Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Dendrologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dendrologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Marcin Kubus <Marcin.Kubus@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 1,00,33zaliczenie
wykładyW3 9 1,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu botaniki i fizjologii roślin

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przedstawienie systematyki drzew i krzewów oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym rozpoznawaniu roślin
C-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych i korzystania z klucza do oznaczania drzew i krzewów
C-3Zapoznanie z cechami diagnostycznymi gatunków i odmian drzew i krzewów umożliwiającymi ich rozpoznanie
C-4Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi wyróżnionych grup drzew i krzewów w różnych porach roku
C-5Przekazanie wiedzy o podstawowych wymaganiach ekologicznych roślin drzewiastych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz rodzimych, pokroje i pędy drzew liściastych (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)2
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, rodzimych oraz roślin zawszezielonych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)2
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, roślin zawszezielonych i liściastych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice III Bramy)2
T-A-4Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych (tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku)3
9
wykłady
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania1
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-3Drzewa i krzewy o efektownym jesiennym przebarwianiu się liści i o ozdobnych owocach, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-5Drzewa i krzewów rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń labolatoryjnych6
A-A-3studiowanie literatury dendrologicznej6
A-A-4opracowanie konspektów ćwiczeń9
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2zaliczenie wykładów w formie pisemnej1
A-W-3przygotowanie do zajęć, praca własna studenta9
A-W-4studiowanie literatury fachowej11
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-2Ocena formująca: ocena z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
S-3Ocena podsumowująca: ocena końcowa z egzaminu
S-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_W02
Identyfikuje na podstawie znajomości systematyki podstawowe taksony roślin drzewiastych
ROL_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04C-1T-A-3, T-W-1M-1, M-3S-4, S-2
ROL_1A_C09_W03
Dobiera drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
ROL_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04C-4T-W-4, T-W-3, T-W-2M-1, M-3S-1, S-3
ROL_1A_C09_W04
Rozpoznaje i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje i opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich biologię i ekologię
ROL_1A_W06R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04C-4, C-5T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-W-5, T-W-4, T-W-2M-1, M-2, M-3S-4, S-2, S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_U02
Umie korzystać z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów; ocenia i wykorzystuje w praktyce walory dekoracyjne drzew i krzewów
ROL_1A_U03R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07C-1, C-3, C-4T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-4, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_K02
Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1, C-2, C-3T-W-1M-2, M-3S-3
ROL_1A_C09_K03
Ma świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
ROL_1A_K06R1A_K06InzA_K01C-1, C-2T-W-5, T-W-1M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_W02
Identyfikuje na podstawie znajomości systematyki podstawowe taksony roślin drzewiastych
2,0Student nie potrafi na podstawie znajomości systematyki zidentyfikować żadnego z podstawowych taksonów roślin drzewiastych
3,0Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki ponad połowę wymaganych podstawowych taksonów roślin drzewiastych
3,5Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki zdecydowaną większość wymaganych podstawowych taksonów roślin drzewiastych
4,0Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych
4,5Student potrafi sprawnie zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych, podając niektóre przykłady roślin z danej rodziny lub rodzaju
5,0Student potrafi biegle zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych, podając inne przykłady roślin z danej rodziny lub rodzaju
ROL_1A_C09_W03
Dobiera drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
2,0Student nie posiada wiedzy nt. doboru drzew i krzewów na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
3,0Student rozróżnia w większości podstawowe walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz częściowo dobiera przykłady roślin
3,5Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz dobiera większość wymaganych roślin na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
4,0Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz dobiera wymagane rośliny na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
4,5Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów i sprawnie dobiera wymagane drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
5,0Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów i biegle dobiera wszystkie wymagane drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych, podając inne cechy wskazanych roślin
ROL_1A_C09_W04
Rozpoznaje i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje i opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich biologię i ekologię
2,0Student nie rozpoznaje i nie potrafi scharakteryzować cech morfologicznych roślin drzewiastych; nie potrafi rozpoznać drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz nie zna ich biologii i ekologii
3,0Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować podstawowe cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje podstawowe drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych
3,5Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje większość wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych
4,0Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych
4,5Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich biologię i ekologię
5,0Student biegle rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich pełną biologię i ekologię

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_U02
Umie korzystać z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów; ocenia i wykorzystuje w praktyce walory dekoracyjne drzew i krzewów
2,0Student nie umie korzystać z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; nie potrafi analizować cech diagnostycznych drzew i krzewów oraz ocenić i wykorzystać praktycznie walorów dekoracyjnych drzew i krzewów
3,0Student korzysta w podstawowym zakresie z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów
3,5Student korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów, częściowo oceniając i wykorzystując w praktyce walory dekoracyjne drzew i krzewów
4,0Student korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce walory dekoracyjne większości wymaganych drzew i krzewów
4,5Student sprawnie korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce ich wszystkie walory dekoracyjne
5,0Student biegle korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce ich wszystkie walory dekoracyjne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_K02
Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
2,0Student nie ma świadomości dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,0Student ma elementarną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,5Student ma dostateczną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,0Student ma dobrą świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
5,0Student ma ugruntowaną świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa i potrafi wskazać sposoby jej realizacji w swoim życiu zawodowym
ROL_1A_C09_K03
Ma świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
2,0Student nie ma świadomości funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
3,0Student ma elementarną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
3,5Student ma dostateczną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
4,0Student ma dobrą świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
4,5Student ma pełną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
5,0Student ma ugruntowaną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności, potrafiąc określić sposoby osiągnięcia tego celu

Literatura podstawowa

  1. Bugała W., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991
  2. Bugała W., Drzewa i krzewy iglaste, PWRiL, Warszawa, 2000
  3. Kubus M., Dendrologia. Skrypt dla studentów kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu, Wydaw. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005, 1
  4. Seneta W.; Dolatowski J., Dendrologia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 2008, i nowsze wydania
  5. Stachak A., Grinn U., Haas-Nogal M., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M., Zieleń Szczecina, Oficyna In Plus, Wołczkowo, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Chylarecki H. (red.), Arboretum Przelewickie egzotyczny ogród na Ziemi Pyrzyckiej, Ogólnopolskie Tow. Ochrony Ptaków, Gdańsk, 1997
  2. Coombes A.J., Drzewa, Wydaw. Wiedza i Życie, Warszawa, 2001, 2
  3. Coombes A.J., Kieszonkowy atlas drzew, Solis, Warszawa, 2006
  4. Owen J., More D., Przewodnik Collinsa. Drzewa, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009
  5. Godet J., Pędy i pąki rozpoznawanie drzew w okresie spoczynku, Oficyna Wydaw. Multico, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz rodzimych, pokroje i pędy drzew liściastych (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)2
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, rodzimych oraz roślin zawszezielonych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)2
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, roślin zawszezielonych i liściastych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice III Bramy)2
T-A-4Rozpoznawanie drzew i krzewów liściastych (tzw. Ogród Botaniczny z 1926 roku)3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania1
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-3Drzewa i krzewy o efektownym jesiennym przebarwianiu się liści i o ozdobnych owocach, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
T-W-5Drzewa i krzewów rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2przygotowanie do ćwiczeń labolatoryjnych6
A-A-3studiowanie literatury dendrologicznej6
A-A-4opracowanie konspektów ćwiczeń9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach9
A-W-2zaliczenie wykładów w formie pisemnej1
A-W-3przygotowanie do zajęć, praca własna studenta9
A-W-4studiowanie literatury fachowej11
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_W02Identyfikuje na podstawie znajomości systematyki podstawowe taksony roślin drzewiastych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki drzew i krzewów oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym rozpoznawaniu roślin
Treści programoweT-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, roślin zawszezielonych i liściastych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice III Bramy)
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
S-2Ocena formująca: ocena z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi na podstawie znajomości systematyki zidentyfikować żadnego z podstawowych taksonów roślin drzewiastych
3,0Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki ponad połowę wymaganych podstawowych taksonów roślin drzewiastych
3,5Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki zdecydowaną większość wymaganych podstawowych taksonów roślin drzewiastych
4,0Student potrafi zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych
4,5Student potrafi sprawnie zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych, podając niektóre przykłady roślin z danej rodziny lub rodzaju
5,0Student potrafi biegle zindentyfikować na podstawie znajomości systematyki wszystkie wymagane podstawowe taksony roślin drzewiastych, podając inne przykłady roślin z danej rodziny lub rodzaju
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_W03Dobiera drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi wyróżnionych grup drzew i krzewów w różnych porach roku
Treści programoweT-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-3Drzewa i krzewy o efektownym jesiennym przebarwianiu się liści i o ozdobnych owocach, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena końcowa z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy nt. doboru drzew i krzewów na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
3,0Student rozróżnia w większości podstawowe walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz częściowo dobiera przykłady roślin
3,5Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz dobiera większość wymaganych roślin na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
4,0Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów oraz dobiera wymagane rośliny na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
4,5Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów i sprawnie dobiera wymagane drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych
5,0Student rozróżnia walory dekoracyjne i wymagania ekologiczne drzew i krzewów i biegle dobiera wszystkie wymagane drzewa i krzewy na podstawie ich walorów dekoracyjnych i wymagań ekologicznych, podając inne cechy wskazanych roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_W04Rozpoznaje i charakteryzuje cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje i opisuje drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich biologię i ekologię
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W06Zna i rozumie potrzebę zachowania, ochrony i konserwacji zasobów naturalnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi wyróżnionych grup drzew i krzewów w różnych porach roku
C-5Przekazanie wiedzy o podstawowych wymaganiach ekologicznych roślin drzewiastych
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz rodzimych, pokroje i pędy drzew liściastych (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, roślin zawszezielonych i liściastych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice III Bramy)
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, rodzimych oraz roślin zawszezielonych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)
T-W-5Drzewa i krzewów rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-4Drzewa i krzewy zawszezielone, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-2Drzewa i krzewy nagozalążkowe - biologia i wymagania ekologiczne gatunków
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
S-2Ocena formująca: ocena z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny z partii materiału
S-3Ocena podsumowująca: ocena końcowa z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozpoznaje i nie potrafi scharakteryzować cech morfologicznych roślin drzewiastych; nie potrafi rozpoznać drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz nie zna ich biologii i ekologii
3,0Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować podstawowe cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje podstawowe drzewa i krzewy na podstawie ich cech diagnostycznych
3,5Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje większość wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych
4,0Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych
4,5Student rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich biologię i ekologię
5,0Student biegle rozpoznaje i potrafi scharakteryzować wszystkie cechy morfologiczne roślin drzewiastych; rozpoznaje wszystkie wymaganych drzew i krzewów na podstawie ich cech diagnostycznych oraz zna ich pełną biologię i ekologię
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_U02Umie korzystać z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; analizuje cechy diagnostyczne drzew i krzewów; ocenia i wykorzystuje w praktyce walory dekoracyjne drzew i krzewów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U03Potrafi dokonać identyfikacji gatunków roślin uprawnych, chwastów i roślin chronionych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki drzew i krzewów oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym rozpoznawaniu roślin
C-3Zapoznanie z cechami diagnostycznymi gatunków i odmian drzew i krzewów umożliwiającymi ich rozpoznanie
C-4Zapoznanie z walorami dekoracyjnymi wyróżnionych grup drzew i krzewów w różnych porach roku
Treści programoweT-A-1Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz rodzimych, pokroje i pędy drzew liściastych (Jasne Błonia i Park Kasprowicza w Szczecinie)
T-A-3Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, roślin zawszezielonych i liściastych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice III Bramy)
T-A-2Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych, rodzimych oraz roślin zawszezielonych (Cmentarz Centralny w Szczecinie, okolice Bramy Głównej)
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny i problemowy
M-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
S-2Ocena formująca: ocena z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie korzystać z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; nie potrafi analizować cech diagnostycznych drzew i krzewów oraz ocenić i wykorzystać praktycznie walorów dekoracyjnych drzew i krzewów
3,0Student korzysta w podstawowym zakresie z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów
3,5Student korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować podstawowe cechy diagnostyczne drzew i krzewów, częściowo oceniając i wykorzystując w praktyce walory dekoracyjne drzew i krzewów
4,0Student korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce walory dekoracyjne większości wymaganych drzew i krzewów
4,5Student sprawnie korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce ich wszystkie walory dekoracyjne
5,0Student biegle korzysta z kluczy do rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych i okrytozalążkowych; potrafi analizować wymagane cechy diagnostyczne drzew i krzewów, oceniając i wykorzystując w praktyce ich wszystkie walory dekoracyjne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_K02Ma świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki drzew i krzewów oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym rozpoznawaniu roślin
C-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych i korzystania z klucza do oznaczania drzew i krzewów
C-3Zapoznanie z cechami diagnostycznymi gatunków i odmian drzew i krzewów umożliwiającymi ich rozpoznanie
Treści programoweT-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: ocena końcowa z egzaminu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,0Student ma elementarną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
3,5Student ma dostateczną świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,0Student ma dobrą świadomość dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
4,5Student ma pełną świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa
5,0Student ma ugruntowaną świadomość potrzeby dokształcania się i samodoskonalenia w zakresie drzewoznawstwa i potrafi wskazać sposoby jej realizacji w swoim życiu zawodowym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_K03Ma świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K06Ma świadomość ryzyka, potrafi ocenić skutki podejmowanej rolniczej działalności produkcyjnej i jej wpływ na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przedstawienie systematyki drzew i krzewów oraz wskazanie jej wykorzystania w praktycznym rozpoznawaniu roślin
C-2Przedstawienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania cech morfologicznych roślin drzewiastych i korzystania z klucza do oznaczania drzew i krzewów
Treści programoweT-W-5Drzewa i krzewów rodzimego pochodzenia i od dawna zadomowione w Polsce, biologia i wymagania ekologiczne gatunków
T-W-1Podstawy systematyki roślin drzewiastych, cechy diagnostyczne roślin drzewiastych niezbędne do ich rozpoznawania
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
M-3Metody praktyczne (obserwacja, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: ocena końcowa z praktycznego rozpoznawania drzew i krzewów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
3,0Student ma elementarną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
3,5Student ma dostateczną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
4,0Student ma dobrą świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
4,5Student ma pełną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności
5,0Student ma ugruntowaną świadomość funkcji roślin drzewiastych oraz potrzeby ich ochrony i zwiększania bogactwa oraz bioróżnorodności, potrafiąc określić sposoby osiągnięcia tego celu