Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Uprawa roślin rolniczych 1:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Uprawa roślin rolniczych 1
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Agroinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marek Bury <Marek.Bury@zut.edu.pl>, Grzegorz Hury <Grzegorz.Hury@zut.edu.pl>, Anna Jaroszewska <Anna.Jaroszewska@zut.edu.pl>, Cezary Podsiadło <Cezary.Podsiadlo@zut.edu.pl>, Sławomir Stankowski <Slawomir.Stankowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 12 1,00,25zaliczenie
laboratoriaL5 9 1,00,25zaliczenie
wykładyW5 33 3,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student ma podstawową wiedzę z botaniki, fizjologii roślin, gleboznawstwa, chemii rolnej, użytkowania maszyn i urządzeń.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami i specyfiką produkcji roślinnej, wpływem czynników siedliskowych na wielkość i jakość plonów.
C-2Zapoznanie studenta z biologią, wymaganiami siedliskowymi, oddziaływaniem na środowisko i agrotechniką roślin uprawy polowej.
C-3Nabycie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków roślin rolniczych i systemu uprawy roli do warunków siedliskowych oraz medtody pielęgnacji roślin zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i przedplonowe, wpływ na środowisko poszczególnych grup użytkowych roślin uprawnych(zboża, okopowe, przemysłowe, strączkowe, motyklowe drobnonasinne).3
T-A-2Rozpoznawanie nasion i owoców, charakterystyka morfologiczna, fazy rozwojowe najważniejszych gospodrczo gatunków roślin rolniczych.3
T-A-3Ocena materiału siewnego2
T-A-4Charakterystyka grup biologicznych chwastów (jare, zimujace i ozime, trwałe)2
T-A-5Klasyfikacja herbicydów wg mechanizmu działania.2
12
laboratoria
T-L-1Rozpoznawanie gatunków chwastów na materiale zielnikowym z określeniem szkodliwości dla roślin rolniczych.2
T-L-2Oznaczanie wartości materiału siewnego (czystości, wigoru nasion), obliczanie ilości wysiewu.2
T-L-3Projekt płodozmianu dla określonych warunków siedliskowych; dobór gatunków roślin rolniczych i ich następstwo, bilans substancji organicznej, uprawa roli i pielegnacja roślin.5
9
wykłady
T-W-1Rolnictwo jako dział gospodarki, czynniki jego rozwoju, struktura agrarna - tentencje zmian. Koncepcja rolnictwa zrównoważonego. Rolnictwo polskie na tle ronictwa w Unii Europejskiej.3
T-W-2Rodzaje i specyfika produkcji roślinnej, siedlisko i jego czynniki.3
T-W-3Wpływ czynników siedliska na wielkość i jakość plonów, możliwości regulowania czynników siedliska.2
T-W-4Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rejonizacja produkcji roślinnej.2
T-W-5Optymalizacjia fizycznych właściwości gleby (pierwotnych i wtórnych). Agronomiczne właściwości gleby. Zadania uprawy roli. Agrotechniczna ocena narzędzi uprawowych.3
T-W-6Współczesne systemy uprawy roli (płużny, bezpłużny i siew bezposredni), ich wpływ na środowisko glebowe, wielkość i jakość plonów; czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.3
T-W-7Siew, sadzenie i pielęgnacja roślin rolniczych.2
T-W-8Ekologia i biologia chwastów -szkodliwość gospodarcza, potencjalne korzyści, konkurencyjność wobec roślin uprawnych, progi szkodliwości, przyczyny wzrostu zachwaszczenia, wpływ czynników agrotechnicznych na zachwaszczenie, metody określania stanu i stopnia zachwaszczenia łanu i gleby.4
T-W-9Metody ograniczania zachwaszczenia we współczesnym rolnictwie (zapobiegawcza, agrotechniczno-mechaniczna, sciółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne, biologiczna i chemiczna).2
T-W-10Funckcje zmianowania we współczesnym rolnictwie -biologiczna, chemiczna, fizyczna, gospodarcza i krajobrazowa.3
T-W-11Uprawa roli w płodozmianie w różnych warunkach glebowych i topograficznych.2
T-W-12Rola masy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem międzyplonów w ochronie potencjału produkcyjnego gleby i środowiska.2
T-W-13Charakterystyka współczesnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, integrowany , ekologiczny).2
33

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach16
A-A-2przygotownie się do zaliczenia treści programowych ćwiczeń audytoryjnych8
A-A-3konsultacje przedmiotowe4
A-A-4czytanie wskazanej literatury2
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2przygotownie się do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3konsultacje przedmiotowe4
A-L-4czytanie wskazanej literatury10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach32
A-W-2kosultacje przedmiotowe4
A-W-3samodzielne studiowanie treści programowych wykładów20
A-W-4czytanie wskazanej literatury20
A-W-5przygotowanie się do egzaminu14
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3prezentacja multimedialna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru -egzamin.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_W01
Student ma podstwową wiedzę z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
ROL_1A_W10R1A_W04, R1A_W05InzA_W05C-1, C-2, C-3T-A-5, T-A-1, T-W-4, T-W-9, T-W-3, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_U01
Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji z zachowaniem ponencjału produkcyjnego gleby.
ROL_1A_U03, ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-3T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-W-9, T-W-3, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-7, T-W-10, T-W-8, T-W-5, T-W-6, T-L-1, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C11_K01
Posiadana wiedza daje studentowi świadomość w jak dużej mierze poprzez podejmowaną działaność rolniczą wpływa na wielkość i jakość plonów roślin rolniczych oraz stan środowiska przyrodniczego jak również na ile poziom gospodarowania zależy od najnowszych technologii.
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02, ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07InzA_K01C-1, C-2, C-3T-A-5, T-W-4, T-W-9, T-W-3, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-7, T-W-10, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-1, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_W01
Student ma podstwową wiedzę z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
2,0Student nie zna podstwowych pojęć dotyczących celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
3,0Student zna niektóre zagadnienia z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
3,5Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko lecz nie zawsze poprawnie je interpretuje.
4,0Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje.
4,5Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje i ocenia.
5,0Student zna zagadnienia z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje i ocenia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_U01
Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji z zachowaniem ponencjału produkcyjnego gleby.
2,0Student nie zna podstwowych treści podawanych na wykładach i ćwiczeniach.
3,0Student potrafi identyfikować wiekszość gatunków roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, nie umie prwidłowo zaprojektować zmianowania roślin i dostosować technologię produkcji z zachowaniem ponencjału produkcyjnego gleby.
3,5Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie prawidłowo zaprojektować zmianowanie roślin, nie potrafi dostosować technologii produkcji z zachowaniem jej ponencjału produkcyjnego.
4,0Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin, potrafi dostosować technologię produkcji odpowiednio do jednej z kategorii agronomicznej gleby z zachowaniem jej ponencjału produkcyjnego.
4,5Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji odpowiednio do dwóch kategorii agronomicznych gleb z zachowaniem ich ponencjału produkcyjnego.
5,0Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji do każdej kategorii agronomicznej gleb z zachowaniem ich ponencjału produkcyjnego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C11_K01
Posiadana wiedza daje studentowi świadomość w jak dużej mierze poprzez podejmowaną działaność rolniczą wpływa na wielkość i jakość plonów roślin rolniczych oraz stan środowiska przyrodniczego jak również na ile poziom gospodarowania zależy od najnowszych technologii.
2,0Student nie ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i kształtowanie środowiska ani potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
3,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin lecz nie czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i nie widzi potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
3,5Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin lecz nie czuje się w pełni odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i nie widzi potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
4,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się w pewnym stopniu odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
4,5Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy w niektórych czynnikach agrotechniki roślin.
5,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy w najnowszych technologiach agrotechniki roślin.

Literatura podstawowa

  1. Jabłoński B. (red), Ogólna uprawa roli i roślin, PWRiL, Warszawa, 1980
  2. Dzienia S., Romek B., Wrzesińska E., Agroekologiczne podstawy produkcji roslinnej, AR Szczecin, Szczecin, 1999
  3. Woźnica Z., Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów, PWRiL Poznań, Poznań, 2008
  4. Krężęl R., Parylak D., Zimny L., Zagadnienia uprawy roli i roślin, AR Wrocław, Wrocław, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Dzienia S., Współczesne systemy uprwy roli, AR Szczecin, Szczecin, 1995
  2. Dzienia S., Dojss D., Szarek P., Teoretyczne podstawy uprawy roli, AR Szczecin, Szczecin, 2000
  3. Dzienia S., Technologia uprawy roli, AR Szczecin, Szczecin, 1996
  4. Skrzypczk G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów, Medix Plus Poznań, Poznań, 1997
  5. Zalecenia ochrony roślin ( na dany rok), IOR Poznań, Poznań, 2012

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i przedplonowe, wpływ na środowisko poszczególnych grup użytkowych roślin uprawnych(zboża, okopowe, przemysłowe, strączkowe, motyklowe drobnonasinne).3
T-A-2Rozpoznawanie nasion i owoców, charakterystyka morfologiczna, fazy rozwojowe najważniejszych gospodrczo gatunków roślin rolniczych.3
T-A-3Ocena materiału siewnego2
T-A-4Charakterystyka grup biologicznych chwastów (jare, zimujace i ozime, trwałe)2
T-A-5Klasyfikacja herbicydów wg mechanizmu działania.2
12

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Rozpoznawanie gatunków chwastów na materiale zielnikowym z określeniem szkodliwości dla roślin rolniczych.2
T-L-2Oznaczanie wartości materiału siewnego (czystości, wigoru nasion), obliczanie ilości wysiewu.2
T-L-3Projekt płodozmianu dla określonych warunków siedliskowych; dobór gatunków roślin rolniczych i ich następstwo, bilans substancji organicznej, uprawa roli i pielegnacja roślin.5
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rolnictwo jako dział gospodarki, czynniki jego rozwoju, struktura agrarna - tentencje zmian. Koncepcja rolnictwa zrównoważonego. Rolnictwo polskie na tle ronictwa w Unii Europejskiej.3
T-W-2Rodzaje i specyfika produkcji roślinnej, siedlisko i jego czynniki.3
T-W-3Wpływ czynników siedliska na wielkość i jakość plonów, możliwości regulowania czynników siedliska.2
T-W-4Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rejonizacja produkcji roślinnej.2
T-W-5Optymalizacjia fizycznych właściwości gleby (pierwotnych i wtórnych). Agronomiczne właściwości gleby. Zadania uprawy roli. Agrotechniczna ocena narzędzi uprawowych.3
T-W-6Współczesne systemy uprawy roli (płużny, bezpłużny i siew bezposredni), ich wpływ na środowisko glebowe, wielkość i jakość plonów; czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.3
T-W-7Siew, sadzenie i pielęgnacja roślin rolniczych.2
T-W-8Ekologia i biologia chwastów -szkodliwość gospodarcza, potencjalne korzyści, konkurencyjność wobec roślin uprawnych, progi szkodliwości, przyczyny wzrostu zachwaszczenia, wpływ czynników agrotechnicznych na zachwaszczenie, metody określania stanu i stopnia zachwaszczenia łanu i gleby.4
T-W-9Metody ograniczania zachwaszczenia we współczesnym rolnictwie (zapobiegawcza, agrotechniczno-mechaniczna, sciółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne, biologiczna i chemiczna).2
T-W-10Funckcje zmianowania we współczesnym rolnictwie -biologiczna, chemiczna, fizyczna, gospodarcza i krajobrazowa.3
T-W-11Uprawa roli w płodozmianie w różnych warunkach glebowych i topograficznych.2
T-W-12Rola masy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem międzyplonów w ochronie potencjału produkcyjnego gleby i środowiska.2
T-W-13Charakterystyka współczesnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, integrowany , ekologiczny).2
33

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach16
A-A-2przygotownie się do zaliczenia treści programowych ćwiczeń audytoryjnych8
A-A-3konsultacje przedmiotowe4
A-A-4czytanie wskazanej literatury2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach8
A-L-2przygotownie się do zaliczenia treści programowych ćwiczeń laboratoryjnych8
A-L-3konsultacje przedmiotowe4
A-L-4czytanie wskazanej literatury10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach32
A-W-2kosultacje przedmiotowe4
A-W-3samodzielne studiowanie treści programowych wykładów20
A-W-4czytanie wskazanej literatury20
A-W-5przygotowanie się do egzaminu14
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_W01Student ma podstwową wiedzę z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W10Ma szczegółową wiedzę z zakresu produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rodzajami i specyfiką produkcji roślinnej, wpływem czynników siedliskowych na wielkość i jakość plonów.
C-2Zapoznanie studenta z biologią, wymaganiami siedliskowymi, oddziaływaniem na środowisko i agrotechniką roślin uprawy polowej.
C-3Nabycie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków roślin rolniczych i systemu uprawy roli do warunków siedliskowych oraz medtody pielęgnacji roślin zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.
Treści programoweT-A-5Klasyfikacja herbicydów wg mechanizmu działania.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i przedplonowe, wpływ na środowisko poszczególnych grup użytkowych roślin uprawnych(zboża, okopowe, przemysłowe, strączkowe, motyklowe drobnonasinne).
T-W-4Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rejonizacja produkcji roślinnej.
T-W-9Metody ograniczania zachwaszczenia we współczesnym rolnictwie (zapobiegawcza, agrotechniczno-mechaniczna, sciółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne, biologiczna i chemiczna).
T-W-3Wpływ czynników siedliska na wielkość i jakość plonów, możliwości regulowania czynników siedliska.
T-W-11Uprawa roli w płodozmianie w różnych warunkach glebowych i topograficznych.
T-W-12Rola masy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem międzyplonów w ochronie potencjału produkcyjnego gleby i środowiska.
T-W-13Charakterystyka współczesnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, integrowany , ekologiczny).
T-W-7Siew, sadzenie i pielęgnacja roślin rolniczych.
T-W-10Funckcje zmianowania we współczesnym rolnictwie -biologiczna, chemiczna, fizyczna, gospodarcza i krajobrazowa.
T-W-8Ekologia i biologia chwastów -szkodliwość gospodarcza, potencjalne korzyści, konkurencyjność wobec roślin uprawnych, progi szkodliwości, przyczyny wzrostu zachwaszczenia, wpływ czynników agrotechnicznych na zachwaszczenie, metody określania stanu i stopnia zachwaszczenia łanu i gleby.
T-W-5Optymalizacjia fizycznych właściwości gleby (pierwotnych i wtórnych). Agronomiczne właściwości gleby. Zadania uprawy roli. Agrotechniczna ocena narzędzi uprawowych.
T-W-6Współczesne systemy uprawy roli (płużny, bezpłużny i siew bezposredni), ich wpływ na środowisko glebowe, wielkość i jakość plonów; czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.
T-W-2Rodzaje i specyfika produkcji roślinnej, siedlisko i jego czynniki.
T-W-1Rolnictwo jako dział gospodarki, czynniki jego rozwoju, struktura agrarna - tentencje zmian. Koncepcja rolnictwa zrównoważonego. Rolnictwo polskie na tle ronictwa w Unii Europejskiej.
T-L-1Rozpoznawanie gatunków chwastów na materiale zielnikowym z określeniem szkodliwości dla roślin rolniczych.
T-L-2Oznaczanie wartości materiału siewnego (czystości, wigoru nasion), obliczanie ilości wysiewu.
T-L-3Projekt płodozmianu dla określonych warunków siedliskowych; dobór gatunków roślin rolniczych i ich następstwo, bilans substancji organicznej, uprawa roli i pielegnacja roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru -egzamin.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych pojęć dotyczących celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
3,0Student zna niektóre zagadnienia z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko.
3,5Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko lecz nie zawsze poprawnie je interpretuje.
4,0Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje.
4,5Student zna większość zagadnień z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje i ocenia.
5,0Student zna zagadnienia z zakresu celu i zadań produkcji roślin rolniczych i stosowanych technologii uprawy roli, pielegnacji i zbioru roślin oraz ich wpływu na środowisko, poprawnie je interpretuje i ocenia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_U01Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji z zachowaniem ponencjału produkcyjnego gleby.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
ROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z biologią, wymaganiami siedliskowymi, oddziaływaniem na środowisko i agrotechniką roślin uprawy polowej.
C-3Nabycie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków roślin rolniczych i systemu uprawy roli do warunków siedliskowych oraz medtody pielęgnacji roślin zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.
Treści programoweT-A-4Charakterystyka grup biologicznych chwastów (jare, zimujace i ozime, trwałe)
T-A-5Klasyfikacja herbicydów wg mechanizmu działania.
T-A-1Znaczenie gospodarcze, wymagania siedliskowe i przedplonowe, wpływ na środowisko poszczególnych grup użytkowych roślin uprawnych(zboża, okopowe, przemysłowe, strączkowe, motyklowe drobnonasinne).
T-A-2Rozpoznawanie nasion i owoców, charakterystyka morfologiczna, fazy rozwojowe najważniejszych gospodrczo gatunków roślin rolniczych.
T-W-9Metody ograniczania zachwaszczenia we współczesnym rolnictwie (zapobiegawcza, agrotechniczno-mechaniczna, sciółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne, biologiczna i chemiczna).
T-W-3Wpływ czynników siedliska na wielkość i jakość plonów, możliwości regulowania czynników siedliska.
T-W-11Uprawa roli w płodozmianie w różnych warunkach glebowych i topograficznych.
T-W-12Rola masy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem międzyplonów w ochronie potencjału produkcyjnego gleby i środowiska.
T-W-13Charakterystyka współczesnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, integrowany , ekologiczny).
T-W-7Siew, sadzenie i pielęgnacja roślin rolniczych.
T-W-10Funckcje zmianowania we współczesnym rolnictwie -biologiczna, chemiczna, fizyczna, gospodarcza i krajobrazowa.
T-W-8Ekologia i biologia chwastów -szkodliwość gospodarcza, potencjalne korzyści, konkurencyjność wobec roślin uprawnych, progi szkodliwości, przyczyny wzrostu zachwaszczenia, wpływ czynników agrotechnicznych na zachwaszczenie, metody określania stanu i stopnia zachwaszczenia łanu i gleby.
T-W-5Optymalizacjia fizycznych właściwości gleby (pierwotnych i wtórnych). Agronomiczne właściwości gleby. Zadania uprawy roli. Agrotechniczna ocena narzędzi uprawowych.
T-W-6Współczesne systemy uprawy roli (płużny, bezpłużny i siew bezposredni), ich wpływ na środowisko glebowe, wielkość i jakość plonów; czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.
T-L-1Rozpoznawanie gatunków chwastów na materiale zielnikowym z określeniem szkodliwości dla roślin rolniczych.
T-L-3Projekt płodozmianu dla określonych warunków siedliskowych; dobór gatunków roślin rolniczych i ich następstwo, bilans substancji organicznej, uprawa roli i pielegnacja roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru -egzamin.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstwowych treści podawanych na wykładach i ćwiczeniach.
3,0Student potrafi identyfikować wiekszość gatunków roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, nie umie prwidłowo zaprojektować zmianowania roślin i dostosować technologię produkcji z zachowaniem ponencjału produkcyjnego gleby.
3,5Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie prawidłowo zaprojektować zmianowanie roślin, nie potrafi dostosować technologii produkcji z zachowaniem jej ponencjału produkcyjnego.
4,0Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin, potrafi dostosować technologię produkcji odpowiednio do jednej z kategorii agronomicznej gleby z zachowaniem jej ponencjału produkcyjnego.
4,5Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji odpowiednio do dwóch kategorii agronomicznych gleb z zachowaniem ich ponencjału produkcyjnego.
5,0Student potrafi identyfikować gatunki roślin uprawnych i chwastów, zna ich wymagania siedliskowe, umie zaprojektować zmianowanie roślin i dostosować technologię produkcji do każdej kategorii agronomicznej gleb z zachowaniem ich ponencjału produkcyjnego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C11_K01Posiadana wiedza daje studentowi świadomość w jak dużej mierze poprzez podejmowaną działaność rolniczą wpływa na wielkość i jakość plonów roślin rolniczych oraz stan środowiska przyrodniczego jak również na ile poziom gospodarowania zależy od najnowszych technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
ROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rodzajami i specyfiką produkcji roślinnej, wpływem czynników siedliskowych na wielkość i jakość plonów.
C-2Zapoznanie studenta z biologią, wymaganiami siedliskowymi, oddziaływaniem na środowisko i agrotechniką roślin uprawy polowej.
C-3Nabycie umiejętności odpowiedniego doboru gatunków roślin rolniczych i systemu uprawy roli do warunków siedliskowych oraz medtody pielęgnacji roślin zgodnie z zasadami rolnictwa zrównoważonego.
Treści programoweT-A-5Klasyfikacja herbicydów wg mechanizmu działania.
T-W-4Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rejonizacja produkcji roślinnej.
T-W-9Metody ograniczania zachwaszczenia we współczesnym rolnictwie (zapobiegawcza, agrotechniczno-mechaniczna, sciółkowanie i niekonwencjonalne metody fizyczne, biologiczna i chemiczna).
T-W-3Wpływ czynników siedliska na wielkość i jakość plonów, możliwości regulowania czynników siedliska.
T-W-11Uprawa roli w płodozmianie w różnych warunkach glebowych i topograficznych.
T-W-12Rola masy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem międzyplonów w ochronie potencjału produkcyjnego gleby i środowiska.
T-W-13Charakterystyka współczesnych systemów gospodarowania (konwencjonalny, integrowany , ekologiczny).
T-W-7Siew, sadzenie i pielęgnacja roślin rolniczych.
T-W-10Funckcje zmianowania we współczesnym rolnictwie -biologiczna, chemiczna, fizyczna, gospodarcza i krajobrazowa.
T-W-5Optymalizacjia fizycznych właściwości gleby (pierwotnych i wtórnych). Agronomiczne właściwości gleby. Zadania uprawy roli. Agrotechniczna ocena narzędzi uprawowych.
T-W-6Współczesne systemy uprawy roli (płużny, bezpłużny i siew bezposredni), ich wpływ na środowisko glebowe, wielkość i jakość plonów; czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli.
T-W-2Rodzaje i specyfika produkcji roślinnej, siedlisko i jego czynniki.
T-W-1Rolnictwo jako dział gospodarki, czynniki jego rozwoju, struktura agrarna - tentencje zmian. Koncepcja rolnictwa zrównoważonego. Rolnictwo polskie na tle ronictwa w Unii Europejskiej.
T-L-3Projekt płodozmianu dla określonych warunków siedliskowych; dobór gatunków roślin rolniczych i ich następstwo, bilans substancji organicznej, uprawa roli i pielegnacja roślin.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Wykład problemowy
M-3prezentacja multimedialna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Potwierdzone zaangażowanie studenta w dyskusję
S-2Ocena formująca: Sprawdzian wiadomości z ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.
S-3Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru -egzamin.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i kształtowanie środowiska ani potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
3,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin lecz nie czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i nie widzi potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
3,5Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin lecz nie czuje się w pełni odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i nie widzi potrzeby uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
4,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się w pewnym stopniu odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy.
4,5Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy w niektórych czynnikach agrotechniki roślin.
5,0Student ma świadomości wpływu podejmowanej działalności rolniczej na plonowanie roślin i czuje się odpowiedzialny za kształtowanie środowiska i potrzebę uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy w najnowszych technologiach agrotechniki roślin.