Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Genetyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Genetyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Nauczyciel odpowiedzialny Stefan Stojałowski <Stefan.Stojalowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl>, Paweł Milczarski <Pawel.Milczarski@zut.edu.pl>, Beata Myśków <Beata.Myskow@zut.edu.pl>, Miłosz Smolik <Milosz.Smolik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 6 1,00,33zaliczenie
wykładyW3 12 2,00,67zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw botaniki i cytologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia2
T-L-2Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej - podstawy metody PCR2
T-L-3Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera2
6
wykłady
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.1
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli. Rekombinacja genów i cech.2
T-W-3Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów.1
T-W-4Determinacja płci. Dziedziczenie genów sprzężonych.2
T-W-5Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Transgresja. Odziedziczalność.2
T-W-6Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.2
T-W-7Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.1
T-W-8Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek.1
12

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych6
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu24
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury związanej z przedmiotem48
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B13_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w produkcji rolniczej
ROL_1A_W01R1A_W01InzA_W01, InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B13_U01
Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
ROL_1A_U13R1A_U02C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_B13_K01
Ma świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-6, T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-7, T-W-8M-3, M-2, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B13_W01
Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w produkcji rolniczej
2,0Nie zna podstawowych mechanizmów dziedziczenia cech
3,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu podstawowym
3,5Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu dobrym
4,5Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu wyższym niż dobry
5,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu bardzo dobrym

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B13_U01
Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
2,0Nie potrafi interpretować rezultatów krzyżowań genetycznych
3,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu podstawowym
3,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż dobry
5,0Potrafi bardzo dobrze interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_B13_K01
Ma świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
3,5Ma podstawową świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
4,0Ma ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
4,5Ma dobrze ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
5,0Ma głęboką świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej

Literatura podstawowa

  1. Tarkowski Cz., Genetyka, Hodowla Roślin i Nasiennictwo, PWN, Warszawa, 1984, 3
  2. Gajewski W., Genetyka Ogólna i Molekularna, PWN, Warszawa, 1987

Literatura dodatkowa

  1. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L., Genetyka – Krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2000, 1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Obserwacje mikroskopowe chromosomów - wykonanie preparatów ze stożków wzrostu korzenia2
T-L-2Wyposażenie laboratorium genetyki molekularnej - podstawy metody PCR2
T-L-3Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera2
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.1
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli. Rekombinacja genów i cech.2
T-W-3Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów.1
T-W-4Determinacja płci. Dziedziczenie genów sprzężonych.2
T-W-5Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Transgresja. Odziedziczalność.2
T-W-6Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.2
T-W-7Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.1
T-W-8Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek.1
12

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych6
A-L-2Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu24
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach12
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury związanej z przedmiotem48
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B13_W01Student potrafi scharakteryzować podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki niezbędną do zrozumienia procesów przyrodniczych i technicznych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-W-6Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.
T-W-4Determinacja płci. Dziedziczenie genów sprzężonych.
T-W-5Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Transgresja. Odziedziczalność.
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli. Rekombinacja genów i cech.
T-W-3Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów.
T-W-7Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.
T-W-8Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych mechanizmów dziedziczenia cech
3,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu podstawowym
3,5Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu dobrym
4,5Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu wyższym niż dobry
5,0Zna mechanizmy dziedziczenia cech u roślin i zwierząt wykorzystywanych w praktyce rolniczej w stopniu bardzo dobrym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B13_U01Potrafi wyjaśniać rezutaty krzyżowań i interpretować występowanie zmienności fenotypowej w kolejnych pokoleniach mieszańców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-W-4Determinacja płci. Dziedziczenie genów sprzężonych.
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli. Rekombinacja genów i cech.
T-W-3Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi interpretować rezultatów krzyżowań genetycznych
3,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu podstawowym
3,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż podstawowy
4,0Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu dobrym
4,5Potrafi interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych w stopniu wyższym niż dobry
5,0Potrafi bardzo dobrze interpretować rezultaty krzyżowań genetycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_B13_K01Ma świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie mechanizmów dziedziczenia cech, zrozumienie podstaw istnienia zmienności biologicznej w obrębie organizmów żywych oraz jej znaczenia
Treści programoweT-W-6Zmienność struktury genomu. Zmiany w liczbie i strukturze chromosomów oraz ich następstwa fenotypowe.
T-W-4Determinacja płci. Dziedziczenie genów sprzężonych.
T-W-5Dziedziczenie genów warunkujących zmienność ciągłą. Transgresja. Odziedziczalność.
T-W-1Cytologiczne podstawy rozmnażania bezpłciowego i płciowego. Chromosomy, genomy, kariotypy. Cytologiczne i genetyczne następstwa mitozy i mejozy.
T-W-2Dziedziczenie jednej pary alleli. Niezależne dziedziczenie dwóch i więcej par alleli. Rekombinacja genów i cech.
T-W-3Fenotypowe efekty współdziałania nieallelicznych genów.
T-W-7Dziedziczenie genów w populacjach panmiktycznych. Genetyczne następstwa kojarzeń krewniaczych.
T-W-8Kwasy nukleinowe jako molekularne nośniki informacji genetycznej. Kod genetyczny i biosynteza białek.
Metody nauczaniaM-3Dyskusja dydaktyczna
M-2Ćwiczenia przedmiotowe
M-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Test zaliczeniowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie wykazuje potrzeby uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki
3,0Ma znikomą świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
3,5Ma podstawową świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
4,0Ma ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
4,5Ma dobrze ugruntowaną świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej
5,0Ma głęboką świadomość znaczenia ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu genetyki dla efektywności produkcji rolniczej