Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Rolnicze surowce energetyczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rolnicze surowce energetyczne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,33zaliczenie
wykładyW3 18 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz / lub wykorzystanie ich części, w tym zapoznanie studentów z biologią najważniejszych gatunków roślin rolniczych uprawianych w Polsce, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów
C-2Przedstawienie studentom podstawowej technologii zakładania plantacji, uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji oraz zbioru

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego oraz rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie technologii i agrotechniki dla wybranych gatunków roślin energetycznych9
9
wykłady
T-W-1Odnawialne źródła energii a zapotrzebowanie na energię jako pochodna rozwoju gospodarczego i wzrostu liczby ludności. Energetyka konwencjonalna i jej źródła. Skażenie środowiska, energia biomasy: źródła biomasy, wartość opałowa, konwersja energii biomasy1
T-W-2Zasoby energetyczne biomasy. Drewno i słoma. Potencjalne i praktyczne wykorzystanie słomy, potencjalne zasoby. Wartość energetyczna i opałowa.2
T-W-3Siedlisko roślin energetycznych. Pochodzenie i wymagania w stosunku do siedliska, w tym w szczególności do gleby, wody (opadów) i temperatury. Wpływ czynników na roślinę oraz możliwości ich regulowania przez człowieka.2
T-W-4Uprawa wieloletnich roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Agrotechnika topoli, wierzby, robinii, ślazowca, topinamburu, rdestu, traw i zbiorowisk trawiastych: zakładanie plantacji, sadzenie lub siew, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, zbiór.5
T-W-5Uprawa jednorocznych roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Uprawa kukurydzy, sorgo, trawy sudańskiej, zboża (ziarno): zakładanie uprawy, siew, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór.6
T-W-6Rolnicze surowce do produkcji biopaliw płynnych. Oleje roślinne, biodiesel, bioalkohole.1
T-W-7Rolnicze surowce do produkcji biogazu. Porównanie wydajności biogazu i wartości energetycznej.1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach9
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń21
A-A-3Udział w konsultacjach9
A-A-4Przygotowanie pracy (prezentacji) do zaliczenia treści ćwiczeń20
59
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów12
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów24
A-W-4Udział w konsultacjach przedmiotowych12
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
M-3dyskusja, objaśnienia lub wyjaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-R_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biomasy, potrafi wykorzystać ich potencjał prowadząc zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
ROL_1A_W14, ROL_1A_W17, ROL_1A_W18, ROL_1A_W19R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-3M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-R_U01
Student umie dobierać gatunki roślin energetycznych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonej biomasy.
ROL_1A_U04, ROL_1A_U07, ROL_1A_U12R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-2, T-W-5M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_O07-R_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i rolniczych surowców
ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-2, C-1T-W-6, T-W-4, T-W-7, T-W-5M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-R_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biomasy, potrafi wykorzystać ich potencjał prowadząc zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin energetycznych i ich części użytkowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin energetycznych i ich części użytkowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin energetycznych i ich części wykorzystywane do produkcji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin energetycznych i wskazać główne różnice w technologii uprawy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-R_U01
Student umie dobierać gatunki roślin energetycznych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonej biomasy.
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_O07-R_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i rolniczych surowców
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
3,0Student wykazuje zrozumienia niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin do produkcji biomasy lub do wykorzystania produktów ubocznych
3,5Student wykazuje zrozumienia większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
4,0Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych, zna podstawy agrotechniki i wykorzystania surowców ubocznych
4,5Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin do produkcji biomasy, zna agrotechnikę głównych gatunków roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
5,0Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych oraz wykorzystania surowców ubocznych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin i jej wpływ na wielkość i jakość plonu

Literatura podstawowa

  1. Kościk B., Rośliny energetyczne, Wyd. AR Lublin, Lublin, 2003
  2. Gradziuk P., Biopaliwa, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2003
  3. Bury M., Jäger F., Sorgo – nowa roślina pastewna i źródło energii odnawialnej w Europie Środkowej., Wyd. Intro-Druk Koszalin, Koszalin, 2011
  4. Bury M., Wstępne wyniki badań nad uprawą miskanta chińskiego (Miscanthus sinensis) i miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) w warunkach Pomorza Zachodniego, Wyd. Hogben, Szczecin, 2007
  5. Czyż H., Bury M., Walory wierzby krzewiastej i możliwości wykorzystania jej jako źródła biomasy., Wyd. Hogben, Szczecin, 2005
  6. Czyż H., Bury M., Możliwości uprawy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) na gruntach ornych wyłączonych z użytkowania rolniczego, Wyd. Hogben, Szczecin, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Borkowska H., Styk B., Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie, Wyd. AR Lublin, Lublin, 1997
  2. Boelcke B., Bury M., Produkcja drewna energetycznego na gruntach ornych – wyniki badań z terenu północno-wschodnich Niemiec, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie gatunków roślin energetycznych i ich materiału siewnego oraz rozmnożeniowego. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych przydatnych na cele energetyczne. Opracowanie technologii i agrotechniki dla wybranych gatunków roślin energetycznych9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Odnawialne źródła energii a zapotrzebowanie na energię jako pochodna rozwoju gospodarczego i wzrostu liczby ludności. Energetyka konwencjonalna i jej źródła. Skażenie środowiska, energia biomasy: źródła biomasy, wartość opałowa, konwersja energii biomasy1
T-W-2Zasoby energetyczne biomasy. Drewno i słoma. Potencjalne i praktyczne wykorzystanie słomy, potencjalne zasoby. Wartość energetyczna i opałowa.2
T-W-3Siedlisko roślin energetycznych. Pochodzenie i wymagania w stosunku do siedliska, w tym w szczególności do gleby, wody (opadów) i temperatury. Wpływ czynników na roślinę oraz możliwości ich regulowania przez człowieka.2
T-W-4Uprawa wieloletnich roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Agrotechnika topoli, wierzby, robinii, ślazowca, topinamburu, rdestu, traw i zbiorowisk trawiastych: zakładanie plantacji, sadzenie lub siew, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, zbiór.5
T-W-5Uprawa jednorocznych roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Uprawa kukurydzy, sorgo, trawy sudańskiej, zboża (ziarno): zakładanie uprawy, siew, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór.6
T-W-6Rolnicze surowce do produkcji biopaliw płynnych. Oleje roślinne, biodiesel, bioalkohole.1
T-W-7Rolnicze surowce do produkcji biogazu. Porównanie wydajności biogazu i wartości energetycznej.1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach9
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń21
A-A-3Udział w konsultacjach9
A-A-4Przygotowanie pracy (prezentacji) do zaliczenia treści ćwiczeń20
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów12
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów24
A-W-4Udział w konsultacjach przedmiotowych12
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-R_W01W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biomasy, potrafi wykorzystać ich potencjał prowadząc zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W14Ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
ROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
ROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz / lub wykorzystanie ich części, w tym zapoznanie studentów z biologią najważniejszych gatunków roślin rolniczych uprawianych w Polsce, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów
Treści programoweT-W-6Rolnicze surowce do produkcji biopaliw płynnych. Oleje roślinne, biodiesel, bioalkohole.
T-W-1Odnawialne źródła energii a zapotrzebowanie na energię jako pochodna rozwoju gospodarczego i wzrostu liczby ludności. Energetyka konwencjonalna i jej źródła. Skażenie środowiska, energia biomasy: źródła biomasy, wartość opałowa, konwersja energii biomasy
T-W-4Uprawa wieloletnich roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Agrotechnika topoli, wierzby, robinii, ślazowca, topinamburu, rdestu, traw i zbiorowisk trawiastych: zakładanie plantacji, sadzenie lub siew, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, zbiór.
T-W-7Rolnicze surowce do produkcji biogazu. Porównanie wydajności biogazu i wartości energetycznej.
T-W-2Zasoby energetyczne biomasy. Drewno i słoma. Potencjalne i praktyczne wykorzystanie słomy, potencjalne zasoby. Wartość energetyczna i opałowa.
T-W-3Siedlisko roślin energetycznych. Pochodzenie i wymagania w stosunku do siedliska, w tym w szczególności do gleby, wody (opadów) i temperatury. Wpływ czynników na roślinę oraz możliwości ich regulowania przez człowieka.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin energetycznych i ich części użytkowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin energetycznych i ich części użytkowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin energetycznych i ich części wykorzystywane do produkcji
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin energetycznych i wskazać główne różnice w technologii uprawy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-R_U01Student umie dobierać gatunki roślin energetycznych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować produkcję określonej biomasy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U07Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
ROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie studentom podstawowej technologii zakładania plantacji, uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji oraz zbioru
Treści programoweT-W-6Rolnicze surowce do produkcji biopaliw płynnych. Oleje roślinne, biodiesel, bioalkohole.
T-W-4Uprawa wieloletnich roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Agrotechnika topoli, wierzby, robinii, ślazowca, topinamburu, rdestu, traw i zbiorowisk trawiastych: zakładanie plantacji, sadzenie lub siew, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, zbiór.
T-W-7Rolnicze surowce do produkcji biogazu. Porównanie wydajności biogazu i wartości energetycznej.
T-W-2Zasoby energetyczne biomasy. Drewno i słoma. Potencjalne i praktyczne wykorzystanie słomy, potencjalne zasoby. Wartość energetyczna i opałowa.
T-W-5Uprawa jednorocznych roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Uprawa kukurydzy, sorgo, trawy sudańskiej, zboża (ziarno): zakładanie uprawy, siew, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3dyskusja, objaśnienia lub wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_O07-R_K01Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i rolniczych surowców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Przedstawienie studentom podstawowej technologii zakładania plantacji, uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji oraz zbioru
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz / lub wykorzystanie ich części, w tym zapoznanie studentów z biologią najważniejszych gatunków roślin rolniczych uprawianych w Polsce, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów
Treści programoweT-W-6Rolnicze surowce do produkcji biopaliw płynnych. Oleje roślinne, biodiesel, bioalkohole.
T-W-4Uprawa wieloletnich roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Agrotechnika topoli, wierzby, robinii, ślazowca, topinamburu, rdestu, traw i zbiorowisk trawiastych: zakładanie plantacji, sadzenie lub siew, zabiegi pielęgnacyjne, nawożenie, zbiór.
T-W-7Rolnicze surowce do produkcji biogazu. Porównanie wydajności biogazu i wartości energetycznej.
T-W-5Uprawa jednorocznych roślin energetycznych. Ogólne warunki przyrodnicze do uprawy. Uprawa kukurydzy, sorgo, trawy sudańskiej, zboża (ziarno): zakładanie uprawy, siew, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne, zbiór.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
3,0Student wykazuje zrozumienia niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin do produkcji biomasy lub do wykorzystania produktów ubocznych
3,5Student wykazuje zrozumienia większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
4,0Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych, zna podstawy agrotechniki i wykorzystania surowców ubocznych
4,5Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin do produkcji biomasy, zna agrotechnikę głównych gatunków roślin energetycznych i wykorzystania surowców ubocznych
5,0Student wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin energetycznych oraz wykorzystania surowców ubocznych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin i jej wpływ na wielkość i jakość plonu