Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Uprawa roślin rolniczych 2A:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa roślin rolniczych 2A
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 9 1,00,25zaliczenie
laboratoriaL7 9 1,00,25zaliczenie
wykładyW7 18 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, chemii rolnej, fito- i entomologii, uprawy roli i techniki rolniczej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Gatunki roślin przemysłowych: cechy rozpoznawcze i znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków.1
T-A-2Rzepak ozimy: kształtowanie rozety, ocena roślin przed zimą. przezimowanie, elementy struktury plonu, główne patogeny, kryteria przygotowania do zbioru1
T-A-3Gatunki roślin przemysłowych oleistych - gorczyca, mak, krokosz, słonecznik: morfologiczne cechy rozpoznawcze gatunków, komponenty struktury plonu nasion, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-A-4Rośliny włókniste – len i konopie: charakterystyka botaniczna, ocena jakości technicznej łodyg.1
T-A-5Ziemniak. Cechy botaniczne bulw i części nadziemnych służące do identyfikacji odmian hodowlanych. Kształtowanie elementów struktury plonu bulw w zależności od warunków siedliska i agrotechniki.1
T-A-6Repetytorium roślin okopowych bulwiastych.1
T-A-7Burak: charakterystyka typów użytkowych, budowa morfologiczna i skład chemiczny korzeni buraka.1
T-A-8Cechy jakości materiału siewnego buraka w aspekcie przydatności do różnych technik siewu. Fazy rozwojowe, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-A-9Kierunki w hodowli i charakterystyka odmian hodowlanych ziemniaka pod względem wielkości i jakości plonu bulw oraz innych cech użytkowych. Kierunki użytkowania i wymagania odnośnie cech jakości bulw ziemniaka.1
9
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin oleistych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin oleistych: rzepaku, rzepiku, gorczycy białej, sarepskiej, czarnej, maku, słonecznika. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-2Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin włóknistych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin włóknistych: lnu włóknistego i oleistego, konopi. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-3Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin przemysłowych specjalnych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe tytoniu, machorki i chmielu. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-4Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin okopowych bulwiastych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin okopowych bulwiastych: ziemniaka, topinamburu. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-5Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin okopowych korzeniowych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe cykorii siewnej, marchwi, rzepy ścierniskowej, brukwi.2
T-L-6Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin uprawianych w międzyplonach na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Materiał siewny, różnice odmianowe, Terminy siewu i zbioru oraz wykorzystanie międzyplonów ścierniskowych, ozimych, wsiewek śródplonowych i plonów wtórych. Programy rolno-środowiskowe.1
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - rozpoznawanie materiału siewnego i organów wegetatywnych roślin przemysłowych i międzyplonów1
9
wykłady
T-W-1Rośliny przemysłowe oleiste. Główne rośliny oleiste na świecie. Znaczenie gospodarcze. Główne kwasy tłuszczowe w nasionach.2
T-W-2Rzepak: aktualne i perspektywiczne znaczenie gospodarcze. Wymagania siedliskowe: termiczne, wodne, świetlne, glebowe rzepaku ozimego.1
T-W-3Kompleksowa technologia uprawy rzepaku ozimego.1
T-W-4Znaczenie gospodarcze i technologia uprawy rzepaku jarego. Zasady uprawy gorczycy białej, sarepskiej i czarnej, rzodkwi oleistej, maku.1
T-W-5Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i agrotechnika roślin włóknistych (lnu) oraz innych roślin przemysłowych (tytoniu i chmielu).2
T-W-6Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).1
T-W-7Ziemniak - znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowe, kształtowanie cech jakości bulw.1
T-W-8Wybrane elementy aktualnych i perspektywicznych technologii uprawy ziemniaka.1
T-W-9Nasiennictwo ziemniaka i obrót sadzeniakami.1
T-W-10Agrotechnika ziemniaka różnych kierunków użytkowych.1
T-W-11Rośliny okopowe korzeniowe. Powierzchnia uprawy buraka cukrowego i pastewnego a produkcja cukru, znaczenie dla gospodarstw rolnych, rejonizacja.1
T-W-12Wybrane zagadnienia z agrotechniki buraka cukrowego.1
T-W-13Znaczenie i zasady uprawy pozostałych gatunków roślin okopowych korzeniowych: cykorii, marchwi, brukwi, rzepy ścierniskowej.1
T-W-14Cechy jakości materiału siewnego buraka w aspekcie przydatności do różnych technik siewu. Fazy rozwojowe, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-W-15Międzyplony we współczesnym rolnictwie.1
T-W-16Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń9
A-A-3Udział w konsultacjach przedmiotowych6
A-A-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń7
31
laboratoria
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych9
A-L-2Udział w konsultacjach przedmiotowych4
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń9
30
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach18
A-W-2Udział w konsultacjach przedmiotowych9
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów18
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
M-3wykład problemowy
M-4pokaz
M-5ćwiczenia laboratoryjne
M-6ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: test
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C25_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1T-W-15, T-W-12, T-W-7, T-W-16, T-W-1M-1, M-3, M-5, M-2, M-6, M-4S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C25_U01
Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
ROL_1A_U03, ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-1, T-A-5, T-A-4, T-A-7M-1, M-3, M-5, M-2, M-6, M-4S-2, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C25_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1T-W-15, T-W-3, T-W-4, T-W-12, T-W-7, T-W-10, T-W-16, T-W-1, T-W-5M-1, M-3, M-5, M-2, M-6, M-4S-2, S-1, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C25_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach i ćwiczeniach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin polowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin polowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych i wskazać główne różnice w technologii uprawy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C25_U01
Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C25_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin rolniczych
5,0wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin produkcji polowej i jej wpływ na wielkość i jakość plonu

Literatura podstawowa

  1. Jasińska Z., Kotecki A., Szczegółowa uprawa roślin, Wyd. AR Wrocław, Wrocław, 2003, Tom 1 i 2
  2. A. Dubas i S. Gładysiak (red.), Ćwiczenia ze Szczegółowej uprawy roślin, Wyd. AR Poznań, Poznań, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Chodkowski J. (red.), Produkcja ziemniaków, Wyd. Instytutu Ziemniaka, Bonin, 1993
  2. Kościelniak W. Dreczka M., Nowoczesna uprawa zbóż, Wyd. Apra Poznań, Poznań, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Gatunki roślin przemysłowych: cechy rozpoznawcze i znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków.1
T-A-2Rzepak ozimy: kształtowanie rozety, ocena roślin przed zimą. przezimowanie, elementy struktury plonu, główne patogeny, kryteria przygotowania do zbioru1
T-A-3Gatunki roślin przemysłowych oleistych - gorczyca, mak, krokosz, słonecznik: morfologiczne cechy rozpoznawcze gatunków, komponenty struktury plonu nasion, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-A-4Rośliny włókniste – len i konopie: charakterystyka botaniczna, ocena jakości technicznej łodyg.1
T-A-5Ziemniak. Cechy botaniczne bulw i części nadziemnych służące do identyfikacji odmian hodowlanych. Kształtowanie elementów struktury plonu bulw w zależności od warunków siedliska i agrotechniki.1
T-A-6Repetytorium roślin okopowych bulwiastych.1
T-A-7Burak: charakterystyka typów użytkowych, budowa morfologiczna i skład chemiczny korzeni buraka.1
T-A-8Cechy jakości materiału siewnego buraka w aspekcie przydatności do różnych technik siewu. Fazy rozwojowe, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-A-9Kierunki w hodowli i charakterystyka odmian hodowlanych ziemniaka pod względem wielkości i jakości plonu bulw oraz innych cech użytkowych. Kierunki użytkowania i wymagania odnośnie cech jakości bulw ziemniaka.1
9

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin oleistych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin oleistych: rzepaku, rzepiku, gorczycy białej, sarepskiej, czarnej, maku, słonecznika. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-2Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin włóknistych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin włóknistych: lnu włóknistego i oleistego, konopi. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-3Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin przemysłowych specjalnych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe tytoniu, machorki i chmielu. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-4Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin okopowych bulwiastych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe roślin okopowych bulwiastych: ziemniaka, topinamburu. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe1
T-L-5Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin okopowych korzeniowych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe cykorii siewnej, marchwi, rzepy ścierniskowej, brukwi.2
T-L-6Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin uprawianych w międzyplonach na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Materiał siewny, różnice odmianowe, Terminy siewu i zbioru oraz wykorzystanie międzyplonów ścierniskowych, ozimych, wsiewek śródplonowych i plonów wtórych. Programy rolno-środowiskowe.1
T-L-7Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - rozpoznawanie materiału siewnego i organów wegetatywnych roślin przemysłowych i międzyplonów1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rośliny przemysłowe oleiste. Główne rośliny oleiste na świecie. Znaczenie gospodarcze. Główne kwasy tłuszczowe w nasionach.2
T-W-2Rzepak: aktualne i perspektywiczne znaczenie gospodarcze. Wymagania siedliskowe: termiczne, wodne, świetlne, glebowe rzepaku ozimego.1
T-W-3Kompleksowa technologia uprawy rzepaku ozimego.1
T-W-4Znaczenie gospodarcze i technologia uprawy rzepaku jarego. Zasady uprawy gorczycy białej, sarepskiej i czarnej, rzodkwi oleistej, maku.1
T-W-5Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i agrotechnika roślin włóknistych (lnu) oraz innych roślin przemysłowych (tytoniu i chmielu).2
T-W-6Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).1
T-W-7Ziemniak - znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowe, kształtowanie cech jakości bulw.1
T-W-8Wybrane elementy aktualnych i perspektywicznych technologii uprawy ziemniaka.1
T-W-9Nasiennictwo ziemniaka i obrót sadzeniakami.1
T-W-10Agrotechnika ziemniaka różnych kierunków użytkowych.1
T-W-11Rośliny okopowe korzeniowe. Powierzchnia uprawy buraka cukrowego i pastewnego a produkcja cukru, znaczenie dla gospodarstw rolnych, rejonizacja.1
T-W-12Wybrane zagadnienia z agrotechniki buraka cukrowego.1
T-W-13Znaczenie i zasady uprawy pozostałych gatunków roślin okopowych korzeniowych: cykorii, marchwi, brukwi, rzepy ścierniskowej.1
T-W-14Cechy jakości materiału siewnego buraka w aspekcie przydatności do różnych technik siewu. Fazy rozwojowe, charakterystyka odmian hodowlanych.1
T-W-15Międzyplony we współczesnym rolnictwie.1
T-W-16Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń9
A-A-3Udział w konsultacjach przedmiotowych6
A-A-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń7
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych9
A-L-2Udział w konsultacjach przedmiotowych4
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach18
A-W-2Udział w konsultacjach przedmiotowych9
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów18
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia treści programowych wykładów15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C25_W01W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-W-15Międzyplony we współczesnym rolnictwie.
T-W-12Wybrane zagadnienia z agrotechniki buraka cukrowego.
T-W-7Ziemniak - znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowe, kształtowanie cech jakości bulw.
T-W-16Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).
T-W-1Rośliny przemysłowe oleiste. Główne rośliny oleiste na świecie. Znaczenie gospodarcze. Główne kwasy tłuszczowe w nasionach.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3wykład problemowy
M-5ćwiczenia laboratoryjne
M-2Prezentacje multimedialne
M-6ćwiczenia terenowe
M-4pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach i ćwiczeniach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin polowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin polowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych i wskazać główne różnice w technologii uprawy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C25_U01Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-A-1Gatunki roślin przemysłowych: cechy rozpoznawcze i znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków.
T-A-5Ziemniak. Cechy botaniczne bulw i części nadziemnych służące do identyfikacji odmian hodowlanych. Kształtowanie elementów struktury plonu bulw w zależności od warunków siedliska i agrotechniki.
T-A-4Rośliny włókniste – len i konopie: charakterystyka botaniczna, ocena jakości technicznej łodyg.
T-A-7Burak: charakterystyka typów użytkowych, budowa morfologiczna i skład chemiczny korzeni buraka.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3wykład problemowy
M-5ćwiczenia laboratoryjne
M-2Prezentacje multimedialne
M-6ćwiczenia terenowe
M-4pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C25_K01Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-W-15Międzyplony we współczesnym rolnictwie.
T-W-3Kompleksowa technologia uprawy rzepaku ozimego.
T-W-4Znaczenie gospodarcze i technologia uprawy rzepaku jarego. Zasady uprawy gorczycy białej, sarepskiej i czarnej, rzodkwi oleistej, maku.
T-W-12Wybrane zagadnienia z agrotechniki buraka cukrowego.
T-W-7Ziemniak - znaczenie gospodarcze, kierunki użytkowe, kształtowanie cech jakości bulw.
T-W-10Agrotechnika ziemniaka różnych kierunków użytkowych.
T-W-16Dobór i charakterystyka gatunków roślin o specjalnym znaczeniu (np. energetyczne, do produkcji biopaliw, ekstraktów, do celów budowlanych).
T-W-1Rośliny przemysłowe oleiste. Główne rośliny oleiste na świecie. Znaczenie gospodarcze. Główne kwasy tłuszczowe w nasionach.
T-W-5Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i agrotechnika roślin włóknistych (lnu) oraz innych roślin przemysłowych (tytoniu i chmielu).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3wykład problemowy
M-5ćwiczenia laboratoryjne
M-2Prezentacje multimedialne
M-6ćwiczenia terenowe
M-4pokaz
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin rolniczych
5,0wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin produkcji polowej i jej wpływ na wielkość i jakość plonu