Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Nawadnianie roślin rolniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Nawadnianie roślin rolniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 12 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA7 12 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa i chemii środowiska.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze stanem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych Polski oraz ich zrównoważonym zagospodarowaniem.
C-2Umiejętność charakterystyki systemów nawadniania pod kątem ich budowy, eksploatacji oraz kryteriów ich stosowania w uprawach rolniczych.
C-3Poznanie potrzeb wodnych i zasad nawadniania roślin rolniczych.
C-4Umiejętnośc sterowania nawadnianiem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sterowanie nawadnianiem.2
T-A-2Nawadnianie warzyw.2
T-A-3Nawadnianie roślin sadowniczych.1
T-A-4Nawadnianie roślin okopowych.1
T-A-5Nawadnianie zbóż.1
T-A-6Nawadnianie roślin pastewnych.1
T-A-7Nawadnianie roślin przemysłowych.1
T-A-8Nawadnianie roślin specjalnych i zielarskich.1
T-A-9Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami.1
T-A-10Nawadnianie użytków zielonych.1
12
wykłady
T-W-1Rozwój nawodnień w Polsce i na świecie.1
T-W-2Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej i stosowania nawodnień.1
T-W-3Gospodarka wodna gleby i roślin.2
T-W-4Potrzeby nawadniania w Polsce.1
T-W-5Zastosowanie nawodnień.2
T-W-6Budowa i eksploatacja systemów nawadniających.2
T-W-7Źródła wody do nawodnień.1
T-W-8Przyrodnicze i ekonomiczne skutki nawadniania2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.12
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeniowych.10
A-A-3Konsultacje z nauczycielem.8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem.8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Metody eksponujące-prezentacja multimedialna.
M-3Metody problemowe- dyskusja problemowa.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny-częściowy.
S-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_W01
l
ROL_1A_W09R1A_W06InzA_W05C-1, C-4, C-2, C-3T-A-9, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-10, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_U01
l
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1, C-4, C-2, C-3T-A-9, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-10, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C21_K01
l
ROL_1A_K01, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1, C-4, C-2, C-3T-A-9, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-3, T-A-8, T-A-10, T-A-1, T-A-6, T-A-2, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6M-2, M-3, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_W01
l
2,0
3,0Student potrafi wymienić rodzaje systemów nawadniania.Nie posiada wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania systemów nawadniających.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_U01
l
2,0
3,0Zna zasady sterowania nawadnianiem.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C21_K01
l
2,0
3,0Ma częściową świadomość efektów ekonomicznych i przyrodniczych skutków nawadniania .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S.Karczmarczyk, L.Nowak, Nawadnianie roślin, PWRIL, Poznań, 2006
  2. J.Dzieżyc, Rolnictwo w warunkach nawadniania, PWN, Warszawa, 1988
  3. J.Dzieżyc, Nawadnianie Roślin, PWRIL, Warszawa, 1974

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa Prawo wodne-tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z 2005, 2011 roku, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sterowanie nawadnianiem.2
T-A-2Nawadnianie warzyw.2
T-A-3Nawadnianie roślin sadowniczych.1
T-A-4Nawadnianie roślin okopowych.1
T-A-5Nawadnianie zbóż.1
T-A-6Nawadnianie roślin pastewnych.1
T-A-7Nawadnianie roślin przemysłowych.1
T-A-8Nawadnianie roślin specjalnych i zielarskich.1
T-A-9Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami.1
T-A-10Nawadnianie użytków zielonych.1
12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój nawodnień w Polsce i na świecie.1
T-W-2Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej i stosowania nawodnień.1
T-W-3Gospodarka wodna gleby i roślin.2
T-W-4Potrzeby nawadniania w Polsce.1
T-W-5Zastosowanie nawodnień.2
T-W-6Budowa i eksploatacja systemów nawadniających.2
T-W-7Źródła wody do nawodnień.1
T-W-8Przyrodnicze i ekonomiczne skutki nawadniania2
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.12
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia treści ćwiczeniowych.10
A-A-3Konsultacje z nauczycielem.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.12
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia wykładów.10
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem.8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_W01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych Polski oraz ich zrównoważonym zagospodarowaniem.
C-4Umiejętnośc sterowania nawadnianiem.
C-2Umiejętność charakterystyki systemów nawadniania pod kątem ich budowy, eksploatacji oraz kryteriów ich stosowania w uprawach rolniczych.
C-3Poznanie potrzeb wodnych i zasad nawadniania roślin rolniczych.
Treści programoweT-A-9Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami.
T-A-4Nawadnianie roślin okopowych.
T-A-5Nawadnianie zbóż.
T-A-7Nawadnianie roślin przemysłowych.
T-A-3Nawadnianie roślin sadowniczych.
T-A-8Nawadnianie roślin specjalnych i zielarskich.
T-A-10Nawadnianie użytków zielonych.
T-A-1Sterowanie nawadnianiem.
T-A-6Nawadnianie roślin pastewnych.
T-A-2Nawadnianie warzyw.
T-W-8Przyrodnicze i ekonomiczne skutki nawadniania
T-W-7Źródła wody do nawodnień.
T-W-5Zastosowanie nawodnień.
T-W-2Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej i stosowania nawodnień.
T-W-1Rozwój nawodnień w Polsce i na świecie.
T-W-3Gospodarka wodna gleby i roślin.
T-W-4Potrzeby nawadniania w Polsce.
T-W-6Budowa i eksploatacja systemów nawadniających.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące-prezentacja multimedialna.
M-3Metody problemowe- dyskusja problemowa.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny-częściowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić rodzaje systemów nawadniania.Nie posiada wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania systemów nawadniających.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_U01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych Polski oraz ich zrównoważonym zagospodarowaniem.
C-4Umiejętnośc sterowania nawadnianiem.
C-2Umiejętność charakterystyki systemów nawadniania pod kątem ich budowy, eksploatacji oraz kryteriów ich stosowania w uprawach rolniczych.
C-3Poznanie potrzeb wodnych i zasad nawadniania roślin rolniczych.
Treści programoweT-A-9Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami.
T-A-4Nawadnianie roślin okopowych.
T-A-5Nawadnianie zbóż.
T-A-7Nawadnianie roślin przemysłowych.
T-A-3Nawadnianie roślin sadowniczych.
T-A-8Nawadnianie roślin specjalnych i zielarskich.
T-A-10Nawadnianie użytków zielonych.
T-A-1Sterowanie nawadnianiem.
T-A-6Nawadnianie roślin pastewnych.
T-A-2Nawadnianie warzyw.
T-W-8Przyrodnicze i ekonomiczne skutki nawadniania
T-W-7Źródła wody do nawodnień.
T-W-5Zastosowanie nawodnień.
T-W-2Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej i stosowania nawodnień.
T-W-1Rozwój nawodnień w Polsce i na świecie.
T-W-3Gospodarka wodna gleby i roślin.
T-W-4Potrzeby nawadniania w Polsce.
T-W-6Budowa i eksploatacja systemów nawadniających.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące-prezentacja multimedialna.
M-3Metody problemowe- dyskusja problemowa.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny-częściowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna zasady sterowania nawadnianiem.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C21_K01l
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze stanem ilościowym i jakościowym zasobów wodnych Polski oraz ich zrównoważonym zagospodarowaniem.
C-4Umiejętnośc sterowania nawadnianiem.
C-2Umiejętność charakterystyki systemów nawadniania pod kątem ich budowy, eksploatacji oraz kryteriów ich stosowania w uprawach rolniczych.
C-3Poznanie potrzeb wodnych i zasad nawadniania roślin rolniczych.
Treści programoweT-A-9Nawadnianie roślin w szklarniach i pod osłonami.
T-A-4Nawadnianie roślin okopowych.
T-A-5Nawadnianie zbóż.
T-A-7Nawadnianie roślin przemysłowych.
T-A-3Nawadnianie roślin sadowniczych.
T-A-8Nawadnianie roślin specjalnych i zielarskich.
T-A-10Nawadnianie użytków zielonych.
T-A-1Sterowanie nawadnianiem.
T-A-6Nawadnianie roślin pastewnych.
T-A-2Nawadnianie warzyw.
T-W-8Przyrodnicze i ekonomiczne skutki nawadniania
T-W-7Źródła wody do nawodnień.
T-W-5Zastosowanie nawodnień.
T-W-2Uwarunkowania prawne gospodarki wodnej i stosowania nawodnień.
T-W-1Rozwój nawodnień w Polsce i na świecie.
T-W-3Gospodarka wodna gleby i roślin.
T-W-4Potrzeby nawadniania w Polsce.
T-W-6Budowa i eksploatacja systemów nawadniających.
Metody nauczaniaM-2Metody eksponujące-prezentacja multimedialna.
M-3Metody problemowe- dyskusja problemowa.
M-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Sprawdzian pisemny całościowy.
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny-częściowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma częściową świadomość efektów ekonomicznych i przyrodniczych skutków nawadniania .
3,5
4,0
4,5
5,0