Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Uprawa roślin rolniczych 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa roślin rolniczych 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL6 12 1,50,20zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 6 0,50,20zaliczenie
zajęcia terenoweT6 3 0,50,20zaliczenie
wykładyW6 22 1,50,40zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, chemii rolnej, fito- i entomologii, uprawy roli i techniki rolniczej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Stadia i fazy rozwojowe zbóż: cechy określające początek i koniec danej fazy w nawiązaniu do zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w tych fazach. Fazy wegetatywne i generatywne, wzrost i rozwój. Kształtowanie poszczególnych elementów struktury plonu.1
T-A-2Znaczenie i charakterystyka gatunków i podgatunków pszenicy. Specyficzne cechy morfologiczne ważne przy identyfikacji gatunków/odmian. Charakterystyka i porównanie odmian hodowlanych pszenicy ozimej i jarej pod względem plenności, jakości ziarna i innych cech użytkowych.1
T-A-3Kukurydza: charakterystyka botaniczna, wzrost i rozwój, kierunki użytkowe, charakterystyka i dobór odmian hodowlanych do warunków siedliskowych i kierunku użytkowego.1
T-A-4Bobik, groch, łubin biały, wąskolistny i żółty - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian.1
T-A-5Wyka jara i ozima, soja, soczewica i seradela - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian. Repetytorium i zaliczenie ćwiczeń z roślin motylkowych grubonasiennych.1
T-A-6Omówienie głównych cech poszczególnych gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych: koniczyny czerwonej, białej, szwedzkiej, inkarnatki i perskiej, lucerny siewnej, mieszańcowej i chmielowej, komonicy rożkowej, esparcety siewnej oraz nostrzyku w różnych stadiach rozwojowych.1
6
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe zbóż: pszenicy, żyta, pszenżyta, owsa. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-2Zaliczenie rozpoznawania materiału siewnego i organów generatywnych zbóż podstawowych (pszenicy, żyta, pszenżyta i owsa)1
T-L-3Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków i podgatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych: jęczmienia dwu-, cztero- i sześciorzędowego, kukurydzy, prosa, gryki. Materiał siewny, różnice odmianowe.2
T-L-4Sprawdzenie umiejętności rozpoznania gatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych (jęczmienia, kukurydzy, proso, sorgo, szarłatu i gryki).1
T-L-5Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych grubonasiennych (strączkowych) na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe strączkowych: łubinu żółtego, wąskolistnego i białego, bobiku, grochu, wyki ozimej i jarej, soi, seradeli. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-6Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych drobnonasiennych: koniczyny białej, czerwonej, szwedzkiej, perskiej, inkarnatki, lucerny siewnej i mieszańcowej, komonicy, esparcety na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe motylkowatych. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe3
T-L-7Sprawdzenie umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych grubonasiennych i drobnonasiennych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych (łubinów, bobiku, grochu, soi, wyki, seradeli)1
12
zajęcia terenowe
T-T-1Praktyczne rozpoznawanie gatunków roslin uprawy polowej (RSD Lipnik), ocena struktury i architektury zbóz, roslin straczkowych, okopowych i przemysłowych3
3
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Elementy strukturalne plonu ziarna zbóż. Czynniki siedliska i agrotechniczne decydujące o ich kształtowaniu.1
T-W-2Aktualna i perspektywiczna technologia uprawy pszenicy ozimej i jarej w aspekcie kształtowania wielkości i jakości plonu ziarna (paszowe, chlebowe). Główne elementy tych technologii: stanowisko w zmianowaniu: uwarunkowania biologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, przedsiewna uprawa gleby po różnych przedplonach.1
T-W-3C.d. technologia uprawy pszenicy: siew – ustalanie norm wysiewu w zależności od wymagań odmiany, warunków siedliska, jakości materiału siewnego, techniki siewu, itp.; termin siewu w różnych rejonach Polski i w różnych warunkach polowych, ujemne skutki opóźnienia siewu i praktyczne przeciwdziałanie ich wystąpieniu.1
T-W-4C.d. technologia uprawy pszenicy: nawożenie – ustalanie dawek poszczególnych makroskładników N,P,K,Mg i dostosowanie terminów ich stosowania do potrzeb nawozowych pszenicy w poszczególnych etapach wzrostu i rozwoju w różnych warunkach siedliska; nawożenie mikroelementami.1
T-W-5C.d. technologia uprawy pszenicy: integrowane programy nawożenia dolistnego azotem i mikroelementami oraz ochrony pszenicy przed chwastami, wyleganiem, chorobami i szkodnikami.1
T-W-6Technologia uprawy żyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej. Możliwe uproszczenia w uprawie.2
T-W-7Technologia uprawy pszenżyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie.1
T-W-8Technologia uprawy jęczmienia i owsa w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie zbóż i skutki tych uproszczeń.2
T-W-9Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych, mieszankach gatunkowych zbożowych i zbożowo-strączkowych. Wybrane zagadnienia z agrotechniki innych zbóż.2
T-W-10Znaczenie gospodarcze gatunków roślin strączkowych w różnych systemach gospodarowania. Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki grochu i bobiku w uprawie na nasiona.2
T-W-11Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki łubinu żółtego, wąskolistnego i białego w uprawie na nasiona.2
T-W-12Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki pozostałych gatunków roślin strączkowych w uprawie na nasiona. Technika uprawy wybranych gatunków z przeznaczeniem na zielonkę.2
T-W-13Znaczenie gospodarcze gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych. Walory ekologiczne, wymagania siedliskowe, rejonizacja uprawy.2
T-W-14Elementy agrotechniki koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowe: miejsce w zmianowaniu, sposoby siewu i dobór roślin ochronnych, nawożenie i zasady użytkowania w roku siewu i w kolejnych latach użytkowania.2
22

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych6
A-A-2Udział w konsultacjach przedmiotowych6
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń3
15
laboratoria
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych12
A-L-2Udział w konsultacjach przedmiotowych4
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń14
45
zajęcia terenowe
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Udział w konsultacjach przedmiotowych2
A-T-3Przygotowanie do ćwiczeń terenowych10
15
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach22
A-W-2Udział w konsultacjach8
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu15
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
M-3wykład problemowy
M-4pokaz
M-5ćwiczenia laboratoryjne
M-6ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena formująca: test
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C19_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-9, T-W-13, T-W-6, T-W-2M-5, M-3, M-6, M-2, M-1, M-4S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C19_U01
Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
ROL_1A_U03, ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-5M-5, M-3, M-6, M-2, M-1, M-4S-1, S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C19_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1T-W-7, T-W-8, T-W-11, T-W-9, T-W-13, T-W-6, T-W-14, T-W-2M-5, M-3, M-6, M-2, M-1, M-4S-1, S-4, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C19_W01
W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach i ćwiczeniach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin polowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin polowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych i wskazać główne różnice w technologii uprawy

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C19_U01
Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C19_K01
Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin rolniczych
5,0wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin produkcji polowej i jej wpływ na wielkość i jakość plonu

Literatura podstawowa

  1. Jasińska Z., Kotecki A., Szczegółowa uprawa roślin, Wyd. AR Wrocław, Wrocław, 2003, Tom 1 i 2
  2. A. Dubas i S. Gładysiak (red.), Ćwiczenia ze Szczegółowej uprawy roślin, Wyd. AR Poznań, Poznań, 1990

Literatura dodatkowa

  1. Chodkowski J. (red.), Produkcja ziemniaków, Wyd. Instytutu Ziemniaka, Bonin, 1993
  2. Kościelniak W. Dreczka M., Nowoczesna uprawa zbóż, Wyd. Apra Poznań, Poznań, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Stadia i fazy rozwojowe zbóż: cechy określające początek i koniec danej fazy w nawiązaniu do zabiegów agrotechnicznych wykonywanych w tych fazach. Fazy wegetatywne i generatywne, wzrost i rozwój. Kształtowanie poszczególnych elementów struktury plonu.1
T-A-2Znaczenie i charakterystyka gatunków i podgatunków pszenicy. Specyficzne cechy morfologiczne ważne przy identyfikacji gatunków/odmian. Charakterystyka i porównanie odmian hodowlanych pszenicy ozimej i jarej pod względem plenności, jakości ziarna i innych cech użytkowych.1
T-A-3Kukurydza: charakterystyka botaniczna, wzrost i rozwój, kierunki użytkowe, charakterystyka i dobór odmian hodowlanych do warunków siedliskowych i kierunku użytkowego.1
T-A-4Bobik, groch, łubin biały, wąskolistny i żółty - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian.1
T-A-5Wyka jara i ozima, soja, soczewica i seradela - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian. Repetytorium i zaliczenie ćwiczeń z roślin motylkowych grubonasiennych.1
T-A-6Omówienie głównych cech poszczególnych gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych: koniczyny czerwonej, białej, szwedzkiej, inkarnatki i perskiej, lucerny siewnej, mieszańcowej i chmielowej, komonicy rożkowej, esparcety siewnej oraz nostrzyku w różnych stadiach rozwojowych.1
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe zbóż: pszenicy, żyta, pszenżyta, owsa. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-2Zaliczenie rozpoznawania materiału siewnego i organów generatywnych zbóż podstawowych (pszenicy, żyta, pszenżyta i owsa)1
T-L-3Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków i podgatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych: jęczmienia dwu-, cztero- i sześciorzędowego, kukurydzy, prosa, gryki. Materiał siewny, różnice odmianowe.2
T-L-4Sprawdzenie umiejętności rozpoznania gatunków zbóż na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych (jęczmienia, kukurydzy, proso, sorgo, szarłatu i gryki).1
T-L-5Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych grubonasiennych (strączkowych) na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe strączkowych: łubinu żółtego, wąskolistnego i białego, bobiku, grochu, wyki ozimej i jarej, soi, seradeli. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe2
T-L-6Ćwiczenia umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych drobnonasiennych: koniczyny białej, czerwonej, szwedzkiej, perskiej, inkarnatki, lucerny siewnej i mieszańcowej, komonicy, esparcety na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych. Fazy rozwojowe motylkowatych. Odmiany botaniczne i hodowlane. Materiał siewny, różnice odmianowe3
T-L-7Sprawdzenie umiejętności rozpoznania gatunków roślin motylkowatych grubonasiennych i drobnonasiennych na podstawie cech organów wegetatywnych i generatywnych (łubinów, bobiku, grochu, soi, wyki, seradeli)1
12

Treści programowe - zajęcia terenowe

KODTreść programowaGodziny
T-T-1Praktyczne rozpoznawanie gatunków roslin uprawy polowej (RSD Lipnik), ocena struktury i architektury zbóz, roslin straczkowych, okopowych i przemysłowych3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do przedmiotu. Elementy strukturalne plonu ziarna zbóż. Czynniki siedliska i agrotechniczne decydujące o ich kształtowaniu.1
T-W-2Aktualna i perspektywiczna technologia uprawy pszenicy ozimej i jarej w aspekcie kształtowania wielkości i jakości plonu ziarna (paszowe, chlebowe). Główne elementy tych technologii: stanowisko w zmianowaniu: uwarunkowania biologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, przedsiewna uprawa gleby po różnych przedplonach.1
T-W-3C.d. technologia uprawy pszenicy: siew – ustalanie norm wysiewu w zależności od wymagań odmiany, warunków siedliska, jakości materiału siewnego, techniki siewu, itp.; termin siewu w różnych rejonach Polski i w różnych warunkach polowych, ujemne skutki opóźnienia siewu i praktyczne przeciwdziałanie ich wystąpieniu.1
T-W-4C.d. technologia uprawy pszenicy: nawożenie – ustalanie dawek poszczególnych makroskładników N,P,K,Mg i dostosowanie terminów ich stosowania do potrzeb nawozowych pszenicy w poszczególnych etapach wzrostu i rozwoju w różnych warunkach siedliska; nawożenie mikroelementami.1
T-W-5C.d. technologia uprawy pszenicy: integrowane programy nawożenia dolistnego azotem i mikroelementami oraz ochrony pszenicy przed chwastami, wyleganiem, chorobami i szkodnikami.1
T-W-6Technologia uprawy żyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej. Możliwe uproszczenia w uprawie.2
T-W-7Technologia uprawy pszenżyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie.1
T-W-8Technologia uprawy jęczmienia i owsa w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie zbóż i skutki tych uproszczeń.2
T-W-9Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych, mieszankach gatunkowych zbożowych i zbożowo-strączkowych. Wybrane zagadnienia z agrotechniki innych zbóż.2
T-W-10Znaczenie gospodarcze gatunków roślin strączkowych w różnych systemach gospodarowania. Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki grochu i bobiku w uprawie na nasiona.2
T-W-11Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki łubinu żółtego, wąskolistnego i białego w uprawie na nasiona.2
T-W-12Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki pozostałych gatunków roślin strączkowych w uprawie na nasiona. Technika uprawy wybranych gatunków z przeznaczeniem na zielonkę.2
T-W-13Znaczenie gospodarcze gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych. Walory ekologiczne, wymagania siedliskowe, rejonizacja uprawy.2
T-W-14Elementy agrotechniki koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowe: miejsce w zmianowaniu, sposoby siewu i dobór roślin ochronnych, nawożenie i zasady użytkowania w roku siewu i w kolejnych latach użytkowania.2
22

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych6
A-A-2Udział w konsultacjach przedmiotowych6
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeń3
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział studenta w ćwiczeniach laboratoryjnych12
A-L-2Udział w konsultacjach przedmiotowych4
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych15
A-L-4Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń14
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - zajęcia terenowe

KODForma aktywnościGodziny
A-T-1uczestnictwo w zajęciach3
A-T-2Udział w konsultacjach przedmiotowych2
A-T-3Przygotowanie do ćwiczeń terenowych10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach22
A-W-2Udział w konsultacjach8
A-W-3studiowanie literatury przedmiotu15
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C19_W01W zakresie wiedzy student zna podstawowe technologie uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, potrafi wykorzystać ich potencjał produkcyjny prowadząc intensywną i zrównoważoną gospodarkę środkami produkcji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-W-7Technologia uprawy pszenżyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie.
T-W-8Technologia uprawy jęczmienia i owsa w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie zbóż i skutki tych uproszczeń.
T-W-10Znaczenie gospodarcze gatunków roślin strączkowych w różnych systemach gospodarowania. Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki grochu i bobiku w uprawie na nasiona.
T-W-9Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych, mieszankach gatunkowych zbożowych i zbożowo-strączkowych. Wybrane zagadnienia z agrotechniki innych zbóż.
T-W-13Znaczenie gospodarcze gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych. Walory ekologiczne, wymagania siedliskowe, rejonizacja uprawy.
T-W-6Technologia uprawy żyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej. Możliwe uproszczenia w uprawie.
T-W-2Aktualna i perspektywiczna technologia uprawy pszenicy ozimej i jarej w aspekcie kształtowania wielkości i jakości plonu ziarna (paszowe, chlebowe). Główne elementy tych technologii: stanowisko w zmianowaniu: uwarunkowania biologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, przedsiewna uprawa gleby po różnych przedplonach.
Metody nauczaniaM-5ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykład problemowy
M-6ćwiczenia terenowe
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-4pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć podanych na wykładach i ćwiczeniach
3,0Student zna niektóre podstawowe pojęcia, poprawne definiuje niektóre z nich
3,5Student zna podstawowe pojęcia, lecz nie w pełni wykazuje zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać podstawowe gatunki roślin polowych
4,0Student zna podstawowe pojęcia i potrafi w analityczny sposób je porównać, potrafi rozpoznać większość omawianych gatunków roślin polowych
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie podane na wykładach pojęcia i potrafi wskazać zależności pomiędzy nimi, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie podane pojęcia, wskazać zależności pomiędzy nimi oraz podać uzasadnienie wyboru, potrafi rozpoznać wszystkie gatunki roślin polowych i wskazać główne różnice w technologii uprawy
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C19_U01Student umie dobierać gatunki roślin rolniczych do różnych warunków siedliskowych. Potrafi zaplanować i ocenić technologię produkcji określonego surowca
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-A-2Znaczenie i charakterystyka gatunków i podgatunków pszenicy. Specyficzne cechy morfologiczne ważne przy identyfikacji gatunków/odmian. Charakterystyka i porównanie odmian hodowlanych pszenicy ozimej i jarej pod względem plenności, jakości ziarna i innych cech użytkowych.
T-A-3Kukurydza: charakterystyka botaniczna, wzrost i rozwój, kierunki użytkowe, charakterystyka i dobór odmian hodowlanych do warunków siedliskowych i kierunku użytkowego.
T-A-4Bobik, groch, łubin biały, wąskolistny i żółty - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian.
T-A-6Omówienie głównych cech poszczególnych gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych: koniczyny czerwonej, białej, szwedzkiej, inkarnatki i perskiej, lucerny siewnej, mieszańcowej i chmielowej, komonicy rożkowej, esparcety siewnej oraz nostrzyku w różnych stadiach rozwojowych.
T-A-5Wyka jara i ozima, soja, soczewica i seradela - wzrost i rozwój – modyfikacje w przebiegu poszczególnych jego etapów oraz kształtowaniu organów wegetatywnych i generatywnych w zależności od czynników siedliska i zabiegów agrotechnicznych. Kierunki w hodowli i charakterystyka aktualnie uprawianych odmian. Repetytorium i zaliczenie ćwiczeń z roślin motylkowych grubonasiennych.
Metody nauczaniaM-5ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykład problemowy
M-6ćwiczenia terenowe
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-4pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać gatunków roślin rolniczych przeznaczonych do produkcji biomasy do warunków siedliskowych
3,0Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych
3,5Student potrafi dobrać niektóre gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna ogólny schemat technologii uprawy
4,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wybranych gatunków
4,5Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki większości poznanych gatunków
5,0Student potrafi dobrać gatunki roślin rolniczych do warunków siedliskowych i zna zasady poprawnej agrotechniki wszystkich poznanych gatunków
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C19_K01Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów roślin rolniczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie podstawowych gatunków roślin uprawnych, w tym zapoznanie z biologią tych gatunków, wpływie warunków agroekologicznych na wielkość i zmienność uzyskiwanych plonów oraz przedstawienie podstawowej technologii uprawy, nawożenia, pielęgnacji plantacji, przygotowania do zbioru i zbiór oraz znaczenia gospodarczego
Treści programoweT-W-7Technologia uprawy pszenżyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie.
T-W-8Technologia uprawy jęczmienia i owsa w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej i jarej. Możliwe uproszczenia w uprawie zbóż i skutki tych uproszczeń.
T-W-11Wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki łubinu żółtego, wąskolistnego i białego w uprawie na nasiona.
T-W-9Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych, mieszankach gatunkowych zbożowych i zbożowo-strączkowych. Wybrane zagadnienia z agrotechniki innych zbóż.
T-W-13Znaczenie gospodarcze gatunków roślin motylkowych drobnonasiennych. Walory ekologiczne, wymagania siedliskowe, rejonizacja uprawy.
T-W-6Technologia uprawy żyta w zakresie jak w przypadku pszenicy ozimej. Możliwe uproszczenia w uprawie.
T-W-14Elementy agrotechniki koniczyny czerwonej i lucerny mieszańcowe: miejsce w zmianowaniu, sposoby siewu i dobór roślin ochronnych, nawożenie i zasady użytkowania w roku siewu i w kolejnych latach użytkowania.
T-W-2Aktualna i perspektywiczna technologia uprawy pszenicy ozimej i jarej w aspekcie kształtowania wielkości i jakości plonu ziarna (paszowe, chlebowe). Główne elementy tych technologii: stanowisko w zmianowaniu: uwarunkowania biologiczne, gospodarcze i ekonomiczne, przedsiewna uprawa gleby po różnych przedplonach.
Metody nauczaniaM-5ćwiczenia laboratoryjne
M-3wykład problemowy
M-6ćwiczenia terenowe
M-2Prezentacje multimedialne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-4pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian
S-4Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje zrozumienia podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,0Student wykazuje zrozumienie niektórych z podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
3,5Student wykazuje zrozumienie większości podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych
4,0Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna podstawy agrotechniki
4,5Student wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę głównych gatunków roślin rolniczych
5,0wykazuje zrozumienie podstawowych procesów wpływających na uprawę roślin rolniczych i zna agrotechnikę większości gatunków roślin produkcji polowej i jej wpływ na wielkość i jakość plonu