Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Seminarium inżynierskie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium inżynierskie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS7 8 1,01,00zaliczenie
seminariaS8 8 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych.
W-2Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu doświadczalnictwa, statystyki i informatyki.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Opracowanie wyników badań (zestawianie w tabelach, przedstawianie na rycinach) i ich interpretacja.4
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań4
8
seminaria
T-S-1Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.4
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.4
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach8
A-S-2konsultacje przedmiotowe5
A-S-3opracowanie wyników i przygotowanie prezentacji.17
30
seminaria
A-S-1uczestnictwo w zajęciach8
A-S-2studiowanie literatury12
A-S-3przygotowanie prezentacji - cel, schemat doświadczeń, metody badań zgodnie z podjętym tematem pracy.7
A-S-4konsultacje przedmiotowe3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B07_W01
Student ma wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania i opisu statystycznego wyników oraz wnioskowania.
ROL_1A_W15R1A_W01C-1, C-2, C-3T-S-1, T-S-2, T-S-1, T-S-2M-1, M-2, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B07_U01
Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
ROL_1A_U17, ROL_1A_U13R1A_U02, R1A_U04C-3T-S-1, T-S-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B07_K01
Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K03, ROL_1A_K04R1A_K01, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K07C-2, C-3T-S-1, T-S-2, T-S-2M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B07_W01
Student ma wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania i opisu statystycznego wyników oraz wnioskowania.
2,0Student nie ma wiedzy z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania i opisu statystycznego wyników oraz wnioskowania.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników z zakresu własnych badań.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego z zakresu własnych badań.
4,0Student ma szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania własnych badań.
4,5Student ma szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, różnych metod prowadzenia badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania własnych badań.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B07_U01
Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
2,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa, nie potrafi interpretować rezultatów i wyciągać wniosków.
3,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa, prawidłowo interpretuje niektóre rezultaty i wyciąga z nich wnioski.
3,5Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje większość rezultatów i wyciąga z nich wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej.
4,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej.
4,5Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej i graficznej.
5,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B07_K01
Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
2,0Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów oraz określać piorytetów związane z wykonywaniem zawodu.
3,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać niektóre dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu.
3,5Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać niektóre dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez okresowe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
4,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać więszość dylematów oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez okresowe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
4,5Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez częste uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
5,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez ciągłe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.

Literatura podstawowa

  1. Kaszyńska A., Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową, Wyd. Złote myśli, 2006
  2. Węglińska N., Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską., TAWPN Universitates, Kraków, 2006

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Opracowanie wyników badań (zestawianie w tabelach, przedstawianie na rycinach) i ich interpretacja.4
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań4
8

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.4
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.4
8

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach8
A-S-2konsultacje przedmiotowe5
A-S-3opracowanie wyników i przygotowanie prezentacji.17
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1uczestnictwo w zajęciach8
A-S-2studiowanie literatury12
A-S-3przygotowanie prezentacji - cel, schemat doświadczeń, metody badań zgodnie z podjętym tematem pracy.7
A-S-4konsultacje przedmiotowe3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B07_W01Student ma wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania i opisu statystycznego wyników oraz wnioskowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia badań, opisu statystycznego wyników i wnioskowania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z budową i strukturą standardowej pracy inżynierskiej.
C-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań (zestawianie w tabelach, przedstawianie na rycinach) i ich interpretacja.
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań
T-S-1Ogólne zasady pisania prac inżynierskich, charakterystyka materiału badawczego, metody badań, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych.
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania i opisu statystycznego wyników oraz wnioskowania.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników z zakresu własnych badań.
3,5Student ma podstawową wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego z zakresu własnych badań.
4,0Student ma szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metody prowadzonych badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania własnych badań.
4,5Student ma szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, różnych metod prowadzenia badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania.
5,0Student ma bardzo szeroką wiedzę z zakresu układu pracy, doboru literatury, metod prowadzenia badań, zestawiania wyników i opisu statystycznego oraz wnioskowania własnych badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B07_U01Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U17Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty, wyciąga wnioski i przedstawia je w formie syntetycznej
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań (zestawianie w tabelach, przedstawianie na rycinach) i ich interpretacja.
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa, nie potrafi interpretować rezultatów i wyciągać wniosków.
3,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa, prawidłowo interpretuje niektóre rezultaty i wyciąga z nich wnioski.
3,5Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje większość rezultatów i wyciąga z nich wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej.
4,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej.
4,5Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej i graficznej.
5,0Student wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze dotyczące rolnictwa oraz prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski. Potrafi prezentować swoje wyniki w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B07_K01Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
ROL_1A_K04Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z właściwym cytowaniem fachowej literatury przedmiotu, metodami stosowanymi w pracach eksperymentalnych.
C-3Zapoznanie z metodami opracowania uzyskanych wyników badań i ich interpretacją , redagowaniem pracy dyplomowej oraz sposobami prezentacji.
Treści programoweT-S-1Opracowanie wyników badań (zestawianie w tabelach, przedstawianie na rycinach) i ich interpretacja.
T-S-2Prezentacja wstępnych wyników badań
T-S-2Dobór literatury wykorzystywanej przy opracowywaniu pracy inżynierskiej, zasady cytowania i zapisu źródłowego.
Metody nauczaniaM-1Metody podające - pogadanka, opis, wyjaśnienie
M-2Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna
M-3Medody programowe z użyciem komputera
M-4Metody praktyczne - pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Praca kontrolna w formie prezentacji multimedialnej
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzenie wykonania pracy inżynierskiej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów oraz określać piorytetów związane z wykonywaniem zawodu.
3,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać niektóre dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu.
3,5Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać niektóre dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez okresowe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
4,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać więszość dylematów oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez okresowe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
4,5Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez częste uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.
5,0Student potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy oraz określać piorytety związane z wykonywaniem zawodu rozumiejąc znaczenie samodoskonalenia poprzez ciągłe uzupełnianie i poszerzanie swojej wiedzy.