Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Melioracje wodne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Melioracje wodne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Tadeusz Durkowski <Tadeusz.Durkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA4 9 1,00,38zaliczenie
wykładyW4 9 1,00,62zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Meteorologia i klimatologia. Gleboznawstwo

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zastosowanie zabiegów melioracyjnych do kształtowania stosunków powietrzno-wodnych gleb
C-2Ocena i sposoby eksploatacji systemów melioracyjnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Metody odwodnień i nawodnień gleb mineralnych7
T-A-2Analiza danych z gleboznawstaw dotyczących gleb mineralnych, gleby średnie i ciężkie2
9
wykłady
T-W-1Pojęcie melioracji, podział. Elementy Prawa Wodnego w zakresie melioracji1
T-W-2Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego. Rola melioracji w produkcji rolniczej1
T-W-3Przyrodnicze uwarunkowania melioracji terenów dolinowych1
T-W-4Melioracje odwadniające. Odwodnienia rowami1
T-W-5Drenowanie, elementy sieci, układy, zasady projektowania drenowania, wytyczne drenowania1
T-W-6Agromelioracje, pojęcia, kryteria stosowania. Wpływ agromelioracji na stosunki powietrzno-wodne.1
T-W-7Zasady melioracji terenów polderowych. Definicje, urządzenia1
T-W-8Mała retencja, retencyjne zbiorniki rolnicze. Gospodarowanie wodą1
T-W-9Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2Zebranie danych na temat potrzeb odwodnienia dla wybranych rejonów i gleb mineralnych, obliczenia potrzeb wodnych do nawodnień12
A-A-3Konsultacje projektu6
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie pokazu z zakresu utrzymania urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych12
A-W-3Konsultacje wybranych zagadnień egzaminacyjnych6
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia projektowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwia cząstkowe (dwa)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C14_W01
umiejętność oceny czynników wpływajacych na stan uwilgotnienia gleb i rozpoznanie metod regulacji stosunków powietrzno-wodnych
ROL_1A_W09R1A_W06InzA_W05C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-8M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C14_U01
potrafi przeprowadzić ocenę stanu uwilgotnienia gleb i dobrać odpowiedni zabieg melioracyjny w celu poprawy stanu uwilgotnienia gleb
ROL_1A_U12, ROL_1A_U13R1A_U02, R1A_U08InzA_U01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-7, T-W-9M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C14_K01
postepuje zgodnie z potrzebami zrównoważonego gospodarowania zasobami wody w środowisku przyrodniczym dobierając odpowiednie metody melioracji wynikające z potrzeb działalności rolniczej i ochrony środowiska wodnego
ROL_1A_K01, ROL_1A_K02R1A_K01, R1A_K02, R1A_K07C-1, C-2T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-9M-2, M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C14_W01
umiejętność oceny czynników wpływajacych na stan uwilgotnienia gleb i rozpoznanie metod regulacji stosunków powietrzno-wodnych
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat czynników wpływajacych na stan uwilgotnienia gleb i rozpoznaje tylko wybrane metody regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb, zna wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C14_U01
potrafi przeprowadzić ocenę stanu uwilgotnienia gleb i dobrać odpowiedni zabieg melioracyjny w celu poprawy stanu uwilgotnienia gleb
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu potrafi ocenić stan uwilgotnienia gleb mineralnych, potrafi dobrać zabieg w celu odwodnienia gleb nadmiernie uwilgotnionych, w ograniczonym stopniu potrafi wykorzystać literaturę przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C14_K01
postepuje zgodnie z potrzebami zrównoważonego gospodarowania zasobami wody w środowisku przyrodniczym dobierając odpowiednie metody melioracji wynikające z potrzeb działalności rolniczej i ochrony środowiska wodnego
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu postępuje z zasadami zrównoważonego gospodarowania zasobamni wodnymi w środowisku przyrodniczym, w ograniczonym zakresie wykorzystuje znane metody melioracji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. praca zb. red. Prochal P., Podstawy melioracji rolnych T.I, T II, PWRiL, Warszawa, 1987
  2. Praca zb. red. Mioduszewski W., Dembek W., Woda na obszarach wiejskich, Wyd.IMUZ, MRiRW, Warszawa, 2009
  3. Ostromęcki J., Podstawy melioracji nawadniających, PWN, Warszawa, 1973
  4. Cieśliński Zb, Agromelioracje w kształtowaniu środowiska rolniczego, Wyd. AR Poznań, Poznań, 1997
  5. Mioduszewski W., Regulowanie zwierciadła wód gruntowych w dolinach małych rzek, PWRiL, Warszawa, 1989

Literatura dodatkowa

  1. Czasopisma techniczne, Gospodarka wodna, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, NOT, Warszawa, 2012
  2. Marcilonek St., Eksploatacja urządzeń melioracyjnychg, Wyd. AR Wrocław, Wrocław, 1994

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Metody odwodnień i nawodnień gleb mineralnych7
T-A-2Analiza danych z gleboznawstaw dotyczących gleb mineralnych, gleby średnie i ciężkie2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie melioracji, podział. Elementy Prawa Wodnego w zakresie melioracji1
T-W-2Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego. Rola melioracji w produkcji rolniczej1
T-W-3Przyrodnicze uwarunkowania melioracji terenów dolinowych1
T-W-4Melioracje odwadniające. Odwodnienia rowami1
T-W-5Drenowanie, elementy sieci, układy, zasady projektowania drenowania, wytyczne drenowania1
T-W-6Agromelioracje, pojęcia, kryteria stosowania. Wpływ agromelioracji na stosunki powietrzno-wodne.1
T-W-7Zasady melioracji terenów polderowych. Definicje, urządzenia1
T-W-8Mała retencja, retencyjne zbiorniki rolnicze. Gospodarowanie wodą1
T-W-9Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach12
A-A-2Zebranie danych na temat potrzeb odwodnienia dla wybranych rejonów i gleb mineralnych, obliczenia potrzeb wodnych do nawodnień12
A-A-3Konsultacje projektu6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach12
A-W-2Przygotowanie pokazu z zakresu utrzymania urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych12
A-W-3Konsultacje wybranych zagadnień egzaminacyjnych6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C14_W01umiejętność oceny czynników wpływajacych na stan uwilgotnienia gleb i rozpoznanie metod regulacji stosunków powietrzno-wodnych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W09Zna rolę i rozumie potrzebę optymalnego wykorzystania zasobów wodnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1zastosowanie zabiegów melioracyjnych do kształtowania stosunków powietrzno-wodnych gleb
C-2Ocena i sposoby eksploatacji systemów melioracyjnych
Treści programoweT-W-3Przyrodnicze uwarunkowania melioracji terenów dolinowych
T-W-1Pojęcie melioracji, podział. Elementy Prawa Wodnego w zakresie melioracji
T-W-2Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego. Rola melioracji w produkcji rolniczej
T-W-6Agromelioracje, pojęcia, kryteria stosowania. Wpływ agromelioracji na stosunki powietrzno-wodne.
T-W-7Zasady melioracji terenów polderowych. Definicje, urządzenia
T-W-9Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych
T-W-8Mała retencja, retencyjne zbiorniki rolnicze. Gospodarowanie wodą
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia projektowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia cząstkowe (dwa)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ograniczoną wiedzę na temat czynników wpływajacych na stan uwilgotnienia gleb i rozpoznaje tylko wybrane metody regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb, zna wybrane pozycje literatury przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C14_U01potrafi przeprowadzić ocenę stanu uwilgotnienia gleb i dobrać odpowiedni zabieg melioracyjny w celu poprawy stanu uwilgotnienia gleb
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U12Potrafi planować, przeprowadzać eksperymenty oraz wykonywać pomiary i symulacje komputerowe oraz wyciągać wnioski
ROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1zastosowanie zabiegów melioracyjnych do kształtowania stosunków powietrzno-wodnych gleb
C-2Ocena i sposoby eksploatacji systemów melioracyjnych
Treści programoweT-W-1Pojęcie melioracji, podział. Elementy Prawa Wodnego w zakresie melioracji
T-W-2Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego. Rola melioracji w produkcji rolniczej
T-W-7Zasady melioracji terenów polderowych. Definicje, urządzenia
T-W-9Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia projektowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia cząstkowe (dwa)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu potrafi ocenić stan uwilgotnienia gleb mineralnych, potrafi dobrać zabieg w celu odwodnienia gleb nadmiernie uwilgotnionych, w ograniczonym stopniu potrafi wykorzystać literaturę przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C14_K01postepuje zgodnie z potrzebami zrównoważonego gospodarowania zasobami wody w środowisku przyrodniczym dobierając odpowiednie metody melioracji wynikające z potrzeb działalności rolniczej i ochrony środowiska wodnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
ROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1zastosowanie zabiegów melioracyjnych do kształtowania stosunków powietrzno-wodnych gleb
C-2Ocena i sposoby eksploatacji systemów melioracyjnych
Treści programoweT-W-3Przyrodnicze uwarunkowania melioracji terenów dolinowych
T-W-1Pojęcie melioracji, podział. Elementy Prawa Wodnego w zakresie melioracji
T-W-2Melioracje jako czynnik kształtowania środowiska przyrodniczego. Rola melioracji w produkcji rolniczej
T-W-4Melioracje odwadniające. Odwodnienia rowami
T-W-6Agromelioracje, pojęcia, kryteria stosowania. Wpływ agromelioracji na stosunki powietrzno-wodne.
T-W-7Zasady melioracji terenów polderowych. Definicje, urządzenia
T-W-9Eksploatacja urządzeń melioracyjnych, utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych
Metody nauczaniaM-2Wykład konwersatoryjny
M-3Ćwiczenia projektowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwia cząstkowe (dwa)
S-2Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w ograniczonym stopniu postępuje z zasadami zrównoważonego gospodarowania zasobamni wodnymi w środowisku przyrodniczym, w ograniczonym zakresie wykorzystuje znane metody melioracji
3,5
4,0
4,5
5,0