Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Entomologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Entomologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Karbowska-Dzięgielewska <Magdalena.Karbowska-Dziegielewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 17 1,00,39zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 6 1,00,19zaliczenie
zajęcia terenoweT7 3 0,50,19zaliczenie
laboratoriaL7 12 0,50,23zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość systematyki roślin, podstawowe wiadomości z zakresu: entomologii (morfologia i anatomia owadów), botaniki i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zdobycie wiedzy dotyczącej najważniejszych grup szkodników roślin rolniczych
C-2wykształcenie umiejętności diagnozowania szkodników upraw rolniczych oraz analizowania ich masowych pojawów z uwzględnieniem wpływu czynników biotycznych i abiotycznych
C-3zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami w uprawach rolniczych oraz podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw przed szkodnikami
C-4uświadomienie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie doboru skutecznych metod ochrony roślin oraz ich oddziaływania na środowisko

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami.2
T-A-2Biotechnologia w ochronie roślin przed szkodnikami.2
T-A-3Pszołowate - rola w środowisku i w gospodarce człowieka. Przyczyny wymierania pszczół.2
6
laboratoria
T-L-1Systematyka nicieni - szkodników roślin. Grupy troficzne nicieni. Metody pozyskiwania nicieni z materiału roślinnego i gleby. Przegląd ważniejszych gatunków nicieni pasożytów roślin. Diagnostyka uszkodzeń roślin powodowanych przez nicienie roślinożerne.2
T-L-2Pożyteczne i szkodliwe roztocze. Różnice w morfologii roztoczy, preferencje pokarmowe, diagnostyka uszkodzeń powodowanych przez roztocza roślinożerne. Rola drapieżnych roztoczy w biologicznej metodzie zwalczania szkodników roślin.2
T-L-3Charakterystyka wybranych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym z podgromady Apterygota i Pterygota.2
T-L-4Przegląd i diagnostyka najważniejszych grup szkodników roślin.6
12
zajęcia terenowe
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.3
3
wykłady
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.3
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.2
T-W-3Prognozy i sygnalizacje pojawu szkodników roślin. Ekologiczne aspekty pojawu szkodników.3
T-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.2
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.2
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.2
T-W-7Integrowana metoda ochrony roślin przed szkodnikami w wybranych uprawach.3
17

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych12
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych, w tym sprawdzianów i kolokium12
A-A-3studiowanie zalecanej literatury6
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych12
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych, w tym sprawdzianów pisemnych i ustnych1
A-L-3studiowanie zalecanej literatury2
15
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2praca własna z kluczem entomologicznym3
A-T-3studiowanie przedmiotowej literatury5
A-T-4przygotowanie i ekspozycja kolekcji owadów zebranych z terenu4
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach16
A-W-2przygotwanie do egzaminu i udział w egzaminie7
A-W-3konsultacje8
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-4aprobata
M-5pokaz
M-6film
M-7ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
S-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena formująca: kolokwium
S-4Ocena formująca: zaliczenie ustne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C18_W01
zna najważniejsze grupy szkodników roślin rolniczych oraz objaśnia najważniesze przyczyny masowych pojawów szkodników roślin
ROL_1A_W01, ROL_1A_W05, ROL_1A_W07R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2T-A-2, T-W-2, T-W-1, T-T-1M-1, M-2, M-3, M-5, M-6, M-7S-2, S-3, S-1, S-4
ROL_1A_C18_W03
rozróżnia i charakteryzuje metody ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środkow chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
ROL_1A_W01, ROL_1A_W05, ROL_1A_W07R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-3, C-4T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-6S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C18_U01
potrafi właściwie dobierać metody ochrony roślin przeciwko zdiagnozowanym szkodnikom upraw rolniczych oraz właściwie interpretować przyczyny masowych pojawów szkodników w uprawach
ROL_1A_U04, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-3, C-1, C-2T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4, M-6S-1
ROL_1A_C18_U03
potrafi świadomie podejmować decyzję o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw rolniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
ROL_1A_U04, ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-3, C-4T-W-4, T-W-6, T-T-1M-1, M-2, M-3, M-5, M-6S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C18_K01
świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-3, C-4, C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-7, T-W-5, T-T-1M-1, M-2, M-3, M-5, M-6, M-7S-1
ROL_1A_C18_K02
wykształcenie świadomości podejmowanego ryzyka i skutków związanych z wyborem środków chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-4T-W-4, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-T-1M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C18_W01
zna najważniejsze grupy szkodników roślin rolniczych oraz objaśnia najważniesze przyczyny masowych pojawów szkodników roślin
2,0
3,0potrafi wskazać podstawowe grupy szkodników roślin rolniczych oraz ocenić ich szkodliwość
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C18_W03
rozróżnia i charakteryzuje metody ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środkow chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
2,0
3,0potrafi wskazać metody ochrony roślin przed najważnieszymi grupami szkodników roślin rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C18_U01
potrafi właściwie dobierać metody ochrony roślin przeciwko zdiagnozowanym szkodnikom upraw rolniczych oraz właściwie interpretować przyczyny masowych pojawów szkodników w uprawach
2,0
3,0potrafi diagnozować najważniesze grupy szkodników roślin rolniczych, wskazując odpowiednie metody ich zwalczania
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C18_U03
potrafi świadomie podejmować decyzję o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw rolniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
2,0
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w ochronie roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C18_K01
świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
2,0
3,0ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C18_K02
wykształcenie świadomości podejmowanego ryzyka i skutków związanych z wyborem środków chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
2,0
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Boczek J., Nauka o szkodnikach roślin uprawnych, PWRiL, Warszawa, 2001
  2. Kochman J., Węgorek, Ochrona Roślin, PWRiL, Warszawa, 1997
  3. Miętkiewski R. (red.), Zarys nauki o szkodnikach roślin (cz. I, II), WSRP, Siedlce, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Zalecenia Ochrony Roślin, IOR-PIB, Poznań

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kwarantanna w ochronie roślin przed szkodnikami.2
T-A-2Biotechnologia w ochronie roślin przed szkodnikami.2
T-A-3Pszołowate - rola w środowisku i w gospodarce człowieka. Przyczyny wymierania pszczół.2
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Systematyka nicieni - szkodników roślin. Grupy troficzne nicieni. Metody pozyskiwania nicieni z materiału roślinnego i gleby. Przegląd ważniejszych gatunków nicieni pasożytów roślin. Diagnostyka uszkodzeń roślin powodowanych przez nicienie roślinożerne.2
T-L-2Pożyteczne i szkodliwe roztocze. Różnice w morfologii roztoczy, preferencje pokarmowe, diagnostyka uszkodzeń powodowanych przez roztocza roślinożerne. Rola drapieżnych roztoczy w biologicznej metodzie zwalczania szkodników roślin.2
T-L-3Charakterystyka wybranych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym z podgromady Apterygota i Pterygota.2
T-L-4Przegląd i diagnostyka najważniejszych grup szkodników roślin.6
12

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.3
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.2
T-W-3Prognozy i sygnalizacje pojawu szkodników roślin. Ekologiczne aspekty pojawu szkodników.3
T-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.2
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.2
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.2
T-W-7Integrowana metoda ochrony roślin przed szkodnikami w wybranych uprawach.3
17

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach audytoryjnych12
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych, w tym sprawdzianów i kolokium12
A-A-3studiowanie zalecanej literatury6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych12
A-L-2przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych, w tym sprawdzianów pisemnych i ustnych1
A-L-3studiowanie zalecanej literatury2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2praca własna z kluczem entomologicznym3
A-T-3studiowanie przedmiotowej literatury5
A-T-4przygotowanie i ekspozycja kolekcji owadów zebranych z terenu4
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach16
A-W-2przygotwanie do egzaminu i udział w egzaminie7
A-W-3konsultacje8
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_W01zna najważniejsze grupy szkodników roślin rolniczych oraz objaśnia najważniesze przyczyny masowych pojawów szkodników roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
ROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zdobycie wiedzy dotyczącej najważniejszych grup szkodników roślin rolniczych
C-2wykształcenie umiejętności diagnozowania szkodników upraw rolniczych oraz analizowania ich masowych pojawów z uwzględnieniem wpływu czynników biotycznych i abiotycznych
Treści programoweT-A-2Biotechnologia w ochronie roślin przed szkodnikami.
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-5pokaz
M-6film
M-7ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: sprawdzian
S-3Ocena formująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
S-4Ocena formująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wskazać podstawowe grupy szkodników roślin rolniczych oraz ocenić ich szkodliwość
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_W03rozróżnia i charakteryzuje metody ochrony roślin rolniczych przed szkodnikami, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu środkow chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
ROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
ROL_1A_W07Ma wiedzę z zakresu biologii podstawowych chorób i szkodników roślin
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami w uprawach rolniczych oraz podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw przed szkodnikami
C-4uświadomienie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie doboru skutecznych metod ochrony roślin oraz ich oddziaływania na środowisko
Treści programoweT-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.
T-W-7Integrowana metoda ochrony roślin przed szkodnikami w wybranych uprawach.
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-6film
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wskazać metody ochrony roślin przed najważnieszymi grupami szkodników roślin rolniczych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_U01potrafi właściwie dobierać metody ochrony roślin przeciwko zdiagnozowanym szkodnikom upraw rolniczych oraz właściwie interpretować przyczyny masowych pojawów szkodników w uprawach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami w uprawach rolniczych oraz podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw przed szkodnikami
C-1zdobycie wiedzy dotyczącej najważniejszych grup szkodników roślin rolniczych
C-2wykształcenie umiejętności diagnozowania szkodników upraw rolniczych oraz analizowania ich masowych pojawów z uwzględnieniem wpływu czynników biotycznych i abiotycznych
Treści programoweT-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.
T-W-7Integrowana metoda ochrony roślin przed szkodnikami w wybranych uprawach.
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-4aprobata
M-6film
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi diagnozować najważniesze grupy szkodników roślin rolniczych, wskazując odpowiednie metody ich zwalczania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_U03potrafi świadomie podejmować decyzję o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw rolniczych przed szkodnikami z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i organizmy pożyteczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami w uprawach rolniczych oraz podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw przed szkodnikami
C-4uświadomienie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie doboru skutecznych metod ochrony roślin oraz ich oddziaływania na środowisko
Treści programoweT-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-5pokaz
M-6film
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w ochronie roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_K01świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3zdobycie umiejętności odpowiedniego dobierania metod ochrony roślin przed szkodnikami w uprawach rolniczych oraz podejmowania decyzji o zastosowaniu skutecznych środków chemicznych w ochronie upraw przed szkodnikami
C-4uświadomienie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie doboru skutecznych metod ochrony roślin oraz ich oddziaływania na środowisko
C-1zdobycie wiedzy dotyczącej najważniejszych grup szkodników roślin rolniczych
C-2wykształcenie umiejętności diagnozowania szkodników upraw rolniczych oraz analizowania ich masowych pojawów z uwzględnieniem wpływu czynników biotycznych i abiotycznych
Treści programoweT-W-3Prognozy i sygnalizacje pojawu szkodników roślin. Ekologiczne aspekty pojawu szkodników.
T-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.
T-W-7Integrowana metoda ochrony roślin przed szkodnikami w wybranych uprawach.
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
M-5pokaz
M-6film
M-7ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C18_K02wykształcenie świadomości podejmowanego ryzyka i skutków związanych z wyborem środków chemicznych na środowisko i organizmy pożyteczne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4uświadomienie potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie doboru skutecznych metod ochrony roślin oraz ich oddziaływania na środowisko
Treści programoweT-W-4Charakterystyka metod ochrony roślin przed szkodnikami. Metody profilaktyczne i bezpośredniego zwalczania szkodliwych organizmów.
T-W-6Metody chemiczne. Charakterystyka najważniejszych grup zoocydów. Podejmowanie decyzji o zwalczaniu szkodników. Główne czynniki decydujące o skuteczności zwalczania zoofagów.
T-W-2Przegląd najważniejszych rzędów owadów o znaczeniu gospodarczym. Rodzaje oraz przegląd uszkodzeń roślin powodowanych przez fitofagi.
T-W-1Charakterystyka podstawowych grup „szkodników” roślin uprawianych w gruncie i pod osłonami.
T-W-5Metody biologiczne. Wykorzystywanie organizmów pożytecznych w walce ze szkodnikami roślin.
T-T-1Występowanie owadów w wybranych zbiorowiskach - diagnostyka fitofagów i gatunków pożytecznych oraz ocena ich roli w środowisku. Metody odłowu owadów w terenie. Zebranie i ekspozycja kolekcji owadów ważnych dla praktyki ochrony roślin.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2wykład informacyjny
M-3duskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: pisemne zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie ochrony roślin przed szkodnikami
3,5
4,0
4,5
5,0