Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (N1)

Sylabus przedmiotu Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Rolnictwo
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomika i organizacja produkcji rolniczej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Grieger <Andrzej.Grieger@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Karbowy <Andrzej.Karbowy@zut.edu.pl>, Marek Rynkiewicz <Marek.Rynkiewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 18 3,00,67zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 9 2,00,33zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw produkcji roślinnej.
W-2Znajomość produkcji zwierzęcej.
W-3Znajomość produkcji ogrodniczej.
W-4Znajomość podstaw ekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Umiejętność oceny stanu gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
C-2Umiejetność zastosowania wiedzy do projektowania rozwoju gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Planowanie produkcji rolniczej i ogrodniczej. Dochody w rolnictwie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego. Grupy producenckie.1
T-A-2Metody obliczania jednostkowych kosztów produkcji rolniczej i ogrodniczej. Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze.1
T-A-3Marketing w działalności rolniczej i ogrodniczej. Analiza rynków rolnych i ogrodniczych.1
T-A-4Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego i ogrodniczego. Koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie.1
T-A-5Wytyczne projektowania wybranej działalności gospodarczej w obszarze produkcji rolniczej i ogrodniczej.1
T-A-6Metody obliczania jednostkowych kosztów produkcji rolniczej i ogrodniczej.2
T-A-7Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze. Grupy producenckie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego.1
T-A-8Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego i ogrodniczego. Koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie1
9
wykłady
T-W-1Pojęcie i organizacja agrobiznesu. Organizacja usług produkcyjnych w rolnictwie/ogrodnictwie. Struktura agrobiznesu- zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.1
T-W-2Czynniki wytwórcze i zasoby - ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość. Podmioty - gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze, techniczne przedsiebiorstwo usługowe. Organizacja gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, agrofirmy.1
T-W-3Projektowanie procesów w produkcji rolniczej. Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej. Projektowanie usług dla produkcji rolniczej, ogrodniczej.1
T-W-4Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta. Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej/ogrodniczej.1
T-W-5Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym. Planowanie inwestycji w infrastrukturę w gospodarstwie rolnym/ogrodniczym1
T-W-6Innowacje jako funkcja rozwoju gospodarstwa rolnego (ogrodniczego). Elementy biznes planu.1
T-W-7Pojęcie i organizacja agrobiznesu.1
T-W-8Struktura agrobiznesu - zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.1
T-W-9Czynniki wytwórcze i zasoby - ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość.1
T-W-10Podmioty - gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze, techniczne przedsiębiorstwo usługowe.1
T-W-11Organizacja gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, agrofirmy.1
T-W-12Projektowanie procesów w produkcji rolniczej.1
T-W-13Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej i usług.1
T-W-14Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta.1
T-W-15Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej.1
T-W-16Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym.1
T-W-17Innowacje jako funkcja rozwoju gospodarstwa rolnego (ogrodniczego).1
T-W-18Elementy biznes planu.1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie projektu25
A-A-3Przygotowanie prezentacji.26
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu42
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów.20
A-W-4Konsultacje10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna/panelowa.
M-3Metoda projektów.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne pierwszej części wykładów (15 godzin).
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne drugiej części wykładów (15 godzin).
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C08_W01
Definiuje poprawnie aspekty środowiskowe, stosowania techniki rolniczej oraz ekonomiczne funkcjonowania gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
ROL_1A_W02R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-2, C-1T-A-5, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-1, M-3, M-2S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C08_U01
Potrafi ogólnie fomułować problemy związane z prowadzeniem produkcji rolniczej/ogrodniczej stosując wiedzę o ekonomicznych aspektach rynku.
ROL_1A_U04R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-2, C-1T-A-7, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-3, M-2S-3, S-2
ROL_1A_C08_U02
Potrafi określić obszar koniecznych do poznania zagadnień i poprawnie zebrane informacje uporządkować według przyjętego schematu myślenia.
ROL_1A_U05R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U02, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-7, T-W-8, T-W-18M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ROL_1A_C08_K01
Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
ROL_1A_K07R1A_K08InzA_K02C-2, C-1T-W-12, T-W-13, T-W-16, T-W-18M-1, M-3, M-2S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C08_W01
Definiuje poprawnie aspekty środowiskowe, stosowania techniki rolniczej oraz ekonomiczne funkcjonowania gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje tylko część wiedzy do omówienia postawionego zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C08_U01
Potrafi ogólnie fomułować problemy związane z prowadzeniem produkcji rolniczej/ogrodniczej stosując wiedzę o ekonomicznych aspektach rynku.
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia z obszaru ekonomiki produkcji rolniczej/ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
ROL_1A_C08_U02
Potrafi określić obszar koniecznych do poznania zagadnień i poprawnie zebrane informacje uporządkować według przyjętego schematu myślenia.
2,0
3,0Student prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ROL_1A_C08_K01
Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać procesy regulujące obszar ekonomiki produkcji rolniczej/ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Worobjow L., Spychalski G., Podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania w produkcji ogrodniczej, Wyd. AR, Szczecin, 2002
  2. Fereniec J., Ekonomika i organizacja rolnictwa, Key Text, Warszawa, 1999
  3. Muzalewski A., Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Wyd. IBMER, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z., Ekonomika rolnictwa, Zarys teorii, Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 1997
  2. Zajączkowski M., Zasady marketingowe w agrobiznesie, Wyd. AR, Szczecin, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Planowanie produkcji rolniczej i ogrodniczej. Dochody w rolnictwie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego. Grupy producenckie.1
T-A-2Metody obliczania jednostkowych kosztów produkcji rolniczej i ogrodniczej. Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze.1
T-A-3Marketing w działalności rolniczej i ogrodniczej. Analiza rynków rolnych i ogrodniczych.1
T-A-4Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego i ogrodniczego. Koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie.1
T-A-5Wytyczne projektowania wybranej działalności gospodarczej w obszarze produkcji rolniczej i ogrodniczej.1
T-A-6Metody obliczania jednostkowych kosztów produkcji rolniczej i ogrodniczej.2
T-A-7Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze. Grupy producenckie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego.1
T-A-8Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego i ogrodniczego. Koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie i organizacja agrobiznesu. Organizacja usług produkcyjnych w rolnictwie/ogrodnictwie. Struktura agrobiznesu- zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.1
T-W-2Czynniki wytwórcze i zasoby - ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość. Podmioty - gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze, techniczne przedsiebiorstwo usługowe. Organizacja gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, agrofirmy.1
T-W-3Projektowanie procesów w produkcji rolniczej. Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej. Projektowanie usług dla produkcji rolniczej, ogrodniczej.1
T-W-4Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta. Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej/ogrodniczej.1
T-W-5Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym. Planowanie inwestycji w infrastrukturę w gospodarstwie rolnym/ogrodniczym1
T-W-6Innowacje jako funkcja rozwoju gospodarstwa rolnego (ogrodniczego). Elementy biznes planu.1
T-W-7Pojęcie i organizacja agrobiznesu.1
T-W-8Struktura agrobiznesu - zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.1
T-W-9Czynniki wytwórcze i zasoby - ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość.1
T-W-10Podmioty - gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze, techniczne przedsiębiorstwo usługowe.1
T-W-11Organizacja gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, agrofirmy.1
T-W-12Projektowanie procesów w produkcji rolniczej.1
T-W-13Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej i usług.1
T-W-14Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta.1
T-W-15Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej.1
T-W-16Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym.1
T-W-17Innowacje jako funkcja rozwoju gospodarstwa rolnego (ogrodniczego).1
T-W-18Elementy biznes planu.1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie projektu25
A-A-3Przygotowanie prezentacji.26
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu42
A-W-3Przygotowanie studenta do zaliczenia wykładów.20
A-W-4Konsultacje10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C08_W01Definiuje poprawnie aspekty środowiskowe, stosowania techniki rolniczej oraz ekonomiczne funkcjonowania gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_W02Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną, społeczną oraz z zakresu zarządzania niezbędną do prowadzenia działalności rolniczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Umiejetność zastosowania wiedzy do projektowania rozwoju gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
C-1Umiejętność oceny stanu gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
Treści programoweT-A-5Wytyczne projektowania wybranej działalności gospodarczej w obszarze produkcji rolniczej i ogrodniczej.
T-A-2Metody obliczania jednostkowych kosztów produkcji rolniczej i ogrodniczej. Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze.
T-A-1Planowanie produkcji rolniczej i ogrodniczej. Dochody w rolnictwie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego. Grupy producenckie.
T-A-3Marketing w działalności rolniczej i ogrodniczej. Analiza rynków rolnych i ogrodniczych.
T-A-4Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolniczego i ogrodniczego. Koszty eksploatacji maszyn w rolnictwie.
T-W-1Pojęcie i organizacja agrobiznesu. Organizacja usług produkcyjnych w rolnictwie/ogrodnictwie. Struktura agrobiznesu- zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.
T-W-2Czynniki wytwórcze i zasoby - ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość. Podmioty - gospodarstwo rolne, gospodarstwo ogrodnicze, techniczne przedsiebiorstwo usługowe. Organizacja gospodarstwa rolnego, ogrodniczego, agrofirmy.
T-W-6Innowacje jako funkcja rozwoju gospodarstwa rolnego (ogrodniczego). Elementy biznes planu.
T-W-3Projektowanie procesów w produkcji rolniczej. Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej. Projektowanie usług dla produkcji rolniczej, ogrodniczej.
T-W-5Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym. Planowanie inwestycji w infrastrukturę w gospodarstwie rolnym/ogrodniczym
T-W-4Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta. Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej/ogrodniczej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metoda projektów.
M-2Dyskusja dydaktyczna/panelowa.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne drugiej części wykładów (15 godzin).
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne pierwszej części wykładów (15 godzin).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student poprawnie wykorzystuje tylko część wiedzy do omówienia postawionego zadania.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C08_U01Potrafi ogólnie fomułować problemy związane z prowadzeniem produkcji rolniczej/ogrodniczej stosując wiedzę o ekonomicznych aspektach rynku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U04Potrafi zaprojektować technologię produkcji podstawowych roślin rolniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Umiejetność zastosowania wiedzy do projektowania rozwoju gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
C-1Umiejętność oceny stanu gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
Treści programoweT-A-7Kalkulacje rolnicze i ogrodnicze. Grupy producenckie. Bilans gospodarstwa rolnego i ogrodniczego.
T-W-12Projektowanie procesów w produkcji rolniczej.
T-W-13Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej i usług.
T-W-14Analiza przepływu od produkcji surowców do konsumenta.
T-W-15Czynniki ekonomiczne rozwoju produkcji rolniczej.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metoda projektów.
M-2Dyskusja dydaktyczna/panelowa.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne drugiej części wykładów (15 godzin).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zdefiniować podstawowe zagadnienia z obszaru ekonomiki produkcji rolniczej/ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C08_U02Potrafi określić obszar koniecznych do poznania zagadnień i poprawnie zebrane informacje uporządkować według przyjętego schematu myślenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_U05Potrafi zaprojektować technologię produkcji wybranych roślin ogrodniczych i ocenić jej uwarunkowania ekonomiczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Umiejętność oceny stanu gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
Treści programoweT-W-7Pojęcie i organizacja agrobiznesu.
T-W-8Struktura agrobiznesu - zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo, obrót.
T-W-18Elementy biznes planu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Dyskusja dydaktyczna/panelowa.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne drugiej części wykładów (15 godzin).
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne pierwszej części wykładów (15 godzin).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student prezentuje podstawowe definicje bez umiejętności analizy faktów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaROL_1A_C08_K01Potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówROL_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Umiejetność zastosowania wiedzy do projektowania rozwoju gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
C-1Umiejętność oceny stanu gospodarstwa rolniczego/ogrodniczego.
Treści programoweT-W-12Projektowanie procesów w produkcji rolniczej.
T-W-13Projektowanie procesów w produkcji ogrodniczej i usług.
T-W-16Planowanie inwestycji mechanizacyjnych w gospodarstwie rolnym.
T-W-18Elementy biznes planu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metoda projektów.
M-2Dyskusja dydaktyczna/panelowa.
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena za projekt.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne drugiej części wykładów (15 godzin).
S-1Ocena formująca: Zaliczenie pisemne pierwszej części wykładów (15 godzin).
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi samodzielnie rozpoznawać procesy regulujące obszar ekonomiki produkcji rolniczej/ogrodniczej.
3,5
4,0
4,5
5,0