Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Chemia rolna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia rolna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Możdżer <Ewa.Mozdzer@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>, Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 6 1,00,20zaliczenie
laboratoriaL6 12 1,00,20zaliczenie
zajęcia terenoweT6 3 0,50,20zaliczenie
wykładyW6 28 1,50,40egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1chemia ogólna. gleboznawstwo, fizjologia roślin, mikrobiologia, biochemia, uprawa roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z asortymentem i właściwościami agrochemicznymi nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-minealnych,
C-2wyrobienie umiejętności opracowania zaleceń nawozowych w zależności od katergorii agronomicznej gleb i gatunku uprawianej rośliny
C-3wyrobienie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki gleb i nawozów
C-4zapoznanie studenta z korzystnym i niekorzystnym oddziaływaniem nawozów na jakość plonów roślin,

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określanie potrzeb wapnowania i zasobności gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki na podstawie liczb granicznych. Zasady sporządzania map (szkiców) pól z potrzebami wapnowania i zasobnością gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki.2
T-A-2Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Komputerowe doradztwo nawozowe.1
T-A-3Opracowanie projektu nawożenia roślin uprawnych w zmianowaniu2
T-A-4Bilans substancji organicznej w glebie1
6
laboratoria
T-L-1Pobieranie próbek gleby do analiz chemicznych.Oznaczanie zawartości form przyswajalnych P i K w glebie metodą Egnera- Riehma.3
T-L-2Pobieranie i przygotowanie próbek nawozów naturalnych i organicznych oraz roślin do analiz chemicznych. Mineralizacja próbek "na sucho" i "na mokro". Oznaczenie zawartości azotu całkowitego metodą Kjeldahla.4
T-L-3Oznaczanie zawartości magnezu i mikroskładników w roślinach metodą ASA.3
T-L-4Analiza jakościowa nawozów mineralnych.2
12
zajęcia terenowe
T-T-1Poznanie funkcjonowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie lub zakładu produkującego nawozy mineralne, lub udział w przeglądzie doświadczeń nawozowych.3
3
wykłady
T-W-1Zakres i miejsce chemii rolnej jako nauki. Teorie odżywiania roślin. Podstawowe prawa nawozowe i ich wykorzystywanie w praktyce. Ustawa o nawozach i nawożeniu.2
T-W-2Gleba jako środowisko odżywcze i źródło składników pokarmowych dla roślin. Formy i przemiany makro- i mikroskładników w glebie.4
T-W-3Produkcja, przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-minealnych.4
T-W-4Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych do celów nawozowych.2
T-W-5Produkcja, właściwości agrochemiczne i stosowanie nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych6
T-W-6Zasady bhp w obrocie, przechowywaniu i stosowaniu nawozów1
T-W-7Systemy rolnictwa. Określanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych.2
T-W-8Zasady nawożenia podstawowych grup roślin uprawnych.4
T-W-9Efektywność i opłacalność nawożenia.1
T-W-10Oddziaływanie nawożenia na środowisko i jakość plonu roślin.2
28

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Interpretacja wyników, umiejętność powiązania wiedzy pozyskiwanej w trakcie wykładu i ćwiczeń z wiedzą wcześniej zdobytą z innych przedmiotów4
A-A-3Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych11
31
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych12
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykałdowego8
A-W-3Konsultacje przedmiotowe2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia pisemnego mateiału wykałdowego8
46

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje mulimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Praca w zespołach
M-5Demonstracja eksponatów dydaktycznych (próbki minerałów, skał, gleb i nawozów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C12_W01
Zna podstawowe prawa nawozowe i ich znaczenie praktyczne oraz źródła, formy i przemiany składników odżywczych dla roślin w glebach
ROL_1A_W05R1A_W03, R1A_W04, R1A_W06, R1A_W07C-1, C-4, C-3T-A-1, T-L-1, T-W-7, T-W-10, T-W-1, T-W-2M-1, M-2, M-3S-2
ROL_1A_C12_W02
Zna asortyment nawozów i sposby określania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin.
ROL_1A_W18R1A_W05C-2, C-3T-A-3, T-L-4, T-W-5, T-W-4, T-W-6, T-W-9M-5, M-4, M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C12_U01
Umier opracować projekt nawożenia na podstawie zaleceń nawozowych i komputerowego doradztwa nawozowego oraz ocenić jego efektywność i opłacalność, jak i skutki środowiskowe
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-3T-A-3, T-A-4, T-W-8, T-W-10M-4, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C12_K01
Rozumie potrzebę prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej w celu pozyskiwania produktów najwyższej jakości
ROL_1A_K05R1A_K05C-3T-A-2, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-2M-2, M-3S-1
ROL_1A_C12_K02
W zakresie kompetencji student ma świadomość konieczności stoswania nawożenia celem zwiększania plonowania roślin jak i poprawy ich jakości
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-4T-W-8, T-W-10M-4, M-1, M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C12_W01
Zna podstawowe prawa nawozowe i ich znaczenie praktyczne oraz źródła, formy i przemiany składników odżywczych dla roślin w glebach
2,0Student nie zna teoretycznych podstaw związanych z chemia rolną
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
3,5Student posiada ponad podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
4,0Student zna większość teoretycznych podstaw z zakresu chemii rolnej
4,5Student posiada pełną wiedzę z zakresu chemii rolnej
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu chemii rolnej. Posiadana wiedza umożliwia mu łączenie innych przedmiotów z chemią rolną
ROL_1A_C12_W02
Zna asortyment nawozów i sposby określania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin.
2,0Student nie zna teoretycznych podstaw związanych z chemią rolną
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
3,5Student posiada ponad podstwową wiedzę z zakresu chemii rolnej
4,0Student zna większość teoretycznych podstaw z zakresu chemii rolnej
4,5Student posiada pełną wiedzę z zakresu chemii rolnej
5,0Student posiada poszerzona wiedzę z zakresu chemii rolnej. Posiadana wiedza umożliwia mu łączenie podstaw z innych przedmiotów z chemią rolną

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C12_U01
Umier opracować projekt nawożenia na podstawie zaleceń nawozowych i komputerowego doradztwa nawozowego oraz ocenić jego efektywność i opłacalność, jak i skutki środowiskowe
2,0Student nie posiada umiejętności w zakresie chemii rolnej
3,0Student posiada niewielkie umiejętności w zakresie chemii rolnej
3,5Student posiada zadawalające (połowiczne) umiejętności w zakresie chemii rolnej
4,0Student posiada dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej
4,5Student posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej. Potrafi określić jaki jest wpływ nawożenia na stan gleby i na plonowanie roślin

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C12_K01
Rozumie potrzebę prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej w celu pozyskiwania produktów najwyższej jakości
2,0Student nie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, nie ma żadnej świadomości o wpływie konieczności prowadzenia zrównowazonej gospodarki nawozowej
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wykazuje się bardzo małym stopniem odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma ograniczoną świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5Student bierze dość aktywny udział w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Cechuje go postawa dość odpowiedzialna w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma śwaidmomość o potrzebiie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
4,0Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, jest odpowiedzialny i sumienny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma dobrą świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
4,5Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, jest bardzo odpowiedzialny za działania własne i grupowe, sumiennie zdobywa wiedzę i umiejętności, cechuje go bardzo duża wiedza o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
5,0Student bierze bardzo aktywny udział w pracy grupowej, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę w grupie i zmotywować do działnia jej członków, podejmuje własne przemyślane inictatywy i w sposób śwaidomy dąży do ich realizacji, jest bardzo odpowiedzialny za działnia własne i zespołowe, w sposób wibitny zdobywa wiedzę i umiejętnośći, ma wysoką świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
ROL_1A_C12_K02
W zakresie kompetencji student ma świadomość konieczności stoswania nawożenia celem zwiększania plonowania roślin jak i poprawy ich jakości
2,0Student nie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, nie ma żadnej świadomości na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wykazuje się bardzo małym stopniem odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma ograniczoną świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
3,5Student bierze dość aktywny udział w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy i ma dostateczną śwaidomość wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
4,0Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, podejmuje własne inicatywy. Ma dobrą świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
4,5Student bierze aktywny udział w pracy grupowej i potrafi zorganizować działąnia zespołowe. Cechuje go bardzo dobra świadomość wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
5,0Student bierze bardzo aktywny udział w pracy grupowej i umie zmotywować do działania jej członków . Jest bardzo odpowiedzilny za działania własne i zespołowe. Ma wybitną świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin

Literatura podstawowa

  1. Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Cz. 1. i 2, PWRiL, Poznań, 2008
  2. Gorlach E., Mazur T., Chemia rolna, PWN, Warszawa, 2001
  3. Krzywy E. 2007, Żywieenie roślin, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2007
  4. Fotyma. M., Mercik S., Chemia rolna, PWN, Warszawa, 1995
  5. Krzywy-Gawrońska E., Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2007
  6. Krzywy E., Nowak W., Wołoszyk Cz., Chemia rolna. Przewodnik do ćwiczeń, Akademia Ronicza w Szczecinie, AR Szczecin, 1997
  7. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Dz U nr 147, poz. 1033, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska, Warszawa, 2004, III
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz U nr 119, poz. 765, Warszawa, 2008

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określanie potrzeb wapnowania i zasobności gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki na podstawie liczb granicznych. Zasady sporządzania map (szkiców) pól z potrzebami wapnowania i zasobnością gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki.2
T-A-2Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Komputerowe doradztwo nawozowe.1
T-A-3Opracowanie projektu nawożenia roślin uprawnych w zmianowaniu2
T-A-4Bilans substancji organicznej w glebie1
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pobieranie próbek gleby do analiz chemicznych.Oznaczanie zawartości form przyswajalnych P i K w glebie metodą Egnera- Riehma.3
T-L-2Pobieranie i przygotowanie próbek nawozów naturalnych i organicznych oraz roślin do analiz chemicznych. Mineralizacja próbek "na sucho" i "na mokro". Oznaczenie zawartości azotu całkowitego metodą Kjeldahla.4
T-L-3Oznaczanie zawartości magnezu i mikroskładników w roślinach metodą ASA.3
T-L-4Analiza jakościowa nawozów mineralnych.2
12

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Poznanie funkcjonowania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Szczecinie lub zakładu produkującego nawozy mineralne, lub udział w przeglądzie doświadczeń nawozowych.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zakres i miejsce chemii rolnej jako nauki. Teorie odżywiania roślin. Podstawowe prawa nawozowe i ich wykorzystywanie w praktyce. Ustawa o nawozach i nawożeniu.2
T-W-2Gleba jako środowisko odżywcze i źródło składników pokarmowych dla roślin. Formy i przemiany makro- i mikroskładników w glebie.4
T-W-3Produkcja, przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-minealnych.4
T-W-4Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych do celów nawozowych.2
T-W-5Produkcja, właściwości agrochemiczne i stosowanie nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych6
T-W-6Zasady bhp w obrocie, przechowywaniu i stosowaniu nawozów1
T-W-7Systemy rolnictwa. Określanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych.2
T-W-8Zasady nawożenia podstawowych grup roślin uprawnych.4
T-W-9Efektywność i opłacalność nawożenia.1
T-W-10Oddziaływanie nawożenia na środowisko i jakość plonu roślin.2
28

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Interpretacja wyników, umiejętność powiązania wiedzy pozyskiwanej w trakcie wykładu i ćwiczeń z wiedzą wcześniej zdobytą z innych przedmiotów4
A-A-3Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych10
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-L-2Samodzielne studiowanie zagadnień ćwiczeniowych8
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych11
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych12
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach28
A-W-2Samodzielne studiowanie materiału wykałdowego8
A-W-3Konsultacje przedmiotowe2
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia pisemnego mateiału wykałdowego8
46
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C12_W01Zna podstawowe prawa nawozowe i ich znaczenie praktyczne oraz źródła, formy i przemiany składników odżywczych dla roślin w glebach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W05Zna i rozumie podstawowe relacje ekologiczne w odniesieniu do gleby, produkcji rolniczej, stosowania pestycydów oraz naturalnych ekosystemów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z asortymentem i właściwościami agrochemicznymi nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-minealnych,
C-4zapoznanie studenta z korzystnym i niekorzystnym oddziaływaniem nawozów na jakość plonów roślin,
C-3wyrobienie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki gleb i nawozów
Treści programoweT-A-1Określanie potrzeb wapnowania i zasobności gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki na podstawie liczb granicznych. Zasady sporządzania map (szkiców) pól z potrzebami wapnowania i zasobnością gleb w przyswajalne makro- i mikroskładniki.
T-L-1Pobieranie próbek gleby do analiz chemicznych.Oznaczanie zawartości form przyswajalnych P i K w glebie metodą Egnera- Riehma.
T-W-7Systemy rolnictwa. Określanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych.
T-W-10Oddziaływanie nawożenia na środowisko i jakość plonu roślin.
T-W-1Zakres i miejsce chemii rolnej jako nauki. Teorie odżywiania roślin. Podstawowe prawa nawozowe i ich wykorzystywanie w praktyce. Ustawa o nawozach i nawożeniu.
T-W-2Gleba jako środowisko odżywcze i źródło składników pokarmowych dla roślin. Formy i przemiany makro- i mikroskładników w glebie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje mulimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna teoretycznych podstaw związanych z chemia rolną
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
3,5Student posiada ponad podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
4,0Student zna większość teoretycznych podstaw z zakresu chemii rolnej
4,5Student posiada pełną wiedzę z zakresu chemii rolnej
5,0Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu chemii rolnej. Posiadana wiedza umożliwia mu łączenie innych przedmiotów z chemią rolną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C12_W02Zna asortyment nawozów i sposby określania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W18Ma wiedzę odnośnie wymagań pokarmowych roślin uprawnych; doboru i stosowania nawozów w aspekcie racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-2wyrobienie umiejętności opracowania zaleceń nawozowych w zależności od katergorii agronomicznej gleb i gatunku uprawianej rośliny
C-3wyrobienie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki gleb i nawozów
Treści programoweT-A-3Opracowanie projektu nawożenia roślin uprawnych w zmianowaniu
T-L-4Analiza jakościowa nawozów mineralnych.
T-W-5Produkcja, właściwości agrochemiczne i stosowanie nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych
T-W-4Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych do celów nawozowych.
T-W-6Zasady bhp w obrocie, przechowywaniu i stosowaniu nawozów
T-W-9Efektywność i opłacalność nawożenia.
Metody nauczaniaM-5Demonstracja eksponatów dydaktycznych (próbki minerałów, skał, gleb i nawozów)
M-4Praca w zespołach
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje mulimedialne z użyciem komputera i projektora
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna teoretycznych podstaw związanych z chemią rolną
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii rolnej
3,5Student posiada ponad podstwową wiedzę z zakresu chemii rolnej
4,0Student zna większość teoretycznych podstaw z zakresu chemii rolnej
4,5Student posiada pełną wiedzę z zakresu chemii rolnej
5,0Student posiada poszerzona wiedzę z zakresu chemii rolnej. Posiadana wiedza umożliwia mu łączenie podstaw z innych przedmiotów z chemią rolną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C12_U01Umier opracować projekt nawożenia na podstawie zaleceń nawozowych i komputerowego doradztwa nawozowego oraz ocenić jego efektywność i opłacalność, jak i skutki środowiskowe
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2wyrobienie umiejętności opracowania zaleceń nawozowych w zależności od katergorii agronomicznej gleb i gatunku uprawianej rośliny
C-3wyrobienie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki gleb i nawozów
Treści programoweT-A-3Opracowanie projektu nawożenia roślin uprawnych w zmianowaniu
T-A-4Bilans substancji organicznej w glebie
T-W-8Zasady nawożenia podstawowych grup roślin uprawnych.
T-W-10Oddziaływanie nawożenia na środowisko i jakość plonu roślin.
Metody nauczaniaM-4Praca w zespołach
M-2Prezentacje mulimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności w zakresie chemii rolnej
3,0Student posiada niewielkie umiejętności w zakresie chemii rolnej
3,5Student posiada zadawalające (połowiczne) umiejętności w zakresie chemii rolnej
4,0Student posiada dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej
4,5Student posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej
5,0Student posiada bardzo dobre umiejętności w zakresie chemii rolnej. Potrafi określić jaki jest wpływ nawożenia na stan gleby i na plonowanie roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C12_K01Rozumie potrzebę prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej w celu pozyskiwania produktów najwyższej jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-3wyrobienie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki gleb i nawozów
Treści programoweT-A-2Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych. Komputerowe doradztwo nawozowe.
T-W-6Zasady bhp w obrocie, przechowywaniu i stosowaniu nawozów
T-W-7Systemy rolnictwa. Określanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych.
T-W-9Efektywność i opłacalność nawożenia.
T-W-2Gleba jako środowisko odżywcze i źródło składników pokarmowych dla roślin. Formy i przemiany makro- i mikroskładników w glebie.
Metody nauczaniaM-2Prezentacje mulimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, za aktywność i zaangażowanie studenta oraz umiejętność organizacji pracy w zespole
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, nie ma żadnej świadomości o wpływie konieczności prowadzenia zrównowazonej gospodarki nawozowej
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wykazuje się bardzo małym stopniem odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma ograniczoną świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
3,5Student bierze dość aktywny udział w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy. Cechuje go postawa dość odpowiedzialna w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma śwaidmomość o potrzebiie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
4,0Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, podejmuje własne inicjatywy, jest odpowiedzialny i sumienny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ma dobrą świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
4,5Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, potrafi zorganizować działania zespołowe, podejmuje własne inicjatywy, jest bardzo odpowiedzialny za działania własne i grupowe, sumiennie zdobywa wiedzę i umiejętności, cechuje go bardzo duża wiedza o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
5,0Student bierze bardzo aktywny udział w pracy grupowej, potrafi bardzo dobrze zorganizować pracę w grupie i zmotywować do działnia jej członków, podejmuje własne przemyślane inictatywy i w sposób śwaidomy dąży do ich realizacji, jest bardzo odpowiedzialny za działnia własne i zespołowe, w sposób wibitny zdobywa wiedzę i umiejętnośći, ma wysoką świadomość o potrzebie prowadzenia zrównoważonej gospodarki nawozowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C12_K02W zakresie kompetencji student ma świadomość konieczności stoswania nawożenia celem zwiększania plonowania roślin jak i poprawy ich jakości
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-4zapoznanie studenta z korzystnym i niekorzystnym oddziaływaniem nawozów na jakość plonów roślin,
Treści programoweT-W-8Zasady nawożenia podstawowych grup roślin uprawnych.
T-W-10Oddziaływanie nawożenia na środowisko i jakość plonu roślin.
Metody nauczaniaM-4Praca w zespołach
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzona w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (wykładów i ćwiczeń), jako podsumowująca osiągnięte efekty uczenia się
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw, cechuje się postawą nieodpowiedzialną w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, nie ma żadnej świadomości na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
3,0Student biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnej inicjatywy, wykazuje się bardzo małym stopniem odpowiedzialności w zdobywaniu wiedzy i jej praktycznym wykorzystaniu, ma ograniczoną świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
3,5Student bierze dość aktywny udział w pracy grupowej, próbuje podejmować własne inicjatywy i ma dostateczną śwaidomość wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
4,0Student bierze aktywny udział w pracy grupowej, podejmuje własne inicatywy. Ma dobrą świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
4,5Student bierze aktywny udział w pracy grupowej i potrafi zorganizować działąnia zespołowe. Cechuje go bardzo dobra świadomość wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin
5,0Student bierze bardzo aktywny udział w pracy grupowej i umie zmotywować do działania jej członków . Jest bardzo odpowiedzilny za działania własne i zespołowe. Ma wybitną świadomość na temat wpływu nawożenia na wielkość i jakość plonu roślin