Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Infrastruktura obszarów wiejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Infrastruktura obszarów wiejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Hawrot-Paw <Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Karbowy <Andrzej.Karbowy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 2,00,33zaliczenie
wykładyW4 18 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc zagadnień z rysunku technicznego
W-2Znajomośc zagadnień z budowy i zasady działania maszyn i urzadzeń

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju1
T-A-2Gospodarka mediami komunalnymi1
T-A-3Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę1
T-A-4Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej1
T-A-5Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami1
T-A-6Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich1
T-A-7Siec drogowa obszarów wiejskich. Siec energetyczna obszarów wiejskich1
T-A-8Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury1
T-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów1
9
wykłady
T-W-1Podstawowe pojęcia definiujące elementy składowe infrastruktury obszarów wiejskich1
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury1
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju1
T-W-4Gospodarka mediami komunalnymi1
T-W-5Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę2
T-W-6Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej2
T-W-7Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami2
T-W-8Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich2
T-W-9Siec drogowa obszarów wiejskich1
T-W-10Siec energetyczna obszarów wiejskich1
T-W-11Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury2
T-W-12Określenie zmiennych wyjściowych do projektowania wybranych elementów infrastruktury1
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w cwiczeniach9
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu26
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia cwiczeń (do kolokwium)24
59
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów (do kolokwium)22
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-1_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą stosowane systemy i elementy infrastruktury, ocenę jej obecnego stanu i perspektyw rozwoju oraz zagadnienia jej projektowania.
ROL_1A_W19InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2, C-3, C-1T-A-9, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-12, T-W-11, T-W-7, T-W-13, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-8, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-1_U01
Potrafi pozyskiwac informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz informacje te integrowac, interpretowac i krytycznie oceniac.
ROL_1A_U16R1A_U03C-2, C-3, C-1T-A-9, T-W-12, T-W-11M-1, M-2S-2, S-1
ROL_1A_O03-1_U02
Potrafi dostrzegac aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska.
ROL_1A_U16R1A_U03C-2, C-3, C-1T-A-9, T-A-1, T-A-2, T-W-13, T-W-2, T-W-4, T-W-3M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O03-1_K01
Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebe dalszego ich pogłębiania.
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-2, C-3, C-1T-A-9, T-A-7, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-2, T-A-3, T-W-6, T-W-5, T-W-10, T-W-9, T-W-12, T-W-11, T-W-7, T-W-13, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-8M-1, M-2S-2, S-1
ROL_1A_O03-1_K02
Rozumie ważnośc i potrzebę ochrony naturalnego środowiska.
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-2, C-3, C-1T-A-9, T-A-1, T-W-13, T-W-2, T-W-3M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-1_W01
Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą stosowane systemy i elementy infrastruktury, ocenę jej obecnego stanu i perspektyw rozwoju oraz zagadnienia jej projektowania.
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-1_U01
Potrafi pozyskiwac informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz informacje te integrowac, interpretowac i krytycznie oceniac.
2,0
3,0Prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-1_U02
Potrafi dostrzegac aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska.
2,0
3,0Potrafi definiowac podstawowe zagadnienia z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O03-1_K01
Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebe dalszego ich pogłębiania.
2,0
3,0Potrafi określic braki występujące w swojej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_O03-1_K02
Rozumie ważnośc i potrzebę ochrony naturalnego środowiska.
2,0
3,0Częściowo rozumie ważnośc i potrzebę ochrony środowiska naturalnego w zakresie przedmiotu,
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Golka W., Infrastruktura i technika w zrównoważonym rozwoju rolnictwa, IBMER, Warszawa, 2005
  2. Szeptycki A. i zespół, Stan i kierunki rozwoju techniki oraz infrastruktury rolniczej w Polsce, IBMER, Warszawa, 2005
  3. Wierzbucki K., Wybrane obiekty infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, IBMER, Warszawa, 2002
  4. Wierzbicki K., Wybrane obiekty infrastruktury technicznej obszarów wiejskich, IBMER, Warszawa, 2002
  5. Wójcicki Z., Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych, IBMER, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma tematyczne

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju1
T-A-2Gospodarka mediami komunalnymi1
T-A-3Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę1
T-A-4Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej1
T-A-5Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami1
T-A-6Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich1
T-A-7Siec drogowa obszarów wiejskich. Siec energetyczna obszarów wiejskich1
T-A-8Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury1
T-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe pojęcia definiujące elementy składowe infrastruktury obszarów wiejskich1
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury1
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju1
T-W-4Gospodarka mediami komunalnymi1
T-W-5Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę2
T-W-6Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej2
T-W-7Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami2
T-W-8Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich2
T-W-9Siec drogowa obszarów wiejskich1
T-W-10Siec energetyczna obszarów wiejskich1
T-W-11Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury2
T-W-12Określenie zmiennych wyjściowych do projektowania wybranych elementów infrastruktury1
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w cwiczeniach9
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu26
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia cwiczeń (do kolokwium)24
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów (do kolokwium)22
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-1_W01Ma podstawową wiedzę w zakresie infrastruktury obszarów wiejskich, obejmującą stosowane systemy i elementy infrastruktury, ocenę jej obecnego stanu i perspektyw rozwoju oraz zagadnienia jej projektowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
Treści programoweT-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-A-7Siec drogowa obszarów wiejskich. Siec energetyczna obszarów wiejskich
T-A-4Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej
T-A-5Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami
T-A-6Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich
T-A-2Gospodarka mediami komunalnymi
T-A-3Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę
T-W-6Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej
T-W-5Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę
T-W-10Siec energetyczna obszarów wiejskich
T-W-9Siec drogowa obszarów wiejskich
T-W-12Określenie zmiennych wyjściowych do projektowania wybranych elementów infrastruktury
T-W-11Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury
T-W-7Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury
T-W-4Gospodarka mediami komunalnymi
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
T-W-8Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich
T-W-1Podstawowe pojęcia definiujące elementy składowe infrastruktury obszarów wiejskich
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada ograniczoną wiedzę w zakresie treści przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-1_U01Potrafi pozyskiwac informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz informacje te integrowac, interpretowac i krytycznie oceniac.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
Treści programoweT-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-W-12Określenie zmiennych wyjściowych do projektowania wybranych elementów infrastruktury
T-W-11Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-1_U02Potrafi dostrzegac aktualne problemy i powiązania występujące w procesie rozwoju obszarów wiejskich, także z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
Treści programoweT-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-A-1Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
T-A-2Gospodarka mediami komunalnymi
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury
T-W-4Gospodarka mediami komunalnymi
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi definiowac podstawowe zagadnienia z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-1_K01Jest świadomy ograniczenia posiadanych umiejętności i wiedzy, stąd rozumie potrzebe dalszego ich pogłębiania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
Treści programoweT-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-A-7Siec drogowa obszarów wiejskich. Siec energetyczna obszarów wiejskich
T-A-4Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej
T-A-5Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami
T-A-6Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich
T-A-2Gospodarka mediami komunalnymi
T-A-3Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę
T-W-6Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki ściekowej
T-W-5Systemy i rozwiązania techniczne zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę
T-W-10Siec energetyczna obszarów wiejskich
T-W-9Siec drogowa obszarów wiejskich
T-W-12Określenie zmiennych wyjściowych do projektowania wybranych elementów infrastruktury
T-W-11Zasady projektowania poszczególnych elementów infrastruktury
T-W-7Systemy i rozwiązania techniczne gospodarki odpadami
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury
T-W-4Gospodarka mediami komunalnymi
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
T-W-8Kształtowanie zabudowy osiedli wiejskich
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi określic braki występujące w swojej wiedzy z zakresu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O03-1_K02Rozumie ważnośc i potrzebę ochrony naturalnego środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Umożliwić dostrzeganie i rozumienie związków (technicznych, organizacyjnych, społecznych, itp.) zachodzących w procesie utrzymania i użytkowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
C-3Ukształtowac umiejętności zastosowania podawanej wiedzy w projektowaniu infrastruktury obszarów wiejskich
C-1Przybliżyć problematykę i aktualne zagadnienia budowy i funkcjonowania obiektów technicznej infrastruktury terenów wiejskich
Treści programoweT-A-9Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-A-1Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
T-W-13Środowiskowe skutki budowy elementów infrastruktury obszarów wiejskich z uwzględnieniem obowiązujących standardów
T-W-2Charakterystyka funkcjonalno-technologiczna podstawowych elementów infrastruktury
T-W-3Kierunki i poziom rozwoju technicznej infrastruktury na obszarach wiejskich - stan obecny, prognozy i wskaźniki rozwoju
Metody nauczaniaM-1Metody podające - wykład informacyjny
M-2Metody eksponujące - prezentacje multimedialne, film, ekspozycja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium z zakresu treści wykładowych
S-1Ocena formująca: podsumowujący Kolokwium z zakresu treści wykładowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Częściowo rozumie ważnośc i potrzebę ochrony środowiska naturalnego w zakresie przedmiotu,
3,5
4,0
4,5
5,0