Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Łąkarstwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Łąkarstwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Teodor Kitczak <Teodor.Kitczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 19 1,50,39egzamin
laboratoriaL6 9 1,00,19zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 18 1,00,23zaliczenie
zajęcia terenoweT6 3 0,50,19zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw z zakresu morfologiii i biologii roślin oraz abiotycznych i biotycznych czynników siedliska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.18
18
laboratoria
T-L-1Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatostanowym. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatostanowym. Rozpoznawanie nasion traw.9
9
zajęcia terenowe
T-T-1Wykonywanie zdjęć florystycznych.3
3
wykłady
T-W-1Geneza, właściwości i znaczenie gospodarcze trwałych użytków zielonych. Wpływ czynników siedliska na produktywność użytków zielonych. Klasyfikacja i podział łąk i pastwisk. Roślinność łąk i pastwisk. Zagospodarowanie zdegradowanych użytków zielonych. Sposoby użytkowania łąk i pastwisk. Zbiór i konserwacja pasz. Pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.19
19

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2przygotowanie sie do zaliczenia treści ćwiczeń5
A-A-3konsultacje7
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje.5
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia.10
30
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Studiowanie piśmiennictwa.7
A-T-3Przygotowanie materiałów pomocniczych.5
15
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach19
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotwanie sie do egzaminu14
A-W-4konsultacje2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
M-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C24_W01
Posiada wiedzę dotyczącą szaty rośliinnej oraz gospodarki na użytkach zielonych.
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1T-L-1, T-A-1, T-T-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C24_U01
Potrafi rozpoznawać gatunki traw i inne gatunki runi łąkowej.
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-L-1, T-A-1, T-T-1M-2, M-1S-1, S-2
ROL_1A_C24_U02
Potrafi zaprojektować technologie zakładania, renowacji i zagospodarowania biomasy użytku zielonego.
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C24_K01
Ma świadomość znaczenia jakości produkowanej pasz w produkcji zdrowej żywnośc.
ROL_1A_K05R1A_K05C-1T-L-1, T-A-1M-2, M-1S-1, S-2
ROL_1A_C24_K02
Ma świadomość produkcji roślinnej na użytkach zielonych z uwsględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-T-1M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C24_W01
Posiada wiedzę dotyczącą szaty rośliinnej oraz gospodarki na użytkach zielonych.
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę z zakresu szaty roślinne i gospodarki na użytkach zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C24_U01
Potrafi rozpoznawać gatunki traw i inne gatunki runi łąkowej.
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować sztę roślinną użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C24_U02
Potrafi zaprojektować technologie zakładania, renowacji i zagospodarowania biomasy użytku zielonego.
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować użytki zielone.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C24_K01
Ma świadomość znaczenia jakości produkowanej pasz w produkcji zdrowej żywnośc.
2,0
3,0Wykazuje zainteresowanie produkcyjną rolą użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C24_K02
Ma świadomość produkcji roślinnej na użytkach zielonych z uwsględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
2,0
3,0Ogólnie student interesuje się produkcyjną i pozaprodukcyjną rolą użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Czyż h., Gos A., Kitczak T., Trzskoś m., Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa., AR Szczecin, Szczecin, 2008, wznowienie
  2. Rogalski M., Łąkarstwo, KURPISZ Poznań, Poznań, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Rutkowska B., Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych, PWRiL Warszawa, Warszawa, 1984

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.18
18

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatostanowym. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatostanowym. Rozpoznawanie nasion traw.9
9

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Wykonywanie zdjęć florystycznych.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza, właściwości i znaczenie gospodarcze trwałych użytków zielonych. Wpływ czynników siedliska na produktywność użytków zielonych. Klasyfikacja i podział łąk i pastwisk. Roślinność łąk i pastwisk. Zagospodarowanie zdegradowanych użytków zielonych. Sposoby użytkowania łąk i pastwisk. Zbiór i konserwacja pasz. Pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.19
19

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach18
A-A-2przygotowanie sie do zaliczenia treści ćwiczeń5
A-A-3konsultacje7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Konsultacje.5
A-L-3Przygotowanie się do zaliczenia.10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Studiowanie piśmiennictwa.7
A-T-3Przygotowanie materiałów pomocniczych.5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach19
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotwanie sie do egzaminu14
A-W-4konsultacje2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C24_W01Posiada wiedzę dotyczącą szaty rośliinnej oraz gospodarki na użytkach zielonych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatostanowym. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatostanowym. Rozpoznawanie nasion traw.
T-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.
T-T-1Wykonywanie zdjęć florystycznych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma podstawową wiedzę z zakresu szaty roślinne i gospodarki na użytkach zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C24_U01Potrafi rozpoznawać gatunki traw i inne gatunki runi łąkowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatostanowym. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatostanowym. Rozpoznawanie nasion traw.
T-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.
T-T-1Wykonywanie zdjęć florystycznych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować sztę roślinną użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C24_U02Potrafi zaprojektować technologie zakładania, renowacji i zagospodarowania biomasy użytku zielonego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Treści programoweT-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi ogólnie scharakteryzować użytki zielone.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C24_K01Ma świadomość znaczenia jakości produkowanej pasz w produkcji zdrowej żywnośc.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Treści programoweT-L-1Rozpoznawanie traw w stanie bezkwiatostanowym. Rozpoznawanie traw w stanie kwiatostanowym. Rozpoznawanie nasion traw.
T-A-1Roślinność łąkowa w systematyce roślin. Budowa morfologiczna traw i innych składników szaty roślinnej użytków zielonych. Biologia i fitochemia roślinności trawiastej. Charakteryztyka użytkowa i przyrodnicza traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Zasady układania mieszanek na użytki zielone.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykazuje zainteresowanie produkcyjną rolą użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C24_K02Ma świadomość produkcji roślinnej na użytkach zielonych z uwsględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Produkcyjna i pozaprodukcyjna rola użytków zielonych.
Treści programoweT-T-1Wykonywanie zdjęć florystycznych.
Metody nauczaniaM-2Metoda praktyczna / pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.
M-1Metoda podająca / Wykła informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin ustny.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ogólnie student interesuje się produkcyjną i pozaprodukcyjną rolą użytków zielonych.
3,5
4,0
4,5
5,0