Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Gleboznawstwo 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gleboznawstwo 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 12 2,00,47egzamin
laboratoriaL5 6 1,00,24zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 12 1,00,29zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia,Fizyka,Biochemia,Mikrobilogia gleb

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wykorzystanie pomiarów kwasowości czynnej i wymiennej do oceny wartości produkcyjnej analizowanej gleby1
T-A-2Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Dobór nawozu wapniowego i ustalanie jego dawki wegług pomiaru kwasowości hydrolitycznej1
T-A-3Oznaczanie sumy zasad wymiennych i wyliczanie całkowitej pojemności sorpcyjnej, wymiennej gleb1
T-A-4Profilowa ocena właściwości sorpcyjnych gleby1
T-A-5Oznaczanie węgla organicznego w glebie oraz zawartość i funkcja próchnicy w glebie1
T-A-6Rozpoznawanie agregatów strukturotwórczych i ocena ich wodoodporności1
T-A-7Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb w profilu1
T-A-8Wyliczanie retencj wodnej gleb na podstawie krzywej pF2
T-A-9Treść,podział i wykorzystanie map glebowo-rolniczych1
T-A-10Treść i wykorzystanie map bonitacyjnych i analitycznych1
T-A-11Opis cech morfologicznych gleb na monolitach skrzynkowych oraz określenie przynależności systematycznej gleby1
12
laboratoria
T-L-1Opis profilu glebowego ,ustalenie przynależności gleby według Systematyki Glegb Polski oraz wycena jej wartości rolniczej6
6
wykłady
T-W-1Cechy i właściwości gleb początkowego stadium rozwojowego oraz proces darniowy i powstawanie gleb czarnoziemnych Proces brunatnienia oraz właściwości gleb płowych i brunatnych2
T-W-2Proces bielicowania oraz właściwości ,wartość rolnicza i występowanie gleb bielicoziemnych2
T-W-3Wpływ procesów zabagninia i glejowych na wartość rolniczą wytworzonych gleb oraz warunki pwstawnia czarnych ziem2
T-W-4Procesy bagienne w powstawaniu gleb oraz ich wpływ na przydatność i wartość rolniczą2
T-W-5Rola procesów aluwilnych,antropogenicznych i zasalania w powstawaniu gleb oraz ich wartość rolnicza1
T-W-6Sppsoby oceny żyzności i wyceny wartości rolniczej gleb-bonitacja gleb2
T-W-7Treść, podział i wykorzystanie map gleboznawczych1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2konsultacje8
A-A-3samodzielne przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Konsultacje12
A-L-3Samodzielne przygotowanie do zajęć12
30
wykłady
A-W-1wykłady12
A-W-2samodzielne studiowanie literatury28
A-W-3przygotowanie do egzaminu20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
M-3Terenowe-metoda praktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-3Ocena formująca: terenowe-na podstawie wypełnioego opisu według konspektu do ćwiczeń ternowych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C10_W01
Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
ROL_1A_W04R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07C-3, C-2, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-2, T-A-6, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C10_U01
Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
ROL_1A_U02R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-3, C-2, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-2, T-A-6, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C10_K01
Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
ROL_1A_K05R1A_K05C-3, C-2, C-1T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-7, T-A-8, T-A-9, T-A-10, T-A-11, T-A-2, T-A-6, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6M-3, M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C10_W01
Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
2,0
3,050% wymaganej treści zstawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C10_U01
Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C10_K01
Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bogdan Dobrzański,Saturnin Zawadzki, Gleboznawstwo, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1995, ISBN 83-09-01561-5, Praca zbiorowaa
  2. Andrzej Mocek,Stanisław Drzymała,Piotr Maszner, Geneza,analiza i klasyfikacja gleb, Akademia Rolnicza im.Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, BONAMI:Pozna, 1997, ISBN 83-7160-025-9, Brak

Literatura dodatkowa

  1. Franciszek Kużnicki,Stanisław Białousz,Piotr skłodowski, Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb, państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1979, ISBN 83-01-01001-0, Brak
  2. ryszard Turski,Anna Słotwińska-Jurkiewicz, Zarys Gleboznawstwa, Akademia Ronicza w Lublinie, Lublin, 1999, ISBN 83-86761-97-0, Brak

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wykorzystanie pomiarów kwasowości czynnej i wymiennej do oceny wartości produkcyjnej analizowanej gleby1
T-A-2Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Dobór nawozu wapniowego i ustalanie jego dawki wegług pomiaru kwasowości hydrolitycznej1
T-A-3Oznaczanie sumy zasad wymiennych i wyliczanie całkowitej pojemności sorpcyjnej, wymiennej gleb1
T-A-4Profilowa ocena właściwości sorpcyjnych gleby1
T-A-5Oznaczanie węgla organicznego w glebie oraz zawartość i funkcja próchnicy w glebie1
T-A-6Rozpoznawanie agregatów strukturotwórczych i ocena ich wodoodporności1
T-A-7Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb w profilu1
T-A-8Wyliczanie retencj wodnej gleb na podstawie krzywej pF2
T-A-9Treść,podział i wykorzystanie map glebowo-rolniczych1
T-A-10Treść i wykorzystanie map bonitacyjnych i analitycznych1
T-A-11Opis cech morfologicznych gleb na monolitach skrzynkowych oraz określenie przynależności systematycznej gleby1
12

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Opis profilu glebowego ,ustalenie przynależności gleby według Systematyki Glegb Polski oraz wycena jej wartości rolniczej6
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cechy i właściwości gleb początkowego stadium rozwojowego oraz proces darniowy i powstawanie gleb czarnoziemnych Proces brunatnienia oraz właściwości gleb płowych i brunatnych2
T-W-2Proces bielicowania oraz właściwości ,wartość rolnicza i występowanie gleb bielicoziemnych2
T-W-3Wpływ procesów zabagninia i glejowych na wartość rolniczą wytworzonych gleb oraz warunki pwstawnia czarnych ziem2
T-W-4Procesy bagienne w powstawaniu gleb oraz ich wpływ na przydatność i wartość rolniczą2
T-W-5Rola procesów aluwilnych,antropogenicznych i zasalania w powstawaniu gleb oraz ich wartość rolnicza1
T-W-6Sppsoby oceny żyzności i wyceny wartości rolniczej gleb-bonitacja gleb2
T-W-7Treść, podział i wykorzystanie map gleboznawczych1
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2konsultacje8
A-A-3samodzielne przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Konsultacje12
A-L-3Samodzielne przygotowanie do zajęć12
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1wykłady12
A-W-2samodzielne studiowanie literatury28
A-W-3przygotowanie do egzaminu20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C10_W01Posiada wiedzę właściwości tworzywa glebowego,budowy i funkcjonowania gleby,ogólną wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych. Zna irozumie podstawowe definicje dotyczące własciwości gleb oraz sposoby oceny wartości i przydatności gleb. Rozumie mechanizm funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego gleb.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W04Zna funkcje i charakterystykę gleb Polski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-A-1Wykorzystanie pomiarów kwasowości czynnej i wymiennej do oceny wartości produkcyjnej analizowanej gleby
T-A-3Oznaczanie sumy zasad wymiennych i wyliczanie całkowitej pojemności sorpcyjnej, wymiennej gleb
T-A-4Profilowa ocena właściwości sorpcyjnych gleby
T-A-5Oznaczanie węgla organicznego w glebie oraz zawartość i funkcja próchnicy w glebie
T-A-7Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb w profilu
T-A-8Wyliczanie retencj wodnej gleb na podstawie krzywej pF
T-A-9Treść,podział i wykorzystanie map glebowo-rolniczych
T-A-10Treść i wykorzystanie map bonitacyjnych i analitycznych
T-A-11Opis cech morfologicznych gleb na monolitach skrzynkowych oraz określenie przynależności systematycznej gleby
T-A-2Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Dobór nawozu wapniowego i ustalanie jego dawki wegług pomiaru kwasowości hydrolitycznej
T-A-6Rozpoznawanie agregatów strukturotwórczych i ocena ich wodoodporności
T-W-3Wpływ procesów zabagninia i glejowych na wartość rolniczą wytworzonych gleb oraz warunki pwstawnia czarnych ziem
T-W-5Rola procesów aluwilnych,antropogenicznych i zasalania w powstawaniu gleb oraz ich wartość rolnicza
T-W-7Treść, podział i wykorzystanie map gleboznawczych
T-W-1Cechy i właściwości gleb początkowego stadium rozwojowego oraz proces darniowy i powstawanie gleb czarnoziemnych Proces brunatnienia oraz właściwości gleb płowych i brunatnych
T-W-2Proces bielicowania oraz właściwości ,wartość rolnicza i występowanie gleb bielicoziemnych
T-W-4Procesy bagienne w powstawaniu gleb oraz ich wpływ na przydatność i wartość rolniczą
T-W-6Sppsoby oceny żyzności i wyceny wartości rolniczej gleb-bonitacja gleb
Metody nauczaniaM-3Terenowe-metoda praktyczna
M-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-3Ocena formująca: terenowe-na podstawie wypełnioego opisu według konspektu do ćwiczeń ternowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganej treści zstawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C10_U01Posiada umiejętność interpretacji wwyników podstawowych analiz gleby.Posiada umiejętność korzystania z systemów oceny wartości gleb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U02Potrafi rozpoznać podstawowe typy i rodzaje gleb Polski oraz opisać i ich własności chemiczne i fizyczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-A-1Wykorzystanie pomiarów kwasowości czynnej i wymiennej do oceny wartości produkcyjnej analizowanej gleby
T-A-3Oznaczanie sumy zasad wymiennych i wyliczanie całkowitej pojemności sorpcyjnej, wymiennej gleb
T-A-4Profilowa ocena właściwości sorpcyjnych gleby
T-A-5Oznaczanie węgla organicznego w glebie oraz zawartość i funkcja próchnicy w glebie
T-A-7Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb w profilu
T-A-8Wyliczanie retencj wodnej gleb na podstawie krzywej pF
T-A-9Treść,podział i wykorzystanie map glebowo-rolniczych
T-A-10Treść i wykorzystanie map bonitacyjnych i analitycznych
T-A-11Opis cech morfologicznych gleb na monolitach skrzynkowych oraz określenie przynależności systematycznej gleby
T-A-2Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Dobór nawozu wapniowego i ustalanie jego dawki wegług pomiaru kwasowości hydrolitycznej
T-A-6Rozpoznawanie agregatów strukturotwórczych i ocena ich wodoodporności
T-W-3Wpływ procesów zabagninia i glejowych na wartość rolniczą wytworzonych gleb oraz warunki pwstawnia czarnych ziem
T-W-5Rola procesów aluwilnych,antropogenicznych i zasalania w powstawaniu gleb oraz ich wartość rolnicza
T-W-7Treść, podział i wykorzystanie map gleboznawczych
T-W-1Cechy i właściwości gleb początkowego stadium rozwojowego oraz proces darniowy i powstawanie gleb czarnoziemnych Proces brunatnienia oraz właściwości gleb płowych i brunatnych
T-W-2Proces bielicowania oraz właściwości ,wartość rolnicza i występowanie gleb bielicoziemnych
T-W-4Procesy bagienne w powstawaniu gleb oraz ich wpływ na przydatność i wartość rolniczą
T-W-6Sppsoby oceny żyzności i wyceny wartości rolniczej gleb-bonitacja gleb
Metody nauczaniaM-3Terenowe-metoda praktyczna
M-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-3Ocena formująca: terenowe-na podstawie wypełnioego opisu według konspektu do ćwiczeń ternowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C10_K01Posiada świadomość znaczenia gleb w produkcji zdrowej żywności i ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania zasad
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-3Poznanie sposobow wyceny wartości gleb
C-2Ukształtowanie umiejętności określania żyzności gleb
C-1Poznanie powstawania i funkcjonowania gleb
Treści programoweT-A-1Wykorzystanie pomiarów kwasowości czynnej i wymiennej do oceny wartości produkcyjnej analizowanej gleby
T-A-3Oznaczanie sumy zasad wymiennych i wyliczanie całkowitej pojemności sorpcyjnej, wymiennej gleb
T-A-4Profilowa ocena właściwości sorpcyjnych gleby
T-A-5Oznaczanie węgla organicznego w glebie oraz zawartość i funkcja próchnicy w glebie
T-A-7Ocena niektórych właściwości fizycznych gleb w profilu
T-A-8Wyliczanie retencj wodnej gleb na podstawie krzywej pF
T-A-9Treść,podział i wykorzystanie map glebowo-rolniczych
T-A-10Treść i wykorzystanie map bonitacyjnych i analitycznych
T-A-11Opis cech morfologicznych gleb na monolitach skrzynkowych oraz określenie przynależności systematycznej gleby
T-A-2Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej. Dobór nawozu wapniowego i ustalanie jego dawki wegług pomiaru kwasowości hydrolitycznej
T-A-6Rozpoznawanie agregatów strukturotwórczych i ocena ich wodoodporności
T-W-3Wpływ procesów zabagninia i glejowych na wartość rolniczą wytworzonych gleb oraz warunki pwstawnia czarnych ziem
T-W-5Rola procesów aluwilnych,antropogenicznych i zasalania w powstawaniu gleb oraz ich wartość rolnicza
T-W-7Treść, podział i wykorzystanie map gleboznawczych
T-W-1Cechy i właściwości gleb początkowego stadium rozwojowego oraz proces darniowy i powstawanie gleb czarnoziemnych Proces brunatnienia oraz właściwości gleb płowych i brunatnych
T-W-2Proces bielicowania oraz właściwości ,wartość rolnicza i występowanie gleb bielicoziemnych
T-W-4Procesy bagienne w powstawaniu gleb oraz ich wpływ na przydatność i wartość rolniczą
T-W-6Sppsoby oceny żyzności i wyceny wartości rolniczej gleb-bonitacja gleb
Metody nauczaniaM-3Terenowe-metoda praktyczna
M-1Wykłady-metoda podająca,wykład informacyjny
M-2labolatoria-metoda problemowo-sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: wykład-egzamin pisemny
S-2Ocena formująca: labolatoria-metoda formująco-podsumowująca ,pisemni
S-3Ocena formująca: terenowe-na podstawie wypełnioego opisu według konspektu do ćwiczeń ternowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,050% wymaganych treści zestawu pytań
3,5
4,0
4,5
5,0