Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Użytkowanie agregatów rolniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Użytkowanie agregatów rolniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Tomasz Dobek <Tomasz.Dobek@zut.edu.pl>, Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 3 0,50,24zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 6 0,50,29zaliczenie
wykładyW5 16 1,00,47zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących uprawy roślin.
W-2Znajomość maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość zasad doboru maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych w gospodarstwie.
C-2Umiejętność doboru agregatów do wykonywania zabiegów i czynności w produkcji rolniczej.
C-3Umiejętność projektowania technologii produkcji roślinnej w aspekcie wykorzystywanej techniki, a także ekonomicznej oceny produkcji rolniczej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wydajności agregatów rolniczych.2
T-A-2Dobór środków transportowych.2
T-A-3Koszty eksploatacji agregatów rolniczych.2
6
laboratoria
T-L-1Metodyka projektowania gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem parku maszynowego i kart technologicznych wybranych upraw wraz z kosztami eksploatacji agregatów i oceny ekonomicznej.3
3
wykłady
T-W-1Podstawowe wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne maszyn i narzędzi rolniczych. Wydajności agregatów rolniczych. Kinematyka agregatu.2
T-W-2Koszty eksploatacji sprzętu rolniczego.2
T-W-3Zasady planowania parku maszynowego w gospodarstwach rolnych. Zespołowe formy użytkowania maszyn rolniczych.2
T-W-4Technologia uprawy i doprawiania gleby.2
T-W-5Technologia siewu i sadzenia. Technologia zbioru zbóż. Technologia zbioru okopowych.2
T-W-6Technologie nawożenia mineralnego i naturalnego2
T-W-7Techologie zabiegów pielęgnacyjnych2
T-W-8Technologie zbioru zielonki2
16

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach.15
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach.5
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu10
15
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu18
A-W-3Konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca: wykład informacyjny,objasnienie,
M-2Metoda praktyczna: pokaz,
M-3Prezentacja.
M-4Projekt

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena na podstawie wyników sprawdzianów
S-2Ocena podsumowująca: ocena z ćwiczeń na podstawie zapowiedzianych dwóch kolokwiów.
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za prezentację.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C20_W01
Student pozna zasady doboru maszyn i urządzeń rolniczych w procesach technologicznych produkcji roślinnej.
ROL_1A_W03, ROL_1A_W14, ROL_1A_W19R1A_W04, R1A_W05, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-3, M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C20_U01
Efektem kształcenia jest umiejetność projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej.
ROL_1A_U04, ROL_1A_U05, ROL_1A_U15, ROL_1A_U18R1A_U01, R1A_U02, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09, R1A_U10InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-3, C-2, C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-L-1M-3, M-2, M-4S-3, S-1, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C20_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń w produkcji roślinnej.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K03, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-3, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-L-1M-3, M-4S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C20_W01
Student pozna zasady doboru maszyn i urządzeń rolniczych w procesach technologicznych produkcji roślinnej.
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C20_U01
Efektem kształcenia jest umiejetność projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej.
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C20_K01
Student ma świadomość stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń w produkcji roślinnej.
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Banasiak J. i zespół, Agrotechnologia, PWRiL Warszawa, Warszawa, 1999
 2. Dobek T, Ćwiczenia z użytkowania agregatów rolniczych, skrypt AR Szczecin., Szczecin, 1996
 3. Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn, IBMER Warszawa, Warszawa, 2002
 4. Karwowski T., Zespołowe formy użytkowania maszyn., Wydawnictwo IBMER, Warszawa, 1998
 5. Kuczewski J., Podstawy użytkowania maszyn w pracach polowych, PWRiLWarszawa, Warszawa, 1990
 6. Kuczewski J., Majewski Z., Eksploatacja maszyn rolniczych t. 1, PWRiL Warszawa, Warszawa., 1983
 7. Orzoł S., Eksploatacja rolniczych środków technicznych, Wyd. ATR Olsztyn, Olsztyn, 1995
 8. Wójcicki Z., Dobór i wykorzystanie środków technicznych oraz kosztów produkcji w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych, Wyd. IBMER Warszawa, Warszawa, 1997
 9. Wójcicki Z., Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych, IBMER Warszawa, Warszawa, 2000

Literatura dodatkowa

 1. Czasopismo, atr express (aktualności techniki rolniczej)
 2. Czasopismo, farmer
 3. Czasopismo, Nowoczesne Rolnictwo
 4. Czasopismo, Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna
 5. Czasopismo, top agrar polska
 6. Czasopismo, Rolniczy Przegląd Techniczny
 7. Czasopismo, Wieś Jutra

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wydajności agregatów rolniczych.2
T-A-2Dobór środków transportowych.2
T-A-3Koszty eksploatacji agregatów rolniczych.2
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metodyka projektowania gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem parku maszynowego i kart technologicznych wybranych upraw wraz z kosztami eksploatacji agregatów i oceny ekonomicznej.3
3

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne maszyn i narzędzi rolniczych. Wydajności agregatów rolniczych. Kinematyka agregatu.2
T-W-2Koszty eksploatacji sprzętu rolniczego.2
T-W-3Zasady planowania parku maszynowego w gospodarstwach rolnych. Zespołowe formy użytkowania maszyn rolniczych.2
T-W-4Technologia uprawy i doprawiania gleby.2
T-W-5Technologia siewu i sadzenia. Technologia zbioru zbóż. Technologia zbioru okopowych.2
T-W-6Technologie nawożenia mineralnego i naturalnego2
T-W-7Techologie zabiegów pielęgnacyjnych2
T-W-8Technologie zbioru zielonki2
16

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach.15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach.5
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu10
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu18
A-W-3Konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C20_W01Student pozna zasady doboru maszyn i urządzeń rolniczych w procesach technologicznych produkcji roślinnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W03Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolniczej
ROL_1A_W14Ma podstawową wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Znajomość zasad doboru maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych w gospodarstwie.
Treści programoweT-W-3Zasady planowania parku maszynowego w gospodarstwach rolnych. Zespołowe formy użytkowania maszyn rolniczych.
T-W-2Koszty eksploatacji sprzętu rolniczego.
T-W-4Technologia uprawy i doprawiania gleby.
T-W-5Technologia siewu i sadzenia. Technologia zbioru zbóż. Technologia zbioru okopowych.
T-W-1Podstawowe wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne maszyn i narzędzi rolniczych. Wydajności agregatów rolniczych. Kinematyka agregatu.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-2Metoda praktyczna: pokaz,
M-1Metoda podajaca: wykład informacyjny,objasnienie,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena na podstawie wyników sprawdzianów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawową wiedzę ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C20_U01Efektem kształcenia jest umiejetność projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U15Ma umiejętności językowe w zakresie rolnictwa zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
ROL_1A_U18Ma umiejętność analizowania informacji biznesowych, kalkulowania rezultatów i przygotowywania biznesplanu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Umiejętność projektowania technologii produkcji roślinnej w aspekcie wykorzystywanej techniki, a także ekonomicznej oceny produkcji rolniczej.
C-2Umiejętność doboru agregatów do wykonywania zabiegów i czynności w produkcji rolniczej.
C-1Znajomość zasad doboru maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych w gospodarstwie.
Treści programoweT-A-1Wydajności agregatów rolniczych.
T-A-2Dobór środków transportowych.
T-A-3Koszty eksploatacji agregatów rolniczych.
T-L-1Metodyka projektowania gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem parku maszynowego i kart technologicznych wybranych upraw wraz z kosztami eksploatacji agregatów i oceny ekonomicznej.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-2Metoda praktyczna: pokaz,
M-4Projekt
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-1Ocena formująca: ocena na podstawie wyników sprawdzianów
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za prezentację.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C20_K01Student ma świadomość stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń w produkcji roślinnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K03Potrafi określać priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Umiejętność projektowania technologii produkcji roślinnej w aspekcie wykorzystywanej techniki, a także ekonomicznej oceny produkcji rolniczej.
C-2Umiejętność doboru agregatów do wykonywania zabiegów i czynności w produkcji rolniczej.
Treści programoweT-A-1Wydajności agregatów rolniczych.
T-A-2Dobór środków transportowych.
T-A-3Koszty eksploatacji agregatów rolniczych.
T-W-3Zasady planowania parku maszynowego w gospodarstwach rolnych. Zespołowe formy użytkowania maszyn rolniczych.
T-W-2Koszty eksploatacji sprzętu rolniczego.
T-W-4Technologia uprawy i doprawiania gleby.
T-W-5Technologia siewu i sadzenia. Technologia zbioru zbóż. Technologia zbioru okopowych.
T-W-1Podstawowe wskaźniki i współczynniki eksploatacyjne maszyn i narzędzi rolniczych. Wydajności agregatów rolniczych. Kinematyka agregatu.
T-L-1Metodyka projektowania gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem parku maszynowego i kart technologicznych wybranych upraw wraz z kosztami eksploatacji agregatów i oceny ekonomicznej.
Metody nauczaniaM-3Prezentacja.
M-4Projekt
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena za prezentację.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował podstawowa wiedze ale ma trudności z zastosowaniem jej w praktyce.
3,5
4,0
4,5
5,0