Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy rolnictwa precyzyjnego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy rolnictwa precyzyjnego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
Nauczyciel odpowiedzialny Marek Śnieg <Marek.Snieg@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dariusz Błażejczak <Dariusz.Blazejczak@zut.edu.pl>, Jan Jurga <Jan.Jurga@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 6 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 6 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zalecana znajomość zagadnień z maszyn rolniczych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie i nabycie umiejetności zasad doboru maszyn, narzedzi i urzadzeń technicznych w gospodarstwie oraz projektowania nowoczesnych technologii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Funkcje odbiorników GPS. Sposoby wyznaczania współrzędnych (bezwzględne wyznaczanie współrzędnych, względne wyznaczanie współrzędnych). Sporządzanie map (zasobności gleby, uzyskiwanych plonów, zużycia paliwa itp.). Wyposarzenie maszyn wukorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Systemy zarzadzania stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Systemy nawożenia precyzyjnego, pielęgnacji mechanicznej. Prognozowanie występowania chorób i szkodników.6
6
wykłady
T-W-1Globalny system lokalizacji. Aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów globalnej lokalizacji i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Współczesne techniki wykorzystywane w funkcjonowaniu GPS. Budowa systemu GPS. Cykle zadań praktycznych i teoretycznych wykorzystywanych w systemach GPS i DGPS w rolnictwie precyzyjnym. Schemat funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Wady i zalety stosowania rolnictwa precyzyjnego.6
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestniczenie na zajęciach6
A-A-2Studiuwanie literatury przedmiotu5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń20
31
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów20
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady - prezentacje multimedialne. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C16_W01
student ma podstawową wiedzę z zakresu uprawy roślin rolniczych wykorzystując systemy rolnictwa precyzyjnego
ROL_1A_W13, ROL_1A_W19R1A_W04, R1A_W05InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C16_U01
student posiada umiejętności wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, stosowanych w rolnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych
ROL_1A_U04, ROL_1A_U07R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C16_K01
student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów oraz potrafi pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy
ROL_1A_K05, ROL_1A_K06R1A_K05, R1A_K06InzA_K01C-1T-W-1, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C16_W01
student ma podstawową wiedzę z zakresu uprawy roślin rolniczych wykorzystując systemy rolnictwa precyzyjnego
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C16_U01
student posiada umiejętności wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, stosowanych w rolnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C16_K01
student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów oraz potrafi pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy
2,0
3,0Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji ale ich nie stosuje
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gozdowski Dariusz, Samborski Stanisław, Sioma Sławomir, Rolnictwo precyzyjne, SGGW, Warszawa, 2007
  2. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne, PWN, Warszawa, 2010
  3. Lamparski J., NAVSTAR GPS od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Funkcje odbiorników GPS. Sposoby wyznaczania współrzędnych (bezwzględne wyznaczanie współrzędnych, względne wyznaczanie współrzędnych). Sporządzanie map (zasobności gleby, uzyskiwanych plonów, zużycia paliwa itp.). Wyposarzenie maszyn wukorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Systemy zarzadzania stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Systemy nawożenia precyzyjnego, pielęgnacji mechanicznej. Prognozowanie występowania chorób i szkodników.6
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Globalny system lokalizacji. Aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów globalnej lokalizacji i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Współczesne techniki wykorzystywane w funkcjonowaniu GPS. Budowa systemu GPS. Cykle zadań praktycznych i teoretycznych wykorzystywanych w systemach GPS i DGPS w rolnictwie precyzyjnym. Schemat funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Wady i zalety stosowania rolnictwa precyzyjnego.6
6

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestniczenie na zajęciach6
A-A-2Studiuwanie literatury przedmiotu5
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń20
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach6
A-W-2Konsultacje5
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia wykładów20
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C16_W01student ma podstawową wiedzę z zakresu uprawy roślin rolniczych wykorzystując systemy rolnictwa precyzyjnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W13Ma podstawową wiedzę o budowie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej
ROL_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu technicznych, informatycznych i inżynieryjnych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie i nabycie umiejetności zasad doboru maszyn, narzedzi i urzadzeń technicznych w gospodarstwie oraz projektowania nowoczesnych technologii.
Treści programoweT-W-1Globalny system lokalizacji. Aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów globalnej lokalizacji i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Współczesne techniki wykorzystywane w funkcjonowaniu GPS. Budowa systemu GPS. Cykle zadań praktycznych i teoretycznych wykorzystywanych w systemach GPS i DGPS w rolnictwie precyzyjnym. Schemat funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Wady i zalety stosowania rolnictwa precyzyjnego.
T-A-1Funkcje odbiorników GPS. Sposoby wyznaczania współrzędnych (bezwzględne wyznaczanie współrzędnych, względne wyznaczanie współrzędnych). Sporządzanie map (zasobności gleby, uzyskiwanych plonów, zużycia paliwa itp.). Wyposarzenie maszyn wukorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Systemy zarzadzania stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Systemy nawożenia precyzyjnego, pielęgnacji mechanicznej. Prognozowanie występowania chorób i szkodników.
Metody nauczaniaM-1Wykłady - prezentacje multimedialne. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczona podstawową wiedzę w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C16_U01student posiada umiejętności wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, stosowanych w rolnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
ROL_1A_U07Ma umiejętność doboru pojazdów, maszyn i narzędzi do określonej technologii produkcji roślin rolniczych z uwzględnieniem analizy kosztów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Poznanie i nabycie umiejetności zasad doboru maszyn, narzedzi i urzadzeń technicznych w gospodarstwie oraz projektowania nowoczesnych technologii.
Treści programoweT-W-1Globalny system lokalizacji. Aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów globalnej lokalizacji i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Współczesne techniki wykorzystywane w funkcjonowaniu GPS. Budowa systemu GPS. Cykle zadań praktycznych i teoretycznych wykorzystywanych w systemach GPS i DGPS w rolnictwie precyzyjnym. Schemat funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Wady i zalety stosowania rolnictwa precyzyjnego.
T-A-1Funkcje odbiorników GPS. Sposoby wyznaczania współrzędnych (bezwzględne wyznaczanie współrzędnych, względne wyznaczanie współrzędnych). Sporządzanie map (zasobności gleby, uzyskiwanych plonów, zużycia paliwa itp.). Wyposarzenie maszyn wukorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Systemy zarzadzania stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Systemy nawożenia precyzyjnego, pielęgnacji mechanicznej. Prognozowanie występowania chorób i szkodników.
Metody nauczaniaM-1Wykłady - prezentacje multimedialne. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczone, podstawowe umiejętności w odniesieniu do programu przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C16_K01student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów oraz potrafi pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt
ROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Poznanie i nabycie umiejetności zasad doboru maszyn, narzedzi i urzadzeń technicznych w gospodarstwie oraz projektowania nowoczesnych technologii.
Treści programoweT-W-1Globalny system lokalizacji. Aktualny stan i perspektywy rozwoju systemów globalnej lokalizacji i możliwości ich wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym. Współczesne techniki wykorzystywane w funkcjonowaniu GPS. Budowa systemu GPS. Cykle zadań praktycznych i teoretycznych wykorzystywanych w systemach GPS i DGPS w rolnictwie precyzyjnym. Schemat funkcjonowania rolnictwa precyzyjnego. Wady i zalety stosowania rolnictwa precyzyjnego.
T-A-1Funkcje odbiorników GPS. Sposoby wyznaczania współrzędnych (bezwzględne wyznaczanie współrzędnych, względne wyznaczanie współrzędnych). Sporządzanie map (zasobności gleby, uzyskiwanych plonów, zużycia paliwa itp.). Wyposarzenie maszyn wukorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym. Systemy zarzadzania stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Systemy nawożenia precyzyjnego, pielęgnacji mechanicznej. Prognozowanie występowania chorób i szkodników.
Metody nauczaniaM-1Wykłady - prezentacje multimedialne. Ćwiczenia – kierowanie i obserwacja wykonywanych zadań przez studentów.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę wykładów. Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego tematykę ćwiczeń. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna sposoby podnoszenia swoich kompetencji ale ich nie stosuje
3,5
4,0
4,5
5,0