Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Współczesne systemy uprawy roli:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne systemy uprawy roli
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Stanisław Pużyński <Stanislaw.Puzynski@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>, Eleonora Wrzesińska <Eleonora.Wrzesinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,33zaliczenie
wykładyW3 18 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roślin rolniczych, maszyn i urządzeń rolniczych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zalet i ograniczeń systemów uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko, wielkość i jakość plonów.
C-2Wskazanie możliwości ochrony potencjału produkcyjnego gleb z wykorzystaniem substancji organicznej w odniesieniu do zastosowanego systemu uprawy roli.
C-3Nabycie umiejętności doboru odpowiedniego systemu uprawy roli do warunków siedliskowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb lekkich w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-2Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb cieżkich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-3Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunach gleb średnich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny1
T-A-4Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb torfowych, w zależnosci od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-5Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb o zróżnicowanej topogragii, w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
9
wykłady
T-W-1Charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ich zalety i ograniczenia. Agrotechniczna charakterystyka narzędzi stosowanych we współczesnych systemach uprawy roli.4
T-W-2Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.3
T-W-3Optymalizacja parametrów fizycznych właściwości warstwy ornej. Rola substancji organicznej w kształtowaniu żyzności, urodzajności i ochronie potencjału produkcyjnego gleb.3
T-W-4Nasilenie i skład gatunkowy chwastów po różnych systemach uprawy roli oraz metody ich ograniczenia. Wzrost, rozwój i plonowanie roślin w zależności od stosowanego systemu uprawy roli.3
T-W-5Warunki wprowadzania siewu bezpośredniego, zmianowanie systemów uprawy roli w płodozmianie. Conservation tillage – uprawa zachowawcza – jej cele i założenia w rolnictwie zrównoważonym.3
T-W-6Agrotechniczna, ekonomiczna i ekologiczna ocena różnych systemów uprawy roli, problem degradacji środowiska naturalnego.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do dyskusji i wykonywanych zadań na ćwiczeniach audytoryjnych47
A-A-3Uczestnictwo w konsultacjach przedmiotowych4
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2czytanie wskazanej literatury12
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia treści programowych przedstawionych na wykładach17
A-W-4samodzielne studiowanie treści programowych wykładów15
A-W-5uczestnictwo w konsultacjach przedmiotowych4
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Dyskusja dydaktyczna z zakresu tematyki ćwiczeń audytoryjnych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści programowych przedstawionych na wykładach.
S-2Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji ćwiczeń audytoryjnych, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-W_W01
Student ma szczegółową więdzę o współczesnych systemach uprawy roli ich wpływie na wielkość i jakość plonów oraz środowisko.
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-W_U01
Potrafi dobrać odpwiednie narzędzia do uprawy gleby w różnych systemach uprwy w zależności od warunków siedliskowych pod rośliny uprawne
ROL_1A_U03, ROL_1A_U11R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O06-W_K01
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji ograniczenia płużnej uprawy roli, przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i potrafi ocenić skutki stosowania okeślonego sytemu uprawy roli w produkcji rolniczej.
ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-W_W01
Student ma szczegółową więdzę o współczesnych systemach uprawy roli ich wpływie na wielkość i jakość plonów oraz środowisko.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę o wspłóczesnych systemach uprawy roli i ich wpływie na wielkość i jakość plonów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-W_U01
Potrafi dobrać odpwiednie narzędzia do uprawy gleby w różnych systemach uprwy w zależności od warunków siedliskowych pod rośliny uprawne
2,0
3,0Potrafi dobrać odpwiednie narzędzia do uprawy gleby w jednym ze stosowanych systemów uprawy roli w zależności od warunków siedliskowych pod co najmniej dwa gatunki roślin rolniczych i warzywnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O06-W_K01
Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji ograniczenia płużnej uprawy roli, przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i potrafi ocenić skutki stosowania okeślonego sytemu uprawy roli w produkcji rolniczej.
2,0
3,0Student ma świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji ograniczenia płużnej uprawy roli.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dzienia S., Współczesne systemy uprawy roli, AR Szczecin Szczecin, Szczecin, 1995
  2. Dzienia S., Technologia uprawy roli, AR Szczecin, Szczecin, 1996
  3. Dzienia S., Dojss D., Szarek P., Teoretyczne podstawy uprawy roli, AR Szczecin, Szczecin, 2000
  4. Krężęl R., Parylak D., Zimny L., Zagadnienia uprawy roli i roślin, AR Wrocław, Wrocław, 1999
  5. Niewiadomski B., Podstawy agrotechniki, PWRiL Warszawa, Warszawa, 1971

Literatura dodatkowa

  1. Woźnica Z., Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL Poznań, Poznań, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb lekkich w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-2Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb cieżkich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-3Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunach gleb średnich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny1
T-A-4Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb torfowych, w zależnosci od uprawianego gatunku rośliny2
T-A-5Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb o zróżnicowanej topogragii, w zależności od uprawianego gatunku rośliny2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ich zalety i ograniczenia. Agrotechniczna charakterystyka narzędzi stosowanych we współczesnych systemach uprawy roli.4
T-W-2Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.3
T-W-3Optymalizacja parametrów fizycznych właściwości warstwy ornej. Rola substancji organicznej w kształtowaniu żyzności, urodzajności i ochronie potencjału produkcyjnego gleb.3
T-W-4Nasilenie i skład gatunkowy chwastów po różnych systemach uprawy roli oraz metody ich ograniczenia. Wzrost, rozwój i plonowanie roślin w zależności od stosowanego systemu uprawy roli.3
T-W-5Warunki wprowadzania siewu bezpośredniego, zmianowanie systemów uprawy roli w płodozmianie. Conservation tillage – uprawa zachowawcza – jej cele i założenia w rolnictwie zrównoważonym.3
T-W-6Agrotechniczna, ekonomiczna i ekologiczna ocena różnych systemów uprawy roli, problem degradacji środowiska naturalnego.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do dyskusji i wykonywanych zadań na ćwiczeniach audytoryjnych47
A-A-3Uczestnictwo w konsultacjach przedmiotowych4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2czytanie wskazanej literatury12
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia treści programowych przedstawionych na wykładach17
A-W-4samodzielne studiowanie treści programowych wykładów15
A-W-5uczestnictwo w konsultacjach przedmiotowych4
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-W_W01Student ma szczegółową więdzę o współczesnych systemach uprawy roli ich wpływie na wielkość i jakość plonów oraz środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie zalet i ograniczeń systemów uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko, wielkość i jakość plonów.
C-2Wskazanie możliwości ochrony potencjału produkcyjnego gleb z wykorzystaniem substancji organicznej w odniesieniu do zastosowanego systemu uprawy roli.
Treści programoweT-W-2Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.
T-W-4Nasilenie i skład gatunkowy chwastów po różnych systemach uprawy roli oraz metody ich ograniczenia. Wzrost, rozwój i plonowanie roślin w zależności od stosowanego systemu uprawy roli.
T-W-5Warunki wprowadzania siewu bezpośredniego, zmianowanie systemów uprawy roli w płodozmianie. Conservation tillage – uprawa zachowawcza – jej cele i założenia w rolnictwie zrównoważonym.
T-W-1Charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ich zalety i ograniczenia. Agrotechniczna charakterystyka narzędzi stosowanych we współczesnych systemach uprawy roli.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści programowych przedstawionych na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę o wspłóczesnych systemach uprawy roli i ich wpływie na wielkość i jakość plonów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-W_U01Potrafi dobrać odpwiednie narzędzia do uprawy gleby w różnych systemach uprwy w zależności od warunków siedliskowych pod rośliny uprawne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROL_1A_U11Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników abiotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie zalet i ograniczeń systemów uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko, wielkość i jakość plonów.
Treści programoweT-A-4Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb torfowych, w zależnosci od uprawianego gatunku rośliny
T-A-5Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb o zróżnicowanej topogragii, w zależności od uprawianego gatunku rośliny
T-A-1Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb lekkich w zależności od uprawianego gatunku rośliny
T-A-2Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunkach gleb cieżkich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny
T-A-3Wybór systemu uprawy roli i dobór narzędzi uprawowych w warunach gleb średnich, w zależności od uprawianego gatunku rośliny
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Dyskusja dydaktyczna z zakresu tematyki ćwiczeń audytoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści programowych przedstawionych na wykładach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi dobrać odpwiednie narzędzia do uprawy gleby w jednym ze stosowanych systemów uprawy roli w zależności od warunków siedliskowych pod co najmniej dwa gatunki roślin rolniczych i warzywnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O06-W_K01Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji ograniczenia płużnej uprawy roli, przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i potrafi ocenić skutki stosowania okeślonego sytemu uprawy roli w produkcji rolniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie zalet i ograniczeń systemów uprawy roli ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko, wielkość i jakość plonów.
C-3Nabycie umiejętności doboru odpowiedniego systemu uprawy roli do warunków siedliskowych.
Treści programoweT-W-2Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.
T-W-3Optymalizacja parametrów fizycznych właściwości warstwy ornej. Rola substancji organicznej w kształtowaniu żyzności, urodzajności i ochronie potencjału produkcyjnego gleb.
T-W-4Nasilenie i skład gatunkowy chwastów po różnych systemach uprawy roli oraz metody ich ograniczenia. Wzrost, rozwój i plonowanie roślin w zależności od stosowanego systemu uprawy roli.
T-W-5Warunki wprowadzania siewu bezpośredniego, zmianowanie systemów uprawy roli w płodozmianie. Conservation tillage – uprawa zachowawcza – jej cele i założenia w rolnictwie zrównoważonym.
T-W-1Charakterystyka współczesnych systemów uprawy roli, ich zalety i ograniczenia. Agrotechniczna charakterystyka narzędzi stosowanych we współczesnych systemach uprawy roli.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy.
M-3Dyskusja dydaktyczna z zakresu tematyki ćwiczeń audytoryjnych
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne treści programowych przedstawionych na wykładach.
S-2Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji ćwiczeń audytoryjnych, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji ograniczenia płużnej uprawy roli.
3,5
4,0
4,5
5,0