Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Mikrobiologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mikrobiologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krystyna Cybulska <Krystyna.Cybulska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Błaszak <Magdalena.Blaszak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 6 1,00,33zaliczenie
wykładyW3 12 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii i biochemii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie przez studentów mikroorganizmów występujących w glebie.
C-2Zapoznanie studentów z rolą drobnoustrojów w przemianach materii i energii zachodzacych w glebie.
C-3Przekazanie wiadomości studentom o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie oraz na inne organizmy żywe.
C-4Poznanie czynników modyfikujących aktywność drobnoustrojów w glebie oraz poznanie wpływów wywieranych przez człowieka na populacje mikrooorganizmów i powodowane przez nie przemiany

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Morfologia bakterii (kształty, układy komórek bakteryjnych, metody barwienia). Wykrywanie enzymów oddechowych bakterii1
T-L-2Oznaczanie systematyczne promieniowców i grzybów1
T-L-3Udział mikroorganizmów w metabolizmie gleby.1
T-L-4Mikrobiologiczna ocena czystości mleka. Kiszenie materiału roślinnego. Produkcja wina1
T-L-5Analiza mikrobiologiczna wody1
T-L-6Wpływ temperatury i odczynu środowiska na wzrost drobnoustrojów. Sposoby oddychania drobnoustrojów. Oznaczanie czasu generacji hodowli bakterii. Mikrobiologiczne oznaczanie stężenia antybiotyku1
6
wykłady
T-W-1Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych.2
T-W-2Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne.2
T-W-3Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.2
T-W-4Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm.2
T-W-5Wpływ działalności człowieka na mikroflorę gleby. Nawożenie mineralne i organiczne. Szczepionki bakteryjne.2
T-W-6Procesy mikrobiologiczne w przechowywaniu i przetwarzaniu produktów rolnych.2
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnicwo w zajęciach8
A-L-2przygotowanie do zajęć12
A-L-3przygotowanie do zaliczeń10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu20
A-W-4studiowanie literatury10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1multimedialny wykład informacyjny i problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B11_W01
student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych oraz ich uwarunkowań do produkcji rolniczej
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1, C-2, C-4, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B11_U01
Student potrafi analizować i interpretować zmiany w środowisku glebowym zachodzące przy udziale drobnoustrojów i dobierać odpowiednie metody oceny ich liczebności i aktywności
ROL_1A_U10R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1, C-2, C-4, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B11_K01
Student ma świadomość istotnej roli mikroorganizmów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1, C-2, C-4, C-3T-L-1, T-L-2, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-3, T-W-3, T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-6M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B11_W01
student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych oraz ich uwarunkowań do produkcji rolniczej
2,0
3,0student ma w niewielkim zakresie podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych oraz ich uwarunkowań do produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B11_U01
Student potrafi analizować i interpretować zmiany w środowisku glebowym zachodzące przy udziale drobnoustrojów i dobierać odpowiednie metody oceny ich liczebności i aktywności
2,0
3,0student zna w niewielkim zakresie kilka podstawowych pojęć z mikrobiologii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B11_K01
Student ma świadomość istotnej roli mikroorganizmów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego
2,0
3,0student w niewielkim stopniu ma świadomość istotnej roli drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Gołębiowska J., Mikrobiologia rolnicza, PWRiL, Warszawa, 1985
 2. Kunicki-Goldfinger W., Życie bakterii, PWN, Warszawa, 2007
 3. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R., Mikrobiologia, PWN, Warszawa, 2000
 4. Szember A., Zarys mikrobiologii rolniczej, PWN, Warszawa, 1985
 5. Marszewska-Ziemięcka J., Mikrobiologia gleby i nawozów organicznych, PWRiL, Warszawa, 1974
 6. A. Nowak, B. Marska, H. Wronkowska, W. Michalcewicz, Błaszak M., Przybulewska K., Hawrot-Paw M., Ćwiczenia z mikrobiologii dla kierunków:biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, towaroznawstwo. Szczecin., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, 2010
 7. A.Nowak, Mikrobiologia, Akademia Rolnicza, 2000

Literatura dodatkowa

 1. Drewniak J., Drewniak T., Mikrobiologia żywności, WSiP, Warszawa, 1999
 2. Fassatiova O., Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej, WNT, Warszawa, 1983
 3. Paul E.A., Clark F.,E., Mikrobiologia i biochemia gleb, UMCS, Lublin, 2000
 4. Russel S., Drobnoustroje a życie gleby, PWN, Warszawa, 1974

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Morfologia bakterii (kształty, układy komórek bakteryjnych, metody barwienia). Wykrywanie enzymów oddechowych bakterii1
T-L-2Oznaczanie systematyczne promieniowców i grzybów1
T-L-3Udział mikroorganizmów w metabolizmie gleby.1
T-L-4Mikrobiologiczna ocena czystości mleka. Kiszenie materiału roślinnego. Produkcja wina1
T-L-5Analiza mikrobiologiczna wody1
T-L-6Wpływ temperatury i odczynu środowiska na wzrost drobnoustrojów. Sposoby oddychania drobnoustrojów. Oznaczanie czasu generacji hodowli bakterii. Mikrobiologiczne oznaczanie stężenia antybiotyku1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych.2
T-W-2Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne.2
T-W-3Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.2
T-W-4Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm.2
T-W-5Wpływ działalności człowieka na mikroflorę gleby. Nawożenie mineralne i organiczne. Szczepionki bakteryjne.2
T-W-6Procesy mikrobiologiczne w przechowywaniu i przetwarzaniu produktów rolnych.2
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnicwo w zajęciach8
A-L-2przygotowanie do zajęć12
A-L-3przygotowanie do zaliczeń10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach20
A-W-2konsultacje10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia przedmiotu20
A-W-4studiowanie literatury10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B11_W01student ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych oraz ich uwarunkowań do produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie przez studentów mikroorganizmów występujących w glebie.
C-2Zapoznanie studentów z rolą drobnoustrojów w przemianach materii i energii zachodzacych w glebie.
C-4Poznanie czynników modyfikujących aktywność drobnoustrojów w glebie oraz poznanie wpływów wywieranych przez człowieka na populacje mikrooorganizmów i powodowane przez nie przemiany
C-3Przekazanie wiadomości studentom o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie oraz na inne organizmy żywe.
Treści programoweT-L-1Morfologia bakterii (kształty, układy komórek bakteryjnych, metody barwienia). Wykrywanie enzymów oddechowych bakterii
T-L-2Oznaczanie systematyczne promieniowców i grzybów
T-L-4Mikrobiologiczna ocena czystości mleka. Kiszenie materiału roślinnego. Produkcja wina
T-L-5Analiza mikrobiologiczna wody
T-L-6Wpływ temperatury i odczynu środowiska na wzrost drobnoustrojów. Sposoby oddychania drobnoustrojów. Oznaczanie czasu generacji hodowli bakterii. Mikrobiologiczne oznaczanie stężenia antybiotyku
T-L-3Udział mikroorganizmów w metabolizmie gleby.
T-W-4Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm.
T-W-5Wpływ działalności człowieka na mikroflorę gleby. Nawożenie mineralne i organiczne. Szczepionki bakteryjne.
T-W-6Procesy mikrobiologiczne w przechowywaniu i przetwarzaniu produktów rolnych.
Metody nauczaniaM-1multimedialny wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma w niewielkim zakresie podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych oraz ich uwarunkowań do produkcji rolniczej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B11_U01Student potrafi analizować i interpretować zmiany w środowisku glebowym zachodzące przy udziale drobnoustrojów i dobierać odpowiednie metody oceny ich liczebności i aktywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U10Potrafi rozpoznawać podstawowe objawy działania czynników biotycznych limitujących plonowanie roślin i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie przez studentów mikroorganizmów występujących w glebie.
C-2Zapoznanie studentów z rolą drobnoustrojów w przemianach materii i energii zachodzacych w glebie.
C-4Poznanie czynników modyfikujących aktywność drobnoustrojów w glebie oraz poznanie wpływów wywieranych przez człowieka na populacje mikrooorganizmów i powodowane przez nie przemiany
C-3Przekazanie wiadomości studentom o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie oraz na inne organizmy żywe.
Treści programoweT-L-1Morfologia bakterii (kształty, układy komórek bakteryjnych, metody barwienia). Wykrywanie enzymów oddechowych bakterii
T-L-2Oznaczanie systematyczne promieniowców i grzybów
T-L-4Mikrobiologiczna ocena czystości mleka. Kiszenie materiału roślinnego. Produkcja wina
T-L-5Analiza mikrobiologiczna wody
T-L-6Wpływ temperatury i odczynu środowiska na wzrost drobnoustrojów. Sposoby oddychania drobnoustrojów. Oznaczanie czasu generacji hodowli bakterii. Mikrobiologiczne oznaczanie stężenia antybiotyku
T-L-3Udział mikroorganizmów w metabolizmie gleby.
T-W-3Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.
T-W-4Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm.
T-W-1Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych.
T-W-2Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne.
T-W-5Wpływ działalności człowieka na mikroflorę gleby. Nawożenie mineralne i organiczne. Szczepionki bakteryjne.
T-W-6Procesy mikrobiologiczne w przechowywaniu i przetwarzaniu produktów rolnych.
Metody nauczaniaM-1multimedialny wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zna w niewielkim zakresie kilka podstawowych pojęć z mikrobiologii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B11_K01Student ma świadomość istotnej roli mikroorganizmów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie przez studentów mikroorganizmów występujących w glebie.
C-2Zapoznanie studentów z rolą drobnoustrojów w przemianach materii i energii zachodzacych w glebie.
C-4Poznanie czynników modyfikujących aktywność drobnoustrojów w glebie oraz poznanie wpływów wywieranych przez człowieka na populacje mikrooorganizmów i powodowane przez nie przemiany
C-3Przekazanie wiadomości studentom o wzajemnym wpływie drobnoustrojów na siebie oraz na inne organizmy żywe.
Treści programoweT-L-1Morfologia bakterii (kształty, układy komórek bakteryjnych, metody barwienia). Wykrywanie enzymów oddechowych bakterii
T-L-2Oznaczanie systematyczne promieniowców i grzybów
T-L-4Mikrobiologiczna ocena czystości mleka. Kiszenie materiału roślinnego. Produkcja wina
T-L-5Analiza mikrobiologiczna wody
T-L-6Wpływ temperatury i odczynu środowiska na wzrost drobnoustrojów. Sposoby oddychania drobnoustrojów. Oznaczanie czasu generacji hodowli bakterii. Mikrobiologiczne oznaczanie stężenia antybiotyku
T-L-3Udział mikroorganizmów w metabolizmie gleby.
T-W-3Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku. Wzajemne zależności pomiędzy drobnoustrojami i innymi organizmami.
T-W-4Metabolizm mikroorganizmów – procesy kataboliczne, anaboliczne oraz amfibolizm.
T-W-1Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów. Cykle rozwojowe drobnoustrojów, wzrost populacji oraz matematyczne parametry krzywej wzrostu. Rodzaje hodowli bakteryjnych.
T-W-2Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy – czynniki fizyczne, chemiczne i antropogeniczne.
T-W-5Wpływ działalności człowieka na mikroflorę gleby. Nawożenie mineralne i organiczne. Szczepionki bakteryjne.
T-W-6Procesy mikrobiologiczne w przechowywaniu i przetwarzaniu produktów rolnych.
Metody nauczaniaM-1multimedialny wykład informacyjny i problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: kolokwium
S-2Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student w niewielkim stopniu ma świadomość istotnej roli drobnoustrojów w prawidłowym funkcjonowaniu środowiska glebowego
3,5
4,0
4,5
5,0