kaczkowska A., Dom pasywny, KaBe, Krosno, 2009
  2. Mielczarek Z., Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady, Warszawa, 2001
  3. Panus J. (red.), Poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa, 2004
  4. Romaniuk W., OVerby T. (red.), Standardy dla gospodarstw rolnych, IBMER, DAAC, Warszawa, 2003
  5. Romaniuk W. i inni, Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik, IBMER, Warszawa, 2004
  6. Trzciński G., Budownictwo leśne, SGGW, Warszawa, 2004
  7. Zakrzewska A., Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, LexisNexis, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma tematyczne

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego1
T-A-2Charakterrystyka użytkowa obiektu1
T-A-3Lokalizacja i rozplanowanie obiektu1
T-A-4Rodzaje konstrukcji obiektu1
T-A-5Materiały i wyposażenie obiektu1
T-A-6Organizacja i zagospodarowanie placu budowy1
T-A-7Zakres i organizacja robót budowlanych1
T-A-8Zasady właściwej eksploatacji obiektu1
T-A-9Prezentacja i omówienie na forum grupy studenckiej opracowanych koncepcji1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych1
T-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych2
T-W-3Charakterystyka materiałów budowlanych2
T-W-4Izolacyjnośc przegród budowlanych2
T-W-5Analiza funkcjonalno-konstrukcyjna elementów konstrukcyjnych budynków2
T-W-6Elementy wyposażenia budynków i budowli2
T-W-7Czytanie i analiza dokumentacji i rysunków budowlanych wybranych obiektów rolniczych2
T-W-8Wykonawstwo i organizacja podstawowych robót budowlanych2
T-W-9Remont i modernizacja budynków i obiektów budowlanych2
T-W-10Środowiskowe zagrożenia w rolniczych obiektach budowlanych1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zajęc aydytoryjnych24
A-A-3Wykonanie pracy zaliczeniowej27
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów (do kolokwium)22
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_W01Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o materiałach budowlanych,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-3Charakterystyka materiałów budowlanych
T-W-4Izolacyjnośc przegród budowlanych
T-A-5Materiały i wyposażenie obiektu
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_W02Ma wiedzę w zakresie organizacji procesów technologicznych w budownictwie obejmującą, dokumentację zdarzeń, organizację prac, bezpieczeństwo i higienę prac
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-7Czytanie i analiza dokumentacji i rysunków budowlanych wybranych obiektów rolniczych
T-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
T-W-8Wykonawstwo i organizacja podstawowych robót budowlanych
T-W-9Remont i modernizacja budynków i obiektów budowlanych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_W03Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich, gospodarkę mediami komunalnymi z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-10Środowiskowe zagrożenia w rolniczych obiektach budowlanych
T-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
T-W-6Elementy wyposażenia budynków i budowli
T-A-3Lokalizacja i rozplanowanie obiektu
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_U01Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać,
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
Treści programoweT-A-8Zasady właściwej eksploatacji obiektu
T-A-6Organizacja i zagospodarowanie placu budowy
T-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego
T-A-3Lokalizacja i rozplanowanie obiektu
T-A-7Zakres i organizacja robót budowlanych
T-A-5Materiały i wyposażenie obiektu
T-A-4Rodzaje konstrukcji obiektu
T-A-2Charakterrystyka użytkowa obiektu
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_U02Ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
T-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-3Metody praktyczne - metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ustalic plan samokształcenia się
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_U03Potrafi dostrzegać aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
Treści programoweT-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego
T-A-9Prezentacja i omówienie na forum grupy studenckiej opracowanych koncepcji
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi definiowac podstawowe zagadnienia z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_K01Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi określic braki występujące w swojej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_K02Rozumie potrzebę ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze i innych źródłach, również w języku obcym;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-2Proces projektowania obiektów budowlanych
T-W-1Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_K03Ma świadomość, że elementem produkcji rolniczej są zwierzęta gospodarskie i jest wyczulony na ich traktowanie zgodnie z wytycznymi dobrostanu;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne problemy związane z budownictwem rolniczym i leśnym
Treści programoweT-W-10Środowiskowe zagrożenia w rolniczych obiektach budowlanych
T-A-8Zasady właściwej eksploatacji obiektu
T-A-1Założenia wejściowe do opracowania koncepcji projektowej rozwiązania budowlanego wybranego obiektu rolniczego
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny,
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
M-3Metody praktyczne - metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma świadomośc, że elementem produkcji rolniczej są istoty żywe (zwierzęta)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-2_K04Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków zachodzących między procesami inwestowania, projektowania i wznoszenia obiektów budowlanych
Treści programoweT-A-9Prezentacja i omówienie na forum grupy studenckiej opracowanych koncepcji
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena cwiczeń na podstawie pracy zaliczeniowej - projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi samodzielnie omawiac i łączyc wskazane zagadnienia
3,5
4,0
4,5
5,0