Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Przechowalnictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przechowalnictwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Monika Grzeszczuk <Monika.Grzeszczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 15 1,00,47zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 6 0,30,24zaliczenie
laboratoriaL8 15 0,70,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z zakresu fizyki, chemii, biochemii, mikrobiologii i fizjologii roślin.
W-2Student zna podstawowe gatunki roślin uprawnych i zasady ich uprawy.
W-3Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu fitopatologii i entomologii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom wiedzy z zakresu pozbiorczej fizjologii plonów roślinnych.
C-2Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami przechowywania plonów roślinnych.
C-3Ukształtowanie w studentach umiejętności doboru optymalnych metod pozbiorczego traktowania w stosunku do najważniejszych gatunków roślin uprawnych.
C-4Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
C-5Ukształtowanie w studentach umiejętności powiązania zmian jakości surowców i produktów żywnościowych z warunkami ich przechowywania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka podstawowych parametrów środowiska przechowalniczego. Pomiary wilgotności względnej, temperatury, składu chemicznego, zapylenia, czystości mikrobiologicznej i ruchu powietrza oraz natężenia oświetlenia.3
T-A-2Jakość i metody oceny jakości surowców rolniczych przeznaczonych do przechowywania.3
6
laboratoria
T-L-1Założenie doświadczenia przechowalniczego - przechowywanie ziemniaków przy zróżnicowanych parametrach środowiska przechowalniczego. Wstępna (organoleptyczna) ocena parametów jakościowych bulw ziemniaka.2
T-L-2Ocena fizykochemiczna bulw ziemniaka przeznaczonych do przechowywania. Oznaczanie zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.4
T-L-3Ocena podstawowych cech jakościowych zbóż decydujących o ich wartości technologicznej i przechowalniczej.2
T-L-4Ocena podstawowych parametrów jakościowych nasion roślin oleistych wpływających na ich trwałość przechowalniczą. Obliczanie wilgotności krytycznej nasion rzepaku.1
T-L-5Technologia przechowywania mleka i jego przetworów. Badanie cech jakościowych mleka. Ocena świeżości i jakości higienicznej mleka.2
T-L-6Zakończenie doświadczenia przechowalniczego. Ocena parametrów jakościowych po przechowywaniu bulw ziemniaka - oznaczanie ubytków masy, zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.4
15
wykłady
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa plonów roślin uprawnych. Ogólna charakterystyka plonów rolniczych, ich skład chemiczny i wartość odżywcza. Chemiczne skażenie żywności (metale ciężkie, azotany, pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny).1
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas przechowywania plonów roślinnych. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja.3
T-W-3Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziemniaka.2
T-W-4Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziarna zbóż.2
T-W-5Biologiczne podstawy i technologia przechowywania nasion roślin oleistych i strączkowych oraz buraka cukrowego.2
T-W-6Biologiczne podstawy i technologia przechowywania owoców i warzyw.2
T-W-7Znaczenie gospodarcze oraz wartość użytkowa roślin włóknistych, specjalnych i zielarskich. Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich.1
T-W-8Środki przedłużające trwałość przechowalniczą plonów rolniczych. Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań. Opakowania transportowe i do przechowywania surowców rolniczych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Czytanie wskazanej literatury2
A-A-3Przygotowanie do kolokwium1
9
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportu z zajęć laboratoryjnych.3
A-L-3Czytanie wskazanej literatury2
A-L-4Udział w konsultacjach1
21
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego.3
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.6
A-W-4Przygotowanie do testu zaliczającego tematykę wykładów.6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład problemowy
M-3Zajęcia pokazowe
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
M-5Rozwiązywanie zadań
M-6Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studentów przy wykonywaniu analiz
M-7Analiza interpretacyjna uzyskanych wyników analiz
M-8Metoda projektów - raport

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Rozwiązywanie zadań
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena raportu
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C29_W01
Student ma wiedzę w zakresie pozbiorczej fizjologii plonów, warunków i sposobów ich przechowywania.
ROL_1A_W17R1A_W03InzA_W05C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-3, M-6, M-7, M-1, M-5, M-4, M-2S-1, S-6, S-7, S-2, S-4
ROL_1A_C29_W02
Student zna zagadnienia z zakresu przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych oraz ich przygotowania do obrotu.
ROL_1A_W17R1A_W03InzA_W05C-3T-W-8M-1, M-2S-7

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C29_U01
Student potrafi dobrać i zastosować w praktyce odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
ROL_1A_U13R1A_U02C-2, C-5T-A-1, T-W-5, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-8M-3, M-1, M-5, M-4, M-2S-1, S-6, S-7, S-2
ROL_1A_C29_U02
Student analizuje i interpretuje procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów rolniczych.
ROL_1A_U14R1A_U09C-1, C-5, C-4T-A-2, T-L-2, T-L-6, T-L-1M-3, M-6, M-7, M-8, M-4S-3, S-6, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C29_K01
Ma świadomość ważności dokształcania w zakresie nowych technologii przechowywania plonów rolniczych.
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-2T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-8M-1, M-2S-1, S-7
ROL_1A_C29_K02
Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
ROL_1A_K05R1A_K05C-1, C-2, C-5, C-3T-L-3, T-L-2, T-L-6, T-L-4, T-L-1, T-L-5, T-W-2, T-W-1M-6, M-7, M-1, M-8, M-2S-1, S-3, S-7, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C29_W01
Student ma wiedzę w zakresie pozbiorczej fizjologii plonów, warunków i sposobów ich przechowywania.
2,0Student nie potrafi wymienić procesów zachodzących w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz określić waunków i sposobów ich przechowywania.
3,0Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu podstawowym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
3,5Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu zadowalającym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
4,0Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
4,5Student zna procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz potrafi w stopniu ponad dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
5,0Student zna procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz potrafi w stopniu bardzo dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
ROL_1A_C29_W02
Student zna zagadnienia z zakresu przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych oraz ich przygotowania do obrotu.
2,0Student nie zna sposobów przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
3,0Student potrafi wymienić sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
3,5Student potrafi wymienić i w stopniu podstawowym opisać sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
4,0Student zna w stopniu dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C29_U01
Student potrafi dobrać i zastosować w praktyce odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
2,0Student nie potrafi dobrać odpowiednich parametrów i sposobów przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych, a także analizować i interpretować ich wzajemne zależności.
ROL_1A_C29_U02
Student analizuje i interpretuje procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów rolniczych.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zinterpretować wyników swoich badań.
3,0Student w prosty sposób interpretuje wyniki swoich badań.
3,5Student w stopniu zadowalającym interpretuje wyniki swoich badań.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki swoich badań, ale dokonuje również ich analizy.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C29_K01
Ma świadomość ważności dokształcania w zakresie nowych technologii przechowywania plonów rolniczych.
2,0Student nie ma świadomości ważności dokształcania w zakresie nowych technologii przechowywania plonów rolniczych.
3,0Student jest zorientowany w stopniu podstawowym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
3,5Student jest zorientowany w stopniu zadowalającyn na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
4,0Student jest zorientowany w stopniu dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
4,5Student jest zorientowany w stopniu ponad dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
5,0Student jest zorientowany w stopniu bardzo dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych. Postrzega relacje między nowymi technologiamii a jakością produktu końcowego.
ROL_1A_C29_K02
Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
2,0Student nie potrafi ocenić ryzyka i skutków wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
3,5Student w stopniu zadowalającym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
4,0Student w stopniu dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
4,5Student w stopniu ponad dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.

Literatura podstawowa

  1. Trybała M., Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, Wydaw. AR, Wrocław, 1999
  2. Adamicki F., Czerko Z., Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka, PWRiL, Poznań, 2002
  3. Jurga R., Przetwórstwo zbóż, WSiP, Warszawa, 1994
  4. Sęk T., Przybył J., Zbiór, obróbka i przechowalnictwo roślin okopowych, Wydaw. AR, Poznań, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Grzesiuk S., Górecki R., Fizjologia plonów, Wydaw. ART, Olsztyn, 1994
  2. Ciećko Z., Ocena jakości i przechowalnictwo produktów rolnych, Wydaw. ART, Olsztyn, 2003

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka podstawowych parametrów środowiska przechowalniczego. Pomiary wilgotności względnej, temperatury, składu chemicznego, zapylenia, czystości mikrobiologicznej i ruchu powietrza oraz natężenia oświetlenia.3
T-A-2Jakość i metody oceny jakości surowców rolniczych przeznaczonych do przechowywania.3
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Założenie doświadczenia przechowalniczego - przechowywanie ziemniaków przy zróżnicowanych parametrach środowiska przechowalniczego. Wstępna (organoleptyczna) ocena parametów jakościowych bulw ziemniaka.2
T-L-2Ocena fizykochemiczna bulw ziemniaka przeznaczonych do przechowywania. Oznaczanie zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.4
T-L-3Ocena podstawowych cech jakościowych zbóż decydujących o ich wartości technologicznej i przechowalniczej.2
T-L-4Ocena podstawowych parametrów jakościowych nasion roślin oleistych wpływających na ich trwałość przechowalniczą. Obliczanie wilgotności krytycznej nasion rzepaku.1
T-L-5Technologia przechowywania mleka i jego przetworów. Badanie cech jakościowych mleka. Ocena świeżości i jakości higienicznej mleka.2
T-L-6Zakończenie doświadczenia przechowalniczego. Ocena parametrów jakościowych po przechowywaniu bulw ziemniaka - oznaczanie ubytków masy, zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.4
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa plonów roślin uprawnych. Ogólna charakterystyka plonów rolniczych, ich skład chemiczny i wartość odżywcza. Chemiczne skażenie żywności (metale ciężkie, azotany, pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny).1
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas przechowywania plonów roślinnych. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja.3
T-W-3Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziemniaka.2
T-W-4Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziarna zbóż.2
T-W-5Biologiczne podstawy i technologia przechowywania nasion roślin oleistych i strączkowych oraz buraka cukrowego.2
T-W-6Biologiczne podstawy i technologia przechowywania owoców i warzyw.2
T-W-7Znaczenie gospodarcze oraz wartość użytkowa roślin włóknistych, specjalnych i zielarskich. Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich.1
T-W-8Środki przedłużające trwałość przechowalniczą plonów rolniczych. Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań. Opakowania transportowe i do przechowywania surowców rolniczych.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Czytanie wskazanej literatury2
A-A-3Przygotowanie do kolokwium1
9
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Opracowanie raportu z zajęć laboratoryjnych.3
A-L-3Czytanie wskazanej literatury2
A-L-4Udział w konsultacjach1
21
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do wykładu konwersatoryjnego.3
A-W-3Czytanie wskazanej literatury.6
A-W-4Przygotowanie do testu zaliczającego tematykę wykładów.6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_W01Student ma wiedzę w zakresie pozbiorczej fizjologii plonów, warunków i sposobów ich przechowywania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom wiedzy z zakresu pozbiorczej fizjologii plonów roślinnych.
C-2Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami przechowywania plonów roślinnych.
Treści programoweT-A-1Charakterystyka podstawowych parametrów środowiska przechowalniczego. Pomiary wilgotności względnej, temperatury, składu chemicznego, zapylenia, czystości mikrobiologicznej i ruchu powietrza oraz natężenia oświetlenia.
T-A-2Jakość i metody oceny jakości surowców rolniczych przeznaczonych do przechowywania.
T-L-3Ocena podstawowych cech jakościowych zbóż decydujących o ich wartości technologicznej i przechowalniczej.
T-L-4Ocena podstawowych parametrów jakościowych nasion roślin oleistych wpływających na ich trwałość przechowalniczą. Obliczanie wilgotności krytycznej nasion rzepaku.
T-L-5Technologia przechowywania mleka i jego przetworów. Badanie cech jakościowych mleka. Ocena świeżości i jakości higienicznej mleka.
T-W-5Biologiczne podstawy i technologia przechowywania nasion roślin oleistych i strączkowych oraz buraka cukrowego.
T-W-7Znaczenie gospodarcze oraz wartość użytkowa roślin włóknistych, specjalnych i zielarskich. Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich.
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas przechowywania plonów roślinnych. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja.
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa plonów roślin uprawnych. Ogólna charakterystyka plonów rolniczych, ich skład chemiczny i wartość odżywcza. Chemiczne skażenie żywności (metale ciężkie, azotany, pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny).
T-W-3Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziemniaka.
T-W-4Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziarna zbóż.
T-W-6Biologiczne podstawy i technologia przechowywania owoców i warzyw.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia pokazowe
M-6Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studentów przy wykonywaniu analiz
M-7Analiza interpretacyjna uzyskanych wyników analiz
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-5Rozwiązywanie zadań
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
S-2Ocena formująca: Rozwiązywanie zadań
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wymienić procesów zachodzących w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz określić waunków i sposobów ich przechowywania.
3,0Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu podstawowym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
3,5Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu zadowalającym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
4,0Student potrafi wymienić procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz w stopniu dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
4,5Student zna procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz potrafi w stopniu ponad dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
5,0Student zna procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów roślinnych oraz potrafi w stopniu bardzo dobrym określić warunki i sposoby ich przechowywania.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_W02Student zna zagadnienia z zakresu przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych oraz ich przygotowania do obrotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W17Ma podstawową wiedzę na temat przechowalnictwa i przetwórstwa surowców rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie w studentach umiejętności doboru optymalnych metod pozbiorczego traktowania w stosunku do najważniejszych gatunków roślin uprawnych.
Treści programoweT-W-8Środki przedłużające trwałość przechowalniczą plonów rolniczych. Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań. Opakowania transportowe i do przechowywania surowców rolniczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna sposobów przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
3,0Student potrafi wymienić sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
3,5Student potrafi wymienić i w stopniu podstawowym opisać sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
4,0Student zna w stopniu dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
4,5Student zna w stopniu ponad dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
5,0Student zna w stopniu bardzo dobrym sposoby przedłużania trwałości pozbiorczej plonów rolniczych i ich przygotowania do obrotu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_U01Student potrafi dobrać i zastosować w praktyce odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami przechowywania plonów roślinnych.
C-5Ukształtowanie w studentach umiejętności powiązania zmian jakości surowców i produktów żywnościowych z warunkami ich przechowywania.
Treści programoweT-A-1Charakterystyka podstawowych parametrów środowiska przechowalniczego. Pomiary wilgotności względnej, temperatury, składu chemicznego, zapylenia, czystości mikrobiologicznej i ruchu powietrza oraz natężenia oświetlenia.
T-W-5Biologiczne podstawy i technologia przechowywania nasion roślin oleistych i strączkowych oraz buraka cukrowego.
T-W-7Znaczenie gospodarcze oraz wartość użytkowa roślin włóknistych, specjalnych i zielarskich. Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich.
T-W-3Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziemniaka.
T-W-4Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziarna zbóż.
T-W-6Biologiczne podstawy i technologia przechowywania owoców i warzyw.
T-W-8Środki przedłużające trwałość przechowalniczą plonów rolniczych. Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań. Opakowania transportowe i do przechowywania surowców rolniczych.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia pokazowe
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-5Rozwiązywanie zadań
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
S-2Ocena formująca: Rozwiązywanie zadań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać odpowiednich parametrów i sposobów przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
3,5Student potrafi w stopniu zadowalającym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
4,5Student potrafi w stopniu ponad dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych.
5,0Student potrafi w stopniu bardzo dobrym dobrać odpowiednie parametry i sposoby przechowywania dla najważniejszych grup roślin uprawnych, a także analizować i interpretować ich wzajemne zależności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_U02Student analizuje i interpretuje procesy zachodzące w czasie przechowywania plonów rolniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U14Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu nauk rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom wiedzy z zakresu pozbiorczej fizjologii plonów roślinnych.
C-5Ukształtowanie w studentach umiejętności powiązania zmian jakości surowców i produktów żywnościowych z warunkami ich przechowywania.
C-4Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego.
Treści programoweT-A-2Jakość i metody oceny jakości surowców rolniczych przeznaczonych do przechowywania.
T-L-2Ocena fizykochemiczna bulw ziemniaka przeznaczonych do przechowywania. Oznaczanie zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.
T-L-6Zakończenie doświadczenia przechowalniczego. Ocena parametrów jakościowych po przechowywaniu bulw ziemniaka - oznaczanie ubytków masy, zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.
T-L-1Założenie doświadczenia przechowalniczego - przechowywanie ziemniaków przy zróżnicowanych parametrach środowiska przechowalniczego. Wstępna (organoleptyczna) ocena parametów jakościowych bulw ziemniaka.
Metody nauczaniaM-3Zajęcia pokazowe
M-6Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studentów przy wykonywaniu analiz
M-7Analiza interpretacyjna uzyskanych wyników analiz
M-8Metoda projektów - raport
M-4Dyskusja dydaktyczna związana z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-6Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zinterpretować wyników swoich badań.
3,0Student w prosty sposób interpretuje wyniki swoich badań.
3,5Student w stopniu zadowalającym interpretuje wyniki swoich badań.
4,0Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki swoich badań, ale dokonuje również ich analizy.
4,5Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach.
5,0Student potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o osiągniętych wynikach oraz oszacować błędy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_K01Ma świadomość ważności dokształcania w zakresie nowych technologii przechowywania plonów rolniczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami przechowywania plonów roślinnych.
Treści programoweT-W-5Biologiczne podstawy i technologia przechowywania nasion roślin oleistych i strączkowych oraz buraka cukrowego.
T-W-7Znaczenie gospodarcze oraz wartość użytkowa roślin włóknistych, specjalnych i zielarskich. Suszenie i przechowywanie surowców zielarskich.
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa plonów roślin uprawnych. Ogólna charakterystyka plonów rolniczych, ich skład chemiczny i wartość odżywcza. Chemiczne skażenie żywności (metale ciężkie, azotany, pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny).
T-W-3Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziemniaka.
T-W-4Biologiczne podstawy i technologia przechowywania ziarna zbóż.
T-W-6Biologiczne podstawy i technologia przechowywania owoców i warzyw.
T-W-8Środki przedłużające trwałość przechowalniczą plonów rolniczych. Budowa i wyposażenie chłodni zwykłej i chłodni KA. Załadunek obiektów przechowalniczych i ustawianie opakowań. Opakowania transportowe i do przechowywania surowców rolniczych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności dokształcania w zakresie nowych technologii przechowywania plonów rolniczych.
3,0Student jest zorientowany w stopniu podstawowym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
3,5Student jest zorientowany w stopniu zadowalającyn na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
4,0Student jest zorientowany w stopniu dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
4,5Student jest zorientowany w stopniu ponad dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych.
5,0Student jest zorientowany w stopniu bardzo dobrym na nowe technologie przechowywania plonów rolniczych. Postrzega relacje między nowymi technologiamii a jakością produktu końcowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C29_K02Student ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom wiedzy z zakresu pozbiorczej fizjologii plonów roślinnych.
C-2Zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami przechowywania plonów roślinnych.
C-5Ukształtowanie w studentach umiejętności powiązania zmian jakości surowców i produktów żywnościowych z warunkami ich przechowywania.
C-3Ukształtowanie w studentach umiejętności doboru optymalnych metod pozbiorczego traktowania w stosunku do najważniejszych gatunków roślin uprawnych.
Treści programoweT-L-3Ocena podstawowych cech jakościowych zbóż decydujących o ich wartości technologicznej i przechowalniczej.
T-L-2Ocena fizykochemiczna bulw ziemniaka przeznaczonych do przechowywania. Oznaczanie zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.
T-L-6Zakończenie doświadczenia przechowalniczego. Ocena parametrów jakościowych po przechowywaniu bulw ziemniaka - oznaczanie ubytków masy, zawartości suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C oraz skrobiowości.
T-L-4Ocena podstawowych parametrów jakościowych nasion roślin oleistych wpływających na ich trwałość przechowalniczą. Obliczanie wilgotności krytycznej nasion rzepaku.
T-L-1Założenie doświadczenia przechowalniczego - przechowywanie ziemniaków przy zróżnicowanych parametrach środowiska przechowalniczego. Wstępna (organoleptyczna) ocena parametów jakościowych bulw ziemniaka.
T-L-5Technologia przechowywania mleka i jego przetworów. Badanie cech jakościowych mleka. Ocena świeżości i jakości higienicznej mleka.
T-W-2Charakterystyka procesów biologicznych, biochemicznych, chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych zachodzących podczas przechowywania plonów roślinnych. Przyczyny powstawania strat przechowalniczych i ich klasyfikacja.
T-W-1Cele i zadania przechowalnictwa plonów roślin uprawnych. Ogólna charakterystyka plonów rolniczych, ich skład chemiczny i wartość odżywcza. Chemiczne skażenie żywności (metale ciężkie, azotany, pozostałości środków ochrony roślin, mikotoksyny).
Metody nauczaniaM-6Ćwiczenia laboratoryjne - samodzielna praca studentów przy wykonywaniu analiz
M-7Analiza interpretacyjna uzyskanych wyników analiz
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
M-8Metoda projektów - raport
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-3Ocena formująca: Ocena przygotowania studenta do poszczególnych sesji zajęć laboratoryjnych (sprawdzian "wejściowy")
S-7Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
S-4Ocena formująca: Ocena umiejętności studenta związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych
S-5Ocena podsumowująca: Ocena raportu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić ryzyka i skutków wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
3,5Student w stopniu zadowalającym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
4,0Student w stopniu dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
4,5Student w stopniu ponad dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.
5,0Student w stopniu bardzo dobrym potrafi ocenić ryzyko i skutki wykonywanej działalności w zakresie przechowywania żywności.