Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Hodowla roślin i biotechnologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hodowla roślin i biotechnologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>, Danuta Kulpa <Danuta.Kulpa@zut.edu.pl>, Piotr Masojć <Piotr.Masojc@zut.edu.pl>, Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 18 2,00,47egzamin
laboratoriaL7 6 1,00,24zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 12 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw botaniki ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów rozmnażania się roślin.
W-2Znajomość podstaw genetyki klasycznej i molekularnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z klasycznymi i biotechnologicznymi metodami hodowli odmian roślin uprawnych, znaczeniem tych odmian dla współczesnego rolnictwa oraz kryteriami doboru odmian do potrzeb rolnika.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Organizacja i technika procesu hodowlanego. Planowanie zasiewów szkółek i doświadczeń hodowlanych2
T-A-2Metody oceny odporności roślin na choroby, wyleganie i porastanie2
T-A-3Technika selekcji masowej i indywidualnej. Ocena skuteczności selekcji.2
T-A-4Analiza wyników doświadczeń odmianowych – ocena plonowania oraz jakości technologicznej odmian zbóż2
T-A-5Zasady diagnostyki molekularnej i selekcja z wykorzystaniem markerów molekularnych - analiza elektroforegramów2
T-A-6Ocena podobieństwa genetycznego materiałów hodowlanych2
12
laboratoria
T-L-1Pobieranie prób do badań. Izolacja DNA.2
T-L-2Analizy metodą PCR2
T-L-3Elektroforeza fragmentów DNA2
6
wykłady
T-W-1Pojęcie odmiany roślin uprawnych (cultivar). Znaczenie hodowli roślin oraz nasiennictwa we współczesnym rolnictwie.1
T-W-2Systemy rozmnażania się roślin. Mechanizmy zapewniające obcozapłodnienie i samozapłodnienie. Struktura genetyczna populacji roślin uprawnych1
T-W-3Materiał wyjściowy dla hodowli. Ośrodki pochodzenia gatunków roślin uprawnych. Kreowanie zmienności dziedzicznej dla potrzeb hodowli. Krzyżowania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.2
T-W-4Podstawowe cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.2
T-W-5Selekcja i miary skuteczności selekcji. Metody hodowli odmian konwencjonalnych.4
T-W-6Hodowla odmian mieszańcowych i syntetycznych. Zastosowanie zjawisk jałowości pyłku i samoniezgodności3
T-W-7Rejestracja odmian i hodowla zachowawcza.1
T-W-8Metody biotechnologiczne w hodowli roślin. Odmiany modyfikowane genetycznie – zasięg uprawy, korzyści i zagrożenia, uwarunkowania prawne2
T-W-9Podstawy inżynierii genetycznej. Metody transformowania roślin.2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach8
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury do przedmiotu, powtórzenie materiału i przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego22
30
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach6
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury do przedmiotu24
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu42
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia praktyczne w terenie

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa (raport)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C07_W01
Student potrafi opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnić w jaki sposób można w hodowli wykorzystać metody biotechnologiczne oraz jakie korzyści i jakie zagorżenia mogą wynikać z ich stosowania.
ROL_1A_W16R1A_W05C-1T-L-1, T-A-1, T-A-4, T-A-2, T-A-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-9, T-W-8, T-W-7, T-W-5M-3, M-2, M-1, M-4S-1, S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C07_U01
Student potrafi scharakteryzować odmiany roślin uprawnych i dokonać doboru odmian do potrzeb gospodarstwa oraz zaprezentować ten wybór zainteresowanym osobom/podmiotom gospodarczym
ROL_1A_U13R1A_U02C-1T-A-4, T-A-2, T-W-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C07_K01
Student potrafi scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz ocenić skutki określonych decyzji w tym zakresie
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-9M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C07_W01
Student potrafi opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnić w jaki sposób można w hodowli wykorzystać metody biotechnologiczne oraz jakie korzyści i jakie zagorżenia mogą wynikać z ich stosowania.
2,0Student nie zna podstawowych metod stosowanych w hodowli roślin i nie wie w jaki sposób można w hodowli wykorzystać metody biotechnologiczne
3,0Student potrafi opisać podstawowe metody stosowane w hodowli roślin, w znikomym stopniu objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli
3,5Student potrafi opisać podstawowe metody stosowane w hodowli roślin oraz objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli
4,0Student potrafi dobrze opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, wskazuje wybrane korzyści lub zagrożenia wynikające z zastosowania tych metod
4,5Student potrafi dokładnie opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, wskazuje korzyści lub zagrożenia wynikające z zastosowania tych metod
5,0Student potrafi bardzo dokładnie opisać metody stosowane w hodowli roślin, precyzyjnie objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, potrafi zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagorżenia wynikające z zastosowania tych metod

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C07_U01
Student potrafi scharakteryzować odmiany roślin uprawnych i dokonać doboru odmian do potrzeb gospodarstwa oraz zaprezentować ten wybór zainteresowanym osobom/podmiotom gospodarczym
2,0Student nie wie czym charakteryzują się odmiany uprawne
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i zna podstawowe kryteria wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i zna kryteria wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
4,5Student ma dobrą wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i dokonuje świadomego wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
5,0Student ma dogłębną wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i dokonuje w pełni świadomego wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C07_K01
Student potrafi scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz ocenić skutki określonych decyzji w tym zakresie
2,0Student nie potrafi scharakteryzować korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzania do uprawy odmian roślin modyfikowanych genetycznie
3,0Student potrafi wybiórczo scharakteryzować korzyści wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
3,5Student potrafi częściowo scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
4,0Student potrafi w stopniu zadowalającym scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
4,5Student potrafi dobrze scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz ogólnie ocenić skutki określonych decyzji w tym zakresie
5,0Student potrafi bardzo dobrze scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz dogłębnie przeanalizować ewentualne skutki określonych decyzji w tym zakresie

Literatura podstawowa

  1. Tarkowski Cz., Genetyka hodowla roślin i nasiennictwo, PWN, Warszawa, 1984
  2. Hoffmann W., Mudra A., Plarre W., Ogólna Hodowla Roślin, PWRiL, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

  1. Duczmal K, Tucholska H., Nasiennictwo, PWRiL, Poznań, 2000, 1

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Organizacja i technika procesu hodowlanego. Planowanie zasiewów szkółek i doświadczeń hodowlanych2
T-A-2Metody oceny odporności roślin na choroby, wyleganie i porastanie2
T-A-3Technika selekcji masowej i indywidualnej. Ocena skuteczności selekcji.2
T-A-4Analiza wyników doświadczeń odmianowych – ocena plonowania oraz jakości technologicznej odmian zbóż2
T-A-5Zasady diagnostyki molekularnej i selekcja z wykorzystaniem markerów molekularnych - analiza elektroforegramów2
T-A-6Ocena podobieństwa genetycznego materiałów hodowlanych2
12

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Pobieranie prób do badań. Izolacja DNA.2
T-L-2Analizy metodą PCR2
T-L-3Elektroforeza fragmentów DNA2
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie odmiany roślin uprawnych (cultivar). Znaczenie hodowli roślin oraz nasiennictwa we współczesnym rolnictwie.1
T-W-2Systemy rozmnażania się roślin. Mechanizmy zapewniające obcozapłodnienie i samozapłodnienie. Struktura genetyczna populacji roślin uprawnych1
T-W-3Materiał wyjściowy dla hodowli. Ośrodki pochodzenia gatunków roślin uprawnych. Kreowanie zmienności dziedzicznej dla potrzeb hodowli. Krzyżowania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.2
T-W-4Podstawowe cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.2
T-W-5Selekcja i miary skuteczności selekcji. Metody hodowli odmian konwencjonalnych.4
T-W-6Hodowla odmian mieszańcowych i syntetycznych. Zastosowanie zjawisk jałowości pyłku i samoniezgodności3
T-W-7Rejestracja odmian i hodowla zachowawcza.1
T-W-8Metody biotechnologiczne w hodowli roślin. Odmiany modyfikowane genetycznie – zasięg uprawy, korzyści i zagrożenia, uwarunkowania prawne2
T-W-9Podstawy inżynierii genetycznej. Metody transformowania roślin.2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach8
A-A-2Samodzielne studiowanie literatury do przedmiotu, powtórzenie materiału i przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego22
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach6
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury do przedmiotu24
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach18
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu42
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C07_W01Student potrafi opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnić w jaki sposób można w hodowli wykorzystać metody biotechnologiczne oraz jakie korzyści i jakie zagorżenia mogą wynikać z ich stosowania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W16Ma podstawową wiedzę z zakresu metod stosowanych w hodowli roślin, biotechnologii i nasiennictwie roślin rolniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z klasycznymi i biotechnologicznymi metodami hodowli odmian roślin uprawnych, znaczeniem tych odmian dla współczesnego rolnictwa oraz kryteriami doboru odmian do potrzeb rolnika.
Treści programoweT-L-1Pobieranie prób do badań. Izolacja DNA.
T-A-1Organizacja i technika procesu hodowlanego. Planowanie zasiewów szkółek i doświadczeń hodowlanych
T-A-4Analiza wyników doświadczeń odmianowych – ocena plonowania oraz jakości technologicznej odmian zbóż
T-A-2Metody oceny odporności roślin na choroby, wyleganie i porastanie
T-A-3Technika selekcji masowej i indywidualnej. Ocena skuteczności selekcji.
T-W-4Podstawowe cele hodowli i metody oceny materiałów hodowlanych.
T-W-1Pojęcie odmiany roślin uprawnych (cultivar). Znaczenie hodowli roślin oraz nasiennictwa we współczesnym rolnictwie.
T-W-2Systemy rozmnażania się roślin. Mechanizmy zapewniające obcozapłodnienie i samozapłodnienie. Struktura genetyczna populacji roślin uprawnych
T-W-3Materiał wyjściowy dla hodowli. Ośrodki pochodzenia gatunków roślin uprawnych. Kreowanie zmienności dziedzicznej dla potrzeb hodowli. Krzyżowania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.
T-W-6Hodowla odmian mieszańcowych i syntetycznych. Zastosowanie zjawisk jałowości pyłku i samoniezgodności
T-W-9Podstawy inżynierii genetycznej. Metody transformowania roślin.
T-W-8Metody biotechnologiczne w hodowli roślin. Odmiany modyfikowane genetycznie – zasięg uprawy, korzyści i zagrożenia, uwarunkowania prawne
T-W-7Rejestracja odmian i hodowla zachowawcza.
T-W-5Selekcja i miary skuteczności selekcji. Metody hodowli odmian konwencjonalnych.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
M-4Ćwiczenia praktyczne w terenie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-3Ocena podsumowująca: Pisemna praca zaliczeniowa (raport)
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych metod stosowanych w hodowli roślin i nie wie w jaki sposób można w hodowli wykorzystać metody biotechnologiczne
3,0Student potrafi opisać podstawowe metody stosowane w hodowli roślin, w znikomym stopniu objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli
3,5Student potrafi opisać podstawowe metody stosowane w hodowli roślin oraz objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli
4,0Student potrafi dobrze opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, wskazuje wybrane korzyści lub zagrożenia wynikające z zastosowania tych metod
4,5Student potrafi dokładnie opisać metody stosowane w hodowli roślin, objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, wskazuje korzyści lub zagrożenia wynikające z zastosowania tych metod
5,0Student potrafi bardzo dokładnie opisać metody stosowane w hodowli roślin, precyzyjnie objaśnia sposoby wykorzystania metod biotechnologicznych w hodowli, potrafi zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagorżenia wynikające z zastosowania tych metod
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C07_U01Student potrafi scharakteryzować odmiany roślin uprawnych i dokonać doboru odmian do potrzeb gospodarstwa oraz zaprezentować ten wybór zainteresowanym osobom/podmiotom gospodarczym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z klasycznymi i biotechnologicznymi metodami hodowli odmian roślin uprawnych, znaczeniem tych odmian dla współczesnego rolnictwa oraz kryteriami doboru odmian do potrzeb rolnika.
Treści programoweT-A-4Analiza wyników doświadczeń odmianowych – ocena plonowania oraz jakości technologicznej odmian zbóż
T-A-2Metody oceny odporności roślin na choroby, wyleganie i porastanie
T-W-1Pojęcie odmiany roślin uprawnych (cultivar). Znaczenie hodowli roślin oraz nasiennictwa we współczesnym rolnictwie.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wie czym charakteryzują się odmiany uprawne
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych
3,5Student ma podstawową wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i zna podstawowe kryteria wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
4,0Student ma ugruntowaną wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i zna kryteria wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
4,5Student ma dobrą wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i dokonuje świadomego wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
5,0Student ma dogłębną wiedzę na temat charakterystyki odmian uprawnych i dokonuje w pełni świadomego wyboru odmian do potrzeb gospodarstwa
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C07_K01Student potrafi scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz ocenić skutki określonych decyzji w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z klasycznymi i biotechnologicznymi metodami hodowli odmian roślin uprawnych, znaczeniem tych odmian dla współczesnego rolnictwa oraz kryteriami doboru odmian do potrzeb rolnika.
Treści programoweT-W-1Pojęcie odmiany roślin uprawnych (cultivar). Znaczenie hodowli roślin oraz nasiennictwa we współczesnym rolnictwie.
T-W-3Materiał wyjściowy dla hodowli. Ośrodki pochodzenia gatunków roślin uprawnych. Kreowanie zmienności dziedzicznej dla potrzeb hodowli. Krzyżowania wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe.
T-W-9Podstawy inżynierii genetycznej. Metody transformowania roślin.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzania do uprawy odmian roślin modyfikowanych genetycznie
3,0Student potrafi wybiórczo scharakteryzować korzyści wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
3,5Student potrafi częściowo scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
4,0Student potrafi w stopniu zadowalającym scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy
4,5Student potrafi dobrze scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz ogólnie ocenić skutki określonych decyzji w tym zakresie
5,0Student potrafi bardzo dobrze scharakteryzować korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzania roślin modyfikowanych genetycznie do uprawy oraz dogłębnie przeanalizować ewentualne skutki określonych decyzji w tym zakresie