Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy inżynierskiej i do egzaminu dyplomowego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD8 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Umiejetność pracy w programie Word

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu inzynierskiego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student przeprowadza prace badawcze i przygotowuje pracę dyplomową w formie pisemnej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
T-PD-2Student przygotowuje się do prezentacji ustnej wyników badań uzyskanych w trakcie pisania pracy0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Zbieranie literatury związanej z przygotowywaną pracą inzynierską100
A-PD-2Analiza zgromadzonych publikacji, tłumaczenie pozycji obcojęzycznych60
A-PD-3Opracowanie wyników badań100
A-PD-4Przygotowanie pracy inżynierskiej100
A-PD-5Udział w konsultacjach15
A-PD-6Przygotowanie się do egzaminu inżynierskiego i obrony pracy dyplomowej75
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas podczas konsultacji

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta prowadzona w trakcie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy inżynierskiej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A09_W01
Student posiada wiedzę w umożliwiającą przygotowanie pracy inżynierskiej
ROL_1A_W15R1A_W01C-1T-PD-1, T-PD-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A09_U01
Student potrafi z pomocą promotora przygotować pracę inzynierską, posługuje się terminologią badawczą ze swojej dziedziny, potrafi zastosować odpowiednie metody badawcze
ROL_1A_U12, ROL_1A_U13, ROL_1A_U16R1A_U02, R1A_U03, R1A_U08InzA_U01C-1T-PD-1, T-PD-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_A09_K01
Student potrafi określać cele realizowanych zadań
ROL_1A_K03, ROL_1A_K04R1A_K03, R1A_K04C-1T-PD-1, T-PD-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A09_W01
Student posiada wiedzę w umożliwiającą przygotowanie pracy inżynierskiej
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A09_U01
Student potrafi z pomocą promotora przygotować pracę inzynierską, posługuje się terminologią badawczą ze swojej dziedziny, potrafi zastosować odpowiednie metody badawcze
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_A09_K01
Student potrafi określać cele realizowanych zadań
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora

Literatura podstawowa

  1. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas Kraków, Kraków, 1996
  2. Uraban S, Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 1997, II

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student przeprowadza prace badawcze i przygotowuje pracę dyplomową w formie pisemnej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.0
T-PD-2Student przygotowuje się do prezentacji ustnej wyników badań uzyskanych w trakcie pisania pracy0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Zbieranie literatury związanej z przygotowywaną pracą inzynierską100
A-PD-2Analiza zgromadzonych publikacji, tłumaczenie pozycji obcojęzycznych60
A-PD-3Opracowanie wyników badań100
A-PD-4Przygotowanie pracy inżynierskiej100
A-PD-5Udział w konsultacjach15
A-PD-6Przygotowanie się do egzaminu inżynierskiego i obrony pracy dyplomowej75
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A09_W01Student posiada wiedzę w umożliwiającą przygotowanie pracy inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu inzynierskiego
Treści programoweT-PD-1Student przeprowadza prace badawcze i przygotowuje pracę dyplomową w formie pisemnej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-2Student przygotowuje się do prezentacji ustnej wyników badań uzyskanych w trakcie pisania pracy
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas podczas konsultacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta prowadzona w trakcie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A09_U01Student potrafi z pomocą promotora przygotować pracę inzynierską, posługuje się terminologią badawczą ze swojej dziedziny, potrafi zastosować odpowiednie metody badawcze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
ROL_1A_U16Stosuje podstawowe technologie informacyjne do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu inzynierskiego
Treści programoweT-PD-1Student przeprowadza prace badawcze i przygotowuje pracę dyplomową w formie pisemnej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-2Student przygotowuje się do prezentacji ustnej wyników badań uzyskanych w trakcie pisania pracy
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas podczas konsultacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta prowadzona w trakcie konsultacji
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin dyplomowy i obrona pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_A09_K01Student potrafi określać cele realizowanych zadań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
ROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Napisanie i obrona pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu inzynierskiego
Treści programoweT-PD-1Student przeprowadza prace badawcze i przygotowuje pracę dyplomową w formie pisemnej. Tematyka pracy dyplomowej zapewnia udział w badaniach naukowych.
T-PD-2Student przygotowuje się do prezentacji ustnej wyników badań uzyskanych w trakcie pisania pracy
Metody nauczaniaM-1Samodzielna praca studenta koordynowana przez promotora podczas podczas konsultacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ciągła pracy studenta prowadzona w trakcie konsultacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
3,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,0Kryteria oceny opracowane przez promotora
4,5Kryteria oceny opracowane przez promotora
5,0Kryteria oceny opracowane przez promotora