Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Produkcja zwierzęca:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Produkcja zwierzęca
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Wójcik <Jerzy.Wojcik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Maria Kawęcka <Maria.Kawecka@zut.edu.pl>, Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>, Małgorzata Szewczuk <Malgorzata.Szewczuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 18 1,50,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 18 1,50,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z budowy oraz funkcjonowania organizmu zwierząt gospodarskich.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat znaczenia gospodarczego bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, typów użytkowych oraz ras hodowanych w Polsce i na świecie, żywienia i użytkowania zwierząt gospodarskich oraz technologii chowu różnych grup produkcyjnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozród bydła. Wychów i żywienie cieląt oraz młodego bydła.2
T-A-2Techniki pozyskiwania mleka. Metody oceny użytkowości mlecznej bydła. Wymagania jakościowe mleka surowego. Metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Ocena umięśnienia i otłuszczenia tuszy według systemu EUROP.3
T-A-3Rozród owiec i kóz. Uzytkowanie mięsne, wełniste i mleczne owiec i kóz.2
T-A-4Charakterystyka cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej.2
T-A-5Programowanie produkcji stada świń.1
T-A-6Żywienie świń, podstawowa charakterystyka pasz, normy, dawki.1
T-A-7Określanie norm żywieniowych dla poszczególnych grup produkcyjnych świń.2
T-A-8Fotoklimat pomieszczeń inwentarskich. Promieniowanie słoneczne. Wpływ promieniowania na zwierzęta. Metody pomiaru natężenia promieniowania. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wskaźniki oświetlenia. Termoregulacja i termometria. Wpływ temperatury na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Wskaźniki wilgotności. Układy termiczno – wilgotnościowe. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach gospodarskich. Metody oznaczania szkodliwych domieszek gazowych w pomieszczeniach inwentarskich. Biologiczne zanieczyszczenia powietrza. Metody oznaczania drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Zapylenie i mikroflora powietrza pomieszczeń, metody oznaczania.2
T-A-9Metody sumarycznej oceny wyników klimatycznych. Ochładzanie i katatermometria. Techniki pomiarów katatermometrycznych. Ruch powietrza i anemometria. Sposoby pomiaru ruchu powietrza. Ciśnienie atmosferyczne i barometria. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wentylacja pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt.1
T-A-10Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. Metody poskramiania świn, bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Badanie kliniczne zwierząt zdrowych (badanie ciepłoty ciała, tętna i oddechów, błon śluzowych, wezłów chłonnych). Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Sposoby podawania leków. Apteczka weterynaryjna.2
18
wykłady
T-W-1Znaczenie gospodarcze bydła. Rozmieszczenie i stan hodowli bydła w Polsce i na świecie. Kierunki produkcji. Rasy bydła hodowane w Polsce. Rasy bydła mlecznego oraz mięsnego i ich przydatność w różnych technologiach produkcji.3
T-W-2Użytkowanie mleczne i mięsne bydła. Czynniki wpływające na ilość i jakość pozyskiwanego mleka i mięsa wołowego. Systemy i rodzaje opasu oraz kategorie opasanego bydła.2
T-W-3Żywienie bydła. Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia oraz w kolejnych okresach laktacji. Najczęściej stosowane technologie żywienia bydła. Żywienie krów mamek oraz bydła opasowego.3
T-W-4Znaczenie gospodarcze owiec i kóz. Typy użytkowe i najważniejsze rasy owiec i kóz w Polsce i na świecie. Żywienie różnych grup produkcyjnych owiec i kóz.1
T-W-5Produkcja świń w Polsce na tle pozostałych krajów Europy i świata. Cechy związane z użytkowaniem świń. Typy użytkowe i rasy świń hodowane w kraju. Organizacyjne formy produkcji - organizacja hodowli i chowu świn w Polsce.2
T-W-6Czynniki decydujące o efektywności produkcji świń. Specyfika żywienia świń. Żywienie poszczególnych grup produkcyjnych świń. Podstawy organizacji rozrodu świń i wychów prosiąt.2
T-W-7Rola i znaczenie optymalizacji środowiska hodowlanego. Wpływ warunków utrzymania na zdrowie zwierząt. Dobrostan zwierząt gospodarskich i metody jego oceny.Profilaktyka wybranych chorób zwierząt. Przykłady programów profilaktycznych.2
T-W-8Mikroklimat pomieszczen inwentarskich. Ogólne wymogi zoohigieniczne w budynkach inwentarskich.3
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowanie się do kolokwiów i zaliczenia ćwiczeń.12
A-A-3Uczestnictwo w zajęciach.18
45
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.18
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów i zaliczenia wykładów.10
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad infomacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacja multimedialna przy wykorzystaniu komputera i projektora.
M-3Praca w grupach
M-4Filmy tematyczne
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Objaśnienia wykonywanych zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych wykładów - kolokwia cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych ćwiczeń - kolokwia cząstkowe.
S-3Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z wykładów - średnia z ocen z zaliczeń cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych.
S-4Ocena podsumowująca: Końcowa ocena z ćwiczeń - średnia z ocen z zaliczeń cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C13_W01
Student zna i umie scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie z uwzględnieniem ich przydatności w różnych technologiach produkcji. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
ROL_1A_W13R1A_W04, R1A_W05InzA_W02C-1T-W-6, T-W-5, T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-8, T-W-1, T-A-6, T-A-9, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-7, T-A-10, T-A-8M-2, M-5, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C13_U01
W wyniku przeprowadzonych zajeć student potrafi dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, prawidłowo żywić i użytkować zwierzęta gospodarskie oraz ocenić ich wyniki produkcyjne. Student potrafi opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
ROL_1A_U06R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-4, T-W-7, T-W-3, T-W-2, T-W-8, T-A-6, T-A-9, T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-A-7, T-A-10, T-A-8M-6, M-3, M-2, M-5, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C13_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Student jest świadomy znaczenia etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt gospodarskich.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K05R1A_K01, R1A_K05, R1A_K07C-1T-W-3, T-W-8, T-A-6, T-A-9, T-A-1, T-A-10, T-A-8M-3, M-2, M-5, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C13_W01
Student zna i umie scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie z uwzględnieniem ich przydatności w różnych technologiach produkcji. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
2,0Student nie zna kierunków produkcji zwierzęcej oraz nie rozumie ich znaczenia gospodarczego. Nie rozróżnia ras bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie. Nie umie opisać wpływu różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Nie zna i nie potrafi opisać najcześciej stosowanych technologii w produkcji zwierzęcej. Nie zna metod oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz nie umie opisać wpływu różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,0Student zna kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, ale nie potrafi ich opisać. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej, ale nie umie ich opisać. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich i potrafi je ogólnie scharakteryzować. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,5Student zna kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, potrafi je ogólnie scharakteryzować. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Potrafi ogólnie opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Charakteryzuje metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Student zna i umie ogólnie scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, ogólnie charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Charakteryzuje różne czynniki mające wpływ na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,5Student zna i umie szczegółowo scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi szczegółowo opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna i umie scharakteryzować metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie szczegółwo opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
5,0Student zna i umie szczegółowo scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i szczegółowo charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, wnikliwie charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Umie gruntownie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi szczegółowo opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna i umie szczegółowo scharakteryzować metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie szczegółwo opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C13_U01
W wyniku przeprowadzonych zajeć student potrafi dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, prawidłowo żywić i użytkować zwierzęta gospodarskie oraz ocenić ich wyniki produkcyjne. Student potrafi opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
2,0Student nie potrafi: dobrać najczęściej utrzymywanych ras zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt. Student nie potrafi opisać wpływu czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,0Student, z wydatną pomocą prowadzącego, potrafi: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,5Student, z nieznaczną pomocą prowadzącego, potrafi: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Student potrafi samodzielnie popełniając nieznaczne błędy: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,5Student potrafi samodzielnie nie popełniając błędów: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
5,0Student potrafi samodzielnie nie popełniając błędów: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.Student potrafi ocenić zgrożenia wynikające z nieprawidłowego żywienia i utrzymania zwierząt

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C13_K01
Student rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Student jest świadomy znaczenia etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt gospodarskich.
2,0Student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela. Etyczne postępowanie w prawidłowym użytkowaniu zwierząt jest mu obojętne, a niekiedy wręcz ma do niego wrogie nastawienie.
3,0Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Etyczne postępowanie w prawidłowym użytkowaniu zwierząt jest mu obojętne.
3,5Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela. Jest umiarkowanie zainteresowany etycznym postępowaniem w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
4,0Student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie. Jest zainteresowany etycznym postępowaniem w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
4,5Student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela. Student w pełni rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Wykazuje duże zrozumienie wobec etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
5,0Student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela. Student w pełni rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma pełną świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy, jest w pełni zaangażowany. Wykazuje pełne zrozumienie wobec etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.

Literatura podstawowa

  1. Litwińczuk Z. i Szulc T. (red), Hodowla i użytkowanie bydła., PWRiL., Warszawa., 2005
  2. Kamieniecki H. (red.), Hodowla bydła. Skrypt., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie., Szczecin, 2002
  3. Grudniewska B. (red.), Hodowla i użytkowanie świń, ART Olsztyn, Olsztyn, 1998
  4. Czarnecki R. (red.), Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej, AR Szczecin, Szczecin, 2002
  5. Lachowski W., Szewczuk M., Chów i hodowla owiec i kóz. Skrypt., Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2008
  6. Kołacz R., Dobrzanski Z., Higiena i dobrostan zwierzat gospodarskich, Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Szulc T. (red.), Chów i hodowla zwierząt., Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu., Wrocław, 2005
  2. Kosla T., Metody badan z higieny zwierzat i prewencji weterynaryjnej, SGGW, Warszawa, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozród bydła. Wychów i żywienie cieląt oraz młodego bydła.2
T-A-2Techniki pozyskiwania mleka. Metody oceny użytkowości mlecznej bydła. Wymagania jakościowe mleka surowego. Metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Ocena umięśnienia i otłuszczenia tuszy według systemu EUROP.3
T-A-3Rozród owiec i kóz. Uzytkowanie mięsne, wełniste i mleczne owiec i kóz.2
T-A-4Charakterystyka cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej.2
T-A-5Programowanie produkcji stada świń.1
T-A-6Żywienie świń, podstawowa charakterystyka pasz, normy, dawki.1
T-A-7Określanie norm żywieniowych dla poszczególnych grup produkcyjnych świń.2
T-A-8Fotoklimat pomieszczeń inwentarskich. Promieniowanie słoneczne. Wpływ promieniowania na zwierzęta. Metody pomiaru natężenia promieniowania. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wskaźniki oświetlenia. Termoregulacja i termometria. Wpływ temperatury na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Wskaźniki wilgotności. Układy termiczno – wilgotnościowe. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach gospodarskich. Metody oznaczania szkodliwych domieszek gazowych w pomieszczeniach inwentarskich. Biologiczne zanieczyszczenia powietrza. Metody oznaczania drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Zapylenie i mikroflora powietrza pomieszczeń, metody oznaczania.2
T-A-9Metody sumarycznej oceny wyników klimatycznych. Ochładzanie i katatermometria. Techniki pomiarów katatermometrycznych. Ruch powietrza i anemometria. Sposoby pomiaru ruchu powietrza. Ciśnienie atmosferyczne i barometria. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wentylacja pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt.1
T-A-10Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. Metody poskramiania świn, bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Badanie kliniczne zwierząt zdrowych (badanie ciepłoty ciała, tętna i oddechów, błon śluzowych, wezłów chłonnych). Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Sposoby podawania leków. Apteczka weterynaryjna.2
18

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Znaczenie gospodarcze bydła. Rozmieszczenie i stan hodowli bydła w Polsce i na świecie. Kierunki produkcji. Rasy bydła hodowane w Polsce. Rasy bydła mlecznego oraz mięsnego i ich przydatność w różnych technologiach produkcji.3
T-W-2Użytkowanie mleczne i mięsne bydła. Czynniki wpływające na ilość i jakość pozyskiwanego mleka i mięsa wołowego. Systemy i rodzaje opasu oraz kategorie opasanego bydła.2
T-W-3Żywienie bydła. Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia oraz w kolejnych okresach laktacji. Najczęściej stosowane technologie żywienia bydła. Żywienie krów mamek oraz bydła opasowego.3
T-W-4Znaczenie gospodarcze owiec i kóz. Typy użytkowe i najważniejsze rasy owiec i kóz w Polsce i na świecie. Żywienie różnych grup produkcyjnych owiec i kóz.1
T-W-5Produkcja świń w Polsce na tle pozostałych krajów Europy i świata. Cechy związane z użytkowaniem świń. Typy użytkowe i rasy świń hodowane w kraju. Organizacyjne formy produkcji - organizacja hodowli i chowu świn w Polsce.2
T-W-6Czynniki decydujące o efektywności produkcji świń. Specyfika żywienia świń. Żywienie poszczególnych grup produkcyjnych świń. Podstawy organizacji rozrodu świń i wychów prosiąt.2
T-W-7Rola i znaczenie optymalizacji środowiska hodowlanego. Wpływ warunków utrzymania na zdrowie zwierząt. Dobrostan zwierząt gospodarskich i metody jego oceny.Profilaktyka wybranych chorób zwierząt. Przykłady programów profilaktycznych.2
T-W-8Mikroklimat pomieszczen inwentarskich. Ogólne wymogi zoohigieniczne w budynkach inwentarskich.3
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie się do zajęć audytoryjnych.15
A-A-2Przygotowanie się do kolokwiów i zaliczenia ćwiczeń.12
A-A-3Uczestnictwo w zajęciach.18
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.18
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów.12
A-W-3Przygotowanie się do kolokwiów i zaliczenia wykładów.10
A-W-4Czytanie wskazanej literatury.5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_W01Student zna i umie scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie z uwzględnieniem ich przydatności w różnych technologiach produkcji. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W13Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat znaczenia gospodarczego bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, typów użytkowych oraz ras hodowanych w Polsce i na świecie, żywienia i użytkowania zwierząt gospodarskich oraz technologii chowu różnych grup produkcyjnych.
Treści programoweT-W-6Czynniki decydujące o efektywności produkcji świń. Specyfika żywienia świń. Żywienie poszczególnych grup produkcyjnych świń. Podstawy organizacji rozrodu świń i wychów prosiąt.
T-W-5Produkcja świń w Polsce na tle pozostałych krajów Europy i świata. Cechy związane z użytkowaniem świń. Typy użytkowe i rasy świń hodowane w kraju. Organizacyjne formy produkcji - organizacja hodowli i chowu świn w Polsce.
T-W-4Znaczenie gospodarcze owiec i kóz. Typy użytkowe i najważniejsze rasy owiec i kóz w Polsce i na świecie. Żywienie różnych grup produkcyjnych owiec i kóz.
T-W-7Rola i znaczenie optymalizacji środowiska hodowlanego. Wpływ warunków utrzymania na zdrowie zwierząt. Dobrostan zwierząt gospodarskich i metody jego oceny.Profilaktyka wybranych chorób zwierząt. Przykłady programów profilaktycznych.
T-W-3Żywienie bydła. Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia oraz w kolejnych okresach laktacji. Najczęściej stosowane technologie żywienia bydła. Żywienie krów mamek oraz bydła opasowego.
T-W-2Użytkowanie mleczne i mięsne bydła. Czynniki wpływające na ilość i jakość pozyskiwanego mleka i mięsa wołowego. Systemy i rodzaje opasu oraz kategorie opasanego bydła.
T-W-8Mikroklimat pomieszczen inwentarskich. Ogólne wymogi zoohigieniczne w budynkach inwentarskich.
T-W-1Znaczenie gospodarcze bydła. Rozmieszczenie i stan hodowli bydła w Polsce i na świecie. Kierunki produkcji. Rasy bydła hodowane w Polsce. Rasy bydła mlecznego oraz mięsnego i ich przydatność w różnych technologiach produkcji.
T-A-6Żywienie świń, podstawowa charakterystyka pasz, normy, dawki.
T-A-9Metody sumarycznej oceny wyników klimatycznych. Ochładzanie i katatermometria. Techniki pomiarów katatermometrycznych. Ruch powietrza i anemometria. Sposoby pomiaru ruchu powietrza. Ciśnienie atmosferyczne i barometria. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wentylacja pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt.
T-A-5Programowanie produkcji stada świń.
T-A-1Rozród bydła. Wychów i żywienie cieląt oraz młodego bydła.
T-A-2Techniki pozyskiwania mleka. Metody oceny użytkowości mlecznej bydła. Wymagania jakościowe mleka surowego. Metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Ocena umięśnienia i otłuszczenia tuszy według systemu EUROP.
T-A-3Rozród owiec i kóz. Uzytkowanie mięsne, wełniste i mleczne owiec i kóz.
T-A-4Charakterystyka cech użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej trzody chlewnej.
T-A-7Określanie norm żywieniowych dla poszczególnych grup produkcyjnych świń.
T-A-10Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. Metody poskramiania świn, bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Badanie kliniczne zwierząt zdrowych (badanie ciepłoty ciała, tętna i oddechów, błon śluzowych, wezłów chłonnych). Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Sposoby podawania leków. Apteczka weterynaryjna.
T-A-8Fotoklimat pomieszczeń inwentarskich. Promieniowanie słoneczne. Wpływ promieniowania na zwierzęta. Metody pomiaru natężenia promieniowania. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wskaźniki oświetlenia. Termoregulacja i termometria. Wpływ temperatury na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Wskaźniki wilgotności. Układy termiczno – wilgotnościowe. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach gospodarskich. Metody oznaczania szkodliwych domieszek gazowych w pomieszczeniach inwentarskich. Biologiczne zanieczyszczenia powietrza. Metody oznaczania drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Zapylenie i mikroflora powietrza pomieszczeń, metody oznaczania.
Metody nauczaniaM-2Prezentacja multimedialna przy wykorzystaniu komputera i projektora.
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wyklad infomacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych ćwiczeń - kolokwia cząstkowe.
S-1Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych wykładów - kolokwia cząstkowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna kierunków produkcji zwierzęcej oraz nie rozumie ich znaczenia gospodarczego. Nie rozróżnia ras bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie. Nie umie opisać wpływu różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Nie zna i nie potrafi opisać najcześciej stosowanych technologii w produkcji zwierzęcej. Nie zna metod oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz nie umie opisać wpływu różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,0Student zna kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, ale nie potrafi ich opisać. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej, ale nie umie ich opisać. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich i potrafi je ogólnie scharakteryzować. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,5Student zna kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Rozróżnia rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, potrafi je ogólnie scharakteryzować. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Potrafi ogólnie opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Charakteryzuje metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie ogólnie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Student zna i umie ogólnie scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, ogólnie charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Charakteryzuje różne czynniki mające wpływ na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,5Student zna i umie szczegółowo scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Umie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi szczegółowo opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna i umie scharakteryzować metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie szczegółwo opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
5,0Student zna i umie szczegółowo scharakteryzować kierunki produkcji zwierzęcej oraz rozumie ich znaczenie gospodarcze. Wymienia i szczegółowo charakteryzuje rasy bydła, owiec i kóz oraz świń hodowanych w Polsce i na świecie, wnikliwie charakteryzuje ich przydatność w różnych technologiach produkcji. Umie gruntownie opisać wpływ różnych czynników na ilość i jakość mleka oraz mięsa produkowanego przez zwierzęta gospodarskie. Zna i potrafi szczegółowo opisać najcześciej stosowane technologie w produkcji zwierzęcej. Zna i umie szczegółowo scharakteryzować metody oceny użytkowości różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Umie szczegółwo opisać wpływ różnych czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_U01W wyniku przeprowadzonych zajeć student potrafi dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, prawidłowo żywić i użytkować zwierzęta gospodarskie oraz ocenić ich wyniki produkcyjne. Student potrafi opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U06Potrafi opisać wymagania stawiane przy chowie podstawowych zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat znaczenia gospodarczego bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, typów użytkowych oraz ras hodowanych w Polsce i na świecie, żywienia i użytkowania zwierząt gospodarskich oraz technologii chowu różnych grup produkcyjnych.
Treści programoweT-W-4Znaczenie gospodarcze owiec i kóz. Typy użytkowe i najważniejsze rasy owiec i kóz w Polsce i na świecie. Żywienie różnych grup produkcyjnych owiec i kóz.
T-W-7Rola i znaczenie optymalizacji środowiska hodowlanego. Wpływ warunków utrzymania na zdrowie zwierząt. Dobrostan zwierząt gospodarskich i metody jego oceny.Profilaktyka wybranych chorób zwierząt. Przykłady programów profilaktycznych.
T-W-3Żywienie bydła. Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia oraz w kolejnych okresach laktacji. Najczęściej stosowane technologie żywienia bydła. Żywienie krów mamek oraz bydła opasowego.
T-W-2Użytkowanie mleczne i mięsne bydła. Czynniki wpływające na ilość i jakość pozyskiwanego mleka i mięsa wołowego. Systemy i rodzaje opasu oraz kategorie opasanego bydła.
T-W-8Mikroklimat pomieszczen inwentarskich. Ogólne wymogi zoohigieniczne w budynkach inwentarskich.
T-A-6Żywienie świń, podstawowa charakterystyka pasz, normy, dawki.
T-A-9Metody sumarycznej oceny wyników klimatycznych. Ochładzanie i katatermometria. Techniki pomiarów katatermometrycznych. Ruch powietrza i anemometria. Sposoby pomiaru ruchu powietrza. Ciśnienie atmosferyczne i barometria. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wentylacja pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt.
T-A-5Programowanie produkcji stada świń.
T-A-2Techniki pozyskiwania mleka. Metody oceny użytkowości mlecznej bydła. Wymagania jakościowe mleka surowego. Metody oceny użytkowości mięsnej bydła. Ocena umięśnienia i otłuszczenia tuszy według systemu EUROP.
T-A-3Rozród owiec i kóz. Uzytkowanie mięsne, wełniste i mleczne owiec i kóz.
T-A-7Określanie norm żywieniowych dla poszczególnych grup produkcyjnych świń.
T-A-10Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. Metody poskramiania świn, bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Badanie kliniczne zwierząt zdrowych (badanie ciepłoty ciała, tętna i oddechów, błon śluzowych, wezłów chłonnych). Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Sposoby podawania leków. Apteczka weterynaryjna.
T-A-8Fotoklimat pomieszczeń inwentarskich. Promieniowanie słoneczne. Wpływ promieniowania na zwierzęta. Metody pomiaru natężenia promieniowania. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wskaźniki oświetlenia. Termoregulacja i termometria. Wpływ temperatury na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Wskaźniki wilgotności. Układy termiczno – wilgotnościowe. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach gospodarskich. Metody oznaczania szkodliwych domieszek gazowych w pomieszczeniach inwentarskich. Biologiczne zanieczyszczenia powietrza. Metody oznaczania drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Zapylenie i mikroflora powietrza pomieszczeń, metody oznaczania.
Metody nauczaniaM-6Objaśnienia wykonywanych zadań
M-3Praca w grupach
M-2Prezentacja multimedialna przy wykorzystaniu komputera i projektora.
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wyklad infomacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych ćwiczeń - kolokwia cząstkowe.
S-1Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych wykładów - kolokwia cząstkowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi: dobrać najczęściej utrzymywanych ras zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt. Student nie potrafi opisać wpływu czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,0Student, z wydatną pomocą prowadzącego, potrafi: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
3,5Student, z nieznaczną pomocą prowadzącego, potrafi: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,0Student potrafi samodzielnie popełniając nieznaczne błędy: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
4,5Student potrafi samodzielnie nie popełniając błędów: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.
5,0Student potrafi samodzielnie nie popełniając błędów: dobrać najczęściej utrzymywane rasy zwierząt gospodarskich do stosowanej technologii produkcji, opracować dawki żywieniowe z uwzględnieniem specyfiki żywienia poszczegółnych gatunków zwierząt gospodarskich, ocenić wyniki produkcyjne zwierząt, opisać wpływ czynników środowiskowych na zdrowie i produkcyjność zwierząt.Student potrafi ocenić zgrożenia wynikające z nieprawidłowego żywienia i utrzymania zwierząt
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_K01Student rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Student jest świadomy znaczenia etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt gospodarskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat znaczenia gospodarczego bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, typów użytkowych oraz ras hodowanych w Polsce i na świecie, żywienia i użytkowania zwierząt gospodarskich oraz technologii chowu różnych grup produkcyjnych.
Treści programoweT-W-3Żywienie bydła. Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia oraz w kolejnych okresach laktacji. Najczęściej stosowane technologie żywienia bydła. Żywienie krów mamek oraz bydła opasowego.
T-W-8Mikroklimat pomieszczen inwentarskich. Ogólne wymogi zoohigieniczne w budynkach inwentarskich.
T-A-6Żywienie świń, podstawowa charakterystyka pasz, normy, dawki.
T-A-9Metody sumarycznej oceny wyników klimatycznych. Ochładzanie i katatermometria. Techniki pomiarów katatermometrycznych. Ruch powietrza i anemometria. Sposoby pomiaru ruchu powietrza. Ciśnienie atmosferyczne i barometria. Pomiar ciśnienia atmosferycznego. Wentylacja pomieszczeń inwentarskich dla zwierząt.
T-A-1Rozród bydła. Wychów i żywienie cieląt oraz młodego bydła.
T-A-10Zasady obchodzenia się ze zwierzętami. Metody poskramiania świn, bydła, trzody chlewnej, owiec i koni. Badanie kliniczne zwierząt zdrowych (badanie ciepłoty ciała, tętna i oddechów, błon śluzowych, wezłów chłonnych). Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Sposoby podawania leków. Apteczka weterynaryjna.
T-A-8Fotoklimat pomieszczeń inwentarskich. Promieniowanie słoneczne. Wpływ promieniowania na zwierzęta. Metody pomiaru natężenia promieniowania. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wskaźniki oświetlenia. Termoregulacja i termometria. Wpływ temperatury na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. Wskaźniki wilgotności. Układy termiczno – wilgotnościowe. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach gospodarskich. Metody oznaczania szkodliwych domieszek gazowych w pomieszczeniach inwentarskich. Biologiczne zanieczyszczenia powietrza. Metody oznaczania drobnoustrojów w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Zapylenie i mikroflora powietrza pomieszczeń, metody oznaczania.
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-2Prezentacja multimedialna przy wykorzystaniu komputera i projektora.
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-1Wyklad infomacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych ćwiczeń - kolokwia cząstkowe.
S-1Ocena formująca: Zaliczenia w formie pisemnej z przeprowadzonych wykładów - kolokwia cząstkowe.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela. Etyczne postępowanie w prawidłowym użytkowaniu zwierząt jest mu obojętne, a niekiedy wręcz ma do niego wrogie nastawienie.
3,0Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. Etyczne postępowanie w prawidłowym użytkowaniu zwierząt jest mu obojętne.
3,5Student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela. Jest umiarkowanie zainteresowany etycznym postępowaniem w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
4,0Student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie. Jest zainteresowany etycznym postępowaniem w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
4,5Student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela. Student w pełni rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy. Wykazuje duże zrozumienie wobec etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.
5,0Student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela. Student w pełni rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma pełną świadomość konieczności uzupełniania swojej wiedzy, jest w pełni zaangażowany. Wykazuje pełne zrozumienie wobec etycznego postępowania w prawidłowym użytkowaniu zwierząt.