Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Ochrona środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Podlasińska <Joanna.Podlasinska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 6 1,00,33zaliczenie
wykładyW8 22 1,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, Uświadomienie studentowi potrzeby ochrony środowiska,
C-2Nabycie przez studenta umiejętności oceny stanu środowiska i wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Możliwości ograniczenia chemizacji rolnictwa. Porównanie rolnictwa biodynamicznego z konwencjonalnymi metodami uprawy. Oddziaływanie pestycydów na pszczoły.1
T-A-2Wpływ gleby i sposobu użytkowania zlewni na czystość wód i straty składników biogennych. Ocena strat gleby na podstawie współczynników erozyjności.1
T-A-3Wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Projekt zagospodarowania gnojowicy.2
T-A-4Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia gleby metalami ciężkimi oraz sposób gospodarowania przy szlakach komunikacyjnych.1
T-A-5Ocena odporności gleb na chemiczną degradację. Zaliczenie przedmiotu1
6
wykłady
T-W-1Środowisko człowieka i jego obciążenia. Źródła i obieg pestycydów w środowisku. Skutki uboczne stosowania pestycydów dla środowiska.2
T-W-2Biologiczne skutki nawożenia mineralnego. Nawozy organiczne – rodzaje, zasady stosowania.2
T-W-3Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zjawisko smogu typu londyńskiego i kalifornijskiego Kwaśne opady, przyczyny niszczenia lasów, dziura ozonowa.4
T-W-4Obieg wody w przyrodzie. Użytkowanie zasobów wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. Ścieki – ich rodzaje i skład. Wskaźniki zanieczyszczenia. Skutki zanieczyszczeń dla środowiska. Stan czystości wód powierzchniowych (jezior i rzek) w Polsce. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.4
T-W-5Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. Formy i czynniki degradacji gleb. Erozja, pustynnienie i stepowienie zniekształcenie gruntów, chemiczne zanieczyszczenie gleb. Wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka. Sposoby ochrony gleb. Znaczenie lasu w środowisku i życiu człowieka. Zasoby leśne Polski. Ochrona zasobów leśnych.4
T-W-6Rodzaje odpadów i ich źródła. Uciążliwość odpadów dla środowiska. Sposoby zagospodarowania odpadów2
T-W-7Główne pojęcia dotyczące hałasu i wibracji. Źródła hałasu i wibracji. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko. Rodzaje, właściwości i źródła promieniowania. Negatywne skutki promieniowania jonizującego. Zagrożenie związane z promieniotwórczością.2
T-W-8Chemizacja środowiska przyrodniczego, a zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia i skażenie żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka. Sposoby przeciwdziałania chemizacji żywności. Najczęstsze choroby XXI wieku (cywilizacyjne, społeczne, zawodowe). Katastrofy.2
22

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2studiowanie literatury4
A-A-3przygotowanie do zajęć10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach22
A-W-2przygotownie do zaliczenia2
A-W-3studiowanie literatury6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-5Praca w grupach
M-6Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć również za aktywność i zaangażowanie
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
S-3Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C15_W01
Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
ROL_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04C-1T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-6, M-5, M-4, M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C15_U01
Nabycie przez studenta umiejętności oceny wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego, produkcji zdrowej żywnosci oraz przygotowywania wystapień z zakresu powiązań ochrony srodowiska i rolnictwa
ROL_1A_U14R1A_U09C-2T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-6, M-5, M-4, M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C15_K01
student potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy, ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uświadamia sobie zależności, jakie istnieją między działalnością rolniczą a jej wpływem na środowisko i produkcją zdrowej żywności
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1, C-2T-A-3, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-W-7, T-W-2, T-W-6, T-W-1, T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-3, M-6, M-5, M-4, M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C15_W01
Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę, tj. zna w stopniu dostatecznym teoretyczne podstawy związane z ochroną środowiska, wie o potrzebie zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C15_U01
Nabycie przez studenta umiejętności oceny wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego, produkcji zdrowej żywnosci oraz przygotowywania wystapień z zakresu powiązań ochrony srodowiska i rolnictwa
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności przedmiotowe, tj. potrafi określić tylko niektóre przejawy antropopresji na stan środowiska przyrodniczego, wie o produkcji zdrowej żywnosci oraz przygotowywuje wystapienia z zakresu powiązań ochrony srodowiska i rolnictwa pod kierunkiem nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C15_K01
student potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy, ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uświadamia sobie zależności, jakie istnieją między działalnością rolniczą a jej wpływem na środowisko i produkcją zdrowej żywności
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, wykazuje się dostateczną odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma podstawową świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz oraz uświadamia sobie zależności, jakie istnieją między działalnością rolniczą a jej wpływem na środowisko i produkcją zdrowej żywności
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stępczak K., Ochrona i kształtowanie środowiska, Wyd. WSiP, Warszawa, 2011
  2. Bartkowski T., Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, Wyd. PWN, Warszawa, 1991
  3. Borowiec S., Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa (skrypt), Wyd. AR, Szczecin, 1985
  4. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., Łapińska E., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. WEiŚ, Białystok, 1995
  5. Jermaczek A., Pawlaczyk P, Poradnik lokalnej ochrony środowiska, Wyd. WWF, Świebodzin, 1995
  6. Głowiak B., Kempa E., Winnicki T., Podstawy ochrony środowiska, Wyd. PWN, Warszawa, 1985

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Możliwości ograniczenia chemizacji rolnictwa. Porównanie rolnictwa biodynamicznego z konwencjonalnymi metodami uprawy. Oddziaływanie pestycydów na pszczoły.1
T-A-2Wpływ gleby i sposobu użytkowania zlewni na czystość wód i straty składników biogennych. Ocena strat gleby na podstawie współczynników erozyjności.1
T-A-3Wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Projekt zagospodarowania gnojowicy.2
T-A-4Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia gleby metalami ciężkimi oraz sposób gospodarowania przy szlakach komunikacyjnych.1
T-A-5Ocena odporności gleb na chemiczną degradację. Zaliczenie przedmiotu1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Środowisko człowieka i jego obciążenia. Źródła i obieg pestycydów w środowisku. Skutki uboczne stosowania pestycydów dla środowiska.2
T-W-2Biologiczne skutki nawożenia mineralnego. Nawozy organiczne – rodzaje, zasady stosowania.2
T-W-3Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zjawisko smogu typu londyńskiego i kalifornijskiego Kwaśne opady, przyczyny niszczenia lasów, dziura ozonowa.4
T-W-4Obieg wody w przyrodzie. Użytkowanie zasobów wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. Ścieki – ich rodzaje i skład. Wskaźniki zanieczyszczenia. Skutki zanieczyszczeń dla środowiska. Stan czystości wód powierzchniowych (jezior i rzek) w Polsce. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.4
T-W-5Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. Formy i czynniki degradacji gleb. Erozja, pustynnienie i stepowienie zniekształcenie gruntów, chemiczne zanieczyszczenie gleb. Wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka. Sposoby ochrony gleb. Znaczenie lasu w środowisku i życiu człowieka. Zasoby leśne Polski. Ochrona zasobów leśnych.4
T-W-6Rodzaje odpadów i ich źródła. Uciążliwość odpadów dla środowiska. Sposoby zagospodarowania odpadów2
T-W-7Główne pojęcia dotyczące hałasu i wibracji. Źródła hałasu i wibracji. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko. Rodzaje, właściwości i źródła promieniowania. Negatywne skutki promieniowania jonizującego. Zagrożenie związane z promieniotwórczością.2
T-W-8Chemizacja środowiska przyrodniczego, a zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia i skażenie żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka. Sposoby przeciwdziałania chemizacji żywności. Najczęstsze choroby XXI wieku (cywilizacyjne, społeczne, zawodowe). Katastrofy.2
22

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2studiowanie literatury4
A-A-3przygotowanie do zajęć10
A-A-4przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach22
A-W-2przygotownie do zaliczenia2
A-W-3studiowanie literatury6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C15_W01Student posiada podstawowa wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, Uświadomienie studentowi potrzeby ochrony środowiska,
Treści programoweT-A-3Wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Projekt zagospodarowania gnojowicy.
T-A-1Możliwości ograniczenia chemizacji rolnictwa. Porównanie rolnictwa biodynamicznego z konwencjonalnymi metodami uprawy. Oddziaływanie pestycydów na pszczoły.
T-A-4Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia gleby metalami ciężkimi oraz sposób gospodarowania przy szlakach komunikacyjnych.
T-A-2Wpływ gleby i sposobu użytkowania zlewni na czystość wód i straty składników biogennych. Ocena strat gleby na podstawie współczynników erozyjności.
T-W-7Główne pojęcia dotyczące hałasu i wibracji. Źródła hałasu i wibracji. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko. Rodzaje, właściwości i źródła promieniowania. Negatywne skutki promieniowania jonizującego. Zagrożenie związane z promieniotwórczością.
T-W-2Biologiczne skutki nawożenia mineralnego. Nawozy organiczne – rodzaje, zasady stosowania.
T-W-6Rodzaje odpadów i ich źródła. Uciążliwość odpadów dla środowiska. Sposoby zagospodarowania odpadów
T-W-1Środowisko człowieka i jego obciążenia. Źródła i obieg pestycydów w środowisku. Skutki uboczne stosowania pestycydów dla środowiska.
T-W-8Chemizacja środowiska przyrodniczego, a zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia i skażenie żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka. Sposoby przeciwdziałania chemizacji żywności. Najczęstsze choroby XXI wieku (cywilizacyjne, społeczne, zawodowe). Katastrofy.
T-W-3Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zjawisko smogu typu londyńskiego i kalifornijskiego Kwaśne opady, przyczyny niszczenia lasów, dziura ozonowa.
T-W-4Obieg wody w przyrodzie. Użytkowanie zasobów wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. Ścieki – ich rodzaje i skład. Wskaźniki zanieczyszczenia. Skutki zanieczyszczeń dla środowiska. Stan czystości wód powierzchniowych (jezior i rzek) w Polsce. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
T-W-5Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. Formy i czynniki degradacji gleb. Erozja, pustynnienie i stepowienie zniekształcenie gruntów, chemiczne zanieczyszczenie gleb. Wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka. Sposoby ochrony gleb. Znaczenie lasu w środowisku i życiu człowieka. Zasoby leśne Polski. Ochrona zasobów leśnych.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
M-5Praca w grupach
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
S-3Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć również za aktywność i zaangażowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę, tj. zna w stopniu dostatecznym teoretyczne podstawy związane z ochroną środowiska, wie o potrzebie zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C15_U01Nabycie przez studenta umiejętności oceny wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego, produkcji zdrowej żywnosci oraz przygotowywania wystapień z zakresu powiązań ochrony srodowiska i rolnictwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Nabycie przez studenta umiejętności oceny stanu środowiska i wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-A-3Wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Projekt zagospodarowania gnojowicy.
T-A-1Możliwości ograniczenia chemizacji rolnictwa. Porównanie rolnictwa biodynamicznego z konwencjonalnymi metodami uprawy. Oddziaływanie pestycydów na pszczoły.
T-A-4Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia gleby metalami ciężkimi oraz sposób gospodarowania przy szlakach komunikacyjnych.
T-A-2Wpływ gleby i sposobu użytkowania zlewni na czystość wód i straty składników biogennych. Ocena strat gleby na podstawie współczynników erozyjności.
T-W-7Główne pojęcia dotyczące hałasu i wibracji. Źródła hałasu i wibracji. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko. Rodzaje, właściwości i źródła promieniowania. Negatywne skutki promieniowania jonizującego. Zagrożenie związane z promieniotwórczością.
T-W-2Biologiczne skutki nawożenia mineralnego. Nawozy organiczne – rodzaje, zasady stosowania.
T-W-6Rodzaje odpadów i ich źródła. Uciążliwość odpadów dla środowiska. Sposoby zagospodarowania odpadów
T-W-1Środowisko człowieka i jego obciążenia. Źródła i obieg pestycydów w środowisku. Skutki uboczne stosowania pestycydów dla środowiska.
T-W-8Chemizacja środowiska przyrodniczego, a zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia i skażenie żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka. Sposoby przeciwdziałania chemizacji żywności. Najczęstsze choroby XXI wieku (cywilizacyjne, społeczne, zawodowe). Katastrofy.
T-W-3Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zjawisko smogu typu londyńskiego i kalifornijskiego Kwaśne opady, przyczyny niszczenia lasów, dziura ozonowa.
T-W-4Obieg wody w przyrodzie. Użytkowanie zasobów wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. Ścieki – ich rodzaje i skład. Wskaźniki zanieczyszczenia. Skutki zanieczyszczeń dla środowiska. Stan czystości wód powierzchniowych (jezior i rzek) w Polsce. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
T-W-5Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. Formy i czynniki degradacji gleb. Erozja, pustynnienie i stepowienie zniekształcenie gruntów, chemiczne zanieczyszczenie gleb. Wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka. Sposoby ochrony gleb. Znaczenie lasu w środowisku i życiu człowieka. Zasoby leśne Polski. Ochrona zasobów leśnych.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
M-5Praca w grupach
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
S-3Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć również za aktywność i zaangażowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe umiejętności przedmiotowe, tj. potrafi określić tylko niektóre przejawy antropopresji na stan środowiska przyrodniczego, wie o produkcji zdrowej żywnosci oraz przygotowywuje wystapienia z zakresu powiązań ochrony srodowiska i rolnictwa pod kierunkiem nauczyciela
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C15_K01student potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy, ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uświadamia sobie zależności, jakie istnieją między działalnością rolniczą a jej wpływem na środowisko i produkcją zdrowej żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, Uświadomienie studentowi potrzeby ochrony środowiska,
C-2Nabycie przez studenta umiejętności oceny stanu środowiska i wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego
Treści programoweT-A-3Wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Projekt zagospodarowania gnojowicy.
T-A-1Możliwości ograniczenia chemizacji rolnictwa. Porównanie rolnictwa biodynamicznego z konwencjonalnymi metodami uprawy. Oddziaływanie pestycydów na pszczoły.
T-A-4Testy wzrostu i rozwoju korzeni w ocenie skażenia gleby metalami ciężkimi oraz sposób gospodarowania przy szlakach komunikacyjnych.
T-A-2Wpływ gleby i sposobu użytkowania zlewni na czystość wód i straty składników biogennych. Ocena strat gleby na podstawie współczynników erozyjności.
T-W-7Główne pojęcia dotyczące hałasu i wibracji. Źródła hałasu i wibracji. Wpływ hałasu i wibracji na człowieka i środowisko. Rodzaje, właściwości i źródła promieniowania. Negatywne skutki promieniowania jonizującego. Zagrożenie związane z promieniotwórczością.
T-W-2Biologiczne skutki nawożenia mineralnego. Nawozy organiczne – rodzaje, zasady stosowania.
T-W-6Rodzaje odpadów i ich źródła. Uciążliwość odpadów dla środowiska. Sposoby zagospodarowania odpadów
T-W-1Środowisko człowieka i jego obciążenia. Źródła i obieg pestycydów w środowisku. Skutki uboczne stosowania pestycydów dla środowiska.
T-W-8Chemizacja środowiska przyrodniczego, a zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia i skażenie żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka. Sposoby przeciwdziałania chemizacji żywności. Najczęstsze choroby XXI wieku (cywilizacyjne, społeczne, zawodowe). Katastrofy.
T-W-3Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. Skutki zanieczyszczenia powietrza. Efekt cieplarniany. Zjawisko smogu typu londyńskiego i kalifornijskiego Kwaśne opady, przyczyny niszczenia lasów, dziura ozonowa.
T-W-4Obieg wody w przyrodzie. Użytkowanie zasobów wody. Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. Ścieki – ich rodzaje i skład. Wskaźniki zanieczyszczenia. Skutki zanieczyszczeń dla środowiska. Stan czystości wód powierzchniowych (jezior i rzek) w Polsce. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
T-W-5Znaczenie gleby w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja. Formy i czynniki degradacji gleb. Erozja, pustynnienie i stepowienie zniekształcenie gruntów, chemiczne zanieczyszczenie gleb. Wpływ zanieczyszczenia gleb na środowisko i życie człowieka. Sposoby ochrony gleb. Znaczenie lasu w środowisku i życiu człowieka. Zasoby leśne Polski. Ochrona zasobów leśnych.
Metody nauczaniaM-3Wykład problemowy
M-6Dyskusja dydaktyczna
M-5Praca w grupach
M-4Ćwiczenia przedmiotowe (audytoryjne)
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
S-3Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć również za aktywność i zaangażowanie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student biernie uczestniczy w pracy zespołowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, wykazuje się dostateczną odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma podstawową świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie oraz oraz uświadamia sobie zależności, jakie istnieją między działalnością rolniczą a jej wpływem na środowisko i produkcją zdrowej żywności
3,5
4,0
4,5
5,0