Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Botanika 2:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Botanika 2
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl>, Mariola Wróbel <Mariola.Wrobel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 6 1,00,33zaliczenie
wykładyW3 12 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość budowy morfologicznej roślin i ogólna wiedza biologiczna.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.3
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.3
6
wykłady
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin1
T-W-2Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki.2
T-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.1
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.8
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych6
A-A-2samodzielne studiowanie tematyk zajęć i wykonanie zielnika systematycznego19
A-A-3konsultacje3
A-A-4zaliczenie ćwiczeń2
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach12
A-W-2samodzielne stuidowanie tematyki zajęć, przygotowanie sie do egzaminu45
A-W-3konsultacje2
A-W-4egzamin z wykładów1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia przedmiotowe
M-3ćwiczenia terenowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-6Ocena podsumowująca: opracowanie raportu tabelarycznego

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B09_W01
student potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1, S-3, S-4, S-5
ROL_1A_B09_W02
potrafi wymienić i scharakteryzowac gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-A-2, T-A-1M-2, M-4, M-1S-1, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B09_U01
potrafi wykonać, opracować i analizować zielnik jako dokument badań roślinności
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-A-2, T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-3, S-4
ROL_1A_B09_U02
potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-3, T-W-4, T-A-2, T-A-1M-2, M-1, M-3S-3, S-4, S-2
ROL_1A_B09_U03
potrafi taksonomicznie zidentyfikowac rośliny nieznane
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-3, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B09_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się i poszerzania wiedzy przez całe życie!
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-A-2, T-A-1M-2, M-4, M-1, M-3S-1, S-3, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B09_W01
student potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
2,0
3,0potrafi wymienić i scharakteryzować główne cechy systematyczne ważniejszych taksonów różnej rangi
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B09_W02
potrafi wymienić i scharakteryzowac gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców
2,0
3,0potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców oraz scharakteryzować ich główne cechy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B09_U01
potrafi wykonać, opracować i analizować zielnik jako dokument badań roślinności
2,0
3,0wykona i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 45-55 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska ( minimum 5 gatunków)
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B09_U02
potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych
2,0
3,0spośród prezentowanych roślin potrafi rozpoznać 45-50 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmnie połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku)
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_B09_U03
potrafi taksonomicznie zidentyfikowac rośliny nieznane
2,0
3,0potrafi korzystając z mikroskopu stereoskopowego i kluczy oznaczyć i przynajmniej częściowo poprawnie scharakteryzować 1 gatunek rośliny
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B09_K01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się i poszerzania wiedzy przez całe życie!
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W.A., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, systematyka, tom 2, Brasika, Szczecin, 2009
  2. Rutkowski Lucjan, Klucz do oznaczania roslin naczyniowych Polski Niżowej, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.3
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.3
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin1
T-W-2Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki.2
T-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.1
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.8
12

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach audytoryjnych6
A-A-2samodzielne studiowanie tematyk zajęć i wykonanie zielnika systematycznego19
A-A-3konsultacje3
A-A-4zaliczenie ćwiczeń2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach12
A-W-2samodzielne stuidowanie tematyki zajęć, przygotowanie sie do egzaminu45
A-W-3konsultacje2
A-W-4egzamin z wykładów1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_W01student potrafi wymienić i zdefiniować cechy systematyczne różnej rangi taksonów rośllin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.
T-W-2Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki.
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić i scharakteryzować główne cechy systematyczne ważniejszych taksonów różnej rangi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_W02potrafi wymienić i scharakteryzowac gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.
T-W-2Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki.
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-5Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi wymienić ważniejsze gatunki roślin wykorzystywanych jako źródło surowców oraz scharakteryzować ich główne cechy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_U01potrafi wykonać, opracować i analizować zielnik jako dokument badań roślinności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0wykona i pisemnie objaśni cechy systematyczne i siedliskowe 45-55 gatunków roślin oraz opisze i przeanalizuje rośliny z jednego wybranego siedliska ( minimum 5 gatunków)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_U02potrafi rozpoznać ważniejsze gatunki roślin krajowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-4Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0spośród prezentowanych roślin potrafi rozpoznać 45-50 gatunków, nazwać je po polsku a przynajmniej połowę z nich również po łacinie oraz przynajmnie połowę rozpoznanych gatunków zaliczyć do rodziny (po polsku)
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_U03potrafi taksonomicznie zidentyfikowac rośliny nieznane
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-6Ocena podsumowująca: opracowanie raportu tabelarycznego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi korzystając z mikroskopu stereoskopowego i kluczy oznaczyć i przynajmniej częściowo poprawnie scharakteryzować 1 gatunek rośliny
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B09_K01w wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie rozumiał potrzebę uczenia się i poszerzania wiedzy przez całe życie!
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem systematycznym i cechami ważniejszych taksonów roślin użytkowych, chwastów i dzikich. Kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji taksonomicznej i rozpoznawania ważniejszych gatunków flory.
Treści programoweT-W-3Charakterystyka roślin nagonasiennych.
T-W-2Przegląd systematyczny roślin zarodnikowych - mszaki, paprotniki.
T-W-4Przegląd systematyczny i charakterystyka roślin okrytonasiennych.
T-W-1Podstawowe zagadnienia i pojęcia taksonomii roślin
T-A-2Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin dwuliściennych. Oznaczanie roślin.
T-A-1Charakterystyka systematyczna i morfologiczna roślin użytkowych i chwastów z klasy roślin jednoliściennych. Oznaczanie roślin.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-4wykonanie zielnika systematycznego
M-1wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-3Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny - oznaczenie i rozpoznanie roślin
S-2Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma świadomość potrzeby samokształcenia w zakresie zróżnicowania krajowej flory oraz umiejętności samodzielnego rozpoznawania i identyfikacji roślin, w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0