Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Agrometeorologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Agrometeorologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Bożena Michalska <Bozena.Michalska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Mąkosza <Agnieszka.Makosza@zut.edu.pl>, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz <Jadwiga.Nidzgorska-Lencewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,00,62zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student posiada podstawowe wiadomości z geografii
W-2Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu matematyki i statystyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczjących produkcję rolniczą
C-2Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiaru elementów i zjawisk pogodowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-11. Organizacja służby meteorologicznej. Przydział zadań do opracowań agrometeorologicznych.1
T-A-2Przyrządy do pomiarów promieniowania i usłonecznienia. Sposoby obliczeń, graficzne przedstawienie wyników1
T-A-3Przyrządy do pomiarów temperatury gleby i powietrza. Opracowanie graficzne2
T-A-4Określanie zawartości pary wodnej w atmosferze. Rodzaje przyrządów. Graficzne przedstawianie czasowego rozkładu wilgotności powietrza i gleby.2
T-A-5Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych, przyrządy i warunki pomiarów. Metody opracowań wyników.2
T-A-6Ocena wpływu czynników meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin1
9
wykłady
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery oraz przepływ promieniowania przez środowisko roślinne1
T-W-2Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosferą2
T-W-3Przepływ wody i wilgoci przez system gleba-roślina-atmosfera. Klimatyczny bilans wodny.2
T-W-4Niekorzystne czynniki meteorologiczne a przebieg wegetacji2
T-W-5Czynniki klimatotwórcze, warunki agroklimatyczne Polski2
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział w zajęciach audytoryjnych, przygotowanie do bieżących sprawdzianów i okresowych kolokwiów. Część praktyczna zajęć audytoryjnych polega na opracowaniu materiałów meteorologicznych w formie wykresów i diagramów oraz na analizie uzyskanych wyników.9
A-A-2Przygotowanie do okresowych kolokwiów12
A-A-3Zaliczenie części praktycznej ćwiczeń3
A-A-4Udział w konsultacjach2
A-A-5studiowanie literatury4
30
wykłady
A-W-1Konsultacje6
A-W-2Zaliczenie przedmiotu2
A-W-3Udział w zaliczeniu1
A-W-4Studiowanie literatury tematu21
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metody problemowe (sytuacyjne, dyskusje na zajęciach audytoryjnych)
M-3Metody praktyczne - pokaz, graficzne opracowanie danych meteorologicznych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na zajęciach audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena części praktycznej zajęć laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu warunków agrometeorologicznych mających znaczenie dla produkcji rolniczej.
ROL_1A_W08R1A_W03, R1A_W07C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_U01
Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
ROL_1A_U01R1A_U01C-2T-A-5, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-1M-2S-1
ROL_1A_C09_U02
Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
ROL_1A_U13R1A_U02C-2, C-1T-A-1M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C09_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym
ROL_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5M-1S-3
ROL_1A_C09_K02
Potrafi w sposób przedsiębiorczy myśleć, współdziałać i pracować w grupie w zakresie wykonywanego zawodu
ROL_1A_K02R1A_K02C-2T-W-4, T-W-5M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_W01
Posiada podstawową wiedzę z zakresu warunków agrometeorologicznych mających znaczenie dla produkcji rolniczej.
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o elementach i zjawiskach meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_U01
Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
2,0
3,0Student zna niektóre (z prezentowanych na ćwiczeniach) przyrządy meteorologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C09_U02
Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
2,0
3,0Student potrafi przedstawić w sposób graficzny w ograniczonym zakresie omawiany element lub zjawisko atmosferyczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C09_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym
2,0
3,0Student ma świadomośC doskonalenia wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C09_K02
Potrafi w sposób przedsiębiorczy myśleć, współdziałać i pracować w grupie w zakresie wykonywanego zawodu
2,0
3,0Student potrafi w sposób kreatywny myśleć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bac S., Koźmiński C., Rojek M., Agrometeorologia, PWRiL, Warszawa, 1997, 2
  2. Koźmiński C., Michalska B., Agrometeorologia i klimatologia, AR Szczecin, Szczecin, 2008, 2

Literatura dodatkowa

  1. red. nauk. Koźmiński C., Michalska B., Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce, AR Szczecin, Szczecin, 2001, 1
  2. red. Koźmiński C., Michalska B., Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza., AR Szczecin, US Szczecin, Szczecin, 2004, 1
  3. red. Koźmiński C., Klimat Polski - mapa ścienna, AR Szczecin, Szczecin, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-11. Organizacja służby meteorologicznej. Przydział zadań do opracowań agrometeorologicznych.1
T-A-2Przyrządy do pomiarów promieniowania i usłonecznienia. Sposoby obliczeń, graficzne przedstawienie wyników1
T-A-3Przyrządy do pomiarów temperatury gleby i powietrza. Opracowanie graficzne2
T-A-4Określanie zawartości pary wodnej w atmosferze. Rodzaje przyrządów. Graficzne przedstawianie czasowego rozkładu wilgotności powietrza i gleby.2
T-A-5Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych, przyrządy i warunki pomiarów. Metody opracowań wyników.2
T-A-6Ocena wpływu czynników meteorologicznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery oraz przepływ promieniowania przez środowisko roślinne1
T-W-2Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosferą2
T-W-3Przepływ wody i wilgoci przez system gleba-roślina-atmosfera. Klimatyczny bilans wodny.2
T-W-4Niekorzystne czynniki meteorologiczne a przebieg wegetacji2
T-W-5Czynniki klimatotwórcze, warunki agroklimatyczne Polski2
9

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział w zajęciach audytoryjnych, przygotowanie do bieżących sprawdzianów i okresowych kolokwiów. Część praktyczna zajęć audytoryjnych polega na opracowaniu materiałów meteorologicznych w formie wykresów i diagramów oraz na analizie uzyskanych wyników.9
A-A-2Przygotowanie do okresowych kolokwiów12
A-A-3Zaliczenie części praktycznej ćwiczeń3
A-A-4Udział w konsultacjach2
A-A-5studiowanie literatury4
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje6
A-W-2Zaliczenie przedmiotu2
A-W-3Udział w zaliczeniu1
A-W-4Studiowanie literatury tematu21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_W01Posiada podstawową wiedzę z zakresu warunków agrometeorologicznych mających znaczenie dla produkcji rolniczej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu klimatycznych i pogodowych uwarunkowań produkcji rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczjących produkcję rolniczą
Treści programoweT-W-4Niekorzystne czynniki meteorologiczne a przebieg wegetacji
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery oraz przepływ promieniowania przez środowisko roślinne
T-W-2Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosferą
T-W-3Przepływ wody i wilgoci przez system gleba-roślina-atmosfera. Klimatyczny bilans wodny.
T-W-5Czynniki klimatotwórcze, warunki agroklimatyczne Polski
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada ograniczoną wiedzę o elementach i zjawiskach meteorologicznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_U01Potrafi wykonać pomiary i obserwacje elementów i zjawisk atmosferycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy, przetwarzania i wykorzystywania informacji o zróżnicowanej formie i pochodzących z różnych źródeł
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiaru elementów i zjawisk pogodowych
Treści programoweT-A-5Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych, przyrządy i warunki pomiarów. Metody opracowań wyników.
T-A-2Przyrządy do pomiarów promieniowania i usłonecznienia. Sposoby obliczeń, graficzne przedstawienie wyników
T-A-3Przyrządy do pomiarów temperatury gleby i powietrza. Opracowanie graficzne
T-A-4Określanie zawartości pary wodnej w atmosferze. Rodzaje przyrządów. Graficzne przedstawianie czasowego rozkładu wilgotności powietrza i gleby.
T-A-11. Organizacja służby meteorologicznej. Przydział zadań do opracowań agrometeorologicznych.
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (sytuacyjne, dyskusje na zajęciach audytoryjnych)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian okresowy z wiedzy zdobytej na zajęciach audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna niektóre (z prezentowanych na ćwiczeniach) przyrządy meteorologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_U02Posiada umiejętność graficznej prezentacji czynników meteorologicznych i analizowania ich przebiegu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U13Posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiaru elementów i zjawisk pogodowych
C-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczjących produkcję rolniczą
Treści programoweT-A-11. Organizacja służby meteorologicznej. Przydział zadań do opracowań agrometeorologicznych.
Metody nauczaniaM-3Metody praktyczne - pokaz, graficzne opracowanie danych meteorologicznych
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena części praktycznej zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przedstawić w sposób graficzny w ograniczonym zakresie omawiany element lub zjawisko atmosferyczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_K01Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym czynnikom pogodowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K01Rozumie potrzebę uczenia się i samodoskonalenia oraz ma świadomość konieczności uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych sprzyjających i ograniczjących produkcję rolniczą
Treści programoweT-W-4Niekorzystne czynniki meteorologiczne a przebieg wegetacji
T-W-1Bilans promieniowania Słońca, Ziemi i atmosfery oraz przepływ promieniowania przez środowisko roślinne
T-W-2Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosferą
T-W-3Przepływ wody i wilgoci przez system gleba-roślina-atmosfera. Klimatyczny bilans wodny.
T-W-5Czynniki klimatotwórcze, warunki agroklimatyczne Polski
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne z wiedzy zdobytej na wykładach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma świadomośC doskonalenia wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C09_K02Potrafi w sposób przedsiębiorczy myśleć, współdziałać i pracować w grupie w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K02Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie się z przyrządami i metodami pomiaru elementów i zjawisk pogodowych
Treści programoweT-W-4Niekorzystne czynniki meteorologiczne a przebieg wegetacji
T-W-5Czynniki klimatotwórcze, warunki agroklimatyczne Polski
Metody nauczaniaM-2Metody problemowe (sytuacyjne, dyskusje na zajęciach audytoryjnych)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena części praktycznej zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w sposób kreatywny myśleć
3,5
4,0
4,5
5,0