Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Zagospodarowanie terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zagospodarowanie terenów zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>, Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 1,50,33zaliczenie
wykładyW4 18 2,50,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii, roślin ozdobnych
W-2Podstawowe wiadomości z zakresu dendrologii i roslin ozdobnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Elementy zagospodarowania terenów zieleni
C-2Zasady wykonywania projektów terenów zieleni
C-3Umiejętność doboru roślin do warunków określonych w zadaniu
C-4Umiejętność wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Koncepcja zagospodarowania terenu (praca w zespołach). Dobór roślin.2
T-A-2Dobór roślin i elementów małej architektury4
T-A-3Wykonanie projektu3
9
wykłady
T-W-1Rola i funkcje terenów zieleni.2
T-W-2Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni2
T-W-3Typy koron drzew i ich kształtowanie, formy stosowania drzew i krzewów w terenach zieleni2
T-W-4Podstawy projektowania terenów zieleni. Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-5Układ komunikacyjny terenu zieleni2
T-W-6Zasady prawidłowego doboru roślin2
T-W-7Rola i funkcje terenów zieleni. Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni, wyznaczanie miejsc sadzenia roślin2
T-W-8Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-9Podstawy sanitarnej pielegnacji drzew i krzewów2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Praca własna studenta, przygotowanie do kolokwiów5
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń20
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
44
wykłady
A-W-1Udział w wykładach,18
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia wykładów22
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia25
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady multimedialne, dyskusje
M-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
S-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-1_W01
Uzyska wiedzę z zagospodarowania terenów i doboru odpowiednich elementów małej architektury, zna symbole i normatywy, zna rolę zieleni w życiu człowieka, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni
ROL_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04C-4, C-3, C-2T-W-9, T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-W-8, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-A-2, T-A-1M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-1_U01
Wykorzystuje znajomość roślin do zagospodarowania terenów zieleni, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu i uzasadnić przyjęte rozwiązania
ROL_1A_U14R1A_U09C-4, C-1, C-3, C-2T-W-9, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-7, T-W-6, T-A-2, T-A-1, T-A-3M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O02-1_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie, potrafi współpracować w zespole oraz określić najważniejsze cele i zadania
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-4, C-1, C-3T-A-2, T-A-1, T-A-3M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-1_W01
Uzyska wiedzę z zagospodarowania terenów i doboru odpowiednich elementów małej architektury, zna symbole i normatywy, zna rolę zieleni w życiu człowieka, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę z zagospodarowania terenów zieleni i doboru odpowiednich elementów małej architektury, zna niektóre symbole i normatywy, w ograniczonym zakresie potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-1_U01
Wykorzystuje znajomość roślin do zagospodarowania terenów zieleni, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu i uzasadnić przyjęte rozwiązania
2,0
3,0student zna ograniczoną liczbę roślin przydatnych do zagospodarowania terenów zieleni, potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O02-1_K01
Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie, potrafi współpracować w zespole oraz określić najważniejsze cele i zadania
2,0
3,0student ma elementarna świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie, potrafi współpracować w zespole oraz określić najważniejsze cele i zadania
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa, 1998
  2. Borcz Z., Elementy projektowania terenów zieleni, Akademia Rolnicza, Wrocław, 1997
  3. Malczyk T., Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa, 2005
  4. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2008
  2. Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny, Wyd. Agencja Promocji Zieleni, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Koncepcja zagospodarowania terenu (praca w zespołach). Dobór roślin.2
T-A-2Dobór roślin i elementów małej architektury4
T-A-3Wykonanie projektu3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola i funkcje terenów zieleni.2
T-W-2Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni2
T-W-3Typy koron drzew i ich kształtowanie, formy stosowania drzew i krzewów w terenach zieleni2
T-W-4Podstawy projektowania terenów zieleni. Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-5Układ komunikacyjny terenu zieleni2
T-W-6Zasady prawidłowego doboru roślin2
T-W-7Rola i funkcje terenów zieleni. Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni, wyznaczanie miejsc sadzenia roślin2
T-W-8Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni2
T-W-9Podstawy sanitarnej pielegnacji drzew i krzewów2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Praca własna studenta, przygotowanie do kolokwiów5
A-A-3Przygotowanie do ćwiczeń20
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia10
44
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach,18
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Praca własna studenta, przygotowanie do zaliczenia wykładów22
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia25
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-1_W01Uzyska wiedzę z zagospodarowania terenów i doboru odpowiednich elementów małej architektury, zna symbole i normatywy, zna rolę zieleni w życiu człowieka, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni
C-3Umiejętność doboru roślin do warunków określonych w zadaniu
C-2Zasady wykonywania projektów terenów zieleni
Treści programoweT-W-9Podstawy sanitarnej pielegnacji drzew i krzewów
T-W-1Rola i funkcje terenów zieleni.
T-W-3Typy koron drzew i ich kształtowanie, formy stosowania drzew i krzewów w terenach zieleni
T-W-2Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni
T-W-8Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-5Układ komunikacyjny terenu zieleni
T-W-7Rola i funkcje terenów zieleni. Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni, wyznaczanie miejsc sadzenia roślin
T-W-6Zasady prawidłowego doboru roślin
T-A-2Dobór roślin i elementów małej architektury
T-A-1Koncepcja zagospodarowania terenu (praca w zespołach). Dobór roślin.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni
M-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę z zagospodarowania terenów zieleni i doboru odpowiednich elementów małej architektury, zna niektóre symbole i normatywy, w ograniczonym zakresie potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu zieleni
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-1_U01Wykorzystuje znajomość roślin do zagospodarowania terenów zieleni, potrafi wykonać projekt zagospodarowania terenu i uzasadnić przyjęte rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni
C-1Elementy zagospodarowania terenów zieleni
C-3Umiejętność doboru roślin do warunków określonych w zadaniu
C-2Zasady wykonywania projektów terenów zieleni
Treści programoweT-W-9Podstawy sanitarnej pielegnacji drzew i krzewów
T-W-3Typy koron drzew i ich kształtowanie, formy stosowania drzew i krzewów w terenach zieleni
T-W-4Podstawy projektowania terenów zieleni. Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-8Fenologiczne aspekty projektowania terenów zieleni
T-W-5Układ komunikacyjny terenu zieleni
T-W-7Rola i funkcje terenów zieleni. Ukształtowanie terenu i prace ziemne wykonywane podczas budowy terenów zieleni, wyznaczanie miejsc sadzenia roślin
T-W-6Zasady prawidłowego doboru roślin
T-A-2Dobór roślin i elementów małej architektury
T-A-1Koncepcja zagospodarowania terenu (praca w zespołach). Dobór roślin.
T-A-3Wykonanie projektu
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni
M-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna ograniczoną liczbę roślin przydatnych do zagospodarowania terenów zieleni, potrafi wykonać projektu zagospodarowania terenu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O02-1_K01Ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie, potrafi współpracować w zespole oraz określić najważniejsze cele i zadania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4Umiejętność wykonania projektu zagospodarowania terenu zieleni
C-1Elementy zagospodarowania terenów zieleni
C-3Umiejętność doboru roślin do warunków określonych w zadaniu
Treści programoweT-A-2Dobór roślin i elementów małej architektury
T-A-1Koncepcja zagospodarowania terenu (praca w zespołach). Dobór roślin.
T-A-3Wykonanie projektu
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne – wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni
M-1Wykłady multimedialne, dyskusje
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie projektu
S-1Ocena formująca: Sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma elementarna świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie, potrafi współpracować w zespole oraz określić najważniejsze cele i zadania
3,5
4,0
4,5
5,0