Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia roślin:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia roślin
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Bioinżynierii
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Mikiciuk <Malgorzata.Mikiciuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Katarzyna Malinowska <Katarzyna.Malinowska@zut.edu.pl>, Beata Smolik <Beata.Smolik@zut.edu.pl>, Arkadiusz Telesiński <Arkadiusz.Telesinski@zut.edu.pl>, Jacek Wróbel <Jacek.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 9 1,00,40egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 6 1,00,30zaliczenie
laboratoriaL4 6 1,00,30zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z biologii ogólnej, chemii i fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie sie studentów z podstawowymi procesami fiizycznymi i fizjologicznymi zachodzacymi w roślinie
C-2Poznanie zależności miedzy przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (środowiskowymi)
C-3Poznanie i umiejętne wykorzystanie czynników wewnętrznych umożliwiających skoordynowany wzrost i rozwój roślin
C-4Zdobycie umiejętności pracy w grupie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Termodynamiczne ujecie stosunków wodnych w roślinie2
T-A-2Objawy niedoborów pierwiastków niezbednych dla roślin2
T-A-3Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji rolniczej1
T-A-4Reakcje ruchowe roślin1
6
laboratoria
T-L-1Procesy dyfuzji, pęcznnienia i osmozy. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego oraz intensywnosci transpiracji2
T-L-2Wykrywanie barwników asymilacyjnych oraz skrobii w miękiszu asymilacyjnym oraz oznaczanie intensywności oddychania2
T-L-3Wykrywanie pierwiastków mineralnych w roślinie. Antagonizm jonowy1
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów na procesy wzrostu i rozwoju roślin1
6
wykłady
T-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin3
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy2
T-W-3Ogólna charakterystyka regulatorów wzrostu i rozwoju roślin2
T-W-4Procesy wzrostu i rozoju roślin1
T-W-5Klasyfikacja ruchów roślinnych i ich znaczenie1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Przygotowanie do ćwiczen audytoryjnych9
A-A-3Opracowanie konspektów z ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-4Studiowanie fachowej literatury4
A-A-5konsultacje2
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych8
A-L-3Przygotowanie sie do wejściówki4
A-L-4Opracowanie i dokonczenie konspektów z zajęć laboratoryjnych8
A-L-5Czytanie wskazanej literatury4
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do pisemnego egzaminu9
A-W-3Przygotowanie pracy na wybrany temat6
A-W-4Studiowanie fachowej literatury4
A-W-5konsultacje2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Pokaz, demonstracja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca opisowa na wybrany temat
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań otwartych związanych z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C13_W01
Definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-L-1M-1, M-2, M-3S-1, S-4
ROL_1A_C13_W02
Charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-2T-A-2, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-4
ROL_1A_C13_W03
Zna niezbędne dla roślin składniki chemiczne oraz objaśnia ich rolę fizjologiczną
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-3T-A-2, T-W-1M-1, M-2, M-3, M-5S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C13_U01
Korzysta z różnych źródeł informacji i wyszukuje z nich dane do opracowania konkretnego tematu z zakresu fizjologii roślin
ROL_1A_U01R1A_U01C-1, C-2, C-3T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-1, M-2S-1
ROL_1A_C13_U02
Wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych u roślin, interpretuje wyniki tych pomiarów i wyciąga wnioski
ROL_1A_U01R1A_U01C-2, C-3T-A-1, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-4S-2, S-3
ROL_1A_C13_U03
Potrafi opisać rolę czynników zewnętrznych (środowiskowych) i endogennych (wewnętrznych) w regulacji podstawowych procesów wrostu i rozwoju roślin
ROL_1A_U01R1A_U01C-2, C-3T-A-2, T-A-3, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-L-4M-1, M-2, M-4S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B10_K01
Potrafi współpracować w grupie i brać odpowiedzialność za wykonane zadanie
ROL_1A_K02R1A_K02C-4T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-2, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C13_W01
Definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
2,0
3,0Student zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzace w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C13_W02
Charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym zna podstawowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich wpływ na procesy fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C13_W03
Zna niezbędne dla roślin składniki chemiczne oraz objaśnia ich rolę fizjologiczną
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna i wyjaśnia rolę składników niezbędnych dla roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C13_U01
Korzysta z różnych źródeł informacji i wyszukuje z nich dane do opracowania konkretnego tematu z zakresu fizjologii roślin
2,0
3,0korzysta z nielicznych źródeł informacji w celu opracowania konkretnie zadanego tematu
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C13_U02
Wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych u roślin, interpretuje wyniki tych pomiarów i wyciąga wnioski
2,0
3,0Student poprawnie przeprowadza pomiary podstawowych cech i procesów fizjologicznych oraz poprawnie analizuje wyniki tych pomiarów
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C13_U03
Potrafi opisać rolę czynników zewnętrznych (środowiskowych) i endogennych (wewnętrznych) w regulacji podstawowych procesów wrostu i rozwoju roślin
2,0
3,0potrafi w dostateczny sposób wyjaśnić wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wzrost i rozwój roślin
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B10_K01
Potrafi współpracować w grupie i brać odpowiedzialność za wykonane zadanie
2,0
3,0stara sie współpracować z grupą w czasie zajęć i brać częściową odpowiedzialność za wykonane zadanie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kopcewicz j., Lewak S., Fizjologia roślin., PWN, Warszawa, 2007
  2. Gregorczyk A., Marska E., Mikiciuk G., Wróbel J., Fizjologia roślin. Przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo Naukowe AR, Szczecin, 2002
  3. Piskornik Z., Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych. Cz I i II, Wydawnictwo AR, Kraków, 1994

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Fizjologia roślin, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Termodynamiczne ujecie stosunków wodnych w roślinie2
T-A-2Objawy niedoborów pierwiastków niezbednych dla roślin2
T-A-3Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji rolniczej1
T-A-4Reakcje ruchowe roślin1
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Procesy dyfuzji, pęcznnienia i osmozy. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego oraz intensywnosci transpiracji2
T-L-2Wykrywanie barwników asymilacyjnych oraz skrobii w miękiszu asymilacyjnym oraz oznaczanie intensywności oddychania2
T-L-3Wykrywanie pierwiastków mineralnych w roślinie. Antagonizm jonowy1
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów na procesy wzrostu i rozwoju roślin1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin3
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy2
T-W-3Ogólna charakterystyka regulatorów wzrostu i rozwoju roślin2
T-W-4Procesy wzrostu i rozoju roślin1
T-W-5Klasyfikacja ruchów roślinnych i ich znaczenie1
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2Przygotowanie do ćwiczen audytoryjnych9
A-A-3Opracowanie konspektów z ćwiczeń audytoryjnych9
A-A-4Studiowanie fachowej literatury4
A-A-5konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach6
A-L-2Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych8
A-L-3Przygotowanie sie do wejściówki4
A-L-4Opracowanie i dokonczenie konspektów z zajęć laboratoryjnych8
A-L-5Czytanie wskazanej literatury4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2Przygotowanie do pisemnego egzaminu9
A-W-3Przygotowanie pracy na wybrany temat6
A-W-4Studiowanie fachowej literatury4
A-W-5konsultacje2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_W01Definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzące w roślinach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie sie studentów z podstawowymi procesami fiizycznymi i fizjologicznymi zachodzacymi w roślinie
Treści programoweT-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy
T-W-4Procesy wzrostu i rozoju roślin
T-L-1Procesy dyfuzji, pęcznnienia i osmozy. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego oraz intensywnosci transpiracji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca opisowa na wybrany temat
S-4Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna, definiuje i rozróżnia podstawowe procesy fizyczne i fizjologiczne zachodzace w roślinach
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_W02Charakteryzuje czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie zależności miedzy przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (środowiskowymi)
Treści programoweT-A-2Objawy niedoborów pierwiastków niezbednych dla roślin
T-A-4Reakcje ruchowe roślin
T-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy
T-W-5Klasyfikacja ruchów roślinnych i ich znaczenie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca opisowa na wybrany temat
S-4Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu zadawalającym zna podstawowe czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich wpływ na procesy fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_W03Zna niezbędne dla roślin składniki chemiczne oraz objaśnia ich rolę fizjologiczną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Poznanie i umiejętne wykorzystanie czynników wewnętrznych umożliwiających skoordynowany wzrost i rozwój roślin
Treści programoweT-A-2Objawy niedoborów pierwiastków niezbednych dla roślin
T-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Ćwiczenia przedmiotowe
M-5Pokaz, demonstracja
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań otwartych związanych z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w stopniu dostatecznym zna i wyjaśnia rolę składników niezbędnych dla roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_U01Korzysta z różnych źródeł informacji i wyszukuje z nich dane do opracowania konkretnego tematu z zakresu fizjologii roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie sie studentów z podstawowymi procesami fiizycznymi i fizjologicznymi zachodzacymi w roślinie
C-2Poznanie zależności miedzy przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (środowiskowymi)
C-3Poznanie i umiejętne wykorzystanie czynników wewnętrznych umożliwiających skoordynowany wzrost i rozwój roślin
Treści programoweT-A-4Reakcje ruchowe roślin
T-W-1Gospodarka wodna i mineralna roślin
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy
T-W-3Ogólna charakterystyka regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-W-5Klasyfikacja ruchów roślinnych i ich znaczenie
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca opisowa na wybrany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0korzysta z nielicznych źródeł informacji w celu opracowania konkretnie zadanego tematu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_U02Wykonuje pomiary podstawowych procesów fizjologicznych u roślin, interpretuje wyniki tych pomiarów i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie zależności miedzy przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (środowiskowymi)
C-3Poznanie i umiejętne wykorzystanie czynników wewnętrznych umożliwiających skoordynowany wzrost i rozwój roślin
Treści programoweT-A-1Termodynamiczne ujecie stosunków wodnych w roślinie
T-L-1Procesy dyfuzji, pęcznnienia i osmozy. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego oraz intensywnosci transpiracji
T-L-2Wykrywanie barwników asymilacyjnych oraz skrobii w miękiszu asymilacyjnym oraz oznaczanie intensywności oddychania
T-L-3Wykrywanie pierwiastków mineralnych w roślinie. Antagonizm jonowy
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań otwartych związanych z tematyką ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie przeprowadza pomiary podstawowych cech i procesów fizjologicznych oraz poprawnie analizuje wyniki tych pomiarów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C13_U03Potrafi opisać rolę czynników zewnętrznych (środowiskowych) i endogennych (wewnętrznych) w regulacji podstawowych procesów wrostu i rozwoju roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie zależności miedzy przebiegiem procesów fizjologicznych w roślinach a czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (środowiskowymi)
C-3Poznanie i umiejętne wykorzystanie czynników wewnętrznych umożliwiających skoordynowany wzrost i rozwój roślin
Treści programoweT-A-2Objawy niedoborów pierwiastków niezbednych dla roślin
T-A-3Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji rolniczej
T-W-2Fotosynteza i oddychanie oraz czynniki wpływajace na te procesy
T-W-4Procesy wzrostu i rozoju roślin
T-W-3Ogólna charakterystyka regulatorów wzrostu i rozwoju roślin
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów na procesy wzrostu i rozwoju roślin
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemna praca opisowa na wybrany temat
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych związanych z tematyką wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w dostateczny sposób wyjaśnić wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na wzrost i rozwój roślin
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B10_K01Potrafi współpracować w grupie i brać odpowiedzialność za wykonane zadanie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-4Zdobycie umiejętności pracy w grupie
Treści programoweT-L-1Procesy dyfuzji, pęcznnienia i osmozy. Oznaczanie potencjału osmotycznego soku komórkowego oraz intensywnosci transpiracji
T-L-2Wykrywanie barwników asymilacyjnych oraz skrobii w miękiszu asymilacyjnym oraz oznaczanie intensywności oddychania
T-L-3Wykrywanie pierwiastków mineralnych w roślinie. Antagonizm jonowy
T-L-4Wpływ stymulatorów i inhibitorów na procesy wzrostu i rozwoju roślin
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie lub wyjaśnienie
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenia pisemnych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0stara sie współpracować z grupą w czasie zajęć i brać częściową odpowiedzialność za wykonane zadanie
3,5
4,0
4,5
5,0